Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Obnova památkových objektů v obcích

Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky (dále "obnova") v obcích správního obvodu obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou, je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko správního orgánu státní památkové péče. Jedná se o území: Rychnov nad Nisou, Janov nad Nisou, Lučany nad Nisou, Nová Ves nad Nisou, Bedřichov, Rádlo, Josefův Důl, Maršovice, Dalešice, Pulečný, Frýdštejn

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Vlastník památkově chráněného objektu nebo jeho oprávněný zástupce na základě předložené plné moci.

Podmínky a postup řešení:

Splnění všech požadovaných náležitostí - podání žádosti včetně požadovaných příloh. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Osobní návštěva u správního orgánu památkové péče, kde se projedná záměr, rozsah potřebných dokladů a další postup řešení. Případně lze domluvit konzultaci na místě, pokud je to potřeba. 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • úřední dny pondělí a středa 8:00-11:30, 12:30-17:00 (jiný den je možno si předem telefonicky dohodnout). V případě mimořádných událostí sledujte internetové stránky města.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

1) Vyplněný příslušný formulář žádosti o závazné stanovisko

2) Projektová dokumentace, je-li tato k předloženému záměru požadována podle příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

3) Jiné podklady, ze kterých bude zřejmé, jaké změny či úpravy se ze strany podatele uplatňují (grafický návrh, zákres do fotografie, technická zpráva, fotodokumentace stávajícího stavu atd.)

4) Řádná plná moc v případě zastupování žadatele

5) V případě kácení, výsadby zákres dřevin (ve vztahu k budovám, hranicím pozemku apod.; lze zakreslit do kopie snímku katastrální mapy).

6) V případě restaurování kulturní památky návrh restaurátorského zásahu – restaurátorský záměr 

Správní a jiné poplatky:

Pokud v rámci správního řízení proběhne místní šetření, vyměřuje se správní poplatek 500 Kč za každou započatou hodinu (podle položky 20 sazebníku správních poplatků, přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění). Poplatek se vyměřuje po ukončení místního šetření. Správní orgán vydá závazné stanovisko vždy až po zaplacení správního poplatku.

Lhůty pro vyřízení:

Do 60 dnů ode dne podání bezvadné žádosti.  Pokud v podané žádosti nebude dostatečně identifikován žadatel (žadatelé) ve smyslu § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, (např. není uvedeno datum narození, sídlo právnické osoby atd.) nebo nebudou v žádosti uvedené všechny potřebné údaje či nebudou k žádosti doloženy všechny potřebné podklady v souladu s vyhláškou č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, v souladu s § 6 odst. 2 správního řádu (např. projektová dokumentace), nemůže být závazné stanovisko vydáno.

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Národní památkový ústav - vydává odborné stanovisko památkové péče
    (Zákon č.20/1987 Sb.,§ 14 odst.6)
    www.npu.cz/cs/uop-liberec

Můžete využít tuto elektronickou službu:

Datum poslední aktualizace: 12.1.2021