Setkání s občany 2022 - Kokonín, Vrkoslavice

V úterý 17. května 2022 se Kulturním domě Kokonín uskutečnilo setkání s občany Kokonína a Vrkoslavic. Kromě zástupců vedení města a úředníků se zúčastnili: Michal Jakoubě -- předseda osadního výboru (OV) Kokonín, Aleš Gilar -- okrskář Městské policie Jablonec n. N. (MP).

 1. Kdy se dočkáme kokonínského lesoparku? Čekalo se na dotaci, záviselo to i na opravě pomníku, ale trvá to příliš dlouho.

  P. Roubíček: Příprava před realizací trvá opravdu dlouho, téměř 4 roky. Neměli jsme štěstí na zpracovatelku projektové dokumentace, ale v současné době je již odevzdaná a probíhá její kontrola. Částka je vyčíslena kolem 19 mil. Kč. Zároveň je dokončen projekt na rekonstrukci pomníku za cca 2 mil. Kč.

  D. Mánek: nejprve je třeba opravit pomník, abychom poté nerozjezdili již upravený lesopark.

  Politické vedení města se na místě shodlo na tom, že lze v rozpočtu města nalézt finanční prostředky, aby některé práce mohly být zadány již letos.

  Dodatečná informace odboru investic (OI): Upravená zadávací dokumentace je nyní na kontrole na odd. právním a veřejných zakázek. Pokud se najde a vybere vhodný uchazeč, je zde předpoklad zahájení prací od 15. 7. 2022.

 2. V lesoparku jezdí často motorkáři -- ničí cesty a obtěžují hlukem. Mohla by MP na pořádek v parku dohlédnout?

  MP: Pokud dochází k takovému jednání je třeba neprodleně informovat státní nebo městkou policii, případně takové jednání zdokumentovat (pomocí mobilního telefonu) a záznam následně poskytnout hlídce. Městská policie v nepravidelných intervalech tuto lokalitu kontroluje.

 3. V lesoparku chybí koš se sáčky na psí výkaly -- chodí tam plno pejskařů, ale nikdo s sebou nenosí sáčky. Obecně je tam nepořádek...

  B. Šnytrová: Koš na psí exkrementy je umístěn v horní části parku. Sáčky jsou pravidelně doplňovány 2,5 x týdně. Další koš je u vchodu do parku z ul. Na Svahu (vždy na sezonu od 1.6. do 30.9.). V novém projektu se počítá s dalšími 3 odpadkovými koši.

  Na úklid nepořádku vždy posíláme pracovníky veřejně prospěšných prací (VPP). Kdykoli zjistíte větší nepořádek, volejte na magistrát a vše nahlaste.

  Ráda bych poděkovala všem dobrovolníkům akce „Ukliďme Česko", včetně školy a školky.

  J. Čeřovský: Chystáme se sestavit operativní službu (2 malé nákladní vozy), která by jezdila po městě a uklízela nepořádek, který po sobě jinak nikdo neuklidí. Bohužel to všechno musíme platit z rozpočtu města -- jedná se o cca 900 tis. Kč plus personální náklady.

  M. Kouřil: Ze 150 pracovníků VPP, kteří pomáhali udržovat pořádek, zbylo cca 15. Lidé si zvykli, že po nich město vše uklízí a dělají nepořádek dál, i když už nejsou na úklid kapacity. Bohužel za to pak platíme všichni.

  Nebylo by lepší začít už ve škole?

  D. Mánek: V každé škole existují ekologické vzdělávací programy, soutěže a výzvy v různých předmětech... 90 % lidí je slušných, tím pádem i jejich děti -- zbývá ale 10 % problémových.

  Byla jsem vyvážet plechovky na vytřídění. U kontejnerů byla igelitka se slupkami od brambor. Nechápu, jak to tam někdo může vyhodit, když přece mají všichni popelnici.

  Bez komentáře.

