Zápis 23.06.2011

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 23. června 2011 od 9:00 hodin

Starosta města, Ing. Petr Beitl, zahájil 6. zasedání zastupitelstva města Jablonec nad Nisou v 9,00 hod. Bylo přítomno 17 členů zastupitelstva.

Starosta omluvil MUDr. Víta Němečka, Taťjanu Novákovou, Ing. Františka Peška, Ing. Petra Roubíčka, Mgr. Petra Tulpu, Mgr. Pavla Žura. Dále pogratuloval zastupitelům k jejich narozeninám.

V úvodu starosta přečetl rezignaci JUDr. Ivany Weberové na člena zastupitelstva města se zdůvodněním souběžných termínů zasedání ZM a orgánů poslanecké sněmovny ČR, jejichž je členkou. Dle § 56 zákona č. 491/2001 Sb. nastupuje další náhradník za volební stranu ODS, kterým je pan Martin Romaňák, který mandát přijal. Starosta města dále přečetl znění slibu a pan Martin Romaňák pronesením slova „slibuji“ složil zákonem předepsaný slib.

Dále starosta města konstatoval, že zápis z minulého jednání zastupitelstva města byl podepsán bez připomínek.

Ověřovateli dnešního zápisu určil p. Petra Loudu a Bc. Janu Hamplovou.

Ing. Beitl se tázal přítomné senátorky Mgr. Soni Paukrtové, zda chce před jednáním ZM vystoupit dle § 7., odstavce 10a) Jednacího řádu ZM.

Seznámil přítomné s materiály na stůl a zdůvodnil jejich velké množství (poslední ZM před prázdninami, další jednání je až koncem září):

1. dodatek k mater.č.9) Rozdělení finančních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2011

2. mater.č.25) Mimořádná valná hromada JTR a.s.

3. mater.č.26) Ustanovení nového ředitele Městské policie Jablonec n. N.

4. mater.č.27) Novelizace Obecně závazné vyhlášky

5. mater.č.28) Předběžná smlouva o zřízení partnerství mezi městem Beihai (ČLR) a městem Jablonec nad Nisou (ČR)

6. mater.č.29) Schválení investic do oprav střechy budovy bez čp/če na st.p.č. 4820, 4819, 4818 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou

PhDr. Fojtíková žádala dostatečné okomentování materiálů, neboť na čtení není při jednání prostor.

Starosta řekl, že všechny materiály budou okomentovány, až na ně přijde řada a ředitel MP bude představen zastupitelstvu v 9,30 hod.

Schválení programu:

1) Zahájení

2) Schválení programu

3) Schválení návrhové komise

4) Zpráva o činnosti starosty města a jeho místostarostů

předkládá Ing. Petr Beitl, Starosta, Mgr. Petr Tulpa, Místostarosta,

Ing. Miloš Vele, Místostarosta, Petr Vobořil, Místostarosta

5) Vyřízení interpelací z minulého ZM

předkládá: Ing. Petr Beitl, Starosta

6) Závěrečný účet města Jablonec nad Nisou za rok 2010

předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta

7) Úvěr pro FK JISKRA MŠENO

předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta

8) Úvěr pro Folklorní soubor NISANKA, o.s.

předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta

9) Rozdělení finančních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2011

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, Místostarosta

10) II. rozpočtové změny

předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta

11) Informace správce portfolia

předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta

12) Zajištění úrokových rizik

předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta

13) Výkupy nemovitostí "Info P"

předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta

14) Převody pozemků "Info P"

předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta

15) Prodej objektu a bytu

předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta

16) Změna zřizovací listiny Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.

předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta

17) Kupní smlouva na kanalizační přípojku pro objekt Novoveská 1504/30

předkládá: Petr Vobořil, Místostarosta

18) Bezúplatné převody pozemků ze správy Pozemkového fondu ČR

předkládá: Petr Vobořil, Místostarosta

19) Transformace MŠ Uhelná

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, Místostarosta

20) Závěrečný účet Mikroregionu Jizerské hory za rok 2010

předkládá: Ing. Petr Beitl, Starosta

21) Závěrečný účet Dopravního sdružení obcí Jablonecka za rok 2010

předkládá: Ing. Petr Beitl, Starosta

22) Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o pravidlech pohybu psů na veřejném prostranství

předkládá: Mgr. Robert Musil, Oddělení právní a veřejných zakázek

23) Dopisy občanů

předkládá: Ing. Petr Beitl, Starosta

24) Kontrola plnění usnesení

předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

25) Mimořádná valná hromada JTR a.s.

předkládá: Ing. Petr Beitl, Starosta

26) Ustanovení nového ředitele Městské policie Jablonec nad Nisou

předkládá: Ing. Petr Beitl, Starosta

27) Novelizace Obecně závazné vyhlášky

předkládá: Ing. Petr Beitl, Starosta

28) Předběžná smlouva o zřízení partnerství mezi městem Beihai (ČLR) a městem Jablonec nad Nisou (ČR)

předkládá: Ing. Petr Beitl, Starosta

29) Schválení investic do oprav střechy budovy bez čp/če na st.p.č. 4820, 4819, 4818 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou

předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta

30) Nové interpelace

31) Diskuze

K programu neměl nikdo doplnění a ten byl schválen 18-0-0-1

3) Schválení návrhové komise

Na předsedu návrhové komise navrhlstarosta RNDr. Jiřího Čeřovského a členy komise (2 ověřovatelé): p. Petr Louda a Bc. Jana Hamplová.

Návrhová komise byla schválena 18-0-0-1

4) Zpráva o činnosti starosty města a jeho místostarostů

Předkládá: Petr Beitl,Starosta, Ing. Miloš Vele, Místostarosta, MUDr. Petr Tulpa, Místostarosta, Petr Vobořil, Místostarosta

Zpráva starosty

PhDr. Fojtíková se tázala na jednání o grantovém formátu.

Ing. Beitl řekl, že šlo o informativní schůzku, TRW nabídlo městu možnost grantového formátu pro děti a mládež v oblasti kultury a sportu. Zatím jednání bylo obecné, bude se dále vyvíjet.

Zprávy místostarostů:

PhDr. Fojtíková se tázala, kdy se projednávala změna územního plánu (dále ÚP) 15c - parkoviště u Squasch centra.

Pan Vobořil řekl, že se zatím změna neprojednávala - podklady.

Pan Vostřák se tázal na další zamýšlené plány s domem Scheybalových, zda někdo má plány domu, zda je možno si prohlédnout dokumentaci, u koho a kdy.

Pan Vobořil odpověděl, že všechny materiály jsou k dispozici v digitální podobě v jeho kanceláři. Dispozice fary se změní jen z části - přesun Galerie MY do 1. patra domu. Sbírka manželů Scheybalových se vrátí do jiných prostor, než bylo plánováno.

Paní Caklová se tázala na pokračující práce v mateřské škole (dále jen MŠ) v nemocnici.

Pan Vobořil odpověděl, že výstavba MŠ probíhá dle nově schváleného harmonogramu prací. Budova by měla být předána v polovině července a upravená zahrada do konce srpna. Mělo by to být velmi zajímavé a příjemné zařízení pro děti i rodiče.

Ing. Vele k této problematice doplnil, že tento týden byl zajištěn elektrický příkon pro MŠ.

JUDr. Ing. Pleticha se tázal na jednání s Lesy ČR ohledně směny pozemku v Zeleném údolí, a na jednání s MSN týkající se reorganizace a jakým způsobem se bude pečovat o městské byty.

Ing. Vele informoval, že proběhlo jakési 1. kolo jednání s Lesy ČR o umístění překladiště a byla poslána za město oficielní žádost. Zatím nezazněl kladný ani záporný názor. K MSN řekl, že od 1.4. platí nová struktura MěÚ a bylo stanoveno, že správu bytů bude vykonávat oddělení MěÚ na odboru správy majetku - oddělení správy bytový ch domů, s tím že někteří zaměstnanci MSN přecházejí pod úřad. Současně se řeší i majetkové záležitosti.

Nebyly další dotazy a návrh usnesení byl schválen 20-0-0

USNESENÍ ZM/115/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

zprávu o činnosti starosty města a jeho místostarostů za uplynulé období

5) Vyřízení interpelací z minulého ZM

Předkládá: Ing.Petr Beitl,Starosta

Na starostův dotaz, zda jsou interpelující spokojeni s odpovědí, bylo odpovězeno:

JUDr.Ing. Pleticha řekl, že je spokojen jen zčásti, nebylo zodpovězeno na podmínky pro změnu harmonogramu.

Pan Vobořil se tázal Mgr. Habadové, zda chce ústně doplnit tuto interpelaci, nebo doplní písemně.

Mgr. Habadová řekla, že ukončení realizace projektu je květen 2012, prodloužení je možné jen o 1 měsíc, termín červen 2012 byl stanoven ve výzvě Ministerstva pro místní rozvoj, které ji vyhlásilo.

JUDr.Ing. Pleticha oponoval, že výzva je stanovena na různé kroky k přípravě územního plánu. Město má rozdělení na zpracování konceptu a zpracování návrhu - poměr mezi tím stanoven není a dá se s ním hýbat.

Ing. Beitl řekl, že jakékoliv posouvání termínu nás zbavuje další možnosti a rezerv. Sám nevidí vážný důvod posouvat termíny.

JUDr.Ing. Pleticha řekl, že se změnily parametry dotace a celá dotace se může použít na zpracování konceptu, což by bylo vhodné. Je to vše jednání s poskytovatelem dotace. Nejde o posouvání harmonogramu, ale co se za tyto peníze udělá.

