Místo sjezdovky vznikne lesopark

Snad každý Jablonečan, zvláště ten ze Žižkova Vrchu, někdy procházel bývalým parkem známým spíše pod názvem „sjezdovka”. Možná se při své procházce pozastavil nad jeho neutěšeným stavem. Ten by se měl v blízké budoucnosti radikálně změnit.

Park se nachází nad železniční a tramvajovou tratí. Rozkládá se od ulice Plynární až k panelovým domům a řadovým garážím v ulici Na Výšině. Byl založen na počátku 20. století a dlouho byl cílem procházek místních. „Bohužel původní kompozice se neudržovala, park postupně zarůstal a pustl. Jeho někdejší rozlohu zredukovala výstavba panelového sídliště. Vznikla zde také dětská sjezdovka, jež se promítla do povědomí lidí natolik, že se označení ‚sjezdovka’ užívá dodnes, ačkoliv zde od roku 2006 není,” vysvětluje David Pokorný, vedoucí oddělení investiční výstavby.

Když vedení města zvažovalo, jak s prostorem naloží, rozhodovalo se mezi dvěma variantami. „Vykácet nemocné a poškozené dřeviny, jejichž počet se velmi zvýšil po sněhové kalamitě v roce 2009. Případně vysadit náhradní výsadbu a park tak ponechat. Druhou možností bylo dát dohromady projekt, který by přinesl i určitou přidanou hodnotu. Využít skutečnosti, že prostor, v němž se park nachází, je součástí Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM), zóny Žižkův Vrch a okolí,” říká náměstek primátora Petr Vobořil.
 
V přesně vymezené zóně IPRM realizuje město projekty na revitalizaci veřejných prostranství a regeneraci bytových domů z dotací EU a státního rozpočtu. Nakonec zvítězila druhá varianta s cílem vrátit území jeho původní funkci, vytvořit zde znovu park lákající k odpočinku, sportu i získávání vědomostí. Zhotovitelem akce „Lesopark Žižkův Vrch v Jablonci n. N.” je firma GARDENLINE, s. r. o., z Litoměřic. „Náklady na revitalizaci parku činí dle Smlouvy o dílo 15,4 mil Kč, přičemž dotace Evropské unie činí 85 % z celkových způsobilých výdajů,” sděluje informace k financování Pokorný.

Stavební úpravy byly zahájeny v dubnu. Na konci srpna by mělo být vše dokončeno. Září je ponecháno na odstranění případných vad a nedodělků. „Během stavebních úprav bude obnovena síť pěších komunikací, která rozdělí prostor na čtyři části: lokalitu klidovou-relaxační s jezírkem, molem, terasou a výukovou loukou, lokalitu pobytovou-piknikovou s altánem, vyhlídkou a magickou spirálou, lokalitu sportovně-naučnou s plochami pro hry a lokalitu přírodní. Zachovaná zůstane louka určená k volnému pohybu psů,” vyjmenovává lákadla obnoveného parku vedoucí oddělení investiční výstavby.

Některé současné prvky jako jezírko a dva vodní prameny budou nejen zachovány, ale dočkají se i rekonstrukce. Horní a dolní pramen bude opatřen kamenným žulovým obkladem a doplněn přístupovou plochou z kamene a dřevoocelového chodníčku. Plocha jezírka bude doplněna o molo a terasu, které umožní bližší sledování života pod vodou a na vodní hladině.
 
Mobiliář v lesoparku ponese jednotné téma – morseovku – se zašifrovanými vzkazy pro uživatele. „K vyjádření slova bude použita kombinace čtvercových a obdélníkových dřevěných hranolů připevněných na ocelové ohýbané pásovině a skládaných do rastru. Takže si sedneme na lavičku s drobným dotazem ,na čem’, ,kde a kdy’ nebo ,kdy a jak’, odpadky odhodíme do koše s nápisem ,kam s tím’, ,odpad – mor lidstva’ atd. K tomu, abychom vzkazy pochopili nebo si znalost morseovky oprášili, budou sloužit návody na informačních tabulích a na okraji hrací plochy, do jejíhož písčitého povrchu si můžeme sami jednotlivá písmena či texty zkusit. Po zvládnutí krátkých vzkazů již přečteme i nápisy na dřevěném altánu, kterým bude prorůstat strom. Zde budou nápisy nabádat ke zklidnění a zamyšlení se nad spěchem doby. Stejně tak na spirále o průměru 4 m nás text vyzve, abychom ,šli ke středu’ či si ,našli svoji podstatu’. Uprostřed této spirály si můžeme opět odpočinout na lavičce,” popisuje Pokorný.