 4. V Přímé ulici se stále nesváží komunální odpad, byť se již opravila propusť a zpevnila komunikace. Mám s tím morální problém -- jak si má 80letý člověk sám dotáhnout popelnici až na konec ulice?

  B. Šnytrová: V Přímé ul. nelze zajistit svoz odpadu. Neumožňují to šířkové parametry vozovky. Nádoby na odpad je nutné přistavit na svozovou trasu, tzn. ke křižovatce s ul. Jahodová nebo s ul. Krkonošská.

 5. Děkuji za popelnice na třídění plastů a papíru. Na jakých stanovištích zůstanou ty velkoobjemové?

  B. Šnytrová: Zůstanou tato stanoviště: Dalešická, Rychnovská podzemní kontejnery, Rychnovská u IMP a Vrkoslavická.

  Stanoviště, kde zůstanou kontejnery pouze na sklo, kovy a textil: Krkonošská, dělnický dům, Turistická, Dobrá Voda, Janáčkova a Letní.

  Zrušena budou stanoviště: Jahodová a Ke Starému buku.

  V měsíčníku již byla zveřejněna informace, že budou zrušena stanoviště v místech s převládající zástavbou rodinných domů (RD) a že zůstanou jen kontejnery na sklo, kovy a textil. S rušením stanovišť počkáme, dokud se nový systém nezaběhne a neuvidíme, že na veřejných stanovištích odpadu ubývá. Jde o postupný proces. Větší stanoviště zůstanou a podzemní kontejnery se nebudou rušit vůbec.

  Nádoby na recyklovaný odpad k domům se dodávají do konce května a od začátku června se již začne svážet. Všichni, kdo dostali nádoby, dostali i letáčky s termíny svozů. Kdykoli můžete zavolat na telefon v letáčku a dostat podrobné informace. S uveřejněním na stránkách města se rovněž počítá.

  Dostal jsem popelnice a letáček teprve dnes. Jak je to celé koncipované? Kdo popelnice dostane? U nás v ulici jsem jediný.

  B. Šnytrová: V měsíčníku přišel všem letáček, že popelnici nabízíme všem. Ten, kdo popelnici nechtěl a odpověděl na letáček, ji nedostal. Ti, co se nevyjádřili, ji dostali.

  M. Kouřil: v Jablonci je 3,5 tis. rodinných domů. V Kokoníně budeme u domů, jejichž majitelé neodmítli popelnice na plast a papír, svážet 2 x do měsíce plast a 1 x do měsíce papír. Poté vyhodnotíme tuto 1. modelovou etapu. Cílem je, aby služba fungovala, svozy obstaraly co nejvíce RD a zároveň to celé bylo ekonomické. Veřejná stání budou postupně likvidována, protože je v neděli večer hojně využívají rekreanti, kteří se vrací z hor a Jabloncem jen projíždí. Nám se tím navyšují náklady s likvidací těchto odpadů a platíme to všichni.

 6. Kdy budou hnědé popelnice na bioodpad?

  M. Kouřil: hnědé bio-kontejnery zatím nemáme, byť se jedná o cca 30 -- 40 % směsném odpadu. Asi 1700 kompostérů jsme rozdali lidem z RD. Pilotní projekt na hnědé kontejnery bude primárně zaměřen na sídliště, kde jsou uzamykatelná kontejnerová stání. Přesný harmonogram zatím není.

  B. Šnytrová: Na bioodpad zatím zůstanou jen mobilní svozy zhruba 1 x za 14 dní na jaře a na podzim, v létě pak méně. Nebo lze zdarma využít sběrný dvůr v Kokoníně.

  Dole ve sběrném dvoře je málo kontejnerů na bioodpad -- musíte si v sobotu přivstat, jinak se tam už nevejdete. Plevel či plíseň na vlastní kompost nechci a házet to do lesa také ne...

  B. Šnytrová: Na sběrné místo bude přidán jeden kontejner na bioodpad. Z důvodu nedostatku prostoru nelze kapacitu více navýšit. Lze využít i mobilní svozy nebo jiné sběrné dvory.

