Zadání architektonické soutěže na terminál musí být přesné

03.07.2017 - Podoba dopravního terminálu v Kamenné ulici v Jablonci nad Nisou vzejde z architektonické soutěže. S jejím vyhlášením se počítá v polovině července. Členové poroty pro vyhodnocení soutěže se sešli poprvé na konci června, aby projednali připomínky k zadávací dokumentaci.

Dopravní terminál v ulici Kamenné s parkovištěm pro zhruba 200 vozů a spojovací lávkou bude jedním z jabloneckých projektů v rámci IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou. Náklady na jeho výstavbu jsou odhadnuté na 200 - 250 milionů korun. Žádost o dotaci by měli Jablonečtí podat v první polovině roku 2019, realizace by měla proběhnout v letech 2020-2022.

Sedmnáctičlenná porota, jejímž předsedou je architekt Petr Kopal a místopředsedou profesor fakulty umění a architektury liberecké Technické univerzity, architekt Jiří Suchomel, projednala navržené zadání pro vyhlášení otevřené soutěže na projekt multimodálního terminálu veřejné dopravy v centru Jablonce nad Nisou a dohodla se ještě na úpravě podmínek. „Architektonická soutěž by po doplnění a schválení radou města měla být vyhlášená v polovině července na jabloneckých webových stránkách a ve věstníku veřejných zakázek,“ konstatuje náměstek primátora pro rozvoj města Lukáš Pleticha. Soutěž o návrh terminálu bude probíhat podle zákona o zadávání veřejných zakázek s podmínkami architektonické soutěže dle řádu České komory architektů a bude dvoufázová. „První fází je podávání návrhů a ta potrvá zhruba do poloviny října tohoto roku,“ připomíná Pleticha.

Záměr výstavby multimodálního terminálu veřejné dopravy v centru Jablonce nad Nisou společně s mimoúrovňovým spojením terminálu s centrem města a vlakovou zastávkou Jablonec nad Nisou-centrum a parkovacím domem je investicí přesahující 5 milionů EUR. „Proto je třeba vypracovat přesné zadání podmínek a požadavků. Postup soutěže o návrh je sice v počátku časové i finančně náročnější, ale vyplatí se to,“ říká náměstek Pleticha.

Složení poroty pro vyhodnocení architektonicko-urbanistické soutěže na výstavbu jabloneckého terminálu

Podle regulí České komory architektů (ČKA) musí mít porota 3 až 11 řádných členů s hlasem rozhodujícím. „V zájmu nezávislosti rozhodování však musí být nadpoloviční většina členů poroty nezávislá na vyhlašovateli a na orgánech rozhodujících o využití výsledku soutěže a musí mít odbornou kvalifikaci odpovídající předmětu soutěže,“ připomíná Lukáš Pleticha a vysvětluje pojmy nezávislý: „Nezávislí členové poroty nejsou se zadavatelem v trvalém obchodním vztahu, popřípadě ve vztahu zaměstnaneckém, služebním a obdobném; za nezávislé porotce se nepovažují ani členové poradních sborů a zpracovatelé soutěžních podmínek a soutěžního programu (zadání) vyhlašovatele.“

Řádní členové poroty, závislí

Řádní členové poroty, nezávislí

Náhradníci poroty, závislí

Náhradníci poroty, nezávislí

Přizvaní odborní znalci

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborných znalců.

Další informace