Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Úprava poměrů nezletilého dítěte před rozchodem nesezdaných rodičů

Pokud nesezdaní rodiče nežijí ve společné domácnosti, může upravit soud jejich práva a povinnosti, zejména určí, jak se budou rodiče podílet na péči o dítě nebo komu bude dítě svěřeno do péče a jak má každý z rodičů přispívat na jeho výživu. Soud pro toto řízení určuje nezletilému dítěti kolizního opatrovníka, kterým je zpravidla ustanoven orgán sociálně-právní ochrany dětí. Soud sám nebo prostřednictvím orgánu sociálně-právní ochrany dětí zjistí zájem nebo názor dítěte.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Rodiče nezletilého dítěte.

Podmínky a postup řešení:

Podmínkou úpravy poměrů nezletilého dítěte je, že spolu rodiče nevedou rodinou domácnost. Pokud tato situace nastane, je možné se obrátit na oddělení sociálně-právní ochrany dětí, na kterém je poskytováno příslušným sociálním pracovníkem poradenství. Poradenství je rodičům poskytováno obvykle na společné rodičovské schůzce.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním návrhu k místně příslušnému soudu (osobně, poštou, datovou schránkou). Příslušnost soudu se řídí místem trvalého bydliště dítěte.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Občanský průkaz, jiný doklad totožnosti.

Lhůty pro vyřízení:

Nejsou stanoveny, situace jsou řešeny dle naléhavosti. V případě, že je třeba bezodkladně řešit ohrožení dítěte na životě a zdraví, přijímá orgán sociálně-právní ochrany potřebná opatření.

Lhůty soudu se řídí lhůtami platnými pro vedení soudního řízení ve věci.

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Rodiče, případně jejich právní zástupci, děti, kolizní opatrovník stanovený soudem, který zastupuje zájmy nezletilého dítěte, případně další osoby či instituce, podílející se na péči a výchově nezletilého dítěte.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Vždy je velmi důležité, aby rodiče, nezletilé děti, případně další zainteresované osoby a instituce úzce spolupracovali s orgánem sociálně-právní ochrany dětí.

Datum poslední aktualizace: 6.11.2020