Usnesení 30.09.2010

Usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného 30. září 2010. Dokumenty je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

ZM/886/2010

A. bere na vědomí

zprávu o činnosti starosty města a místostarostů za uplynulé období

ZM/887/2010

A. bere na vědomí

podněty Osadního výboru Proseč nad Nisou s tím, že

A.1 bere na vědomí

úprava dopravního značení v "Zóně 30" bude provedena do konce roku 2010. Začátek "Zóny 30" bude ponechán na stávajícím místě

A.2 bere na vědomí

krajnice místních komunikací v místní části Proseč nad Nisou byly vysekány koncem června a počátkem července

A.3 bere na vědomí

úprava korun stromů v centrální části hřbitova v Proseči nad Nisou bude provedena v říjnu a listopadu v době vegetačního klidu

A.4 bere na vědomí

odbor rozvoje uplatní investice na úpravu ploch v prostoru bývalého psího cvičiště v Proseči nad Nisou v rozpočtu 2011

A.5 bere na vědomí

dopravní režim v prostoru zástavby na ul. Široká bude zachován

A.6 bere na vědomí

nejnutnější údržba stezky pro pěší a cyklisty, která vede od křižovatky ulic Horní a Na Domovině, byla zajištěna v průběhu července

A.7 bere na vědomí

přímé autobusové spojení Proseč nad Nisou - Mšeno nad Nisou nebude prozatím realizováno

A.8 bere na vědomí

závady na komunikaci Horní směrem k ulici na Domovině byly odstraněny v průběhu srpna

ZM/888/2010

A.1 bere na vědomí

dopis obyvatel domů Liberecká 23 - 29, Jablonec nad Nisou

A.2 bere na vědomí

dopis paní Z*****Č*****, *****, a schvaluje pro paní Zd***** ***** 46601 Jablonec nad Nisou, sepsání splátkového kalendáře s dobou splátek delší něž 18 měsíců, a to na částku 37.694,-Kč, kterou bude splácet po 300,- Kč měsíčně, vždy do 20. dne měsíce, a to od října 2010

A.3 bere na vědomí

dopis o.s. Romský život, Lomená 401/8, Liberec a doporučuje o. s. ROMSKÝ ŽIVOT hledat nebytové prostory v jiné lokalitě města a se svojí žádostí se obrátit na realitní kanceláře a soukromníky.

A.4 bere na vědomí

společnosti KVÍTKUR s.r.o., J*****T*****, Mlýnská 43, Jablonec nad Nisou
a nevyhovuje žádosti o změnu obecně závazné vyhlášky č. 3/2010, o stanovení míst, kde mohou být provozovány výherní hrací přístroje.

B. ukládá

Mgr. Petru Tulpovi, starostovi města, odpovědět na předložené dopisy.

ZM/889/2010

A. bere na vědomí

informativní zprávu o vyřízení interpelací z 37. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného dne 24. června 2010.

ZM/890/2010

A.1 schvaluje

z oblasti výchovy a vzdělávání v celkové výši 32 000 Kč dle důvodové zprávy

A.1 schvaluje

z oblasti prevence kriminality a sociálně patologických jevů v celkové výši 56 000 Kč dle důvodové zprávy

A.1 schvaluje

poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2010 vybraným subjektům:

A.2 schvaluje

změnu poměru schválených finančních prostředků z rozpočtu města pro rok 2010 pro Územní organizaci Svazu diabetiků ČR takto: 7 000 Kč na RHB cvičení v bazénu a 3 000 Kč na distribuci DIA Zpravodaje (celková výše poskytnuté částky se nemění).

ZM/891/2010

A. schvaluje

poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města pro rok 2010 Diakonii ČCE ve výši 100 000,- dle důvodové zprávy.

ZM/892/2010

A. schvaluje

rozpočtové změny uvedené v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 1 - 72 a upravený rozpočet města Jablonec nad Nisou v celkovém objemu 1.371.602 tis. Kč

ZM/893/2010

A. schvaluje

plnění rozpočtu města Jablonec nad Nisou za II.čtvrtletí roku 2010

ZM/894/2010

A. bere na vědomí

zprávu o stavu portfolia cenných papírů za 2. čtvrtletí 2010

ZM/895/2010

A. schvaluje

odklad první splátky úvěru TJ Bižuterie, o.s. z 30.9.2010 na 31.12.2010

ZM/896/2010

A. schvaluje

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o. navýšení základního kapitálu společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o. o nepeněžitý vklad města Jablonec nad Nisou ve výši 906 000,- Kč,

B. bere na vědomí

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o. celkovou výši základního jmění společnosti po navýšení v hodnotě 1 006 000,- Kč.

