Usnesení rady 15/2010

Usnesení z 15. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 1. 7. 2010

USNESENÍ RM/136/2010

Rada města Jablonec nad Nisou

A. b e r e n a v ě d o m í

 1. dopis paní M >*******Ř >*******, >*******, Jablonec nad Nisou a schvaluje záměr pronajmout paní M >*******Ř >*******bytovou jednotku č. 12 v objektu Opletalova 31/2683 v Jablonci nad Nisou s tím, že nájemní smlouva bude na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení.
 2. dopis pana Ing. F >*******R >*******, >*******, Jablonec nad Nisou a ukládá Ing. Otakaru Kyptovi, místostarostovi, průběžnou kontrolu smluv s nakládáním materiálu v majetku města.
 3. dopis paní N >*******V >*******, >*******, Jablonec nad Nisou a neschvaluje paní N >******* V >******* pronájem požadovaného obecního bytu, neboť není t. č. právně volný.
 4. dopis paní E >*******B >*******, >******* Jablonec nad Nisou a neschvaluje provedení dalších úprav v bytové jednotce č. 5 v objektu V Aleji 6/1322, Jablonec nad Nisou na náklady města.
 5. dopis pana F >******* V >*******, >*******, Jablonec nad Nisou, souhlasí s písemnou odpovědí starosty města Mgr. Petra Tulpy ze dne 25. 5. 2010 na dopis pana F >******* V >******* ze dne 22. 5. 2010 a doporučuje panu F >*******V >******* zajímat se pronájem bytu u jiných vlastníků než je město, jako např. u bytových družstev, soukromých vlastníků atd., případně zajímat se o ubytování na některé z městských ubytoven.
 6. dopis paní J >******* P >*******, >******* Jablonec nad Nisou a neschvaluje prominutí dluhu - poplatku z prodlení J >******* P >*******, >*******, Jablonec nad Nisou
 7. dopis manželů R >*******, >*******, Tanvald a schvaluje záměr pronajmout manželům Ronovým obecní byt o velikosti 1+3.
 8. dopis pana J >******* L >*******, >*******, Jablonec nad Nisou a neschvaluje poskytnutí jiného bytu rodině paní M >******* H >*******.
 9. dopis pana M >******* H >*******, >******* Jablonec nad Nisou a neschvaluje prominutí dluhu - poplatku z prodlení M >******* H >*******i, >*******, bytem >*******, Jablonec nad Nisou
 10. dopis manželů J >******* a Vl >******* K >*******, >*******, Jablonec nad Nisou a trvá na svém usnesení č. 114/2010/5 týkající se ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 16 v objektu >*******, Jablonec nad Nisou.
 11. dopis manželů M >******* a R >******* B >*******, >*******, Jablonec nad Nisou a schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 8 v objektu č.p. >*******, na adrese >*******pro R >******* B >*******, nar. >*******a M >******* B >*******, nar. >*******oba bytem >*******, 46804 Jablonec nad Nisou, na dobu určitou 3 měsíců a to pod podmínkou uhrazení všech dluhů na nájemném, včetně poplatku prodlení před podpisem smlouvy, nejpozději však do 21. 7. 2010.
 12. dopis Mgr. P >******* J >*******, >*******, Jablonec nad Nisou a trvá na svém usnesení č. 114/2010/5 týkající se ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 93 v objektu >*******, Jablonec nad Nisou.

B. u k l á d á

Mgr. Petru Tulpovi, starostovi města, odpovědět na uvedené dopisy.

USNESENÍ RM/137/2010

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

 1. návrhy na uzavření nájemní smlouvy:
  Š >******* Š >*******, trv. >*******, Jablonec nad Nisou
  1+2, Na Úbočí 14/4326, Jablonec nad Nisou na dobu určitou 1 rok
 2. změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Mšeno: S >******* U >*******, >*******, trv. >*******, Jablonec nad Nisou (býv. nájemce Mgr. E >******* V >*******)
  b. j. č. 2052 1119, B. Němcové 38/3688, Jablonec nad Nisou
 3. změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Mšeno, ul. F. L. Čelakovského: M >******* P >*******, >*******, trv. >*******, Jablonec nad Nisou (býv. nájemce D >*******B >*******)
  b. j. č. 70, F. L. Čelakovského 4/3676, Jablonec nad Nisou
 4. změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč: L >******* P >*******, >*******, trv. >*******, Jablonec nad Nisou (býv. nájemce V >******* G >*******)
  b. j. č. 5, Široká 10/4860, Jablonec nad Nisou
 5. změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Mšeno, ul. F. L. Čelakovského: M >******* a D >******* N >*******, nar. >*******, trv. >*******, Jablonec nad Nisou (býv. nájemce J >******* J >*******)
  b. j. č. 90 F. L.Čelakovského 4/3676, Jablonec nad Nisou