 7. Před 3 lety se plánovala zkratka mezi Vnitřní a Rychnovskou ulicí -- zpevnění povrchu.

  P. Kozák: Prověříme na místě.

  Dodatečná informace odd. správy veřejné zeleně: V majetku města je pás o šířce pouze 1 m. Vlastník sousední parcely má posunuté oplocení, takže opticky je stávající pěšina širší, ale ve skutečnosti nikoliv. Vzhledem ke svažitosti pozemku by bylo nutné pěšinu s jakýmkoliv oficiálně upraveným povrchem odvodnit (vybudovat určitý počet svodnic), což by bylo možné pouze směrem do soukromého pozemku. V opačném případě by hrozilo, že voda bude natékat na spodním konci pěšiny přes komunikaci na jiný soukromý pozemek, v horším případě ke garáži u rodinného domu. S ohledem na stávající šířku pozemku nemůže příslušný stavební úřad povolit zpevnění chodníčku dlažbou, protože nejsou splněny normy a zákonem požadované parametry pro pěší stezky.

  Vzhledem k množství požadavků, které se týkaly vybudování či opravy chodníků v rámci velké části Kokonína, není úprava pěšiny prioritou.

 8. Bývalo zde očkování psů, po covidu se již neobnovilo. Je tu plno starých lidí, kteří by to uvítali.

  B. Šnytrová: Hromadné očkování psů již probíhá jen na jednom centrálním místě, v Ještědské ulici. Zrušeno bylo kvůli úbytku zájmu, především v okrajových částech města. Je to nákladné a lidí v Kokoníně chodilo opravdu málo. Většina lidí si to zařídí u veterináře sama, kde mohou jejich psi kromě vakcíny proti vzteklině dostat kombinovanou vakcínu proti dalším nemocem.

 9. Ráda bych poprosila o úpravu horního kruhového objezdu, protože je zarostlý a nepřehledný.

  Š. Gaislerová: Je to záměr. Nepřehledný kruhový objezd nutí řidiče zpomalit. Když nevidím přes zeleň, zpomalím a dávám větší pozor.

 10. Počítá město v rámci zvýšení bezpečnosti chodců, hlavně dětí, s opravou chodníků? Zdejší chodníky nemají zpevněný povrch, nebo jsou v havarijním stavu. Vždy se čekalo na inženýrské sítě (např. ulice Vnitřní, Na Svahu, Jasanová...). Doufáme, že po výměně sítí a nových površích komunikací se na chodníky nezapomene.

  Ulice Na Svahu: Mám nejhorší chodník v ulici (špatně udělané kanály, vymleté výmoly). Někdy je těžké se vyhnout autu. Měla by se tam alespoň omezit rychlost.

  Dodatečná informace odd. správy komunikací (OSK): Žádný chodník v ul. Na Svahu není. Požadavek k vybudování nového chodníku je třeba směřovat na OI. V rámci běžné údržby bude prověřen stav komunikace a uličních vpustí. Ohledně omezení rychlosti proběhlo několik jednání s dotčenými orgány, dopravní inspektorát (DI) PČR i osadním výborem, ale není dosud nalezeno jednotné řešení pro všechny strany.

  Šeříková ulice: Děti chodí zespodu do a ze školy, silnice je v hrozném stavu -- výmoly (totéž ulice Rovná).

  Dodatečná informace OSK: Po ukončení oprav komunikací I. a II. třídy bude probíhat kontrola všech místních komunikací po jednotlivých oblastech a probíhat standartní údržba. Ul. Šeříková je zaevidována a bude zde provedena kontrola a zadání provedení údržby na Technických službách Jablonec nad Nisou, s.r.o. (TSJ).

  U IMP je to podobné -- chodníky a silnice ve strašném stavu. Jezdí a stojí tam kamiony, autobus ani nemá kde zastavit.