ZM/897/2010

A. schvaluje

Přílohu č. 1 zřizovací listiny Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. dle důvodové zprávy

B. ruší

předchozí Přílohu č. 1 zřizovací listiny Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

ZM/898/2010

A. schvaluje

zveřejnění informací pro žadatele o půjčky z FZÚB na rok 2010/2011

ZM/899/2010

A. bere na vědomí

předložený materiál týkající se valné hromady společnosti Dopravní podnik města Liberce, a.s.

B. deleguje

dle § 84, odst. 2, písm. g), zákona č. 128 / 2000 Sb. o obcích, na valnou hromadu společnosti Dopravní podnik města Liberce a.s., konanou dne 7.10.2010 Mgr. Petra Tulpu, starostu města.
Delegovaná osoba je pověřena výkonem akcionářských práv a hlasováním dle návrhu v důvodové zprávě.

ZM/900/2010

A.1 schvaluje

prodej objektu č.p. 222 (Lesní 8) na st.p.č. 517, včetně st.p.č. 517, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství) panu Petru Kopitákovi, bytem Stará Osada 19, Jablonec nad Nisou za celkovou kupní cenu ve výši 2.120.000,- Kč s tím, že 920.000,-Kč bude uhrazeno při podpisu kupní smlouvy a 1.200.000,- Kč bude proinvestováno do 3 let od podpisu kupní smlouvy do oprav vnějšího vzhledu objektu.

A.2 schvaluje

prodej objektu č.p. 1265 (Revoluční 11) na st.p.č. 1109/1 včetně st.p.č. 1109/1, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství) panu Michaelu Rycheckému, bytem Pod Ještědem 288, Liberec 19 za celkovou kupní cenu ve výši 1.750.000,- Kč s tím, že 1.000.000,-Kč bude uhrazeno při podpisu kupní smlouvy a 750.000,- Kč bude proinvestováno do 3 let od podpisu kupní smlouvy do oprav vnějšího vzhledu objektu.

A.3 schvaluje

prodej objektu č.p. 2828 (Sokolí 31) na st.p.č. 3088 včetně st.p.č. 3088 a p.p.č. 1825/3, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství) panu Petru Kopitákovi, bytem Stará Osada 19, Jablonec nad Nisou za celkovou kupní cenu ve výši 2.005.000,-Kč s tím, že 1.255.000,-Kč bude uhrazeno při podpisu kupní smlouvy a 750.000,-Kč bude proinvestováno do 3 let od podpisu kupní smlouvy do oprav vnějšího vzhledu objektu.

A.4 schvaluje

prodej objektu bez čp/če (kaple) na st.p.č. 240 včetně st.p.č. 240, vše v k.ú. Vrkoslavice (včetně příslušenství) Římskokatolické farnosti - děkanství Jablonec nad Nisou, se sídlem Horní náměstí 12, Jablonec nad Nisou, IČ 16390113 za kupní cenu 1.393,- Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy.

A.5 schvaluje

zřízení věcného předkupního práva k nebytové jednotce č. 1340/8 v objektu Střelecká 11/1349 a spoluvlastnického podílu o velikosti 2493/6254 na společných částech domu a stavební parcele č. 1207, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou pro město Jablonec nad Nisou, na základě kterého bude povinností kupujícího nabídnout prodávajícímu výše uvedené nemovitosti, pokud bude chtít tyto nemovitosti jakýmkoliv způsobem zcizit, byť i jen částečně, a to za stejných podmínek, za jakých byla uzavřena kupní smlouva mezi městem a kupujícím. Věcné předkupní právo se zřizuje na dobu určitou 10 let.

A.5 schvaluje

náležitosti kupní smlouvy na prodej nebytové jednotky č. 1340/8 v objektu Střelecká 11/1349 a spoluvlastnického podílu o velikosti 2493/6254 na společných částech domu a stavební parcele č. 1207, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou, a to:
závazek kupujícího provozovat v nebytové jednotce č. 1340/8 v objektu Střelecká 11/1349 v k. ú. Jablonec nad Nisou minimálně po dobu 10 let mládežnický střelecký oddíl s tím, že jestliže nebude tato podmínka splněna, je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč a zároveň má prodávající při nesplnění této podmínky právo odstoupit od kupní smlouvy.

A.5 schvaluje

prodej nebytové jednotky č. 1340/8 v objektu Střelecká 11/1349 o celkové výměře 249,3 m 2v 1. nadzemním podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 2493/6254 na společných částech domu a stavební parcele č. 1207, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou Sportovně střeleckému klubu mládeže LOYD, občanské sdružení, se sídlem Jungmannova 658/6, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 43257470 za kupní cenu 1.000,- Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy.