Pan Vobořil řekl, že to nesouvisí jen s poskytovatelem dotace ale i s uzavřenou smlouvou z r. 2009. Myslí si, že pokud by se udělaly nějaké změny, musely by být i ve smlouvě, kde jsou přesně napsané termíny. Odpověď na interpelaci může do příštího ZM doplnit.

JUDr.Ing. Pleticha souhlasil s dopracováním smlouvy a dodal, že i se smlouvou se dá pracovat a rozvíjet ji.

Mgr. Habadová doplnila, že čerpání dotace může být průběžné, důležitá je kvalita územního plánu, proto byla platba termínována až na konec. Posunutím nebo nedodržením termínu by město přišlo o 4 mil. Kč. Výzva byla vyhlášena už v říjnu 2009, ale žádost se předkládala v prosinci 2010, protože teprve v září 2010 bylo na ZM schváleno zadání.

Ing. Beitl poděkoval za doplnění a k celé interpelaci se vrátí v září, kdy bude panem Vobořilem doplněno. Dále pokračoval v dotazech k interpelujícím členům ZM:

Návrh usnesení byl schválen 16-0-3-1

USNESENÍ ZM/116/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

informativní zprávu o vyřízení interpelací z 5. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného dne 26. května 2011

Vzhledem k časování přesunut bod č. 26) čas. 9,30 hod.

26) Ustanovení nového ředitele Městské policie Jablonec nad Nisou

Předkládá: Ing.Petr Beitl,Starosta

Ing. Beitl vyzval Mgr. Luboše Raisnera, který byl vybrán výběrovou komisí jako nejlepší uchazeč na obsazení místa ředitele MP, k představení se členům ZM. Dále informoval, že nástup Mgr. Raisnera do funkce je možný od 1. 8. 2011.

Mgr. Raisner se krátce představil, od r. 1992 pracuje na MP Liberec, kde prošel různými funkcemi. Dnes pracuje jako manažer prevence kriminality.

Pan Vostřák se tázal, jak dalece zná Jablonec a jeho problémy a jak si představuje spolupráci s policií ČR.

Mgr. Raisner zná Jablonec spíše z návštěv, ale podrobně se seznámil se zprávou MP za r. 2010 a zná i předchozí ředitele MP. Největší problém města vidí v narůstání nezaměstnanosti a s tím související problematika bezdomovectví. Další problém je v okolí přehrady - porušování veřejného pořádku. Spolupráce s PČR - jde o suplování některých činností a provázání kompetencí PČR a MP, ale bez spolupráce by to nešlo.

Pan Vostřák reagoval, že bezdomovců je pár, ale větší problém vidí v určitých skupinách mládeže, pohybujících se v centru města ve večerních hodinách a obtěžujících občany.

Mgr. Raisner řekl, že problematika konfliktní mládeže je i v Liberci a je dlouhodobá, bude se tím zabývat.

Pan Louda navrhl, aby po 17 hod. byli vidět strážníci častěji na Dolním nám. a procházeli až na autobusové nádraží.

Ing. Beitl řekl, že pan ředitel bude mít jako první úkol úpravu nové koncepce MP a tímto problémem se bude jistě zabývat.

Mgr. Raisner reagoval, že problémy bude řešit ve spolupráci s vedením města.

PhDr. Fojtíková se tázala, zda bude osobně dál podporovat projekt „okrskář“, který se ve městě dobře rozeběhl.

Mgr. Raisner odpověděl, že ve stejné formě funguje projekt v Liberci. Problém vidí v 8-mi hodinové pracovní době okrskáře (lidé okrskáře neznají, pracovní doba je hlavně dopolední). Je třeba vytipovat problémové časy a zapojení hlídek v době odpolední a noční.

Mgr. Paukrtová se tázala na možná „šetřící opatření“ v rozpočtu, aniž by to mělo dopad na celkovou kvalitu práce MP.

Mgr. Raisner řekl, že krácení rozpočtu lze řešit např. rozdělením služeb v problémových dnech a hodinách (páteční diskotéky atd.). Po svém nástupu plánuje personální audit, aby výsledky odpovídaly vykonané činnosti.

Návrh usnesení byl schválen 16-0-2-3

USNESENÍ ZM/137/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

Mgr. Luboše Raisnera (osobní údaje v důvodové zprávě) do funkce ředitele Městské policie Jablonec nad Nisou, a to ke dni 1. srpna 2011

B. p o v ě ř u j e

na návrh Ing. Petra Beitla, starosty města a v souladu s ust. § 3 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ke dni 1. srpna 2011 Mgr. Luboše Raisnera plněním úkolů při řízení Městské policie Jablonec nad Nisou policie v rozsahu daném kompetencemi vymezenými funkci ředitele.

6) Závěrečný účet města Jablonec nad Nisou za rok 2010

Předkládá: Ing.Miloš Vele,Místostarosta

Ing. Vele vyzval zpracovatelku Ing. Vítovou, aby okomentovala materiál. Jen poznamenal, že výbor finanční projednal materiál bez připomínek. Zdůraznil, že audit provedla pražská firma AUDIT FINANCO, spol. s r.o. a zpráva je bez zjištěných nedostatků.

PhDr. Fojtíková podala námět pro příště, aby byl v krátkosti předložen souhrnný výčet vstupních a výstupních informací, aby z toho byl jasný vývoj celé finanční situace.

Ing. Vele řekl, že účet je předložen, jak ukládá legislativa, ale není problém předložit zkrácený souhrn položek.

Ing. Vítová dodala, že bude předložena jedna tabulka za všechny městské organizace v porovnání s rokem předchozím (dotace od města, příspěvek, vlastní výnosy a nákladová stránka).

Nebyly další dotazy a návrh usnesení byl schválen 20-0-0-1

USNESENÍ ZM/117/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

1. celoroční hospodaření města a závěrečný účet města Jablonce nad Nisou za rok 2010 včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2010 - bez výhrad

2. navrhované vypořádání výsledku hospodaření příspěvkových organizací za rok 2010 dle vlastní zprávy na str. 176 - 253 materiálu Závěrečný účet města Jablonce nad Nisou za rok 2010

B. b e r e n a v ě d o m í

výsledky hospodaření ostatních organizací města za rok 2010 dle vlastní zprávy na str. 254 - 266 materiálu Závěrečný účet města Jablonce nad Nisou za rok 2010

7) Úvěr pro FK JISKRA MŠENO

Předkládá: Ing.Miloš Vele,Místostarosta

Ing. Vele navrhl úpravu usnesení - ve výši 5.674.798,96 Kč a opravu pozemkových parcel. Dále vyzval p. Čičmance, předsedu FK Jiskra Mšeno, aby okomentoval žádost.

Pan Čičmanec uvedl, že teprve od r. 2010 došlo k majetkovému vyrovnání všech subjektů v Břízkách. V současné době jsou v areálu Břízky tři majitelé a pozemky i budovy jsou vyřešené. V loňském roce podával klub žádost o dotaci na rekonstrukci areálu, která byla zamítnuta. Letos žádal o dotaci ve výši 4,7 mil. Kč z prostředků MŠMT na rekonstrukci fotbalového hřiště a přilehlých ploch. Dotace ale nepostačuje, proto žádá o poskytnutí půjčky město Jablonec n.N. ve výši 3 mil. Kč, která bude kryta pozemky FK a částečně odprodejem nepotřebných pozemků. Požádal o podporu a schválení půjčky.

Pan Vostřák se tázal, o jaké pozemky jde. V materiálu žádný plánek není.

Ing. Vítová přečetla upravené usnesení vč. změn v číslech pozemků: 1533/13, 1531/17, 1533/1 a 1551/3 v k.ú. Mšeno nad Nisou.

Pan Čičmanec vysvětlil, že záměrem odprodeje je malé hřiště směrem k přehradě.

Pan Berounský se tázal, jak je využíváno hřiště jinými kluby a jaká je spolupráce s FC Camel a TJ Roma, a jaký je přínos z jejich plateb.

Pan Čičmanec řekl, že jde o delší seznam organizací, které hřiště využívají. Výše jmenované kluby mnoho finančních prostředků nemají, snaží se jim vyhovět v pronájmu hřiště zdarma, ale spotřebu energií platit musí.

Mgr. Špoták se tázal, zda již mají zájemce o nabízené pozemky, neboť doba úhrady je krátká.

Pan Čičmanec uvedl, že má dva potencionální zájemce. Částku musí klub profinancovat do konce letošního roku, tzn. realizovat a postavit.

Pan Louda se tázal na ručení v případě, že se pozemky nepodaří prodat.

Ing. Vítová řekla, že ručení je pozemky v hodnotě 5, 6 mil. Kč.

Nebyla další debata a RNDr. Čeřovský přečetl úpravu návrhu usnesení, které bylo schváleno 21-0-0-2

USNESENÍ ZM/118/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

poskytnutí úvěru FK JISKRA MŠENO, IČ 68455445 ve výši 3.000.000,-- Kč při úročení 6M PRIBOR + 2,5% odchylka, min. 5% p.a. se splatností do 30.6.2012 za podmínky, že tento úvěr bude řádně zajištěn zástavním právem k nemovitostem ve vlastnictví FK JISKRA MŠENO v rozsahu ocenění pozemkových parcel č. 1533/13, 1531/17,1551/3 a 1533/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou dle znaleckého posudku ve výši 5 674 798,96 Kč po celou dobu splatnosti úvěru.

Předřazení dalšího časovaného bodu č. 28) čas. 10 hod.