  Dodatečná informace OSK: V tomto místě probíhá schválená stavba Severočeské vodárenské společnosti a.s. (SVS). Kontrola stavu chodníků a jejich oprava bude následně řešena po ukončení stavebních prací k zajištění uvedení do původního stavu.

  Dodatečná informace OI: V rámci přípravy projektu Cyklopruhy Kokonín (projekt je k dispozici na stránkách osadního výboru) budou opraveny chodníky podél ulice Rychnovská, tedy i u IMP.

  Pokud chodníky nevypadají jako chodníky, děti po nich nechodí -- chodí po silnici. Bylo by vhodné vytipovat ulice, kde se budou dělat nové povrchy, a zakomponovat do nich i chodníky, ať už jsou jednou provždy udělané.

  P. Roubíček: Např. v ulici Letní, kde SVS dělá letos kanalizaci a skončí v červenci, by se měly v roce 2024 dodělat zbylé sítě, a to včetně nových povrchů komunikace, chodníku a veřejného osvětlení.

  P. Kozák: Kolegové spolu s pracovníky TSJ objíždí a mapují situaci ohledně chodníků. Nyní se bude dělat ul. Jahodová, na Vrkoslavicích Venušina a další. Postupně se opraví i ulice s výtluky, jako je Šeříková.

  Š. Zmrzlý: Po zimě jsou opravy potřeba téměř všude. Primárně se musíme vždy zaměřit na silnice 1. a 2. třídy vč. autobusových tras a až poté se dostávají na řadu silnice 3. třídy a zbylé menší komunikace. Když nám to občané nahlásí, snažíme se opravovat i průběžně, a to jak vozovku, tak chodníky. V Kokoníně kolem většiny komunikací chodníky nejsou (částečně ul. Rychnovská, Jižní, Dolní), požadavky na výstavbu nových chodníků je nutné směřovat na OI.

 11. Když je teď zavřená Letní ul., všichni si zkracují cestu přes ulice Přímá a Jahodová, které ale nejsou uzpůsobeny na padesátikilometrovou rychlost (úzké, nepřehledné, zeleň, děti...). Nelze tam dát značku s omezením rychlosti? Spousta lidí projíždí i přes „Průjezd zakázán".

  P. Roubíček: Ke každému omezení provozu (objízdným trasám) vzniká dopravní inženýrské opatření (DIO). Navrhuje ho dopravní inženýr, schvaluje PČR a nakonec potvrdí odd. dopravní a silniční kulatým razítkem. DIO musí být i zde. Je zvláštní, že to PČR v tomto typu komunikace schválila -- nebo se nejedná o oficiální objízdnou trasu.

  Oficiální objízdná trasa to není, ale všichni tudy jezdí. Již jsem kontaktoval PČR s dotazem, zda by šlo ulici alespoň zjednosměrnit, nebo dát Průjezd zakázán. Paní Kvíčalová mi řekla, že Průjezd zakázán tam nedají, protože by na každém konci ulice musela stát jedna hlídka, aby si mohly vzájemně předat informace, zda auto opravdu jen projíždí. Jednosměrný provoz by museli zase odsouhlasit všichni rezidenti a bohužel nepanovala shoda na směru jízdy. Skončilo to doporučením kontaktovat stavbu. Tam mi řekli, že existuje DIO s oficiální objízdnou trasou...

 12. V Krkonošské ulici dodržují rychlost jen místní. Apeluji na to, abyste tam dali povolenou rychlost 30 km/h. Večer tam jezdí kamiony i osmdesátkou.

  J. Čeřovský: Měřená místa musí nejprve schválit PČR, tzn. kde to PČR nedovolí, tam nelze měřit ani sankcionovat. PČR dá své doporučující stanovisko, úředník státní správy razítko, a tím vznikne DIO. Ve 100 % případů dodržují úředníci doporučení PČR. Samospráva na toto nemá absolutně žádný vliv. Obdobný postup se týká i umísťování různých značek (zákazů) a retardérů -- pokud to PČR neschválí, nelze značku umístit.

