Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 10

Kód životní situace: AUP01

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón

V rámci tohoto programu Ministerstva kultury lze získat finanční prostředky na obnovu a restaurování kulturních památek v městské památkové zóně Jablonec nad Nisou. Na obnově kulturní památky se společně s vlastníkem finančně podílí město a Ministerstvo kultury.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Vlastník kulturní památky (FO, PO, církev) případně jeho zástupce na základě plné moci. Pokud existuje několik spoluvlastníků, je nutné doložit písemný souhlas všech.

Podmínky a postup řešení:

 • vydané závazné stanovisko nebo pravomocné rozhodnutí k obnově kulturní památky příslušným orgánem státní památkové péče 

 • vyplnění a podání "Žádosti o zařazení akce obnovy" do Programu regenerace MPR a MPZ na oddělení dotací včetně všech povinných příloh uvedených v žádosti na str. 4

Dotace poskytované v Programu jsou přísně účelové, jsou určeny na zvýšené náklady spojené se zachováním a obnovou autentických prvků a konstrukcí kulturní památky, nikoli na modernizace a jiné úpravy prováděné v zájmu jejího vlastníka.

Povinné spolupodíly se vypočítávají pouze z nákladů na památkové práce. Plátce DPH je uvede bez DPH.

Financování - povinné spolupodíly:

Podíl vlastníka: min. 40 % 

Podíl města: min. 10 % 

Podíl Ministerstva kultury: max. 50 % 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti - příjem žádostí na rok 2024: 10. 7. 2023 - 29. 9. 2023 (14 hod.)

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • vyplněnou a potvrzenou žádost o zařazení akce obnovy vč. povinných příloh

Lhůty pro vyřízení:

Obnova kulturní památky musí proběhnout v období od 1. 1. 2023 do 31.12.2023.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Národní památkový ústav Liberec - odborná pomoc
 • Magistrát města Jablonec nad Nisou, odd. životního prostředí a státní památkové péče - vydání závazného stanoviska nebo rozhodnutí k obnově, odborná pomoc
 • Komise městské památkové péče - projednání zařazení akcí do programu a návrhu na rozdělení státní dotace a povinných spolupodílů
 • Zastupitelstvo města - projednání a schválení návrhu komise na rozdělení státní dotace a povinných spolupodílů

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

 • požádat o vydání závazného stanoviska nebo rozhodnutí orgánu státní památkové péče: budova radnice - 3. patro, dveře č. 321 - Bc. Jakub Šrýtr
 • projednat plánovanou obnovu na stavebním úřadu
 • zajistit si vlastní finanční podíl

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči

Související předpisy:

 • Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
 • Usnesení vlády č.209 ze dne 25.3.1992 k Programu regenerace MPR a MPZ
 • Zásady Ministerstva kultury České republiky pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón - č. j. MK 78.596/2018 OPP ze dne 7. 12. 2018.
 • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

Jsou uvedeny ve smlouvě o poskytnutí dotací.

Nejčastější dotazy:

 • Mohu žádat o dotaci na obnovu nemovitosti, která se nachází mimo městskou památkovou zónu a není kulturní památkou?
  V tomto případě nelze požádat o dotaci z Programu regenerace MPR a MPZ.
 • Mohu žádat o příspěvek z Programu regenerace na již provedenou obnovu?
  Ne, realizace projektu musí být zahájena a ukončena v roce poskytnutí příspěvku.
 • Kdo rozhoduje o přiznání a výši dotace z Programu regenerace MPR a MPZ?
  Návrh na přidělení dotace a její výši podává Komise městské památkové péče. Návrh komise musí být schválen zastupitelstvem města.

Další informace:

 • Podmínky poskytnutí, čerpání, vyúčtování dotací jsou včetně dalších ustanovení uvedeny ve smlouvě o poskytnutí dotací.

Za správnost návodu odpovídá - obecně: specialista na dotace

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Mgr. Radúz Drozen

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 1.6.2023

Datum poslední aktualizace: 30.5.2023

Datum konce platnosti návodu: 31.5.2025

Upřesnění a poznámky:

Na poskytnutí dotace není právní nárok.