B. s o u h l a s í

 1. s dohodou o výměně bytu mezi slečnou N >*******M >*******, bytem >*******, Jablonec nad Nisou a manž. L >******* a L >******* H >*******, bytem Velké Hamry >*******
 2. s dohodou o výměně bytu mezi paní J >******* J >*******, bytem >*******, Jablonec nad Nisou a manž. J >******* a H >*******F >*******, bytem >*******, Jablonec nad Nisou

USNESENÍ RM/138/2010

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

zapojení Jablonce nad Nisou do kampaně Evropský týden mobility a Evropský den bez aut

B. p o v ě ř u j e

Mgr. Petra Tulpu, starostu města Jablonec nad Nisou, podpisem Charty 2010.

USNESENÍ RM/139/2010

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

předložené úpravy rozpočtu na rok 2010 za organizace Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o., Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. a Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace a dle důvodové zprávy

USNESENÍ RM/140/2010

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v souladu se Zřizovací listinou příspěvkové organizace za zachování podmínek Smlouvy o financování projektu Společného regionálního operačního programu, na základě kterých byly v projektu „Místo pro život - Spolkový dům Floriánka“ vyčleněny nebytové prostory pro partnery projektu - neziskové organizace. Jde o nebytové prostory pro tato občanská sdružení: o.s. Naděje o výměře 56,19 m2, o.s. MC Jablíčko o výměře 150,31 m2, o.s. Rytmus o výměře 19,41 m2, Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec n. N. o výměře 67,14 m2, Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje o výměře 61,58 m2 a o.s. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR o výměře 53 m2 .

USNESENÍ RM/141/2010

Rada města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

zprávu o činnosti organizace Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. za rok 2009

USNESENÍ RM/142/2010

Rada města Jablonec nad Nisou

A. b e r e n a v ě d o m í

souhrnnou zprávu o stavu účetnictví za období 2007 - 2009 organizace Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.

B. s c h v a l u j e

vypořádání nálezu dle bodu 5.1.) předkládané zprávy

C. u k l á d á

ředitelce organizace Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. zajistit provedení navrhovaných potřebných účetních operací v roce 2010, začlenění vlivů do plnění rozpočtu na rok 2010 a zahrnutí do daňového přiznání za rok 2010

USNESENÍ RM/143/2010

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

podání výpovědi z nájemní smlouvy č. 800-2008-FaM/OMP ze dne 13.11.2008, která je uzavřena s manželi V >******* a J >******* D >*******, J >******* B >*******, D >******* L >*******, všichni bytem >******* Jablonec n.N.

USNESENÍ RM/144/2010

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

projekt "IPRM Jablonec nad Nisou - Rekonstrukce výtahů v bytovém domě SVBJ" (žadatel Společenství vlastníků bytových jednotek ul. Nová Pasířská č. p. 4039/17, 4040/19 a 4041/21 v Jablonci n. N.) a jeho předložení na Centru pro regionální rozvoj v Hradci Králové.

B. u k l á d á

Mgr. Ivetě Habadové, manažerce IPRM, vystavit žadateli potvrzení o výběru projektu

USNESENÍ RM/145/2010

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

výpověď nájmu bytu č. 4 v objektu č.p. 485 na adrese Komenského 2 v Jablonci nad Nisou, společným nájemcům I >******* Ží >*******, nar. >*******, trvale bytem Komenského >*******Jablonec nad Nisou a Mi >******* Ž >*******, nar. >*******, trvale bytem Podhorská >*******Jablonec nad Nisou, a to z výpovědního důvodu dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. c) občanského zákoníku, když nájemci vlastní dva a více bytů. Nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď společným nájemcům doručena. Nájemci >*******- jsou povinni předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty a po zajištění přístřeší.