28) Předběžná smlouva o zřízení partnerství mezi městem Beihai (ČLR) a městem Jablonec nad Nisou (ČR)

Předkládá: Ing.Petr Beitl,Starosta

Předkladatel vyzval Ing. Opatrného, zástupce Okresní hospodářské komory (dále OHK), aby k tomuto bodu vystoupil.

Ing. Opatrný krátce okomentoval materiál, vysvětlil prospěšnost z hlediska obchodní spolupráce a výměny pro město. Sám byl vedením města v dubnu 2010 pověřen, aby vyhodnotil tento záměr z hlediska obchodního zájmu a z hlediska možných rizik. Hledisko obchodní spolupráce je jednou ze základních os záměru. Všichni oslovení (podnikatelé i firmy) kladně přivítali iniciativu z čínské strany, neboť podpora města je garantem úspěšnosti obchodů. Čínská strana má zájem o dovoz i bižuterního zboží. Došlo k jednání i s naším obchodním radou v Pekingu, který projekt podpořil.

Ing. Kraus se tázal, jaké náklady s tím spojené OHK očekává.

Ing. Opatrný řekl, že jednání se zatím účastnilo 14 firem a rovina spolupráce bude zcela v režii jednotlivých firem. OHK nebude v rámci rozpočtu nijak zatížena.

Ing. Kraus položil otázku z pohledu dodržování lidských práv, jak to v této lokalitě vypadá, aby si město nepřivodilo nějaké problémy.

Ing. Opatrný řekl, že detailní situaci v dodržování lidských práv nezná, ale zatím ani obchodní rada nic nezaznamenal. Sám považuje obchodní výměnu za kultivaci společenského prostředí.

Ing. Beitl doplnil, že náklad z městského rozpočtu bude spojený pouze s oficiálním uvítáním delegace ve městě.

RNDr. Čeřovský měl technickou připomínku, proč je v příloze uvedeno, že smlouva bude vyhotovena ve dvou kopiích v anglickém a čínském jazyce, když jsme v Česku.

Ing. Beitl řekl, že v překladu omylem zůstal původní text, jinak se počítá s verzí v češtině, čínštině a angličtině.

Mgr. Špoták řekl, že postrádá v materiálu základní informaci o městě Beihai, rozloha a počet obyvatel.

Ing. Opatrný řekl, že jde o město, které má 1.200 tis. obyvatel, leží v atraktivním prostředí, které je intenzivně turisticky využíváno. Vedení města má propagační materiál, jinak základní informace může předložit.

Mgr. Paukrtová řekla, že otázka základních lidských práv je důležitá, osobně v Číně byla a ví, že čínská strana mnoho informací nevypouští. Tato smlouva je širšího rázu a nejedná se pouze o obchodní výměnu mezi městy Jablonec n. N. a Beihai. Obává se, že materiál není úplně jednoduchý ke schválení.

Ing. Opatrný reagoval, že sám již na toto téma v obecné rovině hovořil. Ve zprávě, která odešla z OHK se píše, že Čína se nenachází v mezinárodní izolaci viz Světová výstava, Olympijské hry a pro naše město by smlouva neměla být na závadu, i u nás jsou problémy v oblasti lidských práv.

PhDr. Fojtíková řekla, že je málo času k přečtení, ale normy smluv je třeba důkladně zvažovat kvůli závazkům, které by z nich mohly vzejít. Doplnila Dr. Čeřovského, že by smlouva mohla být ve dvou originálech. Měla výhrady k definici v bodě 1. „společné úsilí“, což je nedefinovatelné. Sama by přivítala, kdyby vznikla spolupráce mezi OHK a čínskými partnery, a město by se mělo k tomu vyjádřit a podpořit spolupráci. Zavazování se s městem, které má 1.200 tis. obyvatel se zdá neadekvátní a obává se ekonomických problémů.

Ing. Opatrný řekl, že pro řešení dnešních sociálních problémů v našem městě by bylo prospěšné navázat tuto spolupráci, může se tím snížit míra nezaměstnanosti a mohlo by dojít k podnikatelskému oživení v regionu. To by mělo být hlavním kriteriem dnešního rozhodování zastupitelů. Město bude mít možnost obsah smlouvy modifikovat.

JUDr.Ing.Pleticha podpořil smlouvu, jde o smlouvu, která má především politický dopad a nikdo se k ničemu nezavazuje. Jde o smlouvu, která otevírá „dveře“. Toto partnerství má i Jelení Góra nebo Kaufbeuren a zkušenosti jsou dobré. Podobné znění je uváděno i v jiných uzavřených smlouvách s partnerskými městy o spolupráci.

Ing. Opatrný doplnil, že město s 1 mil. obyvatel je na čínské poměry vesnice.

Mgr. Paukrtová řekla, že si vzpomíná, že se již o této smlouvě předběžně v minulosti diskutovalo, ale smlouva je velmi obecná a sama by více uvítala konkrétnější znění o obchodní spolupráci mezi Jabloncem a příslušným městem.

PhDr. Fojtíková řekla, že když se jednalo o smlouvě s Nova Petropolis, bylo řečeno, že tam nikdo vyjíždět nebude a přesto někdo vyjel. Nemyslí si, že by to nějak přispělo k rozvoji našeho města. Tato forma smlouvy není pro město potřebná.

Ing. Kraus navrhl doplnění usnesení, že město nebude v této souvislosti navyšovat svůj reprefond a v budoucnu nebudou vznikat další finanční nároky spojené s tímto partnerstvím.

Ing. Beitl řekl, že se podepisuje smlouva na normální obchodní úrovni. S Čínou obchoduje spousta firem světa. Předpokládá, že vedení města má důvěru zastupitelů, že umí posoudit, zda je potřeba toto partnerství nějak finančně podpořit. Je třeba se na to dívat trochu s nadhledem, zde se otvírá nějaká šance a je na městu, zda ji uchopí. Pokud by bylo nutné něco financovat, určitě by se předložila rozpočtová změna ke schválení zastupitelstvu. Nepokládá za nutné vydávat nyní k financím nějaké usnesení.

Ing. Vele dodal, že bylo jasně řečeno, že nastavený trend je šetřit a nikdo určitě nebude nikam jezdit. Podporuje návrh starosty.

Pan Louda podpořil smlouvu a kladl důraz na obchodní aspekt spolupráce. Je šance prodat naše výrobky do velké země.

Pan Vostřák řekl, že smlouvu vidí jako bezproblémovou. Navrhl hlasovat o ukončení diskuse.

MUDr. Jörg řekl, že smlouva je standardní, rozpočtu nehrozí žádné změny a navíc se všechny rozpočtové změny předem schvalují.

Ing. Kraus reagoval na vystoupení starosty a stáhl své doplnění k předloženému návrhu usnesení.

PhDr. Fojtíková řekla, že nechce dělat ze smlouvy žádné politikum, je pro spolupráci mezi městy, ale zaznělo zde, že spolupráce mezi vedeními městy je ojedinělá, a proto není úplně přesvědčena, že by měl být Jablonec v čele tohoto trendu.

Ing. Procházková řekla, že má praktické zkušenosti s Jelení Górou, pokud šlo o finance, vždy se vzájemně domluvili. Za VV nemá problém s uzavřením smlouvy.

Mgr. Karásek též podpořil spolupráci.

Nebyla další diskuse a RNDr. Čeřovský přečetl původní znění usnesení, s tím že bude úprava v příloze (jazykové překlady).

Návrh usnesení byl schválen 18-1-0-4

USNESENÍ ZM/139/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

uzavření Předběžné smlouvy o zřízení partnerství mezi městem Beihai (Čínská lidová republika) a městem Jablonec nad Nisou (Česká republika).

8) Úvěr pro Folklorní soubor NISANKA, o.s.

Předkládá: Ing.Miloš Vele,Místostarosta

Předkladatel neměl doplnění, vyzval Bc. Hamplovou, aby řekla zastupitelům, proč o tento úvěr žádá.

Bc. Hamplová vysvětlila, že jde o předfinancování projektu „Spojeni písní“, na který NISANKA obdržela finance z projektu Cíl 3, kdy tuto dotaci dostane soubor až po vyúčtování projektu. Případné dotazy zodpoví a oznámila, že nebude hlasovat z důvodu střetu zájmů.

Nikdo neměl dotazy a návrh usnesení byl schválen 17-0-0-6

USNESENÍ ZM/119/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

poskytnutí úvěru na předfinancování projektu "Spojeni písní" společnosti Folklorní soubor NISANKA, o.s., IČ: 60254319, ve výši 300.000,-- Kč při úročení 6M PRIBOR + 2,5% odchylka, min. 5% p.a. a se splatností do 31.3.2013. Úvěr bude řádně zajištěn směnkou, kterou podepíše vlastním jménem vedoucí souboru pí. Hamplová.

9) Rozdělení finančních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2011

Předkládá: Mgr.Petr Tulpa,Místostarosta

Ing. Vele krátce okomentoval materiál. Jde o částku 100 tis. Kč, které Komise prevence kriminality rozdělila uvedeným organizacím dle důvodové zprávy.

Mgr. Rýžaková okomentovala dodatek na stůl - finanční příspěvek pro občanské sdružení COMPITUM z rezervy města. Jde o sdružení v sociálně aktivizační službě pro seniory, čímž město podpoří pilotní projekt „SPOLU“, jak je uvedeno v důvodové zprávě.

