Zápis 18.06.2009

Zápis z 26. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 18. června 2009 od 9:00 hodin

Starosta města, Mgr. Petr Tulpa, zahájil 26. zasedání zastupitelstva města Jablonec nad Nisou v 9,10 hod. Bylo přítomno 18 členů zastupitelstva a další přicházeli.

Starosta omluvil pana Berounského, pana Peltu a příchod později oznámila Mgr. Paukrtová a Mgr. Karásek. Starosta města pogratuloval zastupitelům, kteří měli nebo mají narozeniny v červnu.

Dále starosta města konstatoval, že zápis z minulého jednání byl podepsán bez připomínek. Oznámil, že hlasování bude po jednotlivých bodech, jak bylo již dříve odsouhlaseno zastupiteli.

Ověřovateli dnešního zápisu určil starosta paní Boženu Caklovou a Ing. Otakara Kyptu.

Starosta seznámil přítomné s materiály na stůl:

1. Dodatek k materiálu č. 30 Dopisy občanů

2. Mimořádná VH JTR a.s. - diskuse 35a)

3. Materiál č. 19 - nahradit původní materiál

4. Zápis Osadního výboru Proseč n.N.

5. Výroční zpráva Nemocnice Jablonec n.N.

6. Letáček - Den integrovaného záchranného systému v Jablonci nad Nisou

Dále starosta přečetl časování některých bodů a tázal se, zda má někdo připomínku k programu.

RNDr. Čeřovský navrhl stáhnout bod č. 12) a č. 20) z programu.

Ing. Pešek navrhl, aby se o tomto stažení hlasovalo jednotlivě.

Mgr. Tulpa se tázal předkladatele Ing. Kypty, zda akceptuje stažení bodu č. 12. Ten odpověděl záporně, tudíž se o stažení bodu hlasovalo.

Návrh nebyl přijat a bod zůstává v programu 7-11-2-1

Dále se hlasovalo o stažení bodu 20. 7-13-1-0

Návrh nebyl přijat a bod zůstává v programu.

2. Schválení programu:

3. Schválení návrhové komise

4. Zprávy starosty a místostarostů města za minulé období

5. Podněty výborů „info P“

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

6. Vyřízení interpelací z minulého ZM „info P“

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

7. Bezúplatné převody z Pozemkového fondu „info P“

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

8. Schválení zadání 40. změny platného Územního plánu města Jablonec nad Nisou „info P“

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

9. Vydání změny 38a. platného Územního plánu města Jablonec nad Nisou

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města „info P“

10. Schválení podnětu na pořízení 54. změny platného Územního plánu města Jablonec nad Nisou

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

11. Schválení podnětu na pořízení 55. změny platného Územního plánu města Jablonec nad Nisou

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

12. Schválení zadání 47. změny platného Územního plánu města Jablonec nad Nisou

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

13. Schválení zadání 48. změny platného Územního plánu města Jablonec nad Nisou

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

14. Schválení zadání 53. změny platného Územního plánu města Jablonecnad Nisou

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

15. Prodej bytů a nebytových jednotek

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

16. Převody objektů

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

17. Převody pozemků

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

18. Darování nemovitostí

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

19. Majetkový vstup města Jablonec nad Nisou do Dopravního podniku města Liberce, a.s. - Návrh zástupců města do orgánů společnosti

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

20. Rozpočtové změny časovat 10,00

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

21. Závěrečný účet časovat 10,30

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

22. Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. - ekonomika organizace

časovat 11,00

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

23. Vyhodnocení výběrového řízení na poskytovatele sociální služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

24. Právní subjektivita mateřských škol

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

25. Informativní zpráva „Přehrada 2009“

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

26. Organizační řád Městské policie Jablonec nad Nisou

časovat 14.00

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

27. Zpráva o spolupráci s partnerskými a spřátelenými městy

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

28. Podpis dohody o partnerství s německým městem Kaufbeueren

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

29. Pojmenování ulice

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

30. Dopisy občanů

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

31. Nové interpelace

32. Kontrola plnění usnesení

předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník města

33. Úprava Jednacího řádu Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

34. Peněžní dar Iuventus, gaude!

35. Diskuse

36. Závěr

Starosta dal hlasovat o původním znění programu 15-5-2-0

Program nebyl přijat a starosta vyzval zástupce politických klubů k dohodovacímu řízení.