A.5 schvaluje

k nebytové jednotce č. 1340/8 v objektu Střelecká 11/1349

A.6 schvaluje

přeřazení objektu č.p. 2941 (Podskalí 17) v k.ú. Jablonec nad Nisou ze skupiny
A.7 schvaluje

zařazení objektu č.p. 1811 (Mlýnská 4) v k.ú. Jablonec nad Nisou do skupiny

B. ruší

usnesení č. 477/2009/1 ze dne 29.1. 2009, kterým byl schválen prodej objektu č.p. 83 na st.p.č. 1 včetně st.p.č. 1 a p.p.č. 2 vše v k.ú. Lukášov (včetně příslušenství) společnosti VENTAX s.r.o., IČ 613 24 230, se sídlem Rýnovická 4, PSČ 466 01, Jablonec nad Nisou, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 3.500.000,-Kč s tím, že část ve výši 2.000.000,-Kč bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy na účet města a část ve výši 1.500.000,-Kč bude do 3 let od podpisu kupní smlouvy proinvestována do oprav vnějšího pláště objektu.

ZM/901/2010

A. schvaluje

uznání proinvestování částky ve výši 80.000,- Kč paní Renatě Cínové, bytem Růžová 37, Jablonec nad Nisou z kupní ceny objektu č. p. 1472 Růžová 37, včetně st.p.č. 1407, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou dle kupní smlouvy č. 389-2005-FaM/OMP.

ZM/902/2010

A.1 schvaluje

prodej části p.p.č. 1116, geometrickým plánem označené jako p.p.č. 1116/1 o výměře 1061 m 2v k.ú. Proseč n.N. za účelem výstavby rodinného domu manželům Ing. O*****a T*****N*****Liberec za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 445.620,- Kč.

A.2 schvaluje

prodej části p.p.č. 1116, geometrickým plánem označené jako p.p.č. 1116/2 o výměře 52 m 2v k.ú. Proseč n.N. za účelem zahrady panu J***** V***** Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 10.400,- Kč.

A.3 schvaluje

prodej části p.p.č. 1716/1, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1716/3 o výměře 255 m 2a části p.p.č. 1842, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1842/2 o výměře 132 m 2vše v k.ú. Jablonecké Paseky za účelem zahrady paní K***** Votočkové, bytem U Lesíka 566, Tanvald za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 38.700,- Kč.

A.4 schvaluje

prodej části p.p.č. 1340/43, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1340/85 o výměře 21 m 2v k.ú. Jablonec n.N. panu Ing. M***** H***** Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 4.200,- Kč.

A.5 schvaluje

prodej části p.p.č. 2101/1 geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 2101/19 o výměře 29 m 2v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady manželům M***** a W***** T***** Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 7.250,- Kč.

A.6 schvaluje

prodej části p.p.č. 820/1, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 820/3 o výměře 69 m 2v k.ú. Jablonecké Paseky manželům Ing. I*****G*****Praha 8 a MUDr. R*****G*****Liberec za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 10.350,- Kč.

A.7 schvaluje

prodej části p.p.č. 2153/9, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 2153/41 o výměře 224 m 2v k.ú. Jablonec n.N. manželům M***** a S***** H***** Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 34.720,- Kč.

A.8 schvaluje

prodej části p.p.č. 2153/9, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 2153/42 o výměře 283 m 2v k.ú. Jablonec n.N. manželům J***** a E*****H*****Držkov ***** za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 43.865,- Kč.

A.9 schvaluje

prodej p.p.č. 97 o výměře 685 m 2, p.p.č. 98 o výměře 34 m 2, p.p.č. 99 o výměře 324 m 2vše v k.ú. Rýnovice manželům M***** a J***** M***** Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 302.470,- Kč.

A.10 schvaluje

prodej části st.p.č. 2129/1, geometrickým plánem nově označené jako st.p.č. 2129/3 o výměře 17 m 2v k.ú. Jablonec n.N. za účelem vypořádání pozemku pod garáží manželům F***** a G***** R***** Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 6.800,- Kč.

A.11 schvaluje

prodej části p.p.č. 1774/1 nově označené jako p.p.č. 1774/2 o výměře 1424 m 2v k.ú. Proseč n. N. pro Brilant
A.12 schvaluje

směnu části p.p.č. 1030/6, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1030/13 o výměře 92 m 2v k.ů. Jablonec n.N. ve vlastnictví města Jablonec n.N., která bude směněna za část p.p.č. 1030/1, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1030/12 o výměře 81 m 2v k.ú. Jablonec n. N. ve vlastnictví Římskokatolické farnosti - děkanství Jablonec n. N. IČ 16390113, se sídlem Horní náměstí 12, Jablonec n. N. bez finančního vyrovnání s tím, že opěrná zeď zůstane ve vlastnictví Římskokatolické farnosti - děkanství Jablonec n.N.

