Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

V rámci tohoto programu Ministerstva kultury lze získat finanční prostředky na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky, popřípadě na obnovu mobiliáře pevně spojeného se stavbou, a to oltáře, varhany nebo kazatelny v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou, a dále na obnovu kulturních památek v případě, že se nejedná o restaurování

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žadatelem o poskytnutí příspěvku je vlastník kulturní památky, který se musí vypořádat se státním rozpočtem v příslušném kalendářním roce.

Podmínky a postup řešení:

 • Zpracování projektové dokumentace k obnově
 • Požádat o vydané závazného stanoviska k obnově správní orgán památkové péče - zde na magistrátu, poté požádat stavební úřad o vydání příslušného povolení
 • Podání žádosti na Ministerstvo kultury prostřednictvím obecního úřadu obce s rozšířenou působností - zde na magistrátu
 • Doložení požadovaných podkladů k žádosti

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti o příspěvek prostřednictvím Magistrátu města Jablonec nad Nisou, oddělení životního prostředí a památkové péče na Ministerstvo kultury. Uzávěrka příjmu žádostí je 28. 2. 2023.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

1) Doklad osvědčující vlastnické právo ke kulturní památce; jde-li o nemovitost, originál výpisu z katastru nemovitostí nebo jeho úředně ověřená kopie a kopie snímku katastrální mapy, které nejsou starší než 6 měsíců.

2) Doklad osvědčující legální existenci žadatele v případě právnické osoby či fyzické osoby podnikající (např. výpis z OR, ze živnostenského rejstříku atd.)

3) Kopie dokladu o ustanovení statutárního zástupce (např. kopie jmenovacího dekretu, usnesení z ustavujícího zasedání či valné hromady apod.) u právnických osob, nevyplývá-li skutečnost, kdo je statutárním zástupcem, přímo z výše uvedených dokladů (např. z OR).

4) Doklad o aktuálním bankovním spojení – doložit buď kopii smlouvy o zřízení ban-kovního účtu žadatele s aktuálním nezměněným číslem účtu nebo potvrzení příslušné-ho bankovního ústavu s uvedením majitele účtu a aktuálním číslem účtu či kopii vý-pisu z účtu v části bez finančních údajů; v případě, že žadatel je příspěvkovou organizací zřízenou obcí, je nutné doložit rovněž doklad o účtu zřizovatele; v případě, že žadatel není zřizovatelem bankovního účtu, ale užívá jej společně s dalšími právnickými osobami (např. bankovní účet zřízený pro více farností), je nutné doložit rovněž čestné prohlášení o spoluužívání bankovního účtu.

5) Kopie závazného stanoviska k provedení prací, na které je žádán příspěvek, vydané-ho podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

6) Kopie stavebního povolení nebo jiného správního aktu stavebního úřadu, pokud jej zákon č. 183/2006 Sb. vyžaduje.

7) Kopie podepsané smlouvy o dílo se specifikací druhu, rozsahu, způsobu, termínu provedení stavebních prací a dodávek na opravu, případně restaurátorských prací na rok 2023, k nimž se váže tato žádost. Při provádění obnovy svépomocí odborný odhad na nákup materiálu s členěním podle jednotlivých druhů materiálů a uvedením potřebného množství včetně jednotkových cen položek a celkové ceny.

8) Rozpočet-odborné stanovení ceny stavebních prací a dodávek včetně specifikace prací na rok 2023, k nimž se váže tato žádost, obsahující:

- kopii krycího listu,

- kopii rekapitulace stavebních prací a dodávek,

- kopii položkového rozpočtu vše s podpisem prováděcí firmy.

9) Čestné prohlášení o vypořádání závazků ke státu, včetně sociálního a zdravotního po-jištění (tiskopis Formulář F 1. je přiložený k žádosti).

10) Barevná fotodokumentace současného technického stavu kulturní památky nebo je-jích částí podle druhu a rozsahu prací, ke kterým se váže žádost o příspěvek, a alespoň 1 celkové foto objektu! (Tiskopis Formuláře F 2. je přiložený k žádosti.)

Formuláře:

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Odborná pomoc - Národní památkový ústav
 • Metodická pomoc - Magistrát města Jablonec nad Nisou, oddělení životního prostředí a státní památkové péče

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

 • Zajištění vlastního finančního spolupodílu minimálně 20 % z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek
 • Projednání s odbornou organizací památkové péče (Národní památkový ústav)
 • Projednání s orgánem státní památkové péče (Magistrát města Jablonec nad Nisou - oddělení životního prostředí a státní památkové péče)
 • Projednání s příslušným stavebním úřadem
 • Realizace záměru do konce příslušného kalendářního roku
 • Vyúčtování dotace na ministerstvo kultury prostřednictvím obce s rozšířenou působností

Datum poslední aktualizace: 8.2.2023