Setkání s občany 2022 - Šumava a Jablonecké Paseky

Ve čtvrtek 5. května 2022 se ve školní jídelně ZŠ Na Šumavě uskutečnilo další ze série setkání s občany.

 1. Existuje projekt, jak by sídliště Šumava mělo do budoucna vypadat? Bude tento projekt realizován?

  Petr Roubíček: Sídliště Šumava je po Žižkově vrchu druhé nejstarší sídliště v Jablonci. Projekt revitalizace sídliště Šumava je připravován a je rozdělen do 8 etap. Tři etapy jsou již vyprojektovány a část první a druhé etapy se letos začne realizovat. Jedná se o část ulice Jeronýmovy a přilehlou část ulice Vysoké a dále o část ulice Spojovací a část ulice Březové až po ulici Skelnou. Obě dvě etapy bude město financovat z vlastních zdrojů. V současné době připravujeme vyhlášení veřejné zakázky. Věříme, že se podaří nalézt zhotovitele.

 2. Mohlo by město namalovat parkovací pruhy v horní části ulice Vysoká (Vysoká 86–92)?

  Milan Kouřil: Jsem podporovatelem vodorovného dopravního značení. Vyznačení parkovacích míst zpravidla zvýší reálný počet těchto míst a místo na parkování nalezne více aut. Pokusíme se parkovací pruhy zajistit. Je to v kompetenci oddělení správy komunikací.

  Martin Křivanec: V loňském roce proběhlo „lajnování“ v dolní části ulice Vysoká.

 3. Mohlo by město opravit povrch Jindřichovské ulice, v části od křižovatky s Údolní ulicí až po ulici Na Pláni?

  Pavel Kozák: V letošním roce není velkoplošná oprava Jindřichovské ulice v plánu. Prověříme, zda by bylo možné opravu do plánu zahrnout.

  Milan Kouřil: V Jablonci je 163 km silnic, z toho přibližně 10 km v havarijním stavu. Ve velmi špatném stavu je dalších 10 km silnic. Dosáhnout toho, aby všechny silnice byly v dobrém stavu, je investice v řádu stovek milionů. Proto město vždy nějakou část opraví formou výtluků. Pro tyto opravy je v rozpočtu města na rok 2022 rezervováno 15 mil Kč.

 4. Proč dalo město do prodeje pozemek č. 1808/3 v Knoflíkové ulici, i když v roce 2018 přijalo usnesení č. ZM/11/2018, že město neschvaluje prodej tohoto pozemku s tím, že město má zájem ponechat si pozemek ve svém vlastnictví? V usnesení je dále uvedeno, že budoucnost pozemku s námi projednáte a vyjdete nám maximálně vstříc.

  Jiří Čeřovský: Usnesení, o kterém mluvíte, je z roku 2018. Usnesení zastupitelstva města mohou být měněna. Rada města nyní schválila záměr prodeje tohoto pozemku a záměr byl vyvěšen na úřední desce. Následně budou nabídky projednány v majetkoprávním výboru a pak bude opět o možném prodeji pozemku rozhodovat zastupitelstvo města.

  Petr Roubíček: Třetí část usnesení z roku 2018 ukládá zpracovat studii, která by měla maximálně vyhovět obyvatelům bydlícím v dané lokalitě. Území by mělo obsahovat parkovací plochu doplněnou izolační zelení tak, aby nedošlo ke zhoršení kvality bydlení přilehlých objektů. Studii jsem pod dohledem městského architekta nechal zpracovat. Studie byla následně předložena osadnímu výboru a rozeslána na kontaktní e-mailové adresy všech občanů z dané lokality, kteří se tehdy připojili k výzvě, a na které jsme měli kontakty. Osadní výbor studii projednal a doporučil další postup. Na základě toho se město rozhodlo v duchu studie jako jeden z předpokladů její realizace pozemek prodat. Jednou z historických podmínek bylo vybudování hřiště v blízkém okolí. Hřiště vzniklo naproti ZŠ v Sokolí ulici.

  Chceme, aby na pozemku zůstala zelená plocha. Nesouhlasíme s tím, aby se zde postavil nový dům. Na poslední otevřený dopis, který podepsalo před dvěma měsíci 74 lidí z lokality, město nereagovalo.

  Doplněno: Odpověď byla odeslána dne 24. 3. 2022 na adresu obyvatele Knoflíkové ulice, který dopis vedení města předal a současně na jednání zastupitelstva dne 17. 3. 2022, kde byl dopis projednán, vystoupil. Zastupitelstvo města vzalo otevřený dopis na vědomí.