Dalším dřevěným prvkem je tzv. parket o průměru 4 m s výškou podlahy 10–40 cm nad terénem. Sloužit bude k odpočinku či hrám. Dřevěná je i terasa s výhledem do údolí Brandlu.

Odpočinkové vybavení parku je doplněno o dvě malá hřiště s rozměrem 4 x 15 m s pískovým povrchem, určená jsou pro hru v pétanque a pro zkoušení Morseovy abecedy.

Pěšiny, lávky, schodiště a mola, které nás dovedou k jednotlivým prvkům parkového mobiliáře, budou ze dřeva nebo s povrchem ze zahliněného perku. Hlavní diagonální spojnice, jež propojí severní a jižní vstup do parku, bude zpevněna štětovou žulovou konstrukcí, aby odolala vodní erozi a zvýšenému provozu.

Nebyl by to ale park, aby jeho hlavní náplní nebyla zeleň tj. stromy, keře, květiny a trávníky. „Celému návrhu řešení lesoparku předcházel podrobný dendrologický průzkum dřevin, který vyhodnotil jejich fyziologické stáří a vitalitu, provozní bezpečnost a perspektivu. Průzkum hodnotil celkem 512 dřevin a rozdělil je do tří skupin: stromy ke kácení, dřeviny navržené k ošetření a dřeviny bez zásahu,” sděluje informaci ohledně průzkumu náměstek primátora Petr Vobořil.

Kácení stromů se konalo na podzim loňského roku a bylo kritizováno ze strany občanů. Ve velkém počtu případů se jednalo o stromy nekvalitní, náletové. „Bohužel musely být pokáceny i některé velké buky rostoucí v horní části území. Důvodem byl jejich havarijní stav,” vysvětluje náměstek. Na kmenech těchto dřevin byla patrná velká poranění a dutiny, v korunách se vyskytovaly suché, případně i zlomené větve. Ošetření stromů již nebylo možné. Velkou roli samozřejmě sehrála sněhová kalamita v roce 2009, která poškodila nebývalé množství dřevin v parku. Nebezpečné dřeviny nebylo možné ponechat.

„Bylo také pokáceno několik stromů relativně zdravých, a to z důvodu naplnění celkové koncepce lesoparku. Cílem těchto opatření bylo podpořit stávající kvalitní jedince a odstranit konkurenční a náletové dřeviny,” vysvětluje Pokorný.

Po ukončení stavebních prací budou obnoveny louky určené k pobytu rodin, slunění a relaxaci. Zajímavostí bude tzv. motýlí louka, která bude svoji skladbou rostlin lákat motýly, a tím umožní jejich pozorování.

V konečné fázi úprav bude celý prostor lesoparku osázen listnatými a jehličnatými stromy, stále zelenými i opadavými keři, pokryvnými trvalkami, okrasnými trávami a kapradinami. Výsadba bude respektovat návrh průzorů a průhledů, takže bude zakryto to, co pohled ruší (garáže a bytové domy na jihovýchodní straně) a naopak (skalní soutěska, bukový les apod.).

Klady a zápory celé lokality se snažil využít ve svém návrhu jeho autor Ing. Roman Balatka Maršík z jabloneckého Ateliéru 4, s. r. o., a vytvořit tak jedinečný prostor pro relaxaci v těsné blízkosti panelového sídliště Žižkův Vrch. Lesopark má sloužit, jak již bylo výše uvedeno, k odpočinku a relaxaci, nikoliv k pořádání kulturních akcí, které by hlukem obtěžovaly okolní zástavbu.

(end)

Loga IPRM - EU - MMR