  Ale v každém případě tam řidiči porušují zákaz vjezdu...

  J. Čeřovský: pak musí nastoupit MP, která má oprávnění zjistit, zda řidič dodržuje nebo porušuje předpisy.

 13. Kanalizace je dobrá, ale její stavba ničí chodníky. Chodníky nepatří ke komunikacím ani k domům, ale zde v Kokoníně si je lidé vždy udržovali a sekali travnaté plochy. Nyní je vše zničené.

  P. Roubíček: před zahájením každé stavby se tzv. přebírá staveniště (mezi investorem, tj. SVS, a zhotovitelem) -- zdokumentuje se, v jakém stavu se stavba přebírá, a zpět by se po kontrole měla předat ve stejném stavu. Jsou vydané i obecné technické podmínky na zásahy do komunikací. Pokud firma něco poruší, musí to uvést do původního stavu. Pokud se tak nestane, oznamte nám to -- jsme spoluinvestoři a máme právo říci investorovi, že něco dělá špatně.

 14. Chtěla bych se přimluvit za bezpečnost dětí na křižovatce ulic Jasanová, Dolní a Na Svahu, kde nejsou chodníky, ani značka Pozor děti, ani omezená rychlost, a do toho tam parkují auta. Všichni zde jezdí v ranní a odpolední špičce velmi rychle. Je to frekventovaná křižovatka a bojím se, že se tu něco stane -- děti ze školy, školky a družiny tam chodí po silnici.

  P. Roubíček: To je opravdu závažné, [vyžádám si DIO a necháme prověřit, zda je DIO dodržováno]{.underline}.

  J. Čeřovský: Město se bude podnětem zabývat. Mělo by se zde minimálně udělat vodorovné i svislé značení Pozor děti!

  V té souvislosti mám dotaz na plánovaný projekt rekonstrukce Dolní ulice (u MŠ), kde by měla vzniknout nová parkovací stání a ulici zjednosměrnit. Mělo to být letos...

  Š. Zmrzlý: Ano, bude se letos realizovat, termín zahájení je 1. června a termín dokončení 31. srpna. Po zjednosměrnění by se měla zklidnit i doprava na již zmíněné nebezpečné křižovatce ulic Dolní, Na Svahu a Jasanová.

 15. Na hlavních komunikacích (např. ul. Rychnovská od kruhového objezdu až ke škole) chybí chodníky. Proč by v těchto místech, kde není ani funkční chodník, měla vzniknout ještě cyklostezka?

  P. Roubíček: V tomto případě se jedná o cyklopruhy, ne o cyklostezky (tj. nebude to na úkor chodníku, ale jedná se jen o vodorovné značení v prostoru komunikace -- auta a kola budou sdílet 1 pruh). Jedná se o celosvětový trend bezautomobilové dopravy a bezpečnosti cyklistů. Existuje plán (generel) cyklostezek, cyklotras a cyklopruhů, které na sebe budou postupně navazovat.

  Dodatečná informace OI: V rámci přípravy projektu Cyklopruhy Kokonín (projekt je k dispozici na stránkách osadního výboru) budou opraveny chodníky podél ulice Rychnovská.

 16. U IMP se budují 3 stání pro kamiony, už teď tam ráno stojí kolem 10 kamionů.

  P. Roubíček: Informace je neúplná. Bude tam limitovaný počet odstavných míst pro čekající kamiony, zbytek bude stát v areálu IMP. Nyní probíhá změna územního plánu, podle které tam budou i parkovací místa, zastávka MHD a chodník.

 17. Chci zabojovat za zachování zbytku původního mokřadu, který se nacházel v lokalitě od Cikautxa přes ulici Malinová až po vrchní část ul. Jahodová. Toto území již bylo asi z 80 % zastaveno domy. Zbývající 2 nezastavěné pozemky se nachází v ul. Přímá až vrchní část ul. Jahodová. Jeden je města, druhý soukromý, ale vede tam vysoké napětí, takže pro stavbu je nevhodný. Těsně nad pozemky pramení Mohelka.

