Zápis z rady 16/2023

Zápis z 16. mimořádné schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 10. května 2023 od 8.00 hodin v zasedací síni č. 201/II. poschodí budovy radnice

Přítomni:

Ing. Miloš Vele, primátor města

Ing. Jana Hamplová, náměstkyně primátora

MgA. Jakub Chuchlík, náměstek primátora

RNDr. Lenka Opočenská, náměstkyně primátora

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Ing. Petr Beitl

Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D.

Ing. arch. Jitka Skalická

Mgr. Jaroslav Šída

Stálí přísedící:

JUDr. Marek Řeháček, MPA, tajemník MMJN

Jana Fričová, tisková mluvčí MMJN

Zapsala: Jiřina Hartmanová

Primátor města Ing. Miloš Vele zahájil jednání 16. mimořádné rady města v 8,10 hod.

Osobně bylo přítomno 7 členů rady města, způsobem umožňujícím dálkový přístup, tzn. videokonferencí, se připojili Ing. Petr Beitl, Mgr. Jaroslav Šída. Přítomno bylo všech 9 radních.

Primátor města seznámil přítomné s programem:

Program:

1) Zřízení dočasné linky MHD č. 123 Autobusové nádraží -- Liberecká -- Autobusové nádraží a změna tras linek MHD po dobu částečné uzavírky ulice Budovatelů

předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

2) Uzavření smlouvy o zapojení Statutárního města Jablonec nad Nisou do pilotního projektu sdílení kol

předkládá: RNDr. Lenka Opočenská, náměstkyně primátora

3) Diskuze

Program jednání byl schválen 9-0-0

1) Zřízení dočasné linky MHD č. 123 Autobusové nádraží -- Liberecká -- Autobusové nádraží a změna tras linek MHD po dobu částečné uzavírky ulice Budovatelů

Předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Přítomný zpracovatel materiálu, Ing. Luboš Wejnar, ředitel společnosti Jablonecká dopravní a.s. okomentoval materiál dle důvodové zprávy a návrhu usnesení.

Ing. Vele -- změna bude od 15.5., je potřeba ve spolupráci s tiskovým oddělení informovat občany. Jak nám to zvedne náklady na provoz MHD?

Ing. Wejnar -- nijak, objížďka povede ulicí 28. října a tam je úspora kilometrů

MgA. Chuchlík -- nejsou potřeba řidiči navíc?

Ing. Wejnar -- ne, nejsou potřeba, dopravce použije řidiče z linek, které končí.

Návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/232/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

s o u h l a s í

se zřízením dočasné linky MHD č. 123 Autobusové nádraží -- Liberecká -- Autobusové nádraží a se změnou tras linek č. 104, 105, 106 a 114 od 15. 5. 2023 do 6. 6. 2023 z důvodu částečné uzavírky ulice Budovatelů dle předložených návrhů jízdních řádů.

2) Uzavření smlouvy o zapojení Statutárního města Jablonec nad Nisou do pilotního projektu sdílení kol

Předkládá: RNDr. Lenka Opočenská, náměstkyně primátora

RNDr. Opočenská -- v poptávkovém řízení přišla jedna cenová nabídky od firmy Nextbike. V případě špatného počasí, se kola pouze deaktivují, ale nebudou se odvážet, zůstanou tam do

toho 15. prosince. Zkouším ještě domluvit nižší první splátku.

Ing. Vele -- takže kola zůstanou na stanovištích?

RNDr. Opočenská -- kdyby na podzim napadl brzy sníh, tak se na stanovištích kola deaktivují, případně se svezou na jedno místo. Bude záležet na tom, jak dlouhé to období bude. Kdyby napadl sníh 3. prosince, tak se kola mohou rovnou odvézt.

JUDr. Řeháček -- technická připomínka -- nastala zde určitá technická disharmonie. Věcně to je v pořádku, ale na radě města jsme již schválili záměr s určitou společností, a nyní schvalujeme smlouvu. Ve směrnici o veřejných zakázkách máme stanoven určitý postup, mělo by to formálně být tak, jak je tam stanoveno, že bychom to měli soutěžit, což se stalo. Poté by to zde ale v radě nemuselo být, protože by se to mohlo řešit přímo na odboru, jako zakázka malého rozsahu vysoutěžená v souladu s předpisy, a ten záměr by bylo možné zrušit. Nebo by to bylo přímé zadání zakázky, ale to v tomto případě není, protože to je na základě poptávkového řízení. Je v tom procesní zmatek, je potřeba to sladit, i když ze zákona to je v pořádku.

Proběhla diskuze, jak postupovat a upravit návrh usnesení. Mělo by být jasné, jak na sebe vše navazuje, protože takto to na sebe nenavazuje ani jako přímé zadání, ani jako veřejná zakázka. Radní se domluvili, jak procesně upravit usnesení, které se následně hlasovalo.

Upravený návrh usnesení byl schválen 9-0-0

USNESENÍ RM/233/2023

Rada města Jablonec nad Nisou

A. z r u š u j e

své USNESENÍ RM/172/2023

B. bere na vědomí

výsledek poptávkového řízení na dodavatele projektu sdílení kol v Jablonci nad Nisou dle důvodové zprávy

C. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o zapojení Statutárního města Jablonec nad Nisou do pilotního projektu sdílení kol s firmou Nextbike Czech Republic s. r. o., Libušina 526/101, Chválkovice, 779 00 Olomouc, IČO: 07389108.

3) Diskuze

Nebyla diskuze a primátor ukončil jednání Rady města Jablonec nad Nisou v 8,27 hodin.

Ing. Miloš Vele
primátor města

RNDr. Lenka Opočenská
náměstkyně primátora