A.13 schvaluje

změnu usnesení č. 363/2008/A/3 ze dne 25.9.2008 a to tak, že schvaluje prodej části p.p.č. 1524/1 nově označené jako p.p.č. 1524/9 o výměře 966 m 2a č. 1524/8 o výměře 13 m 2vše v k.ú. Jablonec n. N. za účelem manipulační plochy do podílového spoluvlastnictví každý ideální 1/29 manželům M***** a J***** H***** Jablonec n.N. a Ing. Z***** R***** Louňovice a panu Ing. M***** V***** Maršovice *****

A.14 schvaluje

darování p.p.č. 2609/11 o výměře 6500 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem vybudování hospice Libereckému kraji, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec 2, IČ 70891508.

A.15 schvaluje

prodej p.p.č. 534/2 o výměře 549 m 2v k.ú. Vrkoslavice paní V***** K*****Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 211.914,- Kč.

B.1 neschvaluje

prodej části p.p.č. 1985 v k.ú. Mšeno n.N.

B.2 neschvaluje

prodej části p.p.č. 599/3 v k.ú. Vrkoslavice

B.3 neschvaluje

prodej části p.p.č. 394/2 v k.ú. Lukášov za účelem stavby malé vodní elektrárny

B.4 neschvaluje

prodej části p.p.č. 844/50 a části p.p.č. 844/5 vše v k.ú. Jablonecké Paseky

B.5 neschvaluje

prodej p.p.č. 1790/6 o výměře 159 m 2v k.ú. Jablonec n.N.

B.6 neschvaluje

prodej p.p.č. 1125/5 o výměře 149 m 2v k.ú. Jablonec n.N.

B.7 neschvaluje

prodej p.p.č. 881/2, p.p.č. 877/12 vše v k.ú. Rýnovice

B.8 neschvaluje

prodej p.p.č. 1118 v k.ú. Proseč n.N. za účelem zajištění přístupu

B.9 neschvaluje

prodej části p.p.č. 633/2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem stavby garáže

B.10 neschvaluje

prodej p.p.č. 341/4 o výměře 87 m 2, st.p.č. 925/1 o výměře 89 m 2vše v k.ú. Jablonec n.N.

B.11 neschvaluje

prodej p.p.č. 310 o výměře 417 m 2a p.p.č. 312 o výměře 138 m 2v k.ú. Proseč n.N.

B.12 neschvaluje

prodej části p.p.č. 279/9 v k.ú. Jablonec n.N.

B.13 neschvaluje

prodej p.p.č. 2855 a části p.p.č. 205/1 vše v k.ú. Jablonec n.N. za účelem parkování

C. ruší

usnesení č. 478/2009/4 ze dne 20.1.2009

D. trvá

na usnesení č. 838/2010/A/5 ze dne 27.5.2010

ZM/903/2010

A.1 schvaluje

Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. 7/2010, kterou se bezúplatně převádí pozemková parcela č. 2294/7, ostatní plocha, zeleň v katastrálním území Jablonec nad Nisou a obci Jablonec nad Nisou, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00, Praha 2 - Nové Město, IČ 69797111 do vlastnictví města Jablonec nad Nisou. Na převáděném pozemku je situována místní komunikace.

A.2 schvaluje

Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. 6/2010, kterou se bezúplatně převádí st.p.č. 5451 o výměře 16 m 2, st.p.č. 5452 o výměře 48 m 2, st.p.č. 5459 o výměře 37 m 2, st.p.č. 5462 o výměře 31 m 2, st.p.č. 5463 o výměře 13 m 2(zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití stavba občanského využití) vše v k.ú. Jablonec nad Nisou a obci Jablonec nad Nisou, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00, Praha 2 - Nové Město, IČ 69797111 do vlastnictví města Jablonec nad Nisou.

A.3 schvaluje

výkup části p.p.č. 803, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 803/2 o výměře 902 m 2a část p.p.č. 804/1, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 804/3 o výměře 90 m 2vše v k.ú. Rýnovice od paní Š***** D*****Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 595.200,- Kč.

A.4 schvaluje

výkup části p.p.č. 383/1, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 383/6 o výměře 80 m 2v k.ú. Kokonín od manželů J***** F*****Jablonec n.N. a R***** F*****, ***** Turnov za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 42.308,- Kč.

A.5 schvaluje

výkup budovy bez č.p/če na st.p.č. 1605, včetně st.p.č. 1605 o výměře 564 m 2a část p.p.č. 1603/1, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1603/47 o výměře 854 m 2, p.p.č. 1603/46 o výměře 437 m 2, p.p.č. 1603/5 nově o výměře 1374 m 2a části p.p.č. 1603/1, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1603/39 o výměře 1923 m 2, p.p.č. 1603/38 o výměře 629 m 2, p.p.č. 1603/54 o výměře 1021 m 2vše v k.ú. Mšeno N. od vlastníka společnosti JABLONEX GROUP a.s., Palackého 3145/41, Jablonec n.N., IČ 46 711 538 za cenu 5,180.000,- Kč.

