Integrovaný plán rozvoje města - plán, který přináší své ovoce

Integrovaný plán rozvoje města (IPRM) definuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako soubor projektových záměrů podpořitelných z fondů Evropské unie a naplňujících hlavní rozvojové cíle města. A právě města nad 20 tisíc obyvatel mohla využít 1. výzvy v Integrovaném operačním programu k předkládání žádostí na IPRM v oblasti zlepšení prostředí v problémových sídlištích, kterou ministerstvo vyhlásilo začátkem srpna loňského roku.

Město Jablonec nad Nisou předložilo IPRM pro zónu Žižkův Vrch a okolí a uspělo. Zóna je vymezená ulicemi Skřivánčí, Vodní, Havlíčkova, Nádražní, U Balvanu, Poštovní, Liberecká, Polní, U Nisy, Na Můstku, Plynární, Na Výšině a Pasířská.

„Zprvu se uvažovalo ještě o sídlišti Na Šumavě nebo o Mšenu. Kritéria pro výběr vymezené zóny však byla velmi přísná a bylo nutné splnit minimálně tři z osmi. Vybraná zóna Žižkův Vrch splňuje dokonce čtyři kritéria, a to neuspokojivý demografický vývoj, nízkou úroveň vzdělání, nízkou míru hospodářské aktivity a poměrně nízkou úroveň hodnoty nemovitostí, říká k výběru jablonecký starosta Petr Tulpa.

Jakmile byla vybrána zóna, vznikl řídící výbor a dvě pracovní skupiny - „Veřejná prostranství a doprava“ a „Bytové domy“, proběhla veřejná projednávání s obyvateli tohoto území.

V červenci 2009 byla podepsána Dohoda o zabezpečení realizace IPRM pro zónu Žižkův Vrch a okolí mezi městem a ministerstvem pro místní rozvoj, 3. srpna pak město vyhlásilo první kontinuální výzvu k podávání žádostí na revitalizaci veřejného prostranství. „Vhodným žadatelem pro tuto oblast je pouze město Jablonec nad Nisou. Výše dotace na revitalizaci veřejného prostranství bude činit 85 % z celkových způsobilých výdajů. V první vlně město zpracuje do konce roku čtyři žádosti o dotaci. Jedná se o park Nová Pasířská, sportovní a dětská hřiště Nová Pasířská, výstavbu pěších komunikací a lesopark Žižkův Vrch - sjezdovka. V případě získání dotace proběhne hlavní část realizace v příštím roce,“ říká Iveta Habadová, manažerka IPRM a vedoucí oddělení dotací.

V oblasti regenerace bytových domů v lokalitě Žižkův Vrch a okolí jsou vhodným žadatelem vlastníci bytových domů, jako jsou obce, bytová družstva či jiné obchodní společnosti, společenství vlastníků, další právnické a fyzické osoby vlastnící bytových dům. „Podpora na projekty v oblasti regenerace bytových domů bude poskytována ve výši 40 % z celkových způsobilých výdajů. Žádost o proplacení dotace podává příjemce na Centru pro regionální rozvoj až po ukončení etapy či celého projektu,“ vysvětluje manažerka IPRM a dodává, že podpora zaměřená na regeneraci bytových domů musí mít charakter technického zhodnocení majetku, rekonstrukce či modernizace. „Nelze ji využít na provádění oprav či údržby,“ upozorňuje.

Žádosti se budou nejdříve předkládat v rámci městem vyhlašovaných výzev, přičemž vyhlášení té první se předpokládá koncem tohoto měsíce, další pak budou vyhlašovány ve zhruba půlročních intervalech. „Po vyhlášení první výzvy bude běžet lhůta pro předkládání žádostí v délce dvou měsíců. Je však nezbytné již nyní pracovat na některých z povinných příloh, zejména na projektové dokumentaci a průkazu energetické náročnosti budovy,“ dodává Iveta Habadová.

(fr)

Loga IPRM - EU - MMR