  Nesouhlasíme s dalším rozšířením podnikatelské činnosti Pneuservisu Hnídek. Zákazníci pneuservisu často vyjíždí z ulice v protisměru jednosměrkou. Ulicí se mnohdy nedá projet. Pro porovnání u stejného pneuservisu Vitmajer je situace úplně normální, vše funguje na pozemku pneuservisu.

  Petr Roubíček: Plánovaný projekt se mimo jiné snaží situaci v ulici zklidnit a dostat ji do únosné míry. Stávající situaci řešíme od roku 2018. Po realizaci projektu bude nezbytná i součinnost dalších institucí (např.: živnostenského úřadu, městské policie či hygieny), aby se situace před pneuservisem vrátila do normální funkce a aby se ulicí dalo v klidu projet. Hřiště v Sokolí je často zamčené, často ho nelze využít. Je spíše pro děti starší deseti let. Správce nedokáže korigovat nevhodné chování některých návštěvníků.

  Petr Roubíček: Skutečnost, že hřiště v Sokolí je zavřené, není dobře. Město podniklo kroky, aby hřiště bylo přístupné veřejnosti v maximální denní dobu. V zadní části je plocha i pro menší děti.

  Milan Kouřil: Hřiště v Sokolí ulici primárně slouží pro ZŠ. Aby hřiště více sloužilo i veřejnosti, přizpůsobili jsme provozní dobu a upravili provozní řád.

  David Mánek: Město si je nevhodného chování některých návštěvníků hřiště vědomo. Městskou policii jsme proto požádali, aby na hřiště posílala častěji asistenty prevence kriminality. Současně je na hřiště namířena kamera a městská policie prostor monitoruje. Potřebujeme však spolupráci i od vás, kdykoli budete svědky jakéhokoli protiprávního chování, volejte městkou policii.

  Michal Švarc: Nevychované děti jsou problém, který městská policie nevyřeší. Díky podpoře města a Ministerstva vnitra se nám od nového roku podařilo navýšit počet asistentů prevence kriminality z jednoho na tři asistenty. Proto budeme posílat asistenty prevence kriminality k hřišti častěji. Bohužel problémových lokalit je v Jablonci daleko víc a není v silách asistentů prevence kriminality a ani strážníků městské policie být všude. Když uvidíte jakékoli protiprávní jednání, volejte městkou policii. Od toho jsme tady.

 5. Před nedávnem došlo k demolici bývalé výtopny Paseky. Co město plánuje s tímto pozemkem, mohlo by tam být nějaké sportoviště?

  Petr Roubíček: Pozemky pod bývalou výtopnou jsou z jedné třetiny (zhruba 5 000 m2) v majetku Jablonecké energetické, a.s. Zbylé dvě třetiny (zhruba 10 000 m2) jsou ve vlastnictví společnosti Vendys Petrol s.r.o. Obě společnosti jednají ve shodě. V současně době je připravována změna územního plánu na změnu možnosti využití tohoto území z ploch pro výrobu a skladování na plochy smíšené městské, kde mimo jiné může vzniknout bydlení, dům seniorů, doprovodné služby a možná i nějaké sportovní vyžití. Změna územního plánu by mohla nastat nejdéle na začátku příštího roku.

 6. V ulici Pionýrů v prostoru, kde se staví nová cyklostezka do ulice Na Mýtině, nacházíme neustále jehly, ampulky a injekční stříkačky. Městská policie vždy ochotně nález uklidí, ale není to řešení. Je jiná možnost, jak toto řešit? Mohlo by nám město pomoci? Chodí tam děti z Bubliny a z MŠ Kapička.

  Michal Švarc: V případě, když naleznete jehlu nebo injekční stříkačku, neváhejte a zavolejte městkou policii. Jsme na to vybavení a odstraníme to. Městská policie tento problém však systémově nevyřeší. Doporučuji se obrátit na neziskové organizace, které s drogově závislými pracují. Mají vyškolené terénní pracovníky, kteří se v terénu pohybují a s drogově závislými pracují. Součástí jejich terénní práce je i nabízení výměny použitých injekčních stříkaček za nové. Tyto organizace opravdu mění kus za kus.

  David Mánek: Organizací, která v této oblasti v Jablonci pracuje, je Most k naději, která funguje v rámci K centra ve Střelecké ulici. V tomto případě doporučuji obrátit se přímo na Most k naději, z.s., Střelecká 5437/6, Jablonec nad Nisou, .

  Michal Švarc: Dále doporučuji se obrátit na Policii ČR. Připomínám však, že forma práce policie je natolik specifická, že si lidé často myslí, že na podněty nereagují. Oni však rozkrývají činnost spojenou s drogami skrytě.

