Usnesení 28.04.2011

Usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného 28. dubna 2011. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

ZM/70/2011

A. bere na vědomí

zprávu o činnosti starosty města a jeho místostarostů za uplynulé období.

ZM/71/2011

A. bere na vědomí

informativní zprávu o vyřízení interpelací z 3. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného dne 24. března 2011

ZM/72/2011

A.1 bere na vědomí

dopis pana R***** D*****, *****, Jablonec nad Nisou a stanovisko pracovníka pověřeného zastupováním funkce vedoucího oddělení právního a veřejných zakázek a neschvaluje prominutí poplatku z prodlení za nikoliv řádně a včas placené nájemné za byt č. 1, v budově na adrese Palackého 42

A.2 bere na vědomí

dopis paní H***** V*****, *****, Jablonec nad Nisou za vlastníky bytů Pobřežní 7 a 9 a pracovníka pověřeného řízením odboru stavebního a životního prostředí.

A.3 bere na vědomí

dopis manželů J***** a V***** K*****, *****, Jablonec nad Nisou a stanovisko pracovníka pověřeného zastupováním funkce vedoucího oddělení právního a veřejných zakázek a neschvaluje sjednání nového splátkového kalendáře pro manžele J***** a V***** *****, *****, Jablonec nad Nisou.

A.4 bere na vědomí

dopis paní J***** B*****, *****, Jablonec nad Nisou a sdělení stavebního úřadu, odboru rozvoje MěÚ Jablonec nad Nisou ze dne 29.3.2011

A.5 bere na vědomí

dopis paní L***** P*****, *****, Jablonec nad Nisou a pracovníka pověřeného zastupováním funkce vedoucího oddělení právního a veřejných zakázek a schvaluje uzavření dohody o uznání dluhu mezi městem Jabloncem nad Nisou a paní L***** P*****, *****, bytem v Jablonci nad Nisou, v *****, na částku 37.616,- Kč - dluhu na nájmu za byt č. 1 o velikosti 1+4 v budově č.p. *****, na adrese *****v Jablonci nad Nisou společně s poplatkem z prodlení z dlužné částky ke dni sepsání shora označené dohody, která bude mimo jiné obsahovat jako způsob uhrazení dluhu splátkový kalendář, jehož měsíční úložka bude nejméně 500,- Kč.

A.6 bere na vědomí

dopis paní V***** M***** a pana J***** K*****, *****, Jablonec nad Nisou a pracovníka pověřeného řízením odboru stavebního a životního prostředí.

A.7 bere na vědomí

dopis manželů V***** a R***** *****,*****, Jablonec nad Nisou

ZM/73/2011

A. bere na vědomí

podnět Osadního výboru Proseč nad Nisou

A.1 bere na vědomí

týkající se nefunkční diody u osvětleného přechodu u pošty v Proseči s tím, že závada bude v průběhu dubna odstraněna

A.2 bere na vědomí

týkající se vpusti v ul. Nad Školkou s tím, že zábradlí již bylo pracovníky TSJ osazeno

A.3 bere na vědomí

týkající se využívání parcely 1168, na které je umístěna studánka vč. vyjádření odboru stavebního a životního prostředí MěÚ Jablonec nad Nisou

ZM/74/2011

A. schvaluje

prodej volné bytové jednotky č. 258/3 v objektu Lesní 1a/258 o velikosti 1+1 a celkové výměře 43,2 m2 ve 3. nadzemním podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 432/2757 na společných částech domu a stavební parcele č. 2978, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou manželům T***** a J*****Z*****, bytem *****za kupní cenu ve výši 260.000,- Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy.

ZM/75/2011

A.1 schvaluje

prodej st.p.č. 3637 o výměře 34 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem pozemku pod stavbou garáže paní E***** B***** Semily za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 13.800,- Kč.

A.2 schvaluje

prodej části p.p.č. 666/1, geometrickým plánem označené jako p.p.č. 666/14 o výměře 109 m2 v k.ú. Jablonec n.N. společnosti Gärtner s.r.o., se sídlem Na Roli 4927/51, Jablonec n.N. IČ 273 39645 za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 55.045,- Kč.

A.3 schvaluje

směnu části p.p.č. 2550/1, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 2550/14 o výměře 80 m2, části p.p.č. 985/4, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 985/14 o výměře 16 m2, ve vlastnictví města, za část p.p.č. 1004/2, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1004/5 o výměře 35 m2 vše v k.ú. Jablonec n.N., ve vlastnictví manželů F***** a E***** H*****, *****Jablonec n.N. s finančním vyrovnáním ve prospěch města ve výši 18.300,- Kč.

