19.07.2011 - Kolaudační rozhodnutí

Informace poskytnuté dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Obracíme se na Váš úřad se žádostí o zaslání kopie či případné písemné potvrzení vydání kolaudačního rozhodnutí č.j. 1903/03/Kr dne 15.5.2003 pro stavbu Rodinného domu č.p. 4730 na stavebním pozemku par.č. 6481 v Jablonci nad Nisou.

Odpověď

K uvedené žádosti Vám sdělujeme, že pro shora uvedený objekt bylo vydáno kolaudační rozhodnutí dne 15.5.2003 č.j. SRISVÚ/1903103/Kr, které nabylo právní moci dne 10.6.2003. Dále sdělujeme, že případnou kopii rozhodnutí správní orgán vyhotoví a zašle na náklady žadatele, přičemž vyhotovení kopie podléhá správnímu poplatku dle položky 3 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích ve výši 15 Kč za každou i započatou stránku, v daném případě 45 Kč.

Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová
vedoucí odboru stavebního a životního prostředí