Odpady

Informace o odpadech, jejich třídění, likvidaci a recyklaci

Druhy odpadů

Směsný komunální odpad, tříděný odpad: PET lahve, ostatní plasty, papír, sklo, nápojový karton, kovy, textil...

Kam odpad odevzdat

Svozy jednotlivých složek odpadů, sběrné dvory, výkupny, Re-use centrum...

Odpady pro podnikatele

Původce je povinen odpady třídit podle druhů a kategorií (odpady nebezpečné a odpady ostatní), shromažďovat je odděleně zajistit jejich přednostní využití a zabezpečit je před odcizením nebo únikem.

Nakládání s odpady v Jablonci nad Nisou upravuje obecně závazná vyhláška 4/2021 - o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (úplné znění) a 6/2021 - o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství