Usnesení 26.05.2011

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného 26. května 2011. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

ZM/100/2011

A. schvaluje

uznání proinvestování částky ve výši 1.000.000,- Kč z kupní ceny objektu č.p. 981 (Revoluční 17) na st.p.č. 807 včetně st.p.č. 807 a p.p.č. 2232/10 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou panu M***** D*****, bytem *****Liberec 10, dle kupní smlouvy č. 324-2009-FaM/OMP.

ZM/101/2011

A.1 schvaluje

prodej volné bytové jednotky č. 3316/2 v objektu Spojovací 2/3317, 4/3316 o velikosti 1+1 a celkové výměře 35,5 m2 ve 2. nadzemním podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 355/25169 na společných částech domu a stavební parcele č. 4583, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou panu J***** D*****, trvale bytem ***** Jablonec nad Nisou za kupní cenu ve výši 462.000,-Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy.

A.2 schvaluje

prodej objektu č.p. 1486 (Pražská 21a) na st.p.č. 590/2 včetně st.p.č. 590/2, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství) panu M*****R*****, bytem ***** Liberec 19 za celkovou kupní cenu ve výši 1.350.000,-Kč s tím, že 750.000,-Kč bude uhrazeno při podpisu kupní smlouvy a 600.000,-Kč bude proinvestováno do 2 let od podpisu kupní smlouvy do oprav vnějšího vzhledu objektu.

A.3 schvaluje

prodej ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 5/6, a to: objektu č.p. 2260 (Na Roli 19) na st.p.č. 2125, st.p.č. 2125, p.p.č. 979/3 a p.p.č. 979/6, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství) výherci výběrového řízení panu J***** J*****, bytem ***** Liberec 1 za kupní cenu ve výši 591.667,- Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy.

ZM/102/2011

A.1 schvaluje

Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. přijetí kontokorentního úvěru ve výši 15 000 tis. Kč u České spořitelny, a.s., dle důvodové zprávy

A.2 schvaluje

Zajištění úvěru "Smlouvou o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou" k zajištění pohledávek mezi městem Jablonec nad Nisou a Českou spořitelnou, a.s., dle důvodové zprávy

ZM/103/2011

A.1 schvaluje

dodatek č. 1 ZL Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Uhelná 5, příspěvková organizace,

A.2 schvaluje

zvýšení kapacity školní jídelny Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Uhelná 5, příspěvková organizace z 655 na 695 strávníků.

B. bere na vědomí

informativní zprávu o zápisu dětí do mateřských škol ve městě Jablonec nad Nisou pro školní rok 2011-2012

ZM/104/2011

A. vydává

na základě §6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití §43 odst. 4, § 54 odst. 1 a 2, § 55 odst.2 a § 188 odst.4 stejného zákona a dále za použití §13 a přílohy č.7 vyhlášky č. 500/2006Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s § 171 a následujících zákona č. 500/2004Sb. správní řád 
jako opatření obecné povahy změnu č. 40f Územního plánu města Jablonce nad Nisou, schváleného usnesením Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou č. XIII dne 8. října 1998, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou města Jablonce nad Nisou č. 23, schválenou usnesením zastupitelstva města Jablonce nad Nisou č. XIII, ze dne 8.října 1998 a postupně změněného následujícími změnami:

a to dle materiálu (dokumentace změny č. 40f ÚPn města Jablonec nad Nisou), který je přílohou důvodové zprávy.

ZM/105/2011

A. schvaluje

v souladu se zněním § 44 a za použití §46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů pořízení 62. změny Územního plánu města Jablonec nad Nisou.

ZM/106/2011

A. bere na vědomí

informaci o projednání konceptu Územního plánu Jablonec n.N.

B. ukládá

Petru Vobořilovi, místostarostovi města,
operativně informovat veřejnost o projednávání územního plánu minimálně 3 týdny před veřejnými projednáváními a besedami.