Po dohodovacím řízení bylo hlasováno znovu o původním programu 17-7-0-0

3. Schválení návrhové komise

Starosta města navrhl na předsedu návrhové komise Ing. Tomáše Sudu a členy pana Václava Vostřáka, paní Taťjanu Novákovou, paní Boženu Caklovou a Ing. Otakara Kyptu.

Hlasováním nebyla komise přijata 15-0-0-9

Starosta svolal opět dohodovací řízení do místnosti č. 203.

Dalším hlasováním byla návrhová komise přijata 24-0-0-1

Jednání pokračovalo dle programu.

4. Zprávy starosty a místostarostů města za minulé období

Starosta města neměl doplnění ke své zprávě.

Ing. Pešek se tázal na jednání ohledně za 1) dopravně - silničních staveb na území města do r. 2011 a za 2) návštěvy v Mostě (souvislost s CRESTYLEM ?).

Mgr.Tulpa krátce informoval o jednání s Ing. Jeníčkem - rozpracování křižovatek a jejich dokončení. Jde o křižovatky: Okružní, Pražská, Turnovská a s tím související rozkopané ulice, dále Podhorská a Slunná ul. Prioritou nejbližšího období je dokončení spojky z Liberce do Jablonce přes Kunratice.

Na druhý dotaz potvrdil, že v souvislosti s jednáním na Svazu měst a obcí v Karlových Varech se stavil v Mostě, aby si prohlédl nové obchodní centrum, postavené firmou CRESTYL. Jednal s ředitelem obchodního centra, který je velmi spokojen.

Ing. Čížek se tázal 1) na výstupy z jednání ohledně optimalizace středních škol a 2) na jednání s firmou TRITON ohledně zpracování dotačních titulů. Budeme si najímat další pracovníky, když máme oddělení dotací a manažera?

Mgr.Tulpa odpověděl, že firma TRITON nabízela své služby, byla však odmítnuta. Ohledně optimalizace škol informoval, že je to na dlouhé povídání. Potvrdil, že subkomise pro Turnov, jejíž je členem, ukončila svůj průzkum a zprávu předala Libereckému kraji. Bude záležet na finančních možnostech kraje.

Zpráva JUDr.Ing.Pleticha - sám neměl doplnění.

Ing. Schäfer se tázal na jednání s p. Alešem Vackem.

JUDr.Ing.Pleticha odpověděl, že jde o spor mezi dvěma garážníky o uličku mezi garážemi. Bude provedeno místní šetření výborem pro hospodaření s majetkem města (dále VHMM).

Zpráva Ing. Kypta - neměl doplnění.

Ing. Pešek se tázal na jednání s komisí architektů a podrobnosti k jednání o stavbě na konečné tramvaje v souvislosti s Tyršovými sady.

Ing. Kypta vysvětlil, že komise architektů nahrazuje městského architekta (názory více lidí). Vysvětlil, že každá stavba prochází posouzením této komise. Ohledně stavby u Tyršových sadů se jednalo o přesun buňky WC.

Paní Caklová se tázala, jak pokračuje jednání o překladišti v Proseči.

Ing. Kypta řekl, že proběhlo místní šetření a geologický průzkum, který hovoří o skalní skrývce, vytěžením by se získalo cca 3 ha plochy. Je to otázka financí (cca 30 mil. Kč).

Pan Vostřák se tázal na konečnou instalaci buňky WC v Soukenné ul., zatím tam je jen díra v zemi.

Ing. Kypta řekl, že nešlo jen o betonovou desku, musely být zřízeny vodní a kanalizační přípojky, vše šlo přes stavební povolení. Mělo by být dokončeno do měsíce.

