Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 38

Kód životní situace: AUP03

Obnova nemovité kulturní památky nebo objektu v městské památkové zóně

Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí (dále "obnova"), je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko správního orgánu státní památkové péče. O závazné stanovisko je třeba požádat i v případě, že jde o nemovitost, která není kulturní památkou, ale nachází se v městské památkové zóně, a to k zamýšlené stavbě, prodejnímu stánku, konstrukci a zařízení pro slavnostní výzdobu a osvětlení budov, jejichž umístění nepřesáhne 30 po sobě jdoucích dnů, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím pracím na této nemovitosti

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

V případě kulturní památky vlastník nebo jeho oprávněný zástupce. V případě objektu v památkové zóně, který není kulturní památkou, vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, případně oprávněný zástupce.  

Podmínky a postup řešení:

Splnění všech požadovaných náležitostí - podání žádosti včetně požadovaných příloh. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Osobní návštěva u správního orgánu památkové péče, kde se projedná záměr, rozsah potřebných dokladů a další postup řešení. Případně lze domluvit konzultaci na místě, pokud je to potřeba. 

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

Magistrát města Jablonec nad Nisou - příslušná obec s rozšířenou působností. 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

1) Vyplněný příslušný formulář žádosti o závazné stanovisko

2) Projektová dokumentace, je-li tato k předloženému záměru požadována podle příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

3) Jiné podklady, ze kterých bude zřejmé, jaké změny či úpravy se ze strany podatele uplatňují (grafický návrh, zákres do fotografie, technická zpráva, fotodokumentace stávajícího stavu atd.)

4) Řádná plná moc v případě zastupování žadatele

5) V případě kácení, výsadby zákres dřevin (ve vztahu k budovám, hranicím pozemku apod.; lze zakreslit do kopie snímku katastrální mapy).

6) V případě restaurování kulturní památky návrh restaurátorského zásahu – restaurátorský záměr 

Správní a jiné poplatky:

Pokud v rámci správního řízení proběhne místní šetření, vyměřuje se správní poplatek 500 Kč za každou započatou hodinu (podle položky 20 sazebníku správních poplatků, přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění). Poplatek se vyměřuje po ukončení místního šetření. Správní orgán vydá závazné stanovisko vždy až po zaplacení správního poplatku.

Lhůty pro vyřízení:

Do 60 dnů ode dne podání bezvadné žádosti.  Pokud v podané žádosti nebude dostatečně identifikován žadatel (žadatelé) ve smyslu § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, (např. není uvedeno datum narození, sídlo právnické osoby atd.) nebo nebudou v žádosti uvedené všechny potřebné údaje či nebudou k žádosti doloženy všechny potřebné podklady v souladu s vyhláškou č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, v souladu s § 6 odst. 2 správního řádu (např. projektová dokumentace), nemůže být závazné stanovisko vydáno.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci - vydává písemné odborné vyjádření památkové péče pro účely řízení správního orgánu
  www.npu.cz/cs/uop-liberec

Můžete využít tuto elektronickou službu:

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb.
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Související předpisy:

 • Vyhláška Ministerstva kultury ČR č. 476/1992 Sb., o prohlášení území historických jader vybraných měst za městské památkové zóny.
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Opravné prostředky:

Proti závaznému stanovisku správního orgánu památkové péče, která jsou vydávána formou správního rozhodnutí, se může účastník řízení odvolat do 15 dnů ode dne doručení. Poučení o odvolání je součástí správního rozhodnutí. 

Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

Při nedodržení podmínek závazného stanoviska (rozhodnutí) nebo při provádění obnovy bez závazného stanoviska orgánu památkové péče, či při dalších porušeních zákona, může být uložena pokuta až do výše 2.000.000,- Kč, a to jak fyzické tak právnické osobě. 

Nejčastější dotazy:

 • Jaká krytina je přípustná na objektech v MPZ?
  Posuzuje se vždy jednotlivý případ. Kde je nyní skládaná krytina, měla by zde zůstat – např. krytina z vláknocementových šablon, pálená krytina, břidličné šablony. V některých případech je možný falcovaný svitkový plech. U plochých střech je možné použít asfaltové pásy (lepenka). Naopak nepřípustné jsou imitace skládaných krytin (plastové, plechové šablony, asfaltový šindel).
 • Mohou být na některých objektech v MPZ povolena plastová okna?
  U většiny objektů v MPZ je to nepřípustné. Osazení plastových oken je přípustné např. u objektů v kategorii IV. (např. panelové domy, utilitární doplňkové objekty), případně u některých novostaveb.
 • Jaké jsou možnosti zateplení fasády objektu v MPZ?
  Posuzuje se vždy individuálně. Dle plánu ochrany je u objektů do kategorie II. nepřípustné použití kontaktního zateplovacího systému (možností je např. speciální zateplovací omítka u nezdobných částí fasád). U objektů nižší kategorie lze v některých případech zateplení kontaktním systémem povolit, stejně tak u některých novostaveb v MPZ.
 • Jaký je rozdíl v kompetencích mezi správním orgánem (magistrát) a odbornou organizací (Národní památkový ústav)?
  Magistrát (oddělení životního prostředí a státní památkové péče) je orgánem, který vydává závazný správní akt (závazné stanovisko). Národní památkový ústav vydává odborné vyjádření, které je podkladem pro vydání závazného stanoviska.
 • Jak postupovat při obnově KP či objektu v MPZ?
  Vždy je nejlepší kontaktovat pracovníky památkové péče a předem záměr projednat. Pak je třeba požádat o vydání závazného stanoviska – v žádosti je třeba popsat aktuální stav, důvody obnovy a popsat postup prací, případně doložit projektovou dokumentaci a další požadované přílohy
 • Je třeba žádat o stanovisko i v případě označení provozovny či reklamního zařízení?
  Ano, označení provozovny či reklamní zařízení podléhá vydání závazného stanoviska, ať už se jedná o desku, výstrč, nápis atd. (např. i vitríny a nabídkové tabule). Velkoplošné reklamy (plachty, billboardy) jsou dle Plánu ochrany v MPZ nepřípustné.

Informace z jiných zdrojů:

Za správnost návodu odpovídá - obecně: státní památková péče, dotace

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Bc. Jakub Šrýtr

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 11.1.2021

Datum poslední aktualizace: 11.1.2021

Upřesnění a poznámky: