Program a materiály zastupitelstva

7. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou se koná ve čtvrtek 21. září 2023 od 13:00 hodin ve velké zasedací síni budovy radnice v Jablonci nad Nisou.
 1. Zahájení 
 2. Schválení programu 
 3. Nové znění Jednacího řádu ZM 
 4. Schválení ověřovatelů, návrhové komise a zapisovatelky     
 5. Zahájení aktivit projektu Města pro udržitelnou správu z programu URBACT 
 6. Program podpory výstavby technické infrastruktury - "info V" 
 7. Program obnovy MPZ Jablonec nad Nisou - "info C" 
 8. Správa portfolia cenných papírů za 2. čtvrtletí 2023 
 9. XI. rozpočtová opatření 2023 
 10. Hodnocení plnění rozpočtu města Jablonec nad Nisou za I. pololetí 2023 
 11. Stížnost na náměstka primátora 
 12. Změny ve složení kontrolního výboru ZM 
 13. Zásady odměňování členů zastupitelstva města, členů rady města a členů výborů a komisí vč. pravidel pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města 
 14. Primátorský svařák - charitativní sbírka 
 15. Peněžité dary – kancelář primátora 
 16. Dopisy občanů 
 17. Připojení města k akci Milostivé léto 2023 
 18. ITI Liberec - Jablonec nad Nisou - žádost o dotace - "info M" 
 19. Schválení prodeje kanalizace a vodovodu v ulici Blanická - "info V" 
 20. Schválení prodeje kanalizace v ulici Měsíční - "info N" 
 21. Schválení uzavření plánovacích smluv v rámci stavby prodloužení splaškové kanalizace v ulici Letní - "info K" 
 22. Peněžitý dar - humanitní odbor 
 23. Úprava účelové dotace pro Městské divadlo na rok 2023 - dodatek č. 2 
 24. Peněžité dary na rok 2023 - energie a pronájmy 
 25. Spoluúčast k dotaci ze státního rozpočtu (Národní sportovní agentura) 
 26. Zřizovací listina DDM Vikýř - rozšíření doplňkové činnosti 
 27. Výkupy, bezúplatné převody, přijetí daru Info „C, K, M, P, Š“ 
 28. Převody pozemků  Info „C,K,M,N,P,Š,V,Ž“ 
 29. Schválení prodeje vodovodního řadu v ulici Na Vršku "info C" 
 30. Poskytnutí investiční dotace společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. na rok 2023 
 31. Zpráva o uplatňování Územního plánu Jablonec nad Nisou v uplynulém období (05/2017 - 12/2022). Info "P,R,M,Š,C,Ž,V,N,K" 
 32. Kontrola plnění usnesení 
 33. Vyřízení interpelací z minulého ZM 
 34. Zpráva o činnosti představitelů města 
 35. Nové interpelace 
 36. Rozprava – diskuze