ZM/904/2010

A. schvaluje

uzavření dohody o uznání vlastnického práva s paní RNDr. Michaelou Vidlákovou, trvale bytem Na okraji 439/44b, Veleslavín, 160 00 Praha 616, s tím, že v katastru nemovitostí bude jako výlučný vlastník p.p.č. 1226/5 a 1226/6, obě v k.ú. Jablonec nad Nisou, zapsána paní RNDr. Michaela Vidláková.

ZM/905/2010

A. bere na vědomí

závěrečnou zprávu předsedy Výboru pro hospodaření s majetkem města a člena RM.

ZM/906/2010

A. schvaluje

předloženou změnu projektu Obchodního centra -

ZM/907/2010

A. vydává

na základě § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4, § 55 odst. 2 a § 188 odst. 4 stejného zákona a dále za použití § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s § 171 a následujících zákona č. 500/2004Sb. správní řád
jako opatření obecné povahy 43. změnu Územního plánu města Jablonce nad Nisou, schváleného usnesením Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou č. XIII dne 8. října 1998, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou města Jablonce nad Nisou č. 23, schválenou usnesením zastupitelstva města Jablonce nad Nisou č. XIII, ze dne 8.října 1998 a postupně změněného následujícími změnami:

 • Změna č. I schválená usnesením č. XVI. z 8. zasedání ZM dne 26. 8.1999
  schválená usnesením č. XIII. z 11. zasedání ZM dne 16.12.1999
  schválená usnesením č. XIX. z 15. zasedání ZM dne 25. 5.2000
 • Změna č. II schválená usnesením č. XIII. z 33. zasedání ZM dne 23. 5.2002
 • Změna č. III schválená usnesením č. XXII. z 32. zasedání ZM dne 25. 4. 2000
 • Změna č. IV schválená usnesením č. XV. ze 7. zasedání ZM dne 19. 6.2003
 • Změna č. VI schválená usnesením č. XX. z 20. zasedání ZM dne 9.12. 2004
 • Změna č. VII schválená usnesením č. XVI. ze 7. zasedání ZM dne 19. 6. 2003
 • Změna č. VIII schválená usnesením č. XVI. z 19. zasedání ZM dne 11.11. 2004
 • Změna č. IX schválená usnesením č. XIV. z 13. zasedání ZM dne 4. 3. 2004
 • Změna č. IX.a schválená usnesením č. XX. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005
 • Změna č. X schválená usnesením č. XVIII. z 12. zasedání ZM dne 29. 1. 2004
 • Změna č. XI schválená usnesením č. XXI. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005
 • Změna č. XII schválená usnesením č. XXII. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005
 • Změna č. XIII schválená usnesením č. 97/06 z 33. zasedání ZM dne 25. 5. 2006
 • Změna č. XIV schválená usnesením č. XII. z 15. zasedání ZM dne 20. 5. 2004
 • Změna č. XVa schválená usnesením č. 98/06 z 33. zasedání ZM dne 25. 5. 2006
 • Změna č. XVb schválená usnesením č. 152/06 z 35. zasedání ZM dne 7. 9. 2006
 • Změna č. XVIa schválená usnesením č. 7/06 z 30. zasedání ZM dne 26. 1. 2006
 • Změna č. XVIb schválená usnesením č. 125/06 z 34. zasedání ZM dne 22. 6. 2006
 • Změna č. XVIII schválená usnesením č. 208/06 z 1. zasedání ZM dne 7.12. 2006
 • Změna č. XIX schválená usnesením č. XIII z 25. zasedání ZM dne 16. 6.2005
 • Změna č. XX schválená usnesením č. 126/06 z 34. zasedání ZM dne 22. 6. 2006
 • Změna č. XXII schválená usnesením č. 178/06 z 36. zasedání ZM dne 12.10. 2006
 • Změna č. XXIII schválená usnesením č. 127/06 z 34. zasedání ZM dne 22 .6. 2006
 • Změna č. XXI. vydaná usnesením č. 135/2007 ze 7. zasedání ZM dne 13.9. 2007
 • Změna č. XXXVI. vydaná usnesením č. 314/2008 z 15. zasedání ZM dne 29.5. 2008
 • Změna č. XXXVII. vydaná usnesením č. 315/2008 z 15. zasedání ZM dne 29.5. 2008
 • Změna č. XXIV. vydaná usnesením č. 418/2008 z 18. zasedání ZM dne 23.10.2008
 • Změna č. XXVI. vydaná usnesením č. 436/2008 z 19. zasedání ZM dne 20.11.2008
 • Změna č. XXV. vydaná usnesením č. 538/2009 z 23. zasedání ZM dne 26.3. 2009
 • Změna č. XXVIII. vydaná usnesením č. 539/2009 z 23. zasedání ZM dne 26.3. 2009
 • Změna č. XXIX. vydaná usnesením č. 540/2009 z 23. zasedání ZM dne 26.3. 2009
 • Změna č. XXXXI vydaná usnesením č. 591/2009 z 25. zasedání ZM dne 21. 5. 2009
 • Změna č. XXXIII vydaná usnesením č. 640/2009 z 27. zasedání ZM dne 24. 9. 2009
 • Změna č. XXXVIIIa vydaná usnesením č. 608/2009 z 26. zasedání ZM dne 18. 6. 2009
 • Změna č. 52 vydaná usnesením č. 641/2009 z 27. zasedání ZM dne 24. 9. 2009
 • Změna č. XXXXa vydaná usnesením č. 751/2010 z 31. zasedání ZM dne 28. 01. 2010
 • Změna č. XXXXc vydaná usnesením č. 752/2010 z 31. zasedání ZM dne 28. 01. 2010
 • Změna č. 45 vydaná usnesením č. 784/2010 z 32. zasedání ZM dne 25. 02. 2010
 • Změna č. 34 vydaná usnesením č. 822/2010 z 34. zasedání ZM dne 22. 04. 2010
 • Změna č. 32 vydaná usnesením č. 876/2010 z 37. zasedání ZM dne 24. 06. 2010
 • Změna č. 44 vydaná usnesením č. 878/2010 z 37. zasedání ZM dne 24. 06. 2010
 • Změna č. 46 vydaná usnesením č. 879/2010 z 37. zasedání ZM dne 24. 06. 2010
 • Změna č. 53 vydaná usnesením č. 880/2010 z 37. zasedání ZM dne 24. 06. 2010
 • Změna č. 56 vydaná usnesením č. 881/2010 z 37. zasedání ZM dne 24. 06. 2010
a to dle materiálu (dokumentace 43. změny ÚPn města Jablonec nad Nisou), který je přílohou důvodové zprávy.