  Jsem soused, mokřad pod námi se zavezl perkem a postavily se tam nové domy. Voda nyní nemá kam jít a ničí naše domy. Mně a sousedovi pod domem a skrz podlahu vyvěrá voda. Pokud by se měl zrušit i poslední zbytek mokřadu, mělo by to tam město nějak oddrenážovat, protože ti soukromníci to neudělají... Pokud vím, byly tam i tůně s čolky a chráněnými rostlinami.

  P. Roubíček: Nedávno byl dokončen krajský dokument (Zásady územního rozvoje) a z něho by měl vycházet i dokument městský pro celé území Jablonce n. N.

  I. Řimnáčová: Podle územního plánu (ÚP) z roku 1998 je to zastavitelná plocha, ale problematická. Je to docela cenné prameniště. Je otázka, jak s tím město naloží. Co se chráněných živočichů či rostlin týče, je to příslušnost krajského úřadu (KÚLK). Pokud se tam nachází chránění živočichové či rostliny, je na KÚLK, zda dá ke stavbě souhlas. I kdyby to v ÚP bylo jako zastavitelná plocha a KÚLK souhlas nedal, nedalo by se stavět. Takže s tím musel buď souhlasit, nebo dát výjimku.

  Část mokřadu je zachovaná na pozemku nad autoservisem Mokošín (podél ul. Letní). Mokřady byly původně pod celým Cikautxem.

  V horní části Tyršovy stezky také vyvěrá pramen. V zimě to namrzá, nezajíždí tam ani popeláři...

  P. Roubíček: Celé toto téma bereme na vědomí a prověříme.

  Dodatečná informace odd. správy místního hospodářství: Popeláři zajíždí do této části ulice Tyršova stezka i v zimě. Doposud problémy se zamrzlou vozovkou nikdo nezaznamenal (ani nenahlásil).

 18. Uprostřed slepé ulice Kavanova nad lesoparkem se má budovat přečerpávací stanice, tzn. úplnou uzavírku ulice -- bude zachován příjezd k domům? Je to úzké, jen jeden jízdní pruh.

  P. Roubíček: Zjistíme Vám přesný postup.

  Dodatečná informace OI: Povinností je zajistit přístup, ne průjezd -- ulice je zde opravdu úzká, průjezd tedy nelze slíbit.

 19. Rád bych se zeptal na plánovanou kanalizaci v Jahodové ulici. Má tam být v roce 2023/24. Jaké jsou k tomu podmínky, v jakém to bude rozsahu?

  P. Roubíček: Zjistíme. Teď se bude dělat Kaštanová ul.

  Dodatečná informace OI: V roce 2023/24 je plánovaná kanalizace Tyršova Stezka (horní část) + Zvonková. V ulici Jahodová město zatím nic nepřipravuje.

 20. Bude se v ulicích, které nejsou zasaženy investiční akcí kanalizace (např. Jižní, Vnitřní, Šeříková), někdy dělat kanalizace? A mají-li domy čističky, budou se pak muset připojovat?

  P. Roubíček: podle mých informací domy v těchto ulicích určitou historickou kanalizaci mají. V okamžiku, kdy se zkolauduje kanalizační převaděč, bude možné se domovními přípojkami připojovat.

  Dodatečná informace OI: V některých ulicích je stávající stará jednotná kanalizace (např. ulice Jižní, Šeříková částečně). Po dokončení odkanalizování probíhající stavby bude možné provést napojení na stávající kanalizace. Přesné podmínky ale vždy může poskytnout pouze vlastník, tj SČVK.

  Na zbývající části Kokonína, kde není nic, je zpracována studie dokončení odkanalizování s posouzením naléhavosti, ale bez časového harmonogramu. V tom bude město dále pokračovat.

