Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Kácení dřevin

Kácení dřevin rostoucích mimo les

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Vlastník pozemku, na kterém stromy rostou, příp. nájemce či jiný oprávněný uživatel pozemku (s písemným souhlasem vlastníka).

V případě kácení stromů na pozemcích Statutárního města Jablonec nad Nisou kontaktujte oddělení správy veřejné zeleně (Ing. Gaislerová, gaislerova@mestojablonec.cz, 483 357 186).

Podmínky a postup řešení:

Povolení není třeba:

 1. pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území, které jsou v katastru nemovitostí evidovány jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří, nebo ostatní plocha se způsobem využití zeleň (pokud se však jedná o součást kulturní památky, je potřeba ke kácení závazné stanovisko orgánu státní památkové péče). Seznam ovocných dřevin je uveden v příloze vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 378/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a patří sem např.: kaštanovník jedlý, líska, ořešák, jabloň, třešeň, višeň, hrušeň, slivoň, broskvoň. 
 2. pro ostatní dřeviny s obvodem kmene menším než 80 cm (měřeno ve výšce 130 cm nad zemí), případně pro zapojené porosty (keře, náletové stromy) na ploše menší než 40 m 2
 3. pro dřeviny pěstované na pozemku, který je v katastru nemovitostí veden jako plantáž dřevin
 4. při kácení ze zdravotních důvodů (např. karanténní nemoc), při obnově porostu, při výchovné probírce porostů (platí oznamovací povinnost min. 15 dní před kácením, orgán ochrany přírody může kácení pozastavit, omezit nebo zakázat)
 5. při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků a k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděným při provozování těchto soustav (platí oznamovací povinnost min. 15 dní před kácením, orgán ochrany přírody může kácení pozastavit, omezit nebo zakázat)
 6. pro dřeviny v havarijním stavu, kdy je zřejmě a bezprostředně ohrožen život, zdraví, nebo hrozí škoda značného rozsahu (platí oznamovací povinnost do 15 dní od kácení a povinnost doložení havarijního stavu).

Případy 1 - 3 se však nevztahují na dřeviny, které jsou zároveň součástí významných krajinných prvků (např. břehové porosty) a pro stromořadí - zde je povolení ke kácení vyžadováno vždy.

Ke kácení dřevin pro účely stavebního záměru povolovaného v územním řízení a spojeném územním a stavebním řízení (případně ve spojení s posouzením vlivů na životní prostředí) je nezbytné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Samotné povolení ke kácení dřevin poté vydává stavební úřad v rámci rozhodnutí v územním či spojeném územním a stavebním řízení. V ostatních případech mimo tyto stavební záměry je povolení ke kácení vydáváno rozhodnutím orgánu ochrany přírody.

KE KÁCENÍ DŘEVIN NA POZEMCÍCH, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ KULTURNÍ PAMÁTKY, A TAKÉ DŘEVIN, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ PROSTŘEDÍ KULTURNÍ PAMÁTKY, ČI ROSTOU NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH V MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNĚ, JE POTŘEBA POVOLENÍ ORGÁNU STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE! (viz samostatná životní situace v sekci "památková péče")

V případě kácení stromů na pozemcích Statutárního města Jablonec nad Nisou kontaktujte oddělení správy veřejné zeleně (Ing. Gaislerová, gaislerova@mestojablonec.cz, 483 357 186).

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

 • Podání žádosti o povolení pokácení dřevin
 • Osobní konzultace

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • Katastrální území a číslo pozemku, na kterém se dřeviny nachází
 • Specifikace dřevin - druh, počet kusů, obvod kmene (u zapojených porostů velikost plochy)
 • Situační zákres dřevin
 • Doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k pozemku, pokud jej nelze ověřit v katastru nemovitostí
 • Písemný souhlas vlastníka pozemku, pokud není žadatelem

Správní a jiné poplatky:

Poplatek za místní šetření: 500 Kč za každou započatou hodinu, platí se až po provedení místního šetření. 

Lhůty pro vyřízení:

60 dnů (ve složitých případech 90 dnů)

Datum poslední aktualizace: 15.8.2023