ZM/908/2010

A. vydává

na základě § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4, § 55 odst. 2 a § 188 odst. 4 stejného zákona a dále za použití § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s § 171 a následujících zákona č. 500/2004Sb. správní řád

jako opatření obecné povahy změnu č. 48b Územního plánu města Jablonce nad Nisou, schváleného usnesením Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou č. XIII dne 8. října 1998, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou města Jablonce nad Nisou č. 23, schválenou usnesením zastupitelstva města Jablonce nad Nisou č. XIII, ze dne 8.října 1998 a postupně změněného následujícími změnami:

 • Změna č. I schválená usnesením č. XVI. z 8. zasedání ZM dne 26. 8.1999
schválená usnesením č. XIII. z 11. zasedání ZM dne 16.12.1999
schválená usnesením č. XIX. z 15. zasedání ZM dne 25. 5.2000
 • Změna č. II schválená usnesením č. XIII. z 33. zasedání ZM dne 23. 5.2002
 • Změna č. III schválená usnesením č. XXII. z 32. zasedání ZM dne 25. 4. 2000
 • Změna č. IV schválená usnesením č. XV. ze 7. zasedání ZM dne 19. 6.2003
 • Změna č. VI schválená usnesením č. XX. z 20. zasedání ZM dne 9.12. 2004
 • Změna č. VII schválená usnesením č. XVI. ze 7. zasedání ZM dne 19. 6. 2003
 • Změna č. VIII schválená usnesením č. XVI. z 19. zasedání ZM dne 11.11. 2004
 • Změna č. IX schválená usnesením č. XIV. z 13. zasedání ZM dne 4. 3. 2004
 • Změna č. IX.a schválená usnesením č. XX. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005
 • Změna č. X schválená usnesením č. XVIII. z 12. zasedání ZM dne 29. 1. 2004
 • Změna č. XI schválená usnesením č. XXI. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005
 • Změna č. XII schválená usnesením č. XXII. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005
 • Změna č. XIII schválená usnesením č. 97/06 z 33. zasedání ZM dne 25. 5. 2006
 • Změna č. XIV schválená usnesením č. XII. z 15. zasedání ZM dne 20. 5. 2004
 • Změna č. XVa schválená usnesením č. 98/06 z 33. zasedání ZM dne 25. 5. 2006
 • Změna č. XVb schválená usnesením č. 152/06 z 35. zasedání ZM dne 7. 9. 2006
 • Změna č. XVIa schválená usnesením č. 7/06 z 30. zasedání ZM dne 26. 1. 2006
 • Změna č. XVIb schválená usnesením č. 125/06 z 34. zasedání ZM dne 22. 6. 2006
 • Změna č. XVIII schválená usnesením č. 208/06 z 1. zasedání ZM dne 7.12. 2006
 • Změna č. XIX schválená usnesením č. XIII z 25. zasedání ZM dne 16. 6.2005
 • Změna č. XX schválená usnesením č. 126/06 z 34. zasedání ZM dne 22. 6. 2006
 • Změna č. XXII schválená usnesením č. 178/06 z 36. zasedání ZM dne 12.10. 2006
 • Změna č. XXIII schválená usnesením č. 127/06 z 34. zasedání ZM dne 22 .6. 2006
 • Změna č. XXI. vydaná usnesením č. 135/2007 ze 7. zasedání ZM dne 13.9. 2007
 • Změna č. XXXVI. vydaná usnesením č. 314/2008 z 15. zasedání ZM dne 29.5. 2008
 • Změna č. XXXVII. vydaná usnesením č. 315/2008 z 15. zasedání ZM dne 29.5. 2008
 • Změna č. XXIV. vydaná usnesením č. 418/2008 z 18. zasedání ZM dne 23.10.2008
 • Změna č. XXVI. vydaná usnesením č. 436/2008 z 19. zasedání ZM dne 20.11.2008