Pan Vostřák kritizoval délku trvání celé akce, nic nebylo včas připraveno, akce trvá již rok!

Ing. Kypta řekl, že byly, bohužel, problémy a celé se to vleklo.

Mgr. Špoták se tázal na požadavky p. Zalabáka, jako majitele pozemku Srnčí Důl, v souvislosti s TJ LIAZ.

Ing. Kypta odpověděl, že p. Zalabák má zájem o pronajímání svého pozemku městu, a zajímá ho částka, kterou by město poskytlo. Zadalo se posouzení cen pozemků.

Zpráva p. Vobořil - neměl doplnění.

Paní Caklová se tázala na přestavbu MŠ v ul. Vítězslava Nezvala.

Ing. Kypta k tomu sdělil, že rekonstrukce objektu Vítězslava Nezvala je součástí rozpočtových změn. Firma byla vysoutěžena a je nutné provést rekonstrukci za mnohem více Kč než se původně předpokládalo. Zatím se provádí přípravy na rekonstrukci a čeká se na podepsání smlouvy (v návaznosti na rozpočet).

Paní Nováková se tázala na jednání s pí Vošterovou.

Pan Vobořil odpověděl, že jde o matku dvou nedonošených dětí, jedno je zatím v Praze. Jednání s jabloneckou nemocnicí - bude zakoupen přístroj s alarmem, který bude paní zapůjčen.

Nebyly další dotazy a předseda návrhové komise dal odhlasovat návrh usnesení

21-0-0-4

5. Podněty výborů

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Ing. Pešek kritizoval strukturu materiálu, je zbytečně dlouhý, stačilo konstatování, že bylo splněno.

Starosta města s ním souhlasil.

Nebyla další diskuse a Ing. Suda dal hlasovat o návrhu usnesení 21-0-1-3

6. Vyřízení interpelací z minulého ZM

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Starosta se tázal, zda jednotlivý interpelující akceptují odpovědi.

Pan Vobořil doplnil odpověď k dotazu MUDr. Jörgové ohledně nové výstavby školek. Výstavba MŠ na Proseči by měla být v r. 2011-12. Přírůstek cca 100 dětí v příštím roce.

Pan Šourek žádal doplnění informace, jak bude staviště znepřístupněno dětem před letní sezonou! V každém případě oplotit. Odpověď neakceptoval.

Mgr. Tulpa dal hlasovat, zda ZM akceptuje odpověď pro p. Šourka 8-10-6-1

Návrh nebyl přijat, bude nová odpověď na příštím ZM.

Ing. Beitl řekl, že koncipovaná odpověď se mu nelíbí a tázal se, zda JUDr. Pfeifer pracoval pro město zdarma.

Pan Vobořil odpověděl, že JUDr. Pfeifer dostal úhradu ve výši 23.800,- Kč. Dále vysvětlil, co bylo podstatou sporu.

Ing. Beitl se nespokojil s odpovědí starosty na dotaz ohledně sinicí v přehradě. Žádá, aby bylo odzkoušení elektrokoagulace doloženo písemně.

Mgr.Tulpa řekl, že jeho dotaz byl zodpovězen a odzkoušení je součástí dalšího bodu jednání (č.25.), tázal se zda je spokojen. Jinak nechá hlasovat ZM.

Ing. Beitl spokojen s odpovědí nebyl, ale poděkoval, že bylo uvedeno, že hodnoty byly nadlimitní.

Mgr.Tulpa oponoval, že hodnoty byly v limitu, pouze dva byly nadlimitní. Protože tazatel neakceptoval odpověď, vyzval starosta zastupitele, aby hlasovali, zda je odpověď pro Ing. Beitla pro ně akceptovatelná. 15-8-2-2

Návrh nebyl přijat a Ing. Beitl řekl, že podá novou interpelaci.

Mgr.Tulpa zařadil časovaný bod a předal slovo JUDr.Ing.Pletichovi.

20. Rozpočtové změny

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

JUDr.Ing.Pleticha uvedl materiál a krátce okomentoval. Ing. Vítová neměla doplnění.