Nebyla žádná diskuse a návrh usnesení byl schválen 21-0-1-1

USNESENÍ ZM/120/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

1. poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2011 vybraným subjektům z oblasti prevence kriminality a sociálně patologických jevů v celkové výši 100 000,- Kč, dle důvodové zprávy

2. poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města pro rok 2011 Občanskému sdružení COMPITUM, Vysoká 4231/35, 466 02 Jablonec nad Nisou, na realizaci projektu „SPOLU“ (dobrovolnictví v sociálně aktivizační službě pro seniory) v celkové výši 74 000,- Kč, dle důvodové zprávy.

10) II. rozpočtové změny

Předkládá: Ing.Miloš Vele,Místostarosta

Ing. Vele řekl, že původně se měly rozpočtové změny předkládat až v září, nicméně některé položky nesnesly odkladu. Změny byly projednány ve finančním výboru, který je doporučil schválit. Za pozitivní informaci pokládá lepší úrokovou sazbu u KB, kterou dojednala pro město Ing. Vítová. Díky tomu se může do rezervy města vrátit 825 tis. Kč, za což Ing. Vítové děkuje. Dále upozornil na částku 5.500 tis. Kč z rezervy města na opravu vozovek. Částka 5 mil.Kč bude do rezervy vrácena, neboť je slíbena mimořádná dotace od ministerstva financí.

Ing. Vítová doplnila, že všechny předešlé tři body (oba úvěry i rozdělení příspěvků z Komise prevence kriminality) jsou v těchto rozpočtových změnách. Není tam zahrnut dodatek pro sdružení COMPITUM, což bude doplněno, ale objem výdajů se nezmění (řešeno přesunem financí v rámci humanitního odboru).

Ing. Kraus hovořil o úrokové sazbě u KB za loňský rok. Výnosy u společnosti J&T nedosahují takové výše, snížení sazby u KB je pro město výhodné.

Ing. Vítová odborně doplnila podrobné informace k úvěru a úrokovým sazbám vůbec. Celková částka úspor je 8 mil. Kč v rozpočtu města, pro letošní rok to je částka 825 tis. Kč.

Nebyla další diskuse a návrh usnesení byl schválen (vč. upravených kapitol v důvodové zprávě) 20-0-0-3

USNESENÍ ZM/121/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

rozpočtové změny uvedené v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 1 - 28 a upravený rozpočet města Jablonec nad Nisou v celkovém objemu 1.127.618 tis. Kč.

11) Informace správce portfolia

Předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta

Ing. Vele řekl, že materiál je odpovědí na dotaz z minulého ZM o kvalitě uloženého portfolia u J&T.

Nebyl žádný jiný komentář a návrh usnesení byl schválen 20-0-0-3

USNESENÍ ZM/122/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

zprávu společnosti J& T Investiční společnosti, a.s. ke kauze Key Investments

12) Zajištění úrokových rizik

Předkládá: Ing. Miloš Vele, Místostarosta

Ing. Vele řekl, že v poslední době bylo město osloveno Komerční bankou, která nabízí nový bankovní produkt - zafixování úroků. Finanční výbor toto projednal na svém jednání 14.6. a nedoporučil toto řešení.

Ing. Vítová doplnila usnesení a dále okomentovala vývoj úrokových sazeb a priborů. KB podrobně seznámila s tímto produktem členy finančního výboru. Problematika byla již jednou řešena. Úrokové sazby jsou nyní na historických minimech - viz příloha materiálu. V podstatě jde o přeměnu plovoucí úrokové sazby na pevnou sazbu + odchylka sjednaná ve smlouvě.

Návrh usnesení byl schválen 20-0-2-1

USNESENÍ ZM/123/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

n e s c h v a l u j e

zajišťovat úroková rizika úvěru města Jablonec nad Nisou

13) Výkupy nemovitostí

"Info P"

Předkládá: Ing.Miloš Vele,Místostarosta

Nikdo neměl doplnění a nebyla žádná diskuse.

Návrh usnesení byl schválen 21-0-0-2

USNESENÍ ZM/124/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

1. výkup p.p.č. 1120 o výměře 1780 m2 v k.ú. Proseč n.N. od M. S., bytem ., Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 113.750,- Kč.

2. výkup části p.p.č. 965/4, dle geometrického plánu o nové výměře 9 m2 v k.ú. Vrkoslavice od vlastníka paní H. R., bytem ., Mladá Boleslav za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 2.250,- Kč.

3. výkup objektu č.p. 172 (Želivského 48) na st.p.č. 166 včetně st.p.č. 166 vše v k.ú. Rýnovice (včetně příslušenství) ve spoluvlastnictví manželů L. K., bytem ., Liberec VII a F. K., bytem ., Liberec X za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 2.200.000,- Kč.

14) Převody pozemků

"Info P"

Předkládá: Ing.Miloš Vele,Místostarosta

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuse.

Návrh usnesení byl schválen 21-0-0-2

USNESENÍ ZM/125/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

1. prodej části p.p.č. 2841, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 2841/2 o výměře 43 m2 v k.ú. Jablonec n.N. manželům D. a V. F., bytem . Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 10.950,- Kč.

2. prodej části p.p.č. 746/1, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 746/5 o výměře 205 m2 v k.ú. Kokonín manželům Ing. F. F. a Ing. D. B., bytem ., Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 41.410,- Kč.

3. prodej p.p.č. 163/2 o výměře 54 m2 v k.ú. Vrkoslavice za účelem přístupu manželům B. a I. Č., bytem ., Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 11.000,- Kč.

4. prodej části p.p.č. 1037/1, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1037/6 o výměře 55 m2 v k.ú. Jablonec n.N. manželům L. a M.K., bytem ., Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 16.700,- Kč.

5. prodej části p.p.č. 816/9, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 816/14 o výměře 772 m2 v k.ú. Rýnovice společnosti A.RAYMOND JABLONEC s.r.o., se sídlem Čs. Armády 27/4609, Jablonec n.N., IČ 604 86 414 za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 310.800,- Kč.

6. prodej části p.p.č. 1144/9, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1144/13 o výměře 19 m2 v k.ú. Mšeno n.N. paní J. Ž., bytem . ., Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 4.000,- Kč.

7. prodej části p.p.č. 2448/1, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 2448/5 o výměře 4 m2 v k.ú. Jablonec n.N. paní L. L., bytem ., Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1.000,- Kč.

8. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní č. 831-2008-FaM/OMP ze dne 18. 12. 2009 uzavřenou se společností Interma, akciová společnost, Masarykova 522/12, Liberec 1, IČ 631 450 57 na prodej částí p.p.č. 679/1 o celkové výměře 1698 m2 a st.p.č. 679/2 o celkové výměře 11 m2 vše v k.ú. Proseč n.N. za cenu 350,- Kč/m2 s tím, že výměra prodávaných pozemků bude upřesněna po kolaudaci objektů s tím, že o vydání kolaudačního souhlasu bude požádáno nejpozději do 31.12.2012. Ostatní náležitosti smlouvy se nemění.

9. zřízení zástavního práva k p.p.č. 679/3 o výměře 35 m2 a p.p.č.679/4 o výměře 273 m2 obě oddělené geometrickým plánem z p.p.č. 679/1 v k.ú. Proseč nad Nisou se zajištěním krycí směnkou v hodnotě doplatku kupní ceny vyplývající ze smlouvy o smlouvě kupní č. 831-2008-FaM/OMP, a to jako prvnímu v pořadí ve prospěch České spořitelny, a.s. Zástavní právo bude zřízeno k zajištění hypotečního úvěru ve výši max. 42 mil Kč, poskytnutého společnosti Interma, akciová společnost, Masarykova 522/12, Liberec 1, IČ 631 450 57 na výstavbu 2 bytových domů se 38 bytovými jednotkami v lokalitě Jablonec nad Nisou - Horní Proseč.

B. b e r e n a v ě d o m í

závazek společnosti Interma, akciová společnost převzít zastavěnou část p.p.č. 679/1 v k.ú. Proseč nad Nisou se zřízeným zástavním právem.

C. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem zástavní smlouvy, směnečné smlouvy a souvisejících dokumentů.

D. n e s c h v a l u j e

1. prodej části p.p.č. 599/3 v k.ú. Vrkoslavice.

2. prodej části p.p.č. 2728, části p.p.č. 889/7 a části p.p.č. 882/7 vše v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady.

3. prodej p.p.č. 747/1 v k.ú. Kokonín za účelem zahrady.

4. prodej části p.p.č. 401/1 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem přístavby skladu k přilehlé provozovně.

5. prodej p.p.č. 636/1 o výměře 3418 m2 a p.p.č. 636/5 o výměře 28 m2 vše v k.ú. Jablonec n.N. za účelem výstavby rodinného domu.

15) Prodej objektu a bytu

Předkládá: Ing.Miloš Vele,Místostarosta

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuse.

Návrh usnesení byl schválen 19-0-1-3

USNESENÍ ZM/126/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

1. prodej objektu č.p. 1429 (Růžová 7a) na st.p.č. 1619 včetně st.p.č. 1619 a p.p.č. 1827/11 o výměře 371 m2 nově vzniklé oddělením z původní p.p.č. 1827/3 o výměře 878 m2 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství) panu M. R., bytem ., . za celkovou kupní cenu ve výši 2.700.000,-Kč s tím, že 1.200.000,-Kč bude uhrazeno při podpisu kupní smlouvy a 1.500.000,-Kč bude proinvestováno do 3 let od podpisu kupní smlouvy do oprav vnějšího vzhledu objektu.

2. prodej volné bytové jednotky 4268/1 v objektu F. L. Čelakovského 3/4268 o velikosti 1+3 a celkové výměře 74,5 m2 v 1. nadzemím podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 745/31498 na společných částech domu a stavební parcele č. 1108/19, vše v k. ú. Mšeno nad Nisou panu L. R., trvale bytem ., Jablonec nad Nisou za kupní cenu ve výši 828.888,- Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy.

