Program a materiály zastupitelstva

5. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou se konalo ve čtvrtek 25. května 2023 od 13:00 hodin ve velké zasedací síni budovy radnice v Jablonci nad Nisou.

 1. Zahájení 
 2. Schválení programu 
 3. Schválení ověřovatelů, návrhové komise a zapisovatelky 
 4. Závěrečný účet města Jablonec nad Nisou za rok 2022 
 5. Hodnocení plnění rozpočtu města Jablonec nad Nisou za I. čtvrtletí 2023 
 6. Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou – „info C“ 
 7. Vyslovení souhlasu zastupitelstva s pracovněprávním vztahem mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a členem zastupitelstva města 
 8. Peněžité dary - kancelář primátora 
 9. Valná hromada společnosti SVS, a.s. 
 10. Valná hromada společnosti SKS, s.r.o. 
 11. Opětovná volba přísedící Okresního soudu Jablonec nad Nisou 
 12. Změna Zakladatelské listiny obchodní společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. 
 13. Změna Zakladatelské listiny obchodní společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. 
 14. Poskytnutí individuální dotace Potravinová banka Libereckého kraje, z.s. 
 15. Poskytnutí individuální dotace Nábytková banka Libereckého kraje, z.s. 
 16. Poskytnutí individuální dotace Člověku v tísni 
 17. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou - CSS Jablonec nad Nisou, p.o. 
 18. Převody pozemků   Info „C, K, N, Š,V“ 
 19. Dohoda o narovnání – Úřad práce ČR 
 20. Uplatnění smluvních pokut ze Smlouvy o poskytování přepravních služeb 
 21. Změny ve složení osadních výborů „Info C, M, R, Ž“ 
 22. Kontrola plnění usnesení 
 23. Zpráva o činnosti představitelů města 
 24. Pověření členů zastupitelstva města Jablonec nad Nisou k přijímání prohlášení o uzavření manželství podle ustanovení § 11a odst. 1 písm. a) zákona o matrikách - na stůl
 25. Nové interpelace 
 26. Rozprava – diskuze