ZM/107/2011

A.1 schvaluje

poskytnutí státní dotace v rámci Programu regenerace městské památkové zóny ve výši 1.210 tis. Kč na rekonstrukci exteriéru budovy radnice - Mírové náměstí 19/3100, Jablonec nad Nisou (repase oken v budově radnice)

A.2 schvaluje

dorovnání z rozpočtu města ve výši 1.210 tis. Kč na rekonstrukci exteriéru budovy radnice - Mírové náměstí 19/3100, Jablonec nad Nisou (repase oken v budově radnice)

B. zrušuje

usnesení zastupitelstva města o Poskytnutí dotace na rekonstrukci střešního pláště objektu Jiráskova 7

ZM/108/2011

A. bere na vědomí

dopis paní E***** E*****, *****, Jablonec nad Nisou a pracovníka pověřeného funkcí vedoucího oddělení právního a veřejných zakázek a neschvaluje odklad splátek sjednaných v dohodě o uznání dluhu ze dne 2.11.2009 uzavřené mezi městem Jablonec nad Nisou a žadatelkou, paní E***** E*****, nar. ***** bytem v Jablonci nad Nisou, v ulici *****.

ZM/109/2011

A. bere na vědomí

informaci o změně na místě tajemníka Výboru pro hospodaření s majetkem města - místo Lucie Horynové bude tajemnicí výboru nově Marie Jiřičková, pracovnice odboru ekonomiky.

ZM/110/2011

A. schvaluje

předložené termíny jednání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou na 2. pololetí 2011 dle důvodové zprávy.

ZM/111/2011

A. svěřuje

Ing. Miloši Velemu, místostarostovi města, podle § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, podepisování všech listin souvisejících s majetkoprávními operacemi schválenými podle § 85, písm. a) a písm. k) a dále podle § 102, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, a dále podepisování smluv o zřízení věcného břemene, jakož i dalších listin vztahujících se k formálním náležitostem správních úkonů podávaných pro správní řízení vedené u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou.

ZM/112/2011

A. bere na vědomí

zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města Jablonec nad Nisou

ZM/113/2011

A. bere na vědomí

informaci týkající se konání mimořádné valné hromady dne 16. června 2011, společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. , IČO: 61539881, se sídlem Jablonec nad Nisou, Liberecká 120, PSČ 46601;

B. deleguje

dle § 84, odst. 2. písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., na valnou hromadu konanou dne 16. června 2011 společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s., IČO: 61539881, se sídlem Jablonec nad Nisou, Liberecká 120, PSČ 46601, Ing. Petra Beitla, starostu města

C. pověřuje

delegovanou osobu výkonem akcionářských práv a hlasováním dle návrhu v důvodové zprávě s výjimkou bodů 5. a 6. programu mimořádné valné hromady, kde je město Jablonec nad Nisou jako akcionář společnosti, proti navrhovanému usnesení.

D. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, starostovi města, požadovat na mimořádné valné hromadě aktualizaci koncepce CZT ve městě Jablonec nad Nisou v bodě 7. Závěr a následné představení této koncepce zastupitelstvu města.

ZM/114/2011

A. bere na vědomí

informace týkající se svolané valné hromady společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., IČ 47311975, se sídlem Liberec III, Mrštíkova 3, PSČ 461 71, konající se dne 23. června 2011.

B. deleguje

dle § 84, odst. 2. písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., na tuto valnou hromadu společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., Ing. Petra Beitla, starostu města.

C. pověřuje

delegovanou osobu výkonem akcionářských práv a hlasováním

ZM/92/2011

A. bere na vědomí

zprávu o činnosti starosty města a jeho místostarostů za uplynulé období

ZM/93/2011

A. bere na vědomí

informativní zprávu o vyřízení interpelací z 4. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného dne 28. dubna 2011

ZM/94/2011

A.1 bere na vědomí

podnět Kontrolního výboru, kterým je požadováno doplnění materiálu k prodeji městského majetku o počet neplatičů v objektu, o obsazenost objektu, o počet volných bytových jednotek a o dobu nabízení objektu s tím, že doplněný materiál byl Ing. Milošem Velem, místostarostou města, předán předsedovi kontrolního výboru.

A.2 bere na vědomí

podnět Osadního výboru Proseč nad Nisou týkající se drogové problematiky v oblasti

ZM/95/2011

A. bere na vědomí

plnění rozpočtu města Jablonec nad Nisou za I. čtvrtletí roku 2011

ZM/96/2011

A. schvaluje

rozpočtové změny uvedené v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 1 - 79 a upravený rozpočet města Jablonec nad Nisou v celkovém objemu 1.126.315 tis. Kč.

ZM/97/2011

A. bere na vědomí

zprávu o správě portfolia cenných papírů za 1. čtvrtletí 2011

ZM/98/2011

A.1 schvaluje

darování p.p.č. 1468/43 o výměře 590 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou Libereckému kraji, U Jezu 642/2a, Liberec - Perštýn, IČ 708 915 08.