16) Změna zřizovací listiny Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.

Předkládá: Ing.Miloš Vele,Místostarosta

Ing. Vele zdůraznil, že jde o kulturní dům v Kokoníně, který se odebírá ze zřizovací listiny sociálních služeb a předává se Eurocentru. Jde tedy o změnu provozovatele.

Bc. Hamplová se tázala, co bude převod znamenat pro organizace, které prostory využívaly.

Ing. Vele odpověděl, že budou organizátoři akcí jednat s novým provozovatelem, zastoupeným Ing. Procházkovou. Pronájem prostor bude dle ceníku.

Návrh usnesení byl schválen 19-0-3-1

USNESENÍ ZM/127/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

Zřizovací listinu Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o., dle důvodové zprávy

17) Kupní smlouva na kanalizační přípojku pro objekt Novoveská 1504/30

Předkládá: Petr Vobořil,Místostarosta

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuse.

Návrh usnesení byl schválen 22-0-0-1

USNESENÍ ZM/128/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

prodej kanalizační přípojky DN 200 délky 9,8 m uložené v p.p.č. 2464/3, 2464/30, 2464/28 a 1699/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou panu R. T. a paní P. R. oba bytem ., Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

18) Bezúplatné převody pozemků ze správy Pozemkového fondu ČR

Předkládá: Petr Vobořil,Místostarosta

Předkladatel neměl doplnění, materiál byl projednán ve výboru pro územní plánování a strategii rozvoje města a finančním výboru, oba doporučují schválit.

JUDr.Ing. Pleticha upozornil na nepřesnost v uvedení katastrálního území u p.p.č. 1950, v materiálu je uvedeno k.ú. Mšeno, ale dle přiloženého obrázku jde o Jablonecké Paseky.

Ing. Pavízová řekla, že opravdu pozemková parcela č.1950 je v k.ú. Mšeno - jde o rozhraní Mšena a Jabloneckých Pasek.

Nebyla žádná diskuse a návrh usnesení byl schválen 23-0-0-0

USNESENÍ ZM/129/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

bezúplatný převod pozemků p.č. 2232/7 k.ú. Jablonec n. N. a p.p.č. 1950 k.ú. Mšeno n. N.

19) Transformace MŠ Uhelná

Předkládá: Mgr.Petr Tulpa,Místostarosta

Mgr. Rýžaková neměla žádné doplnění.

Ing. Kraus se tázal na řešení organizace účtování a mzdové agendy.

Mgr. Rýžaková informovala, že pracovnice pro mzdovou a účetní agendu budou mít živnostenský list a budou moci pracovat nejen pro MŠ, ale i pro jiné subjekty. Všechny služby dále poběží, jen v jiném režimu.

Paní Caklová dodala, že vše je v dikci právních subjektů a i ty mají právo uzavřít dohody s kým chtějí. Myslí si, že celá transformace MŠ dopadla dobře.

Pan Louda poděkoval všem, kteří se podíleli na celé transformaci školek a brilantně ji vyřešili.

Návrh usnesení byl schválen 21-0-1-1

USNESENÍ ZM/130/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

1. zřízení

a) příspěvkové organizace s názvem Mateřská škola Jablonec nad Nisou, 28. října 16, příspěvková organizace k 01.01.2012

b) příspěvkové organizace s názvem Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Husova 3, příspěvková organizace k 01.01.2012

c) příspěvkové organizace s názvem Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10, příspěvková organizace k 01.01.2012

d) příspěvkové organizace s názvem Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 50, příspěvková organizace k 01.01.2012

e) příspěvkové organizace s názvem Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 10, příspěvková organizace k 01.01.2012

f) příspěvkové organizace s názvem Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, příspěvková organizace k 01.01.2012

2. zřizovací listinu

a) příspěvkové organizace Mateřská škola Jablonec nad Nisou, 28. října 16, příspěvková organizace ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy

b) příspěvkové organizace Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Husova 3, příspěvková organizace ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy

c) příspěvkové organizace Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10, příspěvková organizace ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy

d) příspěvkové organizace Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 50, příspěvková organizace ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy

e) příspěvkové organizace Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 10, příspěvková organizace ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy

f) příspěvkové organizace Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, příspěvková organizace ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy

3. k 1. 1. 2012

a) změnu sídla Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Uhelná 5, příspěvková organizace z objektu Uhelná 5 do objektu Švédská 14

b) v souvislosti se změnou sídla nový název organizace Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Švédská 14, příspěvková organizace

c) zřizovací listinu příspěvkové organizace Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Švédská 14, příspěvková organizace ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy

20) Závěrečný účet Mikroregionu Jizerské hory za rok 2010

Předkládá: Ing.Petr Beitl,Starosta

Nikdo neměl doplnění a návrh usnesení byl schválen 21-0-0-2

USNESENÍ ZM/131/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

Závěrečný účet Mikroregionu Jizerské hory za rok 2010, který schválila valná hromada dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Jizerské hory dne 14. června 2011.

21) Závěrečný účet Dopravního sdružení obcí Jablonecka za rok 2010

Předkládá: Ing.Petr Beitl,Starosta

Nebyla žádná diskuze a návrh usnesení byl schválen 22-0-0-1

USNESENÍ ZM/132/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

závěrečný účet dopravního sdružení obcí Jablonecka za rok 2010

22) Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o pravidlech pohybu psů na veřejném prostranství

Předkládá: Mgr.Robert Musil,oddělení právní a veřejných zakázek

Ing. Vele doplnil, že náklady na úpravu uvedeného prostranství nepřesáhnou částku 10 tis. Kč. Peníze v rozpočtu zatím nejsou, bude to předmětem rozpočtových změn v září.

Nebyly žádné dotazy a návrh usnesení byl schválen 23-0-0-0

USNESENÍ ZM/133/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

v y d á v á

Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011 o pravidlech pohybu psů na veřejném prostranství

23) Dopisy občanů

Předkládá: Ing.Petr Beitl,Starosta

Nebyly žádné připomínky a návrh usnesení byl schválen 16-0-3-4

USNESENÍ ZM/134/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

1. dopis paní Heleny Flaisnerové, ., Jablonec nad Nisou a vyjádření oddělení právního a veřejných zakázek a pověřuje oddělení právní a veřejných zakázek vypracováním návrhu obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku na území města Jablonce nad Nisou.

2. dopis paní Adriany Habichové, ., Jablonec nad Nisou a oddělení právního a veřejných zakázek a schvaluje pro paní Adrianu Červeňákovou, nar. ., bytem v Jablonci nad Nisou, ve ., dohodu o uznání dluhu ve výši 101.027,- Kč, který se skládá z nájemného, záloh za služby spojené s užíváním bytu a poplatku z prodlení za nikoliv řádně a včas placené nájemné za byt č. 17 o velikosti 1+1 v 4. nadzemním podlaží budovy č.p. 4325 - objekt určený k bydlení, na adrese Na Úbočí 21, zapsaný v katastrálním území Rýnovice a obci Jablonci nad Nisou, u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou, pro vlastníka město Jablonec nad Nisou, jejíž součástí bude mimo jiné splátkový kalendář, jehož měsíční úložka bude činit 1.000,- Kč bude hrazena vždy k poslednímu dni v měsíci počínaje měsícem červencem 2011, a to až do úplného splacení dluhu pod ztrátou výhody splátek.

3. dopis pana Tomáše Vokurky, ., Jablonec nad Nisou a výboru pro hospodaření s majetkem města a schvaluje výjimku z Metodiky prodeje bytů, na základě které by byl znovu zahájen prodej bytů v objektu Hvězdná 7/160 v Jablonci nad Nisou družstvu za cenu vypočtenou dle znaleckého posudku vyhotoveného nájemci objektu Hvězdná 7, to je za 4.426.720,20Kč.

4. dopis paní Lenky Kopecké, . Jablonec nad Nisou a oddělení právního a veřejných zakázek a schvaluje uzavření dohody o uznání dluhu pro paní Lenku Kopeckou, nar. ., bytem v Jablonci nad Nisou, v Liberecké ulici č. 37, na částku 50.401,- Kč, která představuje přesnou polovinu dlužného nájemného a poplatku z prodlení za nikoliv řádně a včas placené nájemné a služby spojené s užíváním bytu č. 27 o velikosti 3+1 v 8. nadzemním podlaží budovy č.p. 3214 - bytového domu, na adrese Na Výšině 15, zapsaném v katastrálním území a obci Jablonci nad Nisou, u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou pro vlastníka město Jablonec nad Nisou, přičemž součástí dohody bude mimo jiné splátkový kalendář, jehož měsíční úložka bude činit 500,- Kč splatná vždy ke konci kalendářního měsíce počínaje měsícem července 2011, a to až do úplného splacení dluhu pod ztrátou výhody splátek.

24) Kontrola plnění usnesení

Předkládá: JUDr. Marek Řeháček, Tajemník

Návrh usnesení byl schválen bez připomínek 21-0-0-2

USNESENÍ ZM/135/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. b e r e n a v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města Jablonec nad Nisou

B. r u š í

část B usnesení Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou číslo ZM/107/2011 ze dne 26.5.2011

Ing. Beitl oznámil., že má od klubů ODS, TOP 09 a Domova požadavek na krátkou přestávku pro koaliční jednání - vyhlásil 10 min.

25) Mimořádná valná hromada JTR a.s.

