Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje ze dne 7. srpna 2010 č.1/2010 o vyhlášení stavu nebezpečí pro území Libereckého kraje.

V souladu s § 61 odst. 3 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), a § 3 odst. 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

vyhlašuji pro území Libereckého kraje vymezeném územím všech 215 obcí Libereckého kraje

STAV NEBEZPEČÍ

na dobu od 7. srpna 2010 čas 16:30 hod. do 14. srpna 2010 do 24:00 hod.

čl. 1

 1. Důvodem k vyhlášení tohoto stavu je vznik rozsáhlých povodní na území Libereckého kraje, které ohrožují životy, zdraví, majetek a životní prostředí. Ohrožení není možné odvrátit běžnou činností správních úřadů a složek integrovaného záchranného systému.
 2. Stav nebezpečí vyhlašuji na dobu do 14. srpna 2010 do 24:00 hodin.
 3. Stav nebezpečí vyhlašuji pro území všech 215 obcí Libereckého kraje.

čl. 2

Krizová opatření

 1. Právnické a podnikajíci fyzické se sídlem nebo provozovnou a fyzické osoby s trvalým pobytem v katastru některé z 215 obcí Libereckého kraje, jsou povinny poskytnout věcné prostředky a pracovní výpomoc k řešení krizové situace a přitom jsou povinny se řídit pokyny oprávněných orgánů krizového řízení.
 2. Bezodkladně budou provedeny stavby, stavební práce a terénní úpravy za účelem zmírnění nebo odvrácení ohrožení. Tyto práce provedou osoby uvedené v odst. 1.
 3. Po dobu krizových opatření nařizuji hlášení přechodné změny pobytu osob.
 4. Starostové obcí dle čl. 1 odst. 3 (všech 215 obcí Libereckého kraje), jsou v době krizového stavu, v souladu s § 23 krizového zákona, povinni zajistit:
  a) varování osob nacházejících se na území obce před hrozícím nebezpečím,
  b) evakuaci osob z ohroženého uzemí obce, pokud její třeba,
  c) organizaci činnosti obce v podmínkách nouzového přežití obyvatel obce,
  d) organizaci dalších nezbytných opatření.

čl.3

Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Toto rozhodnutí nabyvá účinnosti dnem vyhlášení, neboť hrozí nebezpečí z prodlení a vyžaduje to naléhavý obecný zájem. Dnem vyhlášení je první den vyvěšení na úřední desce Libereckého kraje. Současně je nutno toto zveřejnit na webových stránkách kraje.
 2. Rozhodnutí se zároveň vyvěšuje na úředních deskách všech 10 obcí s rozšířenou působností a na úředních deskách všech obecních uřadů obcí v rámci kraje s tím, že toto zůstane vyvěšeno až do 14. srpna 2010 do 24 hodin, což mají za povinnost zajistit starostové dotčených obcí.
 3. V souladu s § 3 odst. 6 zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zrákon) zveřejní krajský úřad a obecní úřady všech obcí rozhodnutí o stavu nebezpečí též dalšími způsoby v místě obvyklými, zejména prostřednictvím hromadných informačních prostředků a místního rozhlasu, což mají za povinnost zajistit starostové dotčených obcí.
 4. Rozhodnutí se, v souladu s § 8 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, uveřejní ve věstníku právních předpisů kraje.

V Liberci dne 7. srpna 2010

Mgr. Stanislav Eichler
hejtman Libereckého kraje

Ke stažení: Stav nebezpečí