 • Změna č. XXV. vydaná usnesením č. 538/2009 z 23. zasedání ZM dne 26.3. 2009
 • Změna č. XXVIII. vydaná usnesením č. 539/2009 z 23. zasedání ZM dne 26.3. 2009
 • Změna č. XXIX. vydaná usnesením č. 540/2009 z 23. zasedání ZM dne 26.3. 2009
 • Změna č. XXXXI vydaná usnesením č. 591/2009 z 25. zasedání ZM dne 21. 5. 2009
 • Změna č. XXXIII vydaná usnesením č. 640/2009 z 27. zasedání ZM dne 24. 9. 2009
 • Změna č. XXXVIIIa vydaná usnesením č. 608/2009 z 26. zasedání ZM dne 18. 6. 2009
 • Změna č. 52 vydaná usnesením č. 641/2009 z 27. zasedání ZM dne 24. 9. 2009
 • Změna č. XXXXa vydaná usnesením č. 751/2010 z 31. zasedání ZM dne 28. 01. 2010
 • Změna č. XXXXc vydaná usnesením č. 752/2010 z 31. zasedání ZM dne 28. 01. 2010
 • Změna č. 45 vydaná usnesením č. 784/2010 z 32. zasedání ZM dne 25. 02. 2010
 • Změna č. 34 vydaná usnesením č. 822/2010 z 34. zasedání ZM dne 22. 04. 2010
 • Změna č. 32 vydaná usnesením č. 876/2010 z 37. zasedání ZM dne 24. 06. 2010
 • Změna č. 44 vydaná usnesením č. 878/2010 z 37. zasedání ZM dne 24. 06. 2010
 • Změna č. 46 vydaná usnesením č. 879/2010 z 37. zasedání ZM dne 24. 06. 2010
 • Změna č. 53 vydaná usnesením č. 880/2010 z 37. zasedání ZM dne 24. 06. 2010
 • Změna č. 56 vydaná usnesením č. 881/2010 z 37. zasedání ZM dne 24. 06. 2010

a to dle materiálu (dokumentace změny č. 48b ÚPn města Jablonec nad Nisou), který je přílohou důvodové zprávy.

ZM/909/2010

A. schvaluje

v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) upravený návrh zadání nového ÚPn Jablonce nad Nisou.

ZM/910/2010

A. bere na vědomí

informativní zprávu o současném stavu vývoje developerských staveb na území Jablonec nad Nisou

B. ukládá

Ing. Otakaru Kyptovi, místostarostovi pro rozvoj města,
aktualizovat podanou informativní zprávu k datu 28.2.2011

ZM/911/2010

A. schvaluje

uzavření směnné smlouvy mezi městem Jablonec nad Nisou a Českými drahami, a.s.

ZM/912/2010

A. bere na vědomí

zprávu o naplňování záměru výstavby a provozování mateřské školy v areálu nemocnice

B.1 ukládá

Petru Vobořilovi, místostarostovi města,
předložit ZM po dokončení výstavby objektu MŠ materiál týkající se schválení zřízení nového odloučeného pracoviště Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, příspěvková organizace

B.2 ukládá

JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi, místostarostovi města,
zapracovat do návrhu rozpočtu na rok 2011 částku potřebnou na vybavení a provoz MŠ v areálu nemocnice dle důvodové zprávy

ZM/913/2010

A. schvaluje


A.1 schvaluje

zapojení města Jablonec nad Nisou do programu Rady vlády ČR: Podpora terénní práce 2011, s celkovými náklady 383.167,-Kč

A.2 schvaluje

podání žádosti o účelovou dotaci ve výši 250.000,- Kč

A.3 schvaluje

finanční spoluúčast města Jablonec n. N. ve výši 133.167,-Kč

ZM/914/2010

A. schvaluje

předložený materiál k problematice vánoční charitativní sbírky v Jablonci nad Nisou a vyhlášení veřejné vánoční charitativní sbírky na pomoc občanskému sdružení Rodina 24 v rámci Vánočních trhů.