  I. Řimnáčová: podle zákona o vodovodech a kanalizacích je připojení povinné v případě, kdy je dostupná kanalizace a je technicky možné a ekonomicky přijatelné (cca do 50 m) se na ni napojit.

  Dostal jsem nařízeno se připojit na kanalizaci, byť to bylo více než 50 m.

  Po osobním rozhovoru s p. Řimnáčovou bylo vysvětleno, že u stavby (při povolování, nikoli nařízení) nešlo postupovat jinak z důvodů technických a vlastnických.

 21. Platí rok 2023/24 pro realizaci kanalizace v ulici Zvonková a Tyršova stezka?

  P. Roubíček: Ano, letos se to projektuje a 2023/24 je plánována realizace.

 22. Musím rušit svou novou ČOV, když bydlím v Tyršově stezce, kde bude od r. 2023 kanalizace?

  I. Řimnáčová: ČOV se povoluje na 10 let, takže po tu dobu vás nikdo nebude nutit k připojení.

 23. Jedním z projektů v rámci participativního rozpočtu byla kašna u hřiště u školky. I když projekt nevyhrál, řeklo se, že se postupně budou realizovat všechny reálné náměty. Je to v plánu? Kašna tam historicky byla.

  M. Jakoubě, předseda osadního výboru Kokonín: z OI mám informaci, že se pramen v žádné dokumentaci nenašel. Všichni si tam pamatují kašnu s pitnou vodou, ale nejsou k tomu doklady a když se začalo stavět, tak se prý pramen ztratil. Dělám soubor ucelených podkladů, obcházím pamětníky. Mám fotky z roku 1978, kdy se stavěla MŠ, a pramen tam byl vidět. Před 4 roky také u lípy vytryskla voda, ale SVS ho zazdila/vyšachtovala. Až budou podklady kompletní, předám je městu.

  Ještě informace k osadnímu výboru a participativnímu rozpočtu: Pokud by kohokoli cokoli užitečného pro Kokonín napadlo (např. lavičky, odp. koše...), dejte nám vědět. OV se schází každé úterý před zastupitelstvem, na www.mykokonin.cz jsou termíny.

 24. Kdy už bude zastaveno rozpínání IMP? Je tam pár rodinných domků, pro které už je tamní kamionová doprava neúnosná. Veškerá doprava se vede přes Kokonín a Rychnov (porušuje se tam zákaz nad 3,5 t a zákaz odbočení doprava). Proč se IMP nenapojí rovnou na rychlostní silnici, když už se tímto směrem rozšiřují?

  P. Roubíček: limit je dán územním plánem, teď IMP koupili poslední pozemek.

  Problematická je i křižovatka (vidlička na vršku u autobazaru).

  P. Roubíček: Tato tříproudová komunikace (tzv. Rychnovák) je v majetku ŘSD ČR a konkrétně křižovatka Boční bude razantně upravená, aby byla bezpečná. Je na to studie, realizace za cca 7-8 let.

 25. Dole v Kokoníně momentálně platí absolutní zákaz vjezdu, protože zde probíhá stavba. Ale protože už je to z Rychnova průjezdné, projíždí tam kamiony, přestože je povoleno jen 3,5 t. Proč nikdo nehlídá rychlost, odbočování, zákazy průjezdu a vjezdu...?

  J. Čeřovský: To je správný dotaz na PČR a MP, pokud je to ještě na území katastru Jablonce nad Nisou.

  Dodatečná informace MP: Informace byla předána Městské policii Rychnov u Jablonce n. N., protože problematika spadá do jejich územní kompetence. Namátková kontrola Městkou policií Jablonec nad Nisou bude probíhat i v okolí IMP.

 26. ČSAD Slaný u nás vyhrálo výběrové řízení na MHD -- mám strach, abychom nedopadli jako v Teplicích, kde jako dopravci pohořeli.