A.4 schvaluje

směnu části st.p.č. 461/1 nově označené jako p.p.č. 461/9 o výměře 33 m2 a části p.p.č. 461/4 nově označené jako p.p.č. 461/8 o výměře 54 m2 (tj. celkem 87 m2) vše v k.ú. Rýnovice ve vlastnictví Ing. M***** K*****, ***** Jablonec nad Nisou za část p.p.č. 462/2 nově označenou jako p.p.č. 462/7 o výměře 244 m2 v k.ú. Rýnovice ve vlastnictví města Jablonce n. N. s finančním vyrovnáním ve výši 2.162,- Kč ve prospěch města s tím, že finanční vyrovnání bude uhrazeno při podpisu směnné smlouvy.

A.5 schvaluje

směnu části p.p.č. 163/2, geometrickým plánem nově označené jako díl

B.1 neschvaluje

prodej p.p.č. 2615 o výměře 43 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady.

B.2 neschvaluje

prodej p.p.č. 1052/1 o výměře 1536 m2 v k.ú. Mšeno n.N. za účelem zahrady.

B.3 neschvaluje

prodej části p.p.č. 863/2 v k.ú. Mšeno n.N. za účelem přístupu.

B.4 neschvaluje

prodej p.p.č. 569/15 v k.ú. Vrkoslavice.

B.5 neschvaluje

prodej části p.p.č. 849/4 v k.ú. Jablonecké Paseky za účelem parkování.

B.6 neschvaluje

prodej části p.p.č. 1715/1 v k.ú. Mšeno n.N.

C.1 ruší

usnesení č. 428/2008/A/6 ze dne 20.11. 2008

C.2 ruší

usnesení č. 305/2008/A/4 ze dne 29.5. 2008

D. mění

usnesení č. 714/2009/A/1 ze dne 17. prosince 2009 a to tak, že schvaluje prodej části p.p.č. 83/10, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 83/15 o výměře 16 m2 v k.ú. Jablonec n. N. společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 24729035. Ostatní podmínky zůstávají nezměněny.

ZM/76/2011

A.1 schvaluje

bezúplatný převod části p.p.č. 381/4, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 381/5 o výměře 4 m2 v k.ú. Jablonec n.N. od Pozemkového fondu České republiky, Husinecká 1024/11a, Praha, IČ 4579072.

A.2 schvaluje

kupní smlouvu č. 2224/ULB/2011, kterou se úplatně převádí p.p.č. 2280/9 o výměře 751 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, památkově chráněné území v katastrálním území Jablonec nad Nisou, obci Jablonec n.N., který byl oddělen z pozemkové parcely č. 2280/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, památkově chráněné území v katastrálním území Jablonec nad Nisou, na základě geometrického plánu č. 4845-24/2010 ze dne 6.4.2010 vypracovaným Ing. Alenou Vítovou, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00, Praha 2 - Nové Město, IČ 69797111 do vlastnictví města Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1.312.000,- Kč.

ZM/77/2011

A.1 schvaluje

proinvestování částky ve výši 1.190.000,- Kč z kupní ceny objektu č.p. 294 (Pražského povstání 6) na st.p.č. 1253 včetně st.p.č. 1253 vše v k.ú. Mšeno nad Nisou panu P*****Ch*****, bytem *****a ***** Z***** L*****, bytem *****, dle kupní smlouvy č. 568-2008-FaM/OMP.

A.2 schvaluje

proinvestování částky ve výši 890.000,- Kč z kupní ceny objektu č.p. 2221 (Alešova 30) včetně st.p.č. 2110/1 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou panu P***** C*****, bytem *****a ***** Z***** L*****i, bytem *****, dle kupní smlouvy č. 124-2010-FaM/OMP.

ZM/78/2011

A. bere na vědomí

informaci o komunitním plánování rozvoje sociálních služeb v Jablonci nad Nisou

ZM/79/2011

A.1 schvaluje

Přílohy zřizovacích listin škol a školského zařízení dle důvodové zprávy

A.2 schvaluje

Přílohu zřizovací listiny Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. dle důvodové zprávy

B. ruší

předchozí Přílohu č. 12 zřizovací listiny Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

ZM/80/2011

A.1 schvaluje

hrazení neinvestičních výdajů za žáky jiných obcí za rok 2010 takto:
Město Jablonec nad Nisou bude požadovat úhradu neinvestičních výdajů za žáky, kteří navštěvují základní školy zřízeném městem Jablonec nad Nisou od obcí, v nichž mají žáci trvalý pobyt v plné výši, od obcí okresu Jablonec nad Nisou však max. 5.000 Kč za rok na jednoho žáka. Úhrada neinvestičních výdajů za žáky umístěné v Dětském domově a docházející do základních škol v Jablonci nad Nisou nebude požadována.

A.2 schvaluje

hrazení neinvestičních výdajů za děti z jiných obcí navštěvující mateřské školy poslední rok před zahájením povinné školní docházky za rok 2010 takto:
Město Jablonec nad Nisou nebude po dobu tří let (tj. kalendářní roky 2010-2012) požadovat hrazení neinvestičních výdajů za děti z jiných obcí navštěvující mateřské školy poslední rok před zahájením povinné školní docházky. V roce 2014 předloží OŠK ZM informativní materiál k této problematice.

ZM/81/2011

A. bere na vědomí

informativní zprávu o přestěhování části Základní umělecké školy, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, příspěvková organizace

ZM/82/2011

A. schvaluje

záměr transformovat Mateřskou školu Jablonec nad Nisou, Uhelná 5, příspěvková organizace k datu 1. 1. 2012 dle var. č. 2 důvodové zprávy

ZM/83/2011

A. schvaluje

poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2011 vybraným subjektům:

A.1 schvaluje

z oblasti sociální péče a zdravotnictví v celkové výši 315.000 Kč, dle důvodové zprávy

A.2 schvaluje

z oblasti výchovy a vzdělávání v celkové výši 181.000 Kč, dle důvodové zprávy

A.3 schvaluje

z oblasti tělovýchovy a sportu v celkové výši 1.280.000 Kč, dle důvodové zprávy

A.4 schvaluje

z oblasti kultury v celkové výši 1.110.000 Kč, dle důvodové zprávy

ZM/84/2011

B. schvaluje

poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2011 registrovaným poskytovatelům sociálních služeb dle důvodové zprávyZM/85/2011

A. zamítá

na základě §6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 54 odst. 1 a 3, § 55 odst.2 a § 188 odst.4 stejného zákona vydání změny č. 47 Územního plánu města Jablonce nad Nisou, schváleného usnesením Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou č. XIII dne 8. října 1998, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou města Jablonce nad Nisou č. 23, schválenou usnesením zastupitelstva města Jablonce nad Nisou č. XIII, ze dne 8.října 1998 a postupně změněného změnami č. . I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, IXa, X, XI, XII, XIII, XIV, XVa, XVb, XVIa, XVIb, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVIII, XXIX, 30, 32, XXXIII, 34, XXXVI, XXXVII, XXXVIIIa, 40a, 40b, 40c, XXXXI, 43, 44, 45, 46, 48b, 52, 53 a 56.

ZM/86/2011

B. zamítá

na základě §6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 54 odst. 1 a 3, § 55 odst.2 a § 188 odst.4 stejného zákona vydání změny č. 40e Územního plánu města Jablonce nad Nisou, schváleného usnesením Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou č. XIII dne 8. října 1998, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou města Jablonce nad Nisou č. 23, schválenou usnesením zastupitelstva města Jablonce nad Nisou č. XIII, ze dne 8.října 1998 a postupně změněného změnami č. . I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, IXa, X, XI, XII, XIII, XIV, XVa, XVb, XVIa, XVIb, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVIII, XXIX, 30, 32, XXXIII, 34, XXXVI, XXXVII, XXXVIIIa, 40a, 40b, 40c, XXXXI, 43, 44, 45, 46, 48b, 52, 53 a 56.

ZM/87/2011

A. schvaluje


v souladu se zněním § 44 a za použití §46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů pořízení 60. změny Územního plánu města Jablonec nad Nisou.

ZM/88/2011

A. schvaluje

v souladu se zněním § 44 a za použití §46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů pořízení 61. změny Územního plánu města Jablonec nad Nisou.

ZM/89/2011

A. bere na vědomí

informace týkající se svolané valné hromady společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., IČ 47311975, se sídlem Liberec III, Mrštíkova 3, PSČ 461 71, konající se dne 25. května 2011.

B. deleguje

dle § 84, odst. 2. písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., na tuto valnou hromadu společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., Ing. Petra Beitla, starostu města.

C. pověřuje

delegovanou osobu výkonem akcionářských práv a hlasováním

ZM/90/2011

A. bere na vědomí

informace týkající se připravované valné hromady společnosti Severočeská vodárenská společnost, a.s., IČO: 49099469, se sídlem Přítkovská 1689, Teplice;

B. deleguje

dle ust. § 84, odst. 2. písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., na tuto valnou hromadu společnosti Severočeská vodárenská společnost, a.s., Ing. Petra Beitla, starostu města.

C. navrhuje

dle § 84, odst. 2. písm. g) zák. č. 128/2000 Sb., do dozorčí rady společnosti Severočeská vodárenská společnost, a.s. Ing. Petra Beitla, starostu města

D. pověřuje

delegovanou osobu výkonem akcionářských práv a hlasováním.

ZM/91/2011

A. bere na vědomí

zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města Jablonec nad Nisou