Ing. Pešek hovořil za finanční výbor (dále FV) a doporučil rozpočtové změny ke schválení. Osobně komentoval finanční problémy města a poukázal na držení projektů, které se v r. 2009 nebudou realizovat. Doporučil, aby částka na projekty města ve výši 11.700 tis. Kč byla převedena do rezervy města pro zbytek roku.

Ing. Kypta reagoval, že je přípraven integrovaný plán, který se bude muset zpracovat (sídliště Žižkův Vrch - veřejné plochy a městské domy). Je dále rozpracovaná dokumentace (EU) ke stavebním povolením - následně bude dopodrobna členěno - v tom jsou zahrnuty tyto finance, zatím by tyto Kč ponechal v tomto bloku.

Mgr. Karásek reagoval na projektovou přípravu, která je dlouhodobá a musí se připravit hodně dopředu.

Ing. Pešek znovu zdůraznil, že dle jeho názoru se projekty vymykají z pravomoci a rozhodnutí ZM, které má právo rozhodování o rozpočtových změnách.

RNDr. Čeřovský navrhl, aby částky 1 mil. Kč a 4 mil. Kč na „Přehrada 09“ byly ponechány v rezervě města. Dále se tázal na částku 913 tis. Kč na supervizi akčního plánu - k čemu slouží a o jakou akci jde.

Mgr.Tulpa odpověděl, že jde o doplatek smlouvy z r. 2008 dvouletého integrovaného plánu, který zahrnoval celý Žižkův vrch.

Ing. Kypta reagoval na položku „přehrada“ a uvedl, že jde o souhrn projektů, některé akce jsou již zasmluvněny a částka by neměla být již tak vysoká.

Mgr. Paukrtová chtěla upřesnění protinávrhu RNDr. Čeřovského, který nesouhlasil s tím, aby byla dovybavena přehrada pro občany.

RNDr. Čeřovský uvedl, že krom dvou plovoucích plat není nic dalšího rozepsáno, proto navrhuje ponechat částku jako celek v rezervě města.

Mgr. Paukrtová řekla, že jde o občanskou vybavenost, a odbor rozvoje jistě má potřebné položky rozepsány.

Ing. Jakoubek doplnil, že navrhovaná cena 4 mil. Kč je za dvě plovoucí plata a 750 tis. Kč je návrh od TSJ na úpravu cyklostezek kolem přehrady. 250 tis. je rezerva, která zůstává na nepředvídané akce, které s akcí „Přehrada 2009“ mohou vzniknout. Takto se rozpočtovaly akce na přehradu. Vznikají tam nepředvídané akce, je lepší mít připravenou rezervu, než znovu žádat o změny rozpočtu.

Ing. Beitl řekl, že ho skutečně zajímá společenská objednávka na ta dvě plata za 4 mil. Kč.

Pan Vostřák se tázal, co je to za dřevěné plato za 2 mil. Kč.

Ing. Jakoubek řekl, že plata jsou popsána v důvodové zprávě v bodě 25. dnešního ZM. Jde o dřevěná plata 30 x 8 m, která by byla celoročně využívána.

RNDr. Čeřovský upřesnil svůj protinávrh - ponechat v rezervě města 4 mil. Kč.

Nebyla další diskuse a Ing. Suda přečetl 2 protinávrhy:

a) RNDr. Čeřovského - ponechat v rezervě města 4 mil. Kč 8-14-4-1

b) Ing. Peška převést položku z kapitoly projektu 11.700 tis. do rezervy města

4-11-12-0

Ing. Suda konstatoval, že ani jeden z protinávrhů nebyl schválen, dal hlasovat o původním návrhu usnesení 19-3-5-0

21. Závěrečný účet

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění.

Ing. Pešek řekl, že materiál byl projednán ve FV a navrhl, aby bylo usnesení doplněno o úkol pro místostarostu, aby dal zpracovat důkladný rozbor všech pohledávek (před splatností, ale hlavně po splatnosti), aby se částka výrazně snížila. Žádal předložit nápravná opatření na příštím ZM. Dále komentoval průměrný plat zaměstnance MěÚ - 22 tis. Kč, liberecký kraj je pod tímto průměrem. Apeloval na vedoucí pracovníky, aby vyžadovali práci od svých podřízených na 100%.