ZM/915/2010

A. bere na vědomí

zprávu o prorodinných aktivitách města v letech 2006 - 2010.

ZM/916/2010

A. bere na vědomí

zprávu o česko-německém projektu Škola hrou.

ZM/917/2010

A.1 schvaluje

návrh projektu

A.2 schvaluje

finanční rámec projektu na rok 2011 ve výši 3 368 tisíc Kč

B.1 pověřuje

koordinací projektu

B.2 pověřuje

realizací povinných akcí projektu

C. ukládá

ing. Martě Procházkové, jednatelce Eurocentra Jablonec nad Nisou s.r.o.
zpracovat projekt

ZM/918/2010

A. bere na vědomí

důvodovou zprávu

B. doporučuje

připravit žádost o dotaci z OPŽP, osy 4, oblasti podpory 4.2 - Odstraňování starých ekologických zátěží

C. ukládá

Petru Vobořilovi, místostarostovi města,
předložit na jednání zastupitelstva města v prosinci 2010 aktuální informace k oběma projektům.

ZM/919/2010

A. schvaluje

předloženou zprávu o činnosti Městské policie Jablonec nad Nisou za l. pololetí 2010 v plném znění.

ZM/920/2010

A. bere na vědomí

Závěrečný účet Mikroregionu Jizerské hory za rok 2009, který byl schválen valnou hromadou dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Jizerské hory, dne 22. června 2010

ZM/921/2010

A.1 bere na vědomí

rozhodnutí Rady města Jablonec nad Nisou (usnesení RM/144/2010) ze dne 1. července 2010 o schválení projektu "IPRM Jablonec nad Nisou - Rekonstrukce výtahů v bytovém domě SVBJ" (žadatel Společenství vlastníků bytových jednotek ul. Nová Pasířská č.p. 4039/17, 4040/19 a 4041/21 v Jablonci n. N.)

A.2 bere na vědomí

informaci o další chystané výzvě v oblasti regenerace bytových domů, viz důvodová zpráva

ZM/922/2010

A.1 vydává

obecně závaznou vyhlášku č. 4/2010, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

A.2 vydává

po upřesnění při jednání zastupitelstva obecně závaznou vyhlášku č. 5/2010, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se vymezují veřejná prostranství, na nichž se zakazuje žebrání

ZM/923/2010

A. bere na vědomí

informativní zprávu o plnění úkolů a opatření bezpečnostní politiky města Jablonce nad Nisou

ZM/924/2010

A. bere na vědomí

informativní zprávu o činnosti orgánů města Jablonce nad Nisou v době vyhlášení krizového stavu nebezpečí

ZM/925/2010

A. bere na vědomí

informaci o aktuálním stavu plnění platných dlouhodobých usnesení zastupitelstva města Jablonec n/N.
= číslo XI/B/2001
= číslo X/B/2/2004
= číslo XXV/B/2004
= číslo 53/B/2007
= číslo 112/B/3a/2007
= číslo 163/B/1/2007
= číslo 163/B/2/2007
= číslo 345/B/2008
= číslo 353/B/2008
= 393/2/2008
= 682/B/1a/2009
= 682/B2/2009

B. vypouští

z evidence přijatých usnesení města Jablonec n/N.
= číslo XI/B/2001
= číslo X/B/2/2004
= číslo XXV/B/2004
= číslo 53/B/2007
= číslo 112/B/3a/2007
= číslo 163/B/1/2007
= číslo 163/B/2/2007
= číslo 345/B/2008
= číslo 353/B/2008
= 393/2/2008
= 682/B/1a/2009
= 682/B2/2009

C. ukládá

Ing. Otakaru Kyptovi, místostarostovi města pro oblast rozvoje

C.1 ukládá

předložit zastupitelstvu města informativní zprávu, dojde-li k novým skutečnostem ve financování křižovatky ulice Palackého

C.2 ukládá

uplatňovat investice na výstavbu odkanalizování objektů v oblasti Proseč nad Nisou v rozpočtu města Jablonec nad Nisou

C.3 ukládá

uplatnit titul rekonstrukce památníku obětem 1. světové války v Tyršových sadech při zveřejnění nejbližšího příslušného dotačního programu

ZM/926/2010

A. schvaluje

po upřesnění při jednání zastupitelstva změnu Jednacího řádu zastupitelstva města Jablonce nad Nisou dle znění důvodové zprávy

ZM/927/2010

A. bere na vědomí

zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města Jablonec nad Nisou