  J. Čeřovský: Vše je smluvně uzavřeno a od 1.2.2023 bude na 5 let jezdit ČSAD Slaný s.r.o. Byť máme neprůstřelnou smlouvu, nemůžeme nijak ošetřit, že nedojde k problémům. Vysoutěžilo se to legálně -- zákon jasně stanovuje, na základě čeho musíte vybírat (3 kritéria s různou váhou: 85 % cena, 10 % ekologie vozidel, 5 % stáří vozidel).

  L. Wejnar, ředitel Jablonecké dopravní a.s.: Probíhají pravidelná jednání s vedením společnosti. Společnost patří pod ICOM transport, a.s., je to jeden z 5 největších dopravců v Čechách. Problém mají pouze v Teplicích, nikde jinde. Již začínají s náborem pracovníků, budou mít nové hybridní autobusy -- 25 velkých, 4 malé (vybavení: klimatizace, wifi, vnitřní led-info-panel, označení č. linky i zleva, USB-nabíječky). Jednají s BusLine i s Umbrellou o technickém zázemí, o předprodeji s Eurocentrem. Mají od nás úkoly a controlling -- musí se snažit mít dostatek provozního personálu a včas zajistit zaměstnance (řidiče). Zákazníci by vůbec neměli pocítit změnu dopravce.

  M. Kouřil: zvažovali jsme, zda zvolit vlastního dopravce, nebo externího na 10 let. Vzhledem k tomu, že se mění vývoj směrem k elektromobilitě, zvolili jsme raději kratší časový úsek 5 let.

  Chci konstatovat dopady uzavření smlouvy s Umbrellou na pouhé 2 roky: Nebudou řidiči. Místní jablonečtí řidiči od Umbrelly nechtějí přejít k novému dopravci.

  L. Wejnar: Budoucí dopravce plánuje v měsíci červnu jednání se stávajícími řidiči.

  Na závěr informace Jablonecké dopravní a.s., p. Wejnar:

  Od 1.7. nebudou moci jezdit autobusy linky č. 101 z Kokonína do Rychnova ani po stávající objízdné trase ulicí Boční. Ulice Rychnovská od IMP k ulici Boční bude o prázdninách (aby to nezasáhlo školní období) také uzavřena. Budete-li v této době chtít jet MHD do Rychnova, musíte nejprve do centra a tam vždy v 15. a 45. minutě přestoupit na č. 101 do Rychnova, která bude z autobusového nádraží jezdit do Rychnova po trase linky č. 115 (po silnici I/65). Místo linky č. 101 bude po danou dobu jezdit do Kokonína linka č. 105 (rozšířený jízdní řád v úseku autobusové nádraží -- Kokonín).

  Bude v měsíčníku informace k dopravě MHD, co, kdy a kam nebude jezdit? Týká se to např. i Jabloneckých, kteří jezdí MHD do Rychnova na vlak.

  Na jak dlouho bude investiční akce, odkdy bude možný průjezd Pulečenským lesem do Rychnova?

  L. Wejnar: V prázdninovém čísle měsíčníku bude jako vždy podrobné info.

  Objízdné trasy pro MHD jsou na celou stavební sezónu, tj. do 31.10. Dopravní omezení, kdy nebude možné jet z Kokonína do Rychnova po stávající objízdné trase, je jen přes prázdniny na max. 8 týdnů, ale stavba se jej pokusí zkrátit na 6 týdnů.

  Proč se musí dělat obě akce najednou? Proč to nemohli udělat postupně. Pro místní je to opravdu nepohodlné objíždět vše přes Jablonec.

  P. Roubíček: na to vám bohužel odpovědět neumíme, je to věc investora.

  Proč nemůže autobus (linka 101) jet Krkonošskou a pak Letní dolů na kruhový objezd?

  L. Wejnar: Krknošská ulice je úzká, máme tam povolení pouze na zajištění několika spojů v pracovní dny, dopravu zajišťuje linka č. 113 z Malých Vrkoslavic.

Zapsala: Kateřina Hujerová

Zkratky: