Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Obnova nemovité kulturní památky nebo objektu v městské památkové zóně

Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí (dále "obnova"), je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko správního orgánu státní památkové péče. O závazné stanovisko je třeba požádat i v případě, že jde o nemovitost, která není kulturní památkou, ale nachází se v městské památkové zóně, a to k zamýšlené stavbě, prodejnímu stánku, konstrukci a zařízení pro slavnostní výzdobu a osvětlení budov, jejichž umístění nepřesáhne 30 po sobě jdoucích dnů, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím pracím na této nemovitosti

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

V případě kulturní památky vlastník nebo jeho oprávněný zástupce. V případě objektu v památkové zóně, který není kulturní památkou, vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, případně oprávněný zástupce.  

Podmínky a postup řešení:

Splnění všech požadovaných náležitostí - podání žádosti včetně požadovaných příloh. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Osobní návštěva u správního orgánu památkové péče, kde se projedná záměr, rozsah potřebných dokladů a další postup řešení. Případně lze domluvit konzultaci na místě, pokud je to potřeba. 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

1) Vyplněný příslušný formulář žádosti o závazné stanovisko

2) Projektová dokumentace, je-li tato k předloženému záměru požadována podle příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

3) Jiné podklady, ze kterých bude zřejmé, jaké změny či úpravy se ze strany podatele uplatňují (grafický návrh, zákres do fotografie, technická zpráva, fotodokumentace stávajícího stavu atd.)

4) Řádná plná moc v případě zastupování žadatele

5) V případě kácení, výsadby zákres dřevin (ve vztahu k budovám, hranicím pozemku apod.; lze zakreslit do kopie snímku katastrální mapy).

6) V případě restaurování kulturní památky návrh restaurátorského zásahu – restaurátorský záměr 

Správní a jiné poplatky:

Pokud v rámci správního řízení proběhne místní šetření, vyměřuje se správní poplatek 500 Kč za každou započatou hodinu (podle položky 20 sazebníku správních poplatků, přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění). Poplatek se vyměřuje po ukončení místního šetření. Správní orgán vydá závazné stanovisko vždy až po zaplacení správního poplatku.

Lhůty pro vyřízení:

Do 60 dnů ode dne podání bezvadné žádosti.  Pokud v podané žádosti nebude dostatečně identifikován žadatel (žadatelé) ve smyslu § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, (např. není uvedeno datum narození, sídlo právnické osoby atd.) nebo nebudou v žádosti uvedené všechny potřebné údaje či nebudou k žádosti doloženy všechny potřebné podklady v souladu s vyhláškou č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, v souladu s § 6 odst. 2 správního řádu (např. projektová dokumentace), nemůže být závazné stanovisko vydáno.

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci - vydává písemné odborné vyjádření památkové péče pro účely řízení správního orgánu
    www.npu.cz/cs/uop-liberec

Můžete využít tuto elektronickou službu:

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb.
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Opravné prostředky:

Proti závaznému stanovisku správního orgánu památkové péče, která jsou vydávána formou správního rozhodnutí, se může účastník řízení odvolat do 15 dnů ode dne doručení. Poučení o odvolání je součástí správního rozhodnutí. 

Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

Při nedodržení podmínek závazného stanoviska (rozhodnutí) nebo při provádění obnovy bez závazného stanoviska orgánu památkové péče, či při dalších porušeních zákona, může být uložena pokuta až do výše 2.000.000,- Kč, a to jak fyzické tak právnické osobě. 

Informace z jiných zdrojů:

Datum poslední aktualizace: 11.1.2021