Předkládá: Ing.Petr Beitl,Starosta

K materiálu neměl nikdo žádné připomínky a návrh usnesení byl schválen 19-0-2-2

USNESENÍ ZM/136/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. b e r e n a v ě d o m í

pozvánku na mimořádnou valnou hromadu společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s.

B. d e l e g u j e

dle § 84, odst. 2. písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., na valnou hromadu konanou dne 7. července 2011 společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s., IČO: 61539881, se sídlem Jablonec nad Nisou, Liberecká 120, PSČ 46601, Ing. Petra Beitla, starostu města

C. n a v r h u j e

1. dle § 84, odst. 2. písm.g) zák. č. 128/2000 Sb., odvolání Ing. Miloše Veleho (místostarosta města, osobní data v důvodové zprávě) na jeho žádost z představenstva společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s.;

2. dle § 84, odst. 2. písm.g) zák. č. 128/2000 Sb., odvolání Bc. Borise Pospíšila (osobní data v důvodové zprávě) na jeho žádost z dozorčí rady společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s.;

3. dle § 84, odst. 2. písm.g) zák. č. 128/2000 Sb., do představenstva Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. pana Bc. Borise Pospíšila (osobní data v důvodové zprávě);

4. dle § 84, odst. 2. písm.g) zák. č. 128/2000 Sb., do dozorčí rady společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. Ing. Jaroslava Krause (osobní data v důvodové zprávě).

D. p o v ě ř u j e

Ing. Petra Beitla jako delegovanou osobu výkonem akcionářských práv a hlasováním dle návrhu v důvodové zprávě

27) Novelizace Obecně závazné vyhlášky

Předkládá: Ing.Petr Beitl,Starosta

Mgr. Musil okomentoval materiál, který reaguje na ústavní nález Pl. ÚS 29/10 ze dne 14.6.2011 Ústavního soudu ČR a v podstatě doplňuje naši obecně závaznou vyhlášku (dále jen OZV). Přečetl celou navrhovanou změnu OZV.

Ing. Beitl řekl, že jde o významnou změnu OZV a požádal Mgr. Musila, aby více rozvedl podstatu OZV.

Mgr. Musil krátce shrnul změnu pro město, nyní lze zahrnout do OZV kromě výherních hrací přístrojů i ostatní interaktivní přístroje, které plní stejnou funkci bez rozdílu jejich technického řešení a lze více kontrolovat a regulovat hazard ve městě. Některé video-loterijní terminály se budou postupně uzavírat (cca do 3 let), nutné respektovat uzavřené smlouvy provozoven.

Mgr. Paukrtová konstatovala, že nyní lze regulovat terminály a předpokládá, že výnosy ze stávajících heren jdou státu.

Mgr. Musil dodal, že je třeba zohlednit místní poplatek, který město vybírá. Dále je možné rozdělit výnos mezi stát a další neziskové organizace. Další postup města bude, že nové znění OZV pošleme na ministerstvo financí jako podnět k prozkoumání.

Mgr. Paukrtová podpořila znění OZV s tím, že v okamžiku přijetí novely loterijního zákona se k tomu můžeme vrátit a případně znění OZV modifikovat.

Pan Louda se tázal, zda podmínka dodržení 50 m je dána zákonem?

Mgr. Musil řekl, že je to kumulativní podmínka, zákon dává horní hranici 100 m.

Pan Louda se tázal, zda chce město tyto provozovny podporovat?

Ing. Beitl řekl, že město tuto sféru podnikání bude regulovat, omezení bude metry.

Pan Vobořil připomněl problém u herny na Rýnovické ul. - rozporovaná vzdálenost od školy 1,5 m.

RNDr. Čeřovský upozornil na výměnu slova „vydat“ v bodě 1. návrhu usnesení - nově bude „publikovat“, jinak je návrh usnesení beze změny.

Návrh usnesení byl schválen 22-0-0-2

USNESENÍ ZM/138/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. v y d á v á

Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Jablonce nad Nisou č. 2/2010 o stanovení míst, kde mohou být provozovány výherní hrací přístroje; ve znění dle důvodové zprávy

B. u k l á d á

starostovi města Ing. Petru Beitlovi:

1. publikovat úplné znění obecně závazné vyhlášky města Jablonce nad Nisou o stanovení míst, kde mohou být provozovány výherní hrací přístroje

2. informovat o vydání OZV č. 3/2011 Ministerstvo financí ČR

29) Schválení investic do oprav střechy budovy bez čp/če na st.p.č. 4820, 4819, 4818 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou

Předkládá: Ing.MilošVele,Místostarosta

Ing. Vele okomentoval materiál - opakovaný problém ve finančním výboru. Jde o opravu střechy na Bowling Live v areálu nemocnice. Střecha není zateplená a zatéká tam. Navrhované řešení je jednou z možných cest, město provede letos opravu ve výši 1,6 mil. Kč s tím, že 0,5 mil. Kč by dalo město a 1,1 mil.Kč Bowling s.r.o. Vzájemné vyrovnání by bylo ve formě předplaceného nájmu. Vysvětlil předložení materiálu „na stůl“ - oprava střechy v letních měsících. Žádal o podporu materiálu, který doporučil i výbor pro hospodaření s majetkem města (olejen VHMM).

Ing. Beitl doplnil, že tato firma již 15 let podniká v tomto objektu a řádně a bez problémů platí nájem, doporučil schválit materiál.

Ing. Vele řekl, že nájemné je ve výši cca 45 tis. Kč měsíčně a dodal, že by se opravila střecha nejen nad bowlingem, ale i nad částí, kterou užívá nemocnice.

MUDr. Jörg řekl, že ne zcela souhlasí s návrhem řešení opravy. Myslí si, že problém má dvě roviny - jeden je oprava střechy a druhý je zateplení střechy. Majitel by měl provést opravu střechy, ale zateplení střechy není jednoznačné. Mohou přijít i jiní nájemci, aby jim město provedlo tepelnou izolaci (okna, střecha). Bowling Live přišel k budově, která měla nějaký technický stav a tehdy došlo k dlouhodobé dohodě o pronájmu. Myslí si, že by se to mělo ještě zvážit.

Ing. Vele ještě dodal, že jednání s pronájemcem nebylo úplně jednoduché, zvažoval prostor opustit, což by bylo škoda. Oprava střechy se zvažuje současně se zateplením - nová technologie.

Mgr. Paukrtová se tázala, zda VHMM nezvažoval odprodej objektu, který by byl asi výhodnější.

Ing. Vele řekl, že se tato možnost zvažovala již před dvěma lety. Problém je v tom, že část objektu využívá nemocnice a bylo by těžké oddělit přípojky na energie. Další názor byl, že jde o rozvojovou lokalitu (areál nemocnice) a nebylo by vhodné ji prodat.

Ing. Kypta se tázal, zda se po opravě zvažuje zvednutí nájemného.

Ing. Vele odpověděl, že o zvýšení nájemného se nehovořilo, nájemné zůstane ve stávající výši.

Ing. Beitl řekl, že u jednání byl a potvrdil, jaké měl nájemce požadavky mj. i snížení nájmu, což je určitá forma v nákladech na opravu. Zdůraznil, že jde o dlouhodobého nájemce, který provozuje bowling v tomto objektu již řadu let a pravidelně platí. Je to určitý druh sportoviště, o které mají lidé zájem.

Návrh usnesení nebyl schválen 12-0-10-2

Starosta svolal dohodovací řízení předsedů klubů, po kterém se dohodlo hlasovat znovu o původním návrhu usnesení.

Původní návrh usnesení - hlasování po dohodovacím řízení 19-0-5-0

USNESENÍ ZM/140/2011

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

investici do celkové výše 1,6 mil. Kč (nájemce BOWLING Live s.r.o. se na této částce bude podílet 1,1 mil. Kč včetně DPH a město částkou 0,5 mil. Kč včetně DPH) do oprav střechy budovy bez čp/če na st.p.č. 4820, 4819, 4818 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou s tím, že bude provedena oprava střechy nad celými st.p.č. 4819 a 4820 (tj. nad garážemi nemocnice a nebytovým prostorem bowlingu), zateplení střechy bude provedeno pouze v části budovy nad nebytovým prostorem, který je předmětem pronájmu společnosti BOWLING Live s.r.o.

30) Nové interpelace

Ing. Beitl konstatoval, že má jednu písemnou interpelaci od Ing. Peška, vztahující se ke kovovému zábradlí u kapličky ve Mšeně na ul. Palackého.

Ing. Vele řekl, že bude odpovězeno písemně.

Ústní interpelace:

Mgr. Svoboda položil několik dotazů:

1. Před dvěma měsíci požádal o předložení přepracované metodiky k pronajímání obecních bytů. Tázal se, jak jsou tyto práce daleko a kdy metodiku dostanou zastupitelé.

2. K materiálu JTR - požádal o předložení akcionářské smlouvy v úplném znění, které dnes platí.

3. Na září požádal o předložení přehledné písemné informace ohledně kauzy Musilových za posledních 8 let.

4. V materiálu Dopisy občanů se schvalovalo ve Hvězdné ul. výjimka z Metodiky prodeje bytů. Zda by nestálo za to od této metodiky upustit, nebo ji přepracovat a předložit nějakou novou.

Ing. Vele k jednotlivým dotazům odpověděl:

2) Akcionářská smlouva JTR a.s. je k dispozici, nebude problém ji předložit.