 7. Kdy by měla přijít na řadu etapa revitalizace sídliště Šumava v ulici Skelná?

  Petr Roubíček: Etapa v ulici Skelná už je vyprojektovaná a město na ni získalo stavební povolení. Je to otázka přibližně dvou nebo tří let.

  Nechali jsme si na Technické univerzitě udělat rozbor omítky na našem domě. Odborníci našli plíseň, sinice a různé další bakterie. U domu jsou tři stromy, které mu stíní. Mohlo by město tyto stromy pokácet? Omytí omítky bez odstranění stromů je zbytečné.

  Štěpánka Gaislerová: V projektové dokumentaci k revitalizaci je kácení stromů navrženo. Město vám může pomoci tím, že podá žádost o kácení již teď. Žádost musí projít správním řízením k povolení kácení. Kácení povoluje oddělení životního prostředí, je to výkon státní správy. Záleží na tomto oddělení, zda povolení ke kácení dá. Prosím o vaši součinnost a zaslání důvodů ke kácení, abych je mohla v žádosti použít. Dodatečně bylo zjištěno, že povolení ke kácení, resp. závazné stanovisko, bylo již vydáno na základě žádosti podané OIV. Povolení ke kácení se ale váže na zahájení stavby, protože je součástí stavebního povolení. Pan Kuna, předseda SVJ Skelná 63 - 67, je o tomto informován.

  Jiří Čeřovský: Výstavba sídlišť začala před třiceti, čtyřiceti i padesáti lety. Stromy byly tenkrát vysazovány často impulzivně. Rozhodnutí o povolení k pokácení je jednoznačně výkon státní správy. Město rozhodnutí životního prostředí neovlivní. Věřím tomu, že to dopadne dobře.

 8. Nad autobusovou zastávkou autobusu č. 104 směrem od Lučan pod ulicí Na Pláni hrozí pád ztrouchnivělé břízy. Mohlo by město zařídit pokácení stromu?

  Štěpánka Gaislerová: Město nemůže nařídit vlastníkovi pokácení stromu. Město může vlastníka pouze upozornit. Již vyřešeno.

 9. V Pasekách za Háskovými vilami je palouk, kam lidé chodili venčit psy. V současné době je palouk pečlivě ohrazený a je zde informace, že zde probíhá příprava pastviny. Na mapě přes tento pozemek vede cesta. Bude v budoucnu tato cesta průchozí?

  Petr Roubíček: Jedná se o soukromý pozemek. Oplocení pozemku je vyústěním dlouholetého sousedského sporu.

 10. Proč na parkovacích místech stojí vraky? Rok a půl zde stálo auto bez SPZ a až minulý týden bylo odstraněno. U pošty stojí bílá dodávka s prošlou STK a pražskou SPZ.

  Michal Švarc: V případě, že městská policie obdrží oznámení o podezření, že vozidlo je vrakem, hlídka městské policie provede šetření. Má-li vozidlo propadlou STK, oznámíme vozidlo místně příslušnému orgánu k projednání. Usoudí-li strážník, že vozidlo splňuje definici vraku, vylepí na auto oznámení a předá oddělení správy komunikací k provedení dalších opatření.

  Martin Křivanec: Pokud vozidlo vykazuje známky vraku, oznámíme vozidlo silničně správnímu úřadu, který vyzve vlastníka, aby vozidlo do 2 měsíců od obdržení výzvy z komunikace odstranil. Pokud tak vlastník neučiní, necháme vozidlo specializovanou firmou odtáhnout a ekologicky zlikvidovat. Vrakem je podle zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích takové silniční vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla. Pokud má vozidlo pouze propadlou STK, a to déle než půl roku, oslovíme majitele vozu a vyzveme jej, aby vozidlo do 2 měsíců od obdržení výzvy z komunikace odstranil nebo aby odstranil důvod, pro který nesmí být vozidlo provozováno na pozemních komunikacích. Pokud tak vlastník neučiní, je oddělení správy komunikací oprávněno mu uložit pokutu nebo vozidlo z pozemní komunikace nechat odstranit a odstavit jej na vhodném zabezpečeném místě, kterým však bohužel město Jablonec n. N. v tuto chvíli nedisponuje.

 11. Doporučuji, aby město zřídilo parkovací plochu pro vozidla, která nejsou zaparkována s platnými dopravními předpisy.

  Jan Štol: Děkujeme za podnět, který bude zapsán.

 12. Za domy v ulici Skelná ze směru od ulice Březová vede kanalizace. Kanalizace se propadá, hrozí nebezpečí úrazu. Na koho se mám obrátit?