A.2 schvaluje

výkup budovy č.p. 3000 a st.p.č. 3050 a p.p.č. 964/8 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou od vlastníka společnosti Jardin Property, a.s., IČ 27395308, se sídlem Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, Praha, za vzájemně dohodnutou kupní cenu 10.700.000,-Kč.

ZM/99/2011

A. schvaluje

A.1 schvaluje

prodej st.p.č. 3628 o výměře 42 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem pozemku pod stavbou garáže manželům J***** a S***** B***** Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 2.300,- Kč.

A.2 schvaluje

prodej st.p.č. 3668 o výměře 44 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem pozemku pod stavbou garáže manželům J***** a B***** H***** Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 2.400,- Kč.

A.3 schvaluje

prodej st.p.č. 3672 o výměře 44 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem pozemku pod stavbou garáže paní L***** V***** Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 17.800,- Kč.

A.4 schvaluje

směnu částí p.p.č. 727 a p.p.č. 715/1, dle geometrického plánu nově označené p.p.č. 727/2 o výměře 229 m2 vše k.ú. Vrkoslavice od vlastníků R***** M***** Jablonec nad Nisou, T***** M*****Pěnčín*****O***** R*****Pěnčín*****M***** Z*****, Jablonec nad Nisou za p.p.č. 714 v k.ú. Vrkoslavice ve vlastnictví města Jablonec n.N., do podílového spoluvlastnictví R***** M***** Jablonec nad Nisou, T***** M*****Pěnčín*****O*****R*****Pěnčín*****M*****Z*****Jablonec nad Nisou, každý ideální spoluvlastnický podíl o velikosti Ľ, s tím, že dojde k finančnímu vyrovnání ve prospěch města ve výši 1.304.100,- Kč.

A.5 schvaluje

prodej části p.p.č. 1978/4, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1978/14 o výměře 143 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady panu J***** P*****Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 28.886,- Kč.

A.6 schvaluje

prodej části p.p.č. 1978/4 o nové výměře 291 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady manželům M*****a H***** V*****Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 58.782,- Kč.

A.7 schvaluje

prodej části p.p.č. 2717, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 2717/2 o výměře 31 m2 a p.p.č. 2969 o výměře 20 m2 vše v k.ú. Jablonec n.N. panu D***** P*****, *****Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 23.217,- Kč.

A.8 schvaluje

prodej části p.p.č. 2717, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 2717/3 o výměře 29 m2 a p.p.č. 2970 o výměře 19 m2 vše v k.ú. Jablonec n.N. panu H***** L***** ***** Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 22.017,- Kč.

A.9 schvaluje

prodej části p.p.č. 2717, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 2717/4 o výměře 6 m2 v k.ú. Jablonec n.N. paní D***** V***** Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 5.217,- Kč.

A.10 schvaluje

prodej části p.p.č. 918/12, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 918/56 o výměře 320 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady manželům Z***** a V***** J*****Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 96.960,- Kč.

B.1 neschvaluje

prodej p.p.č. 824/1 v k.ú. Rýnovice za účelem podnikání

B.2 neschvaluje

prodej části p.p.č. 964/13 o výměře 1071 m2 v k.ú. Jablonec n.N.

B.3 neschvaluje

prodej části p.p.č. 964/12 o výměře 1326 m2 v k.ú. Jablonec n.N.

B.4 neschvaluje

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní č. 428-2006-FaM/OMP ze dne 19.10. 2006 s tím, že o vydání kolaudačního souhlasu bude zažádáno do 31.10.2012 s tím, že společnost Luxembourg Invest a.s. je povinna dodržovat termíny stavebních prací uvedené v harmonogramu stavebních prací projednaného výborem pro hospodaření s majetkem města dne 10.5.2011. Postup stavebních prací bude společnost Luxembourg Invest a.s. dokládat písemně, např. protokoly o provedení práce, stavebním deníkem apod. a fotodokumentací, pravidelně měsíčně, a to vždy do 5. dne měsíce následujícího. V případě nedodržení byť jediného termínu uvedeného v harmonogramu stavebních prací nebo nesplněním výše uvedené podmínky doložení postupu stavebních prací, smlouva o smlouvě budoucí kupní č. 428-2006-FaM/OMP zanikne. V ostatních bodech zůstává smlouva nezměněna.