JUDr.Ing.Pleticha reagoval na uvedené pohledávky, a řekl, že to je problém, který zde byl i v minulosti. Konkrétně pohledávky z bydlení bude řešit ustanovená pracovní skupina. Řešení nebude jednoduché.

Ing. Pešek upřesnil, že žádá rozbor, ze kterých částek se dluhy skládají (dluh z hracích automatů ?).

JUDr. Nesvadba reagoval k platům zaměstnanců. Ve srovnání s 82 městy v ČR je Jablonec někde v průměru uprostřed. Nemyslí si, že by byli úředníci přepláceni. Souhlasí s tím, že za kvalitní odměnu by měli odvádět kvalitní práci.

Pan Šourek poděkoval pracovníkům úřadu, neboť již 2. rok je auditorská zpráva bez nedostatků.

Mgr.Tulpa též poděkoval pracovníkům za práci a předal slovo předsedovi návrhové komise.

Návrh usnesení byl schválen v předloženém znění. 19-0-8-0

7. Bezúplatné převody z Pozemkového fondu

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Ing. Kypta řekl, že jde o standardní materiál - převod pozemků pod komunikacemi na město.

Pan Vostřák žádal upřesnění pozemku na Proseči (nebyl historicky zakreslen).

Nebyla další diskuse a předseda dal hlasovat o navrženém usnesení 23-0-1-3

8. Schválení zadání 40. změny platného Územního plánu města Jablonec nad Nisou

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Předkladatel navrhl změnu hlasování, podbody č. 2 a č. 3 vyřadit z hlasování. Podal protinávrh, podbod 2 a 3 neschválit a zařadit do námětu nového návrhu územního plánu.

PhDr. Fojtíková podpořila tento protinávrh, jde o velmi závažnou změnu územního plánu (vodovodní řád) a projednat tyto body až s novým územním plánem.

Nebyla další diskuse a předseda návrhové komise přečetl protinávrh Ing. Kypty.

Neschvaluje podbody 2 a 3 21-0-5-1

Dále se hlasovalo o navrženém znění usnesení (bez podbodů 2 a 3) 27-0-0-0

9. Vydání změny 38a. platného Územního plánu města Jablonec nad Nisou

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města „info P“

Předkladatel řekl, že jde o konečnou fázi změny - lokalita U Tenisu. Záměr soukromého investora na vybudování obytného komplexu.

Mgr. Žur se tázal, kdy došlo k rozdělní této 38. změny na A a B, na ZM to nikdy nezaznělo.

Ing. Kypta řekl, že k tomu došlo v kapitole „zadání změny“, aby se mohl každý krok řešit samostatně.

Mgr. Žur řekl, že podněty byly k území jako celku. Dále se tázal, zda se také počítá s výstavbou MŠ v této lokalitě.

Ing. Kypta řekl, že se počítá s výstavbou MŠ, nyní je třeba vyčlenit území. V souvislosti s přemístěním SKS, bude volný pozemek na občanskou vybavenost. Za investorem šel ještě požadavek občanů, že musí být vybudována nová komunikace. Celý projekt procházel značným vývojem a různými změnami.

Mgr. Žur upozornil, že za výhodných finančních podmínek bylo toto území prodáno investorovi s podmínkou občanské vybavenosti.

Mgr.Tulpa upozornil, že předal Mgr. Žurovi prohlášení p. Kašpara (EUROCZEC), která občanská vybavenost se ještě v tomto území doplní.

Nebyla další diskuze a Ing. Suda dal hlasovat o navrženém usnesení 26-0-0-1

10. Schválení podnětu na pořízení 54. změny platného Územního plánu města Jablonec nad Nisou

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Předkladatel uvedl materiál, jde o změnu funkčního využití spodní části pozemků Tajvanu (za restaurací).