3) Kauza pí Musilová - v září bude ZM předložen materiál. Včera došlo k dohodě, její objekt by se směnil za objekt Lidická 14 (posudek ve výši 12 mil. Kč) a došlo by ke směně s doplatkem od pí Musilové (3mil.Kč). V dohodě je ještě požadavek pí Musilové, že jí město přidělí 3 byty. Nechce to nyní podrobněji rozebírat, materiál bude předložen k diskuzi v září, toto je výsledek tříhodinového jednání.

4) Metodika prodeje bytů vznikala za jiných podmínek, než jsou nyní, ale bude se aktualizovat, aby reagovala na dnešní trh. Současně se připravuje i změna pronajímání obecních bytů. Materiál se zpracovává a bude předložen zastupitelům ke schválení.

(Po jednání ZM bylo s Mgr. Svobodou dohodnuto, že za interpelaci bude považován dotaz č. 3. Ostatní dotazy mu byly zodpovězeny přímo z kanceláře místostarosty Ing. Veleho)

Pan Vostřák se tázal, proč je ve Mšeně ulice U Hřiště z části jednosměrná a to neustále.

Pan Vobořil řekl, že celý proces prošel dopravní komisí a i zastupitelstvem. Komunikace je nebezpečná pro účastníky sportovních akcí a hlavně dětí, kteří areál užívají - při parkování vozů u In-line dráhy. Stanovisko podá písemně.

Pan Berounský doplnil, že v ulici U Hřiště byl velký provoz, jde o bezpečnostní důvody, občané to berou jako lepší variantu řešení dopravní situace. Dále položil otázku na problémové stavby: projekt Luxembourgu - polyfunkční dům, projekt PROCTUSu - tržnice, kdy bude řešen lepší přístup k železniční zastávce CENTRUM.

Pan Vostřák řekl, že České dráhy zrušily zastávku v Proseči, Dolní nádraží v Jablonci a částečně na Nové Vsi. Město jim velkoryse postavilo zastávku Jablonec Centrum za 9 mil, Kč, tak ať zaplatí alespoň schody.

Pan Vobořil řekl, že co se týká developerských záměrů - předloží informaci v září ke všem těmto projektům.

Ing. Procházková upozornila, že v mapách nové koncepce územního plánu, která je na internetu, nejsou dostatečné vysvětlivky ke změnám na mapách a lidé se neorientují a nevědí, co znamenají uvedené zkratky (SP, BB atd.).

Pan Vobořil řekl, že výbor pro územní plánování a strategii rozvoje města již tyto připomínky obdržel. Bude opraveno do konce týdne.

Ing. Beitl upozornil, že tyto mapy jsou teprve od včerejšího odpoledne vyvěšeny.

Mgr. Špoták se odvolal na bod č. 13 z minulého zastupitelstva - prodej nemovitostí. Nelíbí se mu, že město prodává nemovitosti „za hubičku“ spekulantům. VŘ vyhrál pán z Liberce, který byl až 3. v pořadí, protože před ním dva odstoupili. Vyhrál 5 bytů v hodnotě 750 tis. Kč. Navrhuje změnu v systému výběrových řízení a stanovit minimálně akceptovatelnou cenu, složit nějakou kauci při vstupu do VŘ a striktně použít obálkovou metodu. Zeptal se, jaká nová pravidla prodeje nemovitostí se připravují.

Ing. Vele řekl, že prodeje byly v březnu zastaveny a během prázdnin se dopracuje nová metodika, kterou budou členové výboru pro hospodaření s majetkem města připomínkovat a schvalovat začátkem září. Pak bude předložena zastupitelům 22. září ke schválení. Podněty, které Mgr. Špoták uvedl, již sám připomínkoval a budou zapracovány.

Pan Louda žádal písemné odpovědi, neboť se na něho obrátili lidé z petičního výboru ze Žižkova Vrchu ohledně silničních průtahů Jabloncem. Dále se lidé ptají, kde a jak se bude v budoucnu zpracovávat odpad, aby to bylo pro všechny občany přijatelné.

Ing. Beitl odpověděl, že v nejbližší době vyjde Jablonecký měsíční, kde bude celá problematika trasování zpracována velmi detailně (mapy).

Pan Vobořil řekl, že obě témata se týkají projednávání nového konceptu územního plánu. Všechny detaily konceptu budou představeny při projednávání v pěti jednáních, kde je bude možné připomínkovat.

Mgr. Paukrtová doplnila, že výbor pro územní plánování a strategii rozvoje města včera poprvé viděl celý koncept územního plánu. Občané mohou podávat své podněty až do konce srpna a celý proces úprav bude probíhat až do konce roku, kdy ho dostane zastupitelstvo ke schválení. V tuto chvíli je to názor zpracovatele plánu, který splnil úkol zadaný zastupitelstvem města.

Ing. Beitl shrnul, že nyní všichni - zastupitelé města i občané - diskutují se zpracovatelem, který na základě připomínek odevzdá dílo a schvalovací proces se ukončí až na prosincovém zastupitelstvu.

JUDr.Ing. Pleticha podal interpelaci, týkající se dešťové kanalizace, která ve městě skoro není. Voda ze střech se svádí do jednotné kanalizace a za to se platí. Navrhl zpracovat koncepci rozvodů dešťové kanalizace. Požádal o materiál do příštího ZM, kde by ZM schválilo nějaký podnět, aby se tím začalo město zabývat v souvislosti s novým územním plánem - opravy mostů a překopy silnic.

Mgr. Karásek řekl, že to považuje za výborný nápad, protože pokud jsou svody nějak řešeny, tak do nejbližší vodoteče - povrchově. SčVK v současné době trvá na tom, aby kanalizace byla oddělena.

Nebyly další interpelace.

31) Diskuse

Starosta oznámil, že se do diskuse přihlásili 3 občané Jablonce nad Nisou: p. Jiří Krejčík, Puškinova 32, p. Jaroslav Jakoubě, Panenská 35 a p. Martin Jakš, Panenská 64.

Hlasování o připuštění občanů do diskuse 23-0-0-1

Starosta města citoval jednací řád zastupitelstva a upozornil na dodržení vystoupení v časovém intervalu 5 min.

Pan Jakoubě se krátce představil za Občanské sdružení Žižkův Vrch a v úvodu reagoval na diskusi ohledně partnerství s Čínou. Řekl, že za podnikatele chválí schválení smlouvy s čínským městem, ale za Občanské sdružení má pocit, že město moc nekomunikuje ani se svými zastupiteli. Hovořil k připravovanému územnímu plánu a Západní tangentě a kritizoval miniaturní mapku, která byla zveřejněna v červnovém měsíčníku, ze kterého se občané dověděli o jakési Západní tangentě, která ovlivní život nejen občanů Žižkova Vrchu, ale všech, kteří sdílejí krásnou hodnotu přírody v Srnčím dole a Zeleném Údolí. Na základě tohoto připravovaného územního plánu, vznikla petice i sdružení, která je proti záměrům přes Zelené údolí a proti přemístění překladiště Proseč do Zeleného údolí. Za sdružení požádal o informace - proč je k projednávání určeno datum 13.7., a jakým způsobem může občan města zastavit proces, který se mu nelíbí.

Starosta města řekl, že zpracovatel splnil zadaný úkol na základě mu předložených údajů. Osobně má pocit, že vedení města komunikuje s občany až moc, vzhledem k tomu, co se stalo. Mapka v červnovém měsíčníku byla nepodstatná, nebyl to relevantní materiál k tak důležité problematice, šlo pouze o první informaci. Zpracovatel zpracoval úkol v požadovaných kritériích a v možných mezích zákonů. Úkol zněl na propojení silnic 1. tř., které přicházejí na katastr města tak, aby vytvářeli jakýsi logický celek a umožnily logické propojení. Tento úkol byl splněn včera odpoledne a materiál zpracovatel předložil. Do té doby neexistoval. Město uvolnilo jakýsi náčrtek o měsíc dřív, což byla zřejmě zásadní chyba. Vysvětlil, že mapka připravovaného projektu vyjde v nejbližším čísle Jabloneckého měsíčníku vč. komentářů. Informace je nadstandardně puštěna měsíc dopředu, aby se občané mohli s projektem seznámit a posílat své připomínky a náměty. Západní tangenta propojí silnice 1. tř., tento úkol byl dán a schválen zastupiteli již v minulých letech.

Pan Jakoubě se tázal, jak může občan nesouhlasit s termíny projednávání, jak budou zapracovány připomínky občanů a jak bude hodnocen nesouhlas.

Ing. Beitl řekl, že občan může podat své písemné připomínky navrhovateli, který ho zpracovává a navrhovatel zapracuje či nezapracuje s komentářem. Celý návrh pak předloží vedení města (31.8.) a v dalších měsících s tímto návrhem bude vedení dále pracovat a vnímat další připomínky občanů.

Pan Vobořil doplnil, že všechny dotazované informace k Západní tangentě vyjdou v měsíčníku červenec-srpen, vč. informace, kam mohou občané dodávat své připomínky. Na všech diskuzích bude zpracovatel vše zodpovídat a informovat o všech detailech konceptu nového územního plánu. Všechny informace může občan dostat předem, možné nadstandardní jednání mimo dané schůzky.

Pan Jakoubě upozornil, že nový územní plán mění zásadně život občanů města. Tázal se, jakým způsobem se mohou občané vzepřít proti územnímu plánu.

Pan Vobořil řekl, že je několik možností, může je předat písemně (připomínkování v rámci územního plánu nebo hromadná připomínka atd.).

Ing. Beitl dodal, že je též možnost protestu prostřednictvím volených představitelů města, kteří přímo na zastupitelstvu budou hlasovat. Dále upozornil, že se nedělá ani smetiště, ani skládka odpadu, ale jde o překladiště.

