Odkanalizování Kokonína

Severočeská vodárenská společnost a.s. (dále jen SVS) zahájila v roce 2020 za finančního přispění statutárního města Jablonec nad Nisou realizaci projektu „Jablonec nad Nisou, Kokonín – odkanalizování na ČOV Rychnov“. Město přispívá dle smlouvy o spolufinancování na část sběrače od místa původně plánované čistírny odpadních vod do obce Pulečný a dále Rychnov u Jablonce nad Nisou.

Součástí této stavby je výstavba nové kanalizační stoky v ulicích Rychnovská, Letní, Kaštanová, Jasanová, části ulic Schovaná, Dubová a Kavanova, na které budou přepojeny kanalizační přípojky již existující. Jde o přípojky dnes již odkanalizovaných objektů bytových či rodinných domů, jejichž vlastníci mají s organizací SČVK,a.s. uzavřené smlouvy. V projektu nejsou dle sdělení projekční kanceláře SČVK,a.s. nové přípojky objektů, které prozatím likvidují splaškové vody individuálně. Jedná se zejména o rodinné domy od původního místa, kde měla stát čistírna odpadních vod směrem na Pulečný.

Jak se může vlastník nemovitosti připravit

Pokud vlastníte nemovitost v lokalitě ulic Rychnovská, Letní, Kaštanová, Jasanová, části ulic Schovaná, Dubová a Kavanova: 

Tato výzva statutárního města přímo navazuje na platnou právní úpravu, která umožňuje magistrátu města ve své přenesené působnosti, ve veřejném zájmu uložit vlastníkům pozemků a nebo staveb v katastru statutárního města připojit se na kanalizační síť dle ustanovení §3 odst. 8 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích.

Harmonogram prací

Celkový situační výkres

Výkres - Katastrální situace č. 1

Výkres - Katastrální situace č. 2

Výkres - Katastrální situace č. 3

Jak řešit přípojky ke kanalizaci v Kokoníně

V průběhu stavby se bude moci okamžitě přepojit max. 450 ekvivalentních obyvatel, další budou muset počkat na dokončení stavby včetně kolaudace a spuštění provozu. V žádném případě se nesmí do nové splaškové kanalizační přípojky vypouštět i dešťové vody.

Pokud budou mít vlastníci bytových či rodinných domů zájem napojit se na nově vybudované přípojky již v průběhu stavby, musí učinit následující kroky:

Studie „Kokonín - odkanalizování a zásobování pitnou vodu“

Plán odkanalizování dalších částí Kokonína, který řeší postupné připojování ulic dle důležitosti: 1. lokalita kde kanalizace zcela chybí, 2. lokality rozvojové, 3. stavby neekonomické. Časově budou nejdříve řešeny lokality bez kanalizace, aby bylo zajištěno řádné odkanalizování dalších lokalit a naplnění povinnosti dané EU. V souběhu se stavbou kanalizace bude vždy o stavba vodovodu.

Zde bude tabulka s výpisem souborů z adresáře Studie odkanalizování a zásobování pitnou vodu

Další informace