Nebyla žádná diskuze a hlasovalo se o variantním řešení.

Varianta I. - neschvaluje podnět 26-0-0-1

11. Schválení podnětu na pořízení 55. změny platného Územního plánu města Jablonec nad Nisou

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Předkladatel krátce okomentoval materiál - pokračování v rekonstrukci rychlostní silnice z Liberce do Jablonce. V průběhu územního a stavebního řízení dojde k vymezení institutu „veřejně prospěšná stavba“.

Nebyla žádná diskuse a návrh usnesení byl přijat 27-0-0-0

(11.00 hod. odchod MUDr. Řehoř)

12. Schválení zadání 47. změny platného Územního plánu města Jablonec nad Nisou

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Předkladatel krátce okomentoval - jde o plochy současného autobusového nádraží a pod přilehlými domy, změna proto, aby byla využitelnost variabilní (S3) - jde o přehodnocení 15. změny územního plánu.

Mgr. Karásek komentoval, že podstatou 15. změny ÚP bylo dotáhnout záměr „Velký bulvár“ (dopravní zklidnění, odkrytí Nisy, vytvoření ploch pro polyfunkční zástavbu). Apeloval na zastupitele, aby zvážili své hlasování.

Pan Vostřák se tázal, kolik Kč bude stát přemostění k muzeu, kolik osob toto přemostění využije a kdo zajistí, aby z lávky nikdo nic neházel nebo neskočil dolů.

Ing. Pešek konstatoval, že tato změna připouští, že tam může být autobusové nádraží, jinak ostatní změny neparalyzuje.

JUDr.Ing.Pleticha vysvětlil, že hlavním důvodem je přiblížení vlakové dopravy do centra města. Tato železnice je nejvíce využívaná v Libereckém kraji.

Ing. Beitl namítl, že v cestě mostku stojí několik objektů a realizace se mu jeví jako nemožná.

Pan Vostřák řekl, že ještě nikdo neviděl plánek přemostění a tázal se, kolik to bude stát a kdo to zaplatí, když dráha nemá peníze.

Ing. Kypta reagoval na předešlé dotazy: přemostění k muzeu - příprava architektonické soutěže na realizaci lávky a propojení pěší dopravy s ostatními terminály (autobus, vlak, tramvaj) ve městě. Lávka by měla řešit i bezbariérový přístup ze „Zastávky“ až výstup v ul. Jiráskova.

Ing. Pešek upozornil, že se bude muset jednat o zastřešený tubus (přemostění bulváru) vzhledem k počasí. Je jasné, že město na to peníze bude muset sehnat jinde.

Ing. Beitl řekl, že předpokládá, že přemostění bude stát 1 - 2 mil. Kč.

Ing. Kypta oponoval a řekl, že návrh by se měl pohybovat kolem 50-100 tis. Kč za nejlepší architektonický návrh lávky.

Nebyla další diskuse a předseda návrhové komise dal hlasovat o navrženém usnesení 13-8-2-3

Návrh nebyl přijat a starosta vyhlásil dohodovací řízení, po kterém navrhl Ing. Kypta stáhnout materiál z jednání.

Mgr.Tulpa dal hlasovat o stažení materiálu a návrh byl přijat 20-1-3-2

22. Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. - ekonomika organizace

časovat 11,00

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

Předkladatel ani zpracovatelka Mgr. Stanická neměli doplnění.

Ing. Pešek konstatoval, že FV materiál projednával a doporučil ZM ke schválení.

RNDr. Čeřovský komentoval rozdíl 5 mil. Kč mezi již schváleným účtem za r. 2008 a stejné období 2009, což je cca 20% navýšení. Jedním z cílů sloučení organizací bylo zefektivnění organizace, zatím to je naopak.

Mgr. Stanická vysvětlila rozdíl, řekla, že bylo třeba napravit resty let minulých, provést přeúčtování služeb klientům za r. 2007 a 2008, bylo třeba napravit některé chyby v účetnictví - rozpočet Centra soc. služeb neodpovídal skutečnosti.

Nebyla další diskuse a předseda návrhové komise dal odhlasovat o navrženém usnesení 15-3-4-4

Návrh nebyl přijat a starosta města vyhlásil dohodovací řízení, po kterém následovalo hlasování znovu o původním znění usnesení 18-3-2-3

13. Schválení zadání 48. změny platného Územního plánu města Jablonec nad Nisou

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Předkladatel vysvětlil, že je nutné rozdělit původní bod do dvou podbodů, aby se mohly řešit odděleně: a) plochy kolem areálu firmy A.Raymond a b) plocha naproti požární zbrojnici ve Mšeně n.N., která bude využita pro areál speciální školy (dále projednáváno jako samostatní bod 48a).

Nebyla žádná diskuse a návrh usnesení byl schválen 26-0-0-0

14. Schválení zadání 53. změny platného Územního plánu města Jablonec nad Nisou

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Ing. Kypta řekl, že jde o narovnání chyby při zpracování ÚP - rodinný domek je v nezastavitelných plochách.

Nebyla žádná diskuse a Ing. Suda dal hlasovat o navrženém usnesení 26-0-0-0

15. Prodej bytů a nebytových jednotek

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění, vše prošlo VHMM.

Ing. Pešek upozornil na chybu ve jméně Markalous (uveden Marklous).

Nebyla žádná diskuse a Ing. Suda uvedl, že tisková chyba bude opravena (po prověření na místě) a dal hlasovat o navrženém usnesení 26-0-0-0

16. Převody objektů

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění.

Ing. Pešek kritizoval popis objektu, jeví se to jako úplná ruina.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že zadní trakt objektu je ve velmi špatném stavu, vč. kanalizace. Vypadá to lépe, než to ve skutečnosti je.

Paní Nováková se tázala na nabídku p. Nauma, který neuvedl, na co by objekt využil.

JUDr.Ing.Pleticha uvedl, že to je problémový objekt, pro který nemá město využití. Je dobré, že ho někdo koupí.

Nebyla další diskuse a bylo hlasováno o navrženém usnesení 25-0-0-1

17. Převody pozemků

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění, vše prošlo VHMM.

Ing. Suda dal hlasovat o navrženém usnesení, neboť nebyla žádná diskuse 24-0-0-2

18. Darování nemovitostí

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel doplnil, že jde o darování pozemku pod halou zimního stadionu (administrativní budova) a úpravu vnitrobloku Anenská.

Ing. Pešek se tázal, zda je to pro město přínos - blok Anenská.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že to pokládá za přínos, neboť se sjednotí vlastnictví vnitrobloku.

Nebyla další diskuze a usnesení bylo odhlasováno v původním znění 25-0-0-1

19. Majetkový vstup města Jablonec nad Nisou do Dopravního podniku města Liberce, a.s. - Návrh zástupců města do orgánů společnosti

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

JUDr.Ing.Pleticha uvedl, že na stůl byl dodán jmenný návrh členů ZM do dozorčí rady a do představenstva společnosti. Po projednání zde budou schválení členové oznámeni majoritnímu akcionáři.

Pan Vostřák se tázal, zda s tím všichni souhlasí.

Mgr.Tulpa odpověděl, že to bylo se všemi projednáno a souhlasí.

Nebyla další diskuse a návrh usnesení byl schválen 24-0-1-1

23. Vyhodnocení výběrového řízení na poskytovatele sociální služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

Předkladatel ani zpracovatel neměli doplnění materiálu.

RNDr. Čeřovský se tázal, zda se jedná jen o rok 2009, tzn., že bude nové výběrové řízení pro rok 2010? V materiálu je na závěr věta, že poskytovatel si finanční prostředky pro r. 2010 bude žádat standardním způsobem.

PhDr. Heinzl potvrdil, že subjekt bude poskytovat tuto službu i v příštím roce.

Nebyla další diskuse a návrh usnesení byl schválen 24-0-1-1

25. Informativní zpráva „Přehrada 2009“

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Předkladatel v krátkosti okomentoval materiál