Pan Jakoubě reagoval, že zatím byla komunikace ze strany města nulová a lidé se chytají všeho. Zatím si sdružení vytvořilo určitou představu, ale pokud město přesvědčí, že představa je mylná, pak to bude řešení.

Pan Krejčík se představil jako iniciátor petice proti stavbě silnice 1/14 a překladiště. Zdůraznil, že Zelené údolí je velmi cenné území (dva biokoridory) a komunikační řešení by šlo provést jinak. Jednal s p. Jeníčkem, ředitelem Krajské správy silnic a dálnic. Zkonstatovali, že plocha pro překladiště je nedostačující. Budoucí majitel překladiště požaduje 3 ha. Zároveň je nedořešena vazba odvozu materiálu po železniční trati. Dolní nádraží má plochu 1 ha, což by byla ideální vazba na nákladku, ale bylo by nutné najít doplňující plochu. Je třeba počítat s odlivem turistů, pokud bude na území likvidace odpadů. Celá navržená komunikace je velmi široká, bude nutné odlesnění a odstřel skalního masivu. Osobně si provedl propočet skalních útvarů a osazení výškových poměrů. Též dojde k odkoupení 5 rodinných domků. Ředitelství silnic a dálnic povolí pouze jeden tunel pro vyústění na Dolinu. Upozornil, že zdůvodnění, že se trasa vede mimo obytnou zónu, není relevantní. Původní trasa měla být za bývalou traktorkou v Rýnovicích a rybníkem směrem do Tovární ul. Upozornil na přeložku trasy od Liazu, kdy se část trasy přesune na dálnici a bude se pokračovat na obě strany.

Pan Jakš upozornil, že petici podepsalo již 1820 občanů Jablonce a 255 lidí z jiných obcí a tázal se zastupitelů, jakou váhu mají pro zastupitelé tyto podpisy.

Ing. Beitl odpověděl, že město má 46 tis. obyvatel a petice hoří za 2 tis. občanů. Město musí respektovat a řešit problémy většiny. Navíc se nezdá číslo věrohodné, neboť nikdo ještě neznal a neviděl konkrétní plány. Lidé nemohli vědět, co podepisují. Upozornil, že dnešní jednání není o debatě o tomto problému, o tom bude jednání, které bude územní plán schvalovat.

Pan Vobořil upozornil, že lze petici předat oddělení interního auditu a stížností. Každou peticí se zastupitelstvo zabývá. Znovu upozornil, že dnes se zde hovoří o materiálu, který je 24 hodin starý. Celá diskuse bude probíhat na projednávání územního plánu. Uvítá, když bude velké množství obyvatel na jednotlivých projednáváních a bude velká diskuse.

Pan Berounský řekl, že z předešlé diskuse vyplývá jakási překotnost nového územního plánu. Harmonogram je daný, ale veřejnoprávní projednávání mohlo být v září či říjnu, čerpání dotace může být odsunuto na konec roku. Veřejnoprávní projednávání by se mělo posunout na měsíc záři. Nevěří, že by se během letních měsíců jakkoli přetvořil územní plán, který byl během desetiletí precizován. Upozornil na okolnost, že při kapacitně silnější komunikace se uvolní doprava ve městě. Upozornil, že dopravní komise neměla šanci, aby se k tomuto problému vyjádřila. Řekl, že sám vidí poprvé mnoho novinek v dopravní situaci města a ztotožňuje se s občany, kteří se proti tomu bouří.

Ing. Beitl řekl, že územní plán je dílo, do kterého zasahují různí odborníci, které koresponduje s českými zákony a stavební logikou. Pokud má p. Krejčík svou vizi, je třeba ji zaslat zhotovitelům. Ze zákona musí být veřejné projednávání do 17.8.

Pan Pelta komentoval mediální kampaň, která se rozpoutala proti jeho osobě, a tázal se přítomných pánů, zda je to spojeno s občanským sdružením.

Pan Jakoubě odpověděl, že s tímto nemá petiční výbor nic společného, ale očekávají, že jako obyvatel ulice Puškinova se aktivně přidá.

Pan Pelta upozornil, že do dnešního dne k územnímu plánu neviděl ani jeden plánek, kudy má silnice vést.

Pan Jakoubě řekl, že bude rád, když p. Pelta navštíví občanské sdružení v sídle Puškinova 30 a vyslechne názory spoluobčanů a společně prodiskutují předložený územní plán. S kampaní proti osobě p.Pelty nemá občanské sdružení nic společného.

Mgr. Paukrtová komentovala přípravu konceptu územního plánu a jeho následné schválení v prosinci 2010. V té době nebyly žádné připomínky k připravovaným materiálům od zúčastněných členů výboru (zastoupení politických stran). Připravený harmonogram prací a termínů je velmi napjatý a nelze projednávání přeložit na září, což potvrdila i společnost SAUL. Veřejnoprávní projednávání je během prázdnin a do konce srpna mohou občané předkládat připomínky a návrhy, které se budou dále zpracovávat. Teprve finální znění se bude předkládat zastupitelstvu. Požádala, aby zastupitelé byli seznámeni s oficielní peticí, neboť koluje asi 6 verzí různých petic.

Pan Berounský řekl, že zde byl uveden důvod čerpání dotace - musí být hotovo během letních měsíců. Osobně viděl harmonogram, kde období zpracování bylo až do konce listopadu. Po veřejnoprávním projednávání je ještě 14 dní na připomínky. Zpracovatel bude tvořit územní plán a občan má šanci se k němu vyjádřit jen o prázdninách.

Ing. Kypta řekl, že zpracovatel územního plánu má jinou další zakázku a jde jen o tlak města na zpracovatele, aby stihl zapracovat připomínky, pokud se posune termín jejich možnost předložení.

Pan Vobořil řekl, že koncept územního plánu byl zadán v r. 2009, byla podepsána smlouva, která zavazuje zpracovatele den po dni k jednotlivým krokům, kdy má pracovat na novém ÚP. Zadání bylo ale schváleno až 30. září 2010. Zákonný termín je jen jeden a zpracovatel má určitý počet dní na zpracování. Město nabízí občanům nadstandardní podmínky a termíny k připomínkování na veřejném projednávání (tři termíny i mimo ně). Předpokládá se hojná účast občanů a pokusí se blokovat velký sál v Eurocentru.

Ing. Beitl seznámil přítomné s dopisem, který obdržel dnes a je adresován na všechny zastupitele a týká se tržiště ve městě. Trhovci žádají více informací k přemístění trhu k autobusovému nádraží. Konstatoval, že podrobná informace k tomuto tématu bude v zářijovém vydání měsíčníku.

MUDr. Jörgová se tázala, zda předložená verze územního plánu bude jediná či bude předloženo více variant a je možné do toho ještě vstoupit, či je toto definitivní stav, kterou předložila firma SAUL?

Pan Vobořil řekl, že firma SAUL obhajuje jen jednu variantu. Řekli, že musí dodržovat určité zásady i vzhledem k velkému územnímu plánu Libereckého kraje. Je na zastupitelích, jak se ke konceptu postaví.

Mgr. Karásek popsal možné varianty. Zadání je v souladu s koncepcí ministerstva dopravy - propojit silnice 1.tř. z Liberce a Kunratic a vyvést v Lukášově a propojit Lukášov a Jižní obchvat. Možnosti jsou:

a) stávající územní plán - silnici vést prostředkem Žižkova Vrchu s několika demolicemi

b) silnici vést mimo město a obejít sídliště - tak, jak navrhuje zpracovatel

c) silnici vést okruhem Tovární a do centra k Zelenému stromu a na Prahu

d) nevybudovat nic a nechat stávající stav, protože budou jezdit všichni přes Liberec

Každá varianta bude mít své příznivce i své odpůrce. Ne všechny varianty se dají realizovat v síti silnic 1. tř. Záleží na dalším vývoji, která z variant vznikne. Nechápe, že se nyní podepisuje petice pod nějakým textem, který je po mailu, který není volbou z žádných variant a navíc nic není pravda.

JUDr.Ing.Pleticha se tázal, proč zpracovatel předloží pouze jednu variantu, protože má na to patent a buď se to v prosinci schválí, nebo město přijde o dotaci.

Pan Vobořil řekl, že zadání bylo řešit západní tangentu mimo centrum a obytnou zónu. S tímto zadáním zpracovatel pracoval, nebylo dáno další zadání.

Pan Louda požádal přítomné o korektní přístup k diskusi a ke korektním argumentům.

MUDr. Jorgová se tázala na financování silnice - jde o silnici 1. tř., kterou hradí stát a tím je částečně omezeno zadání, neboť stát nechce budovat silnice uprostřed města.

Pan Berounský se tázal, zda zpracovatel dostal dopravní generel města, a zda počítá s variantou, že bude rychle dokončena silnice z Liberce.

Ing. Beitl řekl, že zpracovatel dostal všechny dostupné materiály, které má město k dispozici.

Mgr. Paukrtová řekla, že zpracovatel dostal všechny dostupné materiály, které má město k dispozici, vč. modelu vytvořeného CITIPLANem a všech jeho aktualizací. Zpracovatel odpovídá za zadání, které dostal od města, a které bylo zastupiteli schváleno.

Starosta města na závěr poděkoval všem účastníkům diskuse a ukončil jednání ZM ve 13,30 hod.

Ing. Petr Beitl
starosta města

Ověřovatelé: Petr Louda Bc. Jana Hamplová

Za správnost zkrácené verze: Eva Vanerová, agenda RM a ZM, tel. 483 357 319