  Petr Roubíček: Obraťte se na správce sítí. Konkrétně v tomto případě na Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - www.scvk.cz

 13. Z důvodu požadavku navýšení parkovacích míst byla v roce 2018 zjednosměrněna ulice Na Šumavě. Toto řešení nakonec dopravu na sídlišti spíše zkomplikovalo. Šlo by to změnit?

  Josef Hurt: Zjednosměrnění ulice na Šumavě vzniklo z podnětu občanů. Souhlasíme, že dopravě v lokalitě neprospělo. Osadní výbor již podal podnět na obrácení jednosměrného provozu v ulici Křišťálová. V současné době projekt zpracovává dopravní inženýr. Následně jej bude posuzovat PČR a další úřady. Bohužel je to delší proces.

 14. Proběhne oprava ulice Pasecká, v úseku od ulice Mlýnské po ulici Jitřní? Ulice je v hrozném stavu.

  Petr Roubíček: Ulice Pasecká je ve velmi špatném stavu. V současné době zahajujeme přípravu nové projektové dokumentace. Připravujeme celkovou rekonstrukci ulice.

 15. Na dlážděné spojce mezi Paseckou a Podhorskou ulicí chybí chodníky. Chodci zde nemají kam uhnout.

  Pavel Kozák: Oddělení správy komunikací ve spolupráci s Technickými službami Jablonec nad Nisou prověří možnost vytvoření chodníku.

 16. Pod dlážděnou spojnicí mezi ulicí Pasecká a Podhorská na Podhorské ulici chybí přechod pro chodce.

  Jiří Čeřovský: Je to bohužel státní silnice 1. třídy, která je ve vlastnictví Libereckého kraje. Správcem silnice je Ředitelství silnic a dálnic. Podnět prověří dopravní inženýr a předá k projednání Ředitelství silnic a dálnic.

 17. Proč autobusy MHD na autobusovém nádraží po bezpečném přestupu cestujících čekají dvě až tři minuty na odjezd?

  Luboš Wejnar: MHD v Jablonci klade největší důraz právě na přestupní vazby na autobusovém nádraží. Pravidlo dvou minut bylo se současným dopravcem nastaveno jakožto dostatečná časová rezerva pro klidný přestup mezi spoji. V pracovní dny v dopravní špičce se na autobusovém nádraží sjíždí až 8 linek. Jablonecká MHD je navíc první MHD v Libereckém regionu, která je zapojena do centrálního dispečinku Libereckého kraje. Řidiči tak mají přesné informace o případném zpoždění jednotlivých spojů. Díky tomuto systému se postupně propojuje MHD s regionální dopravou a zabezpečují se přestupní vazby i v jiných částech města mezi jednotlivými systémy. Bohužel nelze systém MHD nastavit tak, aby byly zajištěny veškeré přestupní varianty ze všech oblastí Jablonecka (např. přestup autobus x vlak v Jabloneckých Pasekách nebo tramvajová linka č. 11 x autobusová linka MHD č. 104).

 18. Na koho je možné se obrátit s žádostí o prořez stromu? Strom se nachází na pozemku města v blízkosti panelového domu. Štěpánka Gaislerová: S touto žádostí se prosím obraťte přímo na mne, na oddělení správy veřejné zeleně.

  S tazatelkou upřesněno, o jakou dřevinu se jedná, a bude zadáno k realizaci. Konkrétně jde o zakrácení keře tisu, který částečně zasahuje do parkoviště před objektem Vysoká 92.

Nezodpovězené dotazy během setkání

 1. V jakém stavu je realizace chodníku mezi ulicemi Podhorská – Pasecká?

  Před samotnou případnou výstavbou chodníku bude prověřena celá lokalita z hlediska dispozičních možností pro stavbu, dále vedení inženýrských sítí, dále vlastnictví jednotlivých pozemků, přípravu pro stavební řízení apod.

 2. Proč není realizován projekt povrchů ulic Mlýnské, od Vysoké k Pasecké a po ulici Jitřní?

  Byly již zahájeny přípravné práce, proběhne výběr projektanta na uvedenou zakázku.

 3. Kde je možno nahlédnout do výkazu majetků města? Konkrétně se jedná o rekonstrukce ulic V Aleji, Na Šumavě a Karla Čapka.

  Jedná se o cca 150 m obrubníků z ul. K. Čapka a ul. V Aleji cca 600 m, celkem 750 m.

  a) Jaká je hodnota demontovaného majetku města – chodníků, ulic?

  Účetní hodnota dožilého a zvětralého materiálu je nulová. Stáří materiálu je přes 100 let, obrubníky jsou již zvětralé a nemají konstantní rozměry. Jejich opětovné použití je nevýhodné.

  b) Kde se nalézá?

  V rámci projektové dokumentace a realizace zhotovitel demontovaný materiál odváží na určenou skládku SMJN. Z důvodu nedostatečné kapacity skládky TSJ jsou využívány různé plochy ve vlastnictví města. A dle typu a stavu je buďto skládkován, nebo využit k recyklaci. V případě ulic V Aleji a K. Čapka jsou obrubníky dočasně složeny na pozemku města č. 3104 v k.ú. Jablonec nad Nisou u TESCA.

  c) Proč se na obrubníky chodníků dováží výrobky údajně ze zahraničí, když kolem máme fungující kamenolomy?

  Při realizaci se vychází z projektové dokumentace, která stanoví parametry výrobku, z valné většiny jsou tyto investiční akce administrovány přes veřejnou soutěž, kde je třeba dodržet transparentnost a nediskriminaci. Zhotovitel kámen před zabudováním předkládá ke schválení a materiál musí odpovídat požadavkům projektu, není možné, aby se použil jiný, popř. nekvalitní materiál. Zhotovitel dílo realizuje na svoji zodpovědnost a své riziko. Nové obrubníky v ul. K. Čapka jsou z Polska – zhotovitel ocenil obrubníky nejnižší dostupnou cenou, na základě své poptávky, tyto jsou v požadované kvalitě s nižší pořizovací cenou.

 4. Poděkování za finanční příspěvky našim bývalým politickým vězňům z německých koncentračních a vyhlazovacích táborů v předchozích pěti letech, a to představitelům Libereckého kraje, nevyjímaje pana hejtmana. Škoda, že toto nelze říci i o představitelích našeho města. Proč?

  Město nemá přístup do databáze bývalých politických vězňů z německých koncentračních a vyhlazovacích táborů. Vzhledem k tomu, že na území města působí Český svaz bojovníků za svobodu, měl by tento dodat jména těchto lidí. Tak jak učinil v případě nominace Paula Rausnitze na čestného občana města. V minulosti byla řada podnětů vzešlých od Českého svazu bojovníků za svobodu vyslyšena – realizace Parku gen. Mrázka, vytvoření památníku Bojovníkům za svobodu a obětem bezpráví, pojmenování ulice Generála Mrázka, vytvoření Památníku obětem II. světové války na místě bývalého pracovního tábora v jabloneckých Rýnovicích, schválení udělení čestného občanství Paulu Rausnitzovi.

 5. Pozvání na oslavu Dne vítězství spojenců 8. 5. 2022 ve 14:00 hodin v Parku Generálmajora Ing. Karla Mrázka, DSO, DFC, čestného občana města bylo představiteli města ignorováno. Žel posledních 12 let je toto místo představiteli města neprávem opomíjeno. Naši další čestní členi plk. Ing. Čestmír Šikola a pplk. Zdeněk Neruda. U zrodu parku byli starostové Musil a Čeřovský, za což jim patří od naší organizace upřímný dík! Proč je oslava Dne vítězství v tomto významném místě městem dlouhodobě opomíjena?

  Pozvánka na oslavu Dne vítězství nebyla doručena do žádného sekretariátu vedení města.

  Ve městě se nacházejí tři pietní místa, každé je věnováno jiné historické události. Vzpomínkové akty jsou postupně organizovány u všech:

  Památník obětem II. světové války v Rýnovicích – pravidelné připomenutí konce tohoto válečného konfliktu

  Památník obětí I. světové války v Tyršových sadech – pravidelné připomenutí Dne české státnosti

  Památník Bojovníků za svobodu a obětem bezpráví v Parku generála Mrázka – zde si pravidelně připomínáme Den boje za svobodu a demokracii a Den památky obětí invaze a následné okupace vojsky Varšavské smlouvy.

 6. Co víme o českém občanu plk. Pavlu Rausnitzovi, jehož rodný dům je v Jablonci nad Nisou?

  Tuto nominaci podal Český svaz bojovníků za svobodu. Zastupitelé města na svém zářijovém zasedání v roce 2018 schválili udělení titulu Čestný občan města Jablonec nad Nisou panu Paulu Rausnitzovi. V pondělí 12. listopadu 2018 si měl pan Rausnitz z rukou primátora toto ocenění převzít, ale bohužel se tohoto okamžiku již nedožil. Nyní sjednáváme nový termín předání tohoto ocenění jeho pozůstalým. Bohužel se ocenění díky COVIDU a dalším okolnostem nepodařilo předat dřív.

Zapsala: Karla Hackelová