USNESENÍ RM/146/2010

Rada města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

koncept systému OPUSCARD pro Jablonec nad Nisou

USNESENÍ RM/147/2010

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

veřejnoprávní smlouvu s obcí Dalešice pro výkon přenesené působnosti na úseku vkládání údajů do informačního systému evidence obyvatel, příp. editace dat územní identifikace v systému UIR-ADR dle návrhu smlouvy uvedené v příloze této zprávy

USNESENÍ RM/148/2010

Rada města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

zahraniční služební cestu starosty města Mgr. Petra Tulpy do

 1. Kaufbeurenu, ve dnech 15. - 18. července 2010
 2. Turowa, termín není zatím znám (přelom července a srpna)

USNESENÍ RM/149/2010

Rada města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

 1. podnět komise pro rozvoj a podporu podnikání č. 5/2010 s tím, že dodatková tabulka „za sněhu“ byla v areálu Belgická odstraněna koncem června 2010
 2. podnět komise pro rozvoj a podporu podnikání č. 6/2010 týkající se dohody podnikatelů v areálu Belgická ohledně zajištění a rozmístění informačních cedulí v tomto areálu s tím, že pověřuje dopravní a silniční úřad MěÚ Jablonec nad Nisou dohledem nad realizací akce
 3. nesouhlas komise pro rozvoj a podporu podnikání (č. 7/2010) s umístěním překladiště (skládky) v oblasti ulic Belgická a Maxe Švabinského s tím, že orgán města bude při svém rozhodování o této věci názor komise znát

USNESENÍ RM/150/2010

Rada města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

 1. ukončení nájemní smlouvy č. 56/97/OFaM/MPO uzavřené se společností Plavecký bazén, Jablonec nad Nisou o.p.s., IČ 250 07 556, se sídlem Svatopluka Čecha 4204, PSČ 466 01, Jablonec nad Nisou ze dne 5. 3. 1997, a to dohodou ke dni 31. 8. 2010
 2. uzavření nájemní smlouvy se společností SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o., IČ 254 344 11, se sídlem U Stadionu 4586/1, PSČ 466 01, Jablonec nad Nisou, na pronájem objektu č.p. 4204 na st.p.č. 5506 (plaveckého bazénu) včetně veškeré technologie sloužící k provozování plaveckého bazénu a st.p.č. 5506, p.p.č. 1216/1 včetně dětského brouzdaliště, p.p.č. 1216/4, 1216/5, 1216/6, 1216/7, 1216/8, 1216/9, 1216/10, 1216/11, 1216/12, 1216/21 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, a to s účinností od 1. 9. 2010

B. d o p o r u č u j e správní radě společnosti Plavecký bazén, Jablonec nad Nisou o.p.s. jmenovat na jednání správní rady společnosti dne 7.7.2010 likvidátora Ing. Eduarda Hrdinu

C. t r v á v souladu s usnesením zastupitelstva města č. 875/2010 ze dne 24.6.2010 na termínu zrušení společnosti Plavecký bazén, Jablonec nad Nisou, o.p.s. ke dni 31.8.2010

D. u k l á d á Ing. Milanu Maturovi, jednateli společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. zahájit kroky k převzetí plaveckého bazénu

USNESENÍ RM/151/2010

Rada města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

přednesenou informaci o provedeném auditu MMR ČR projektu „Územně analytické podklady správního území města Jablonec nad Nisou“ se závěrem, že všechny auditované operace jsou způsobilé

USNESENÍ RM/152/2010

Rada města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

podnět dopravní komise vycházející ze stížnosti Dr. Maška k problematice parkování vozidel na nezpevněné ploše u autobusového nádraží s tím, že pověřuje místostarosty ing. Kyptu a JUDr. Ing. Pletichu hledáním volných finančních prostředků v platném rozpočtu města Jablonce nad Nisou na nezbytné zpevnění uvedené parkovací plochy

V Jablonci nad Nisou 1.7.2010

Tento soubor usnesení rady pořízený elektronickou formou je podepsán starostou města a místostarostou města a originál v písemné formě je k nahlédnutí na oddělení agendy RM a ZM městského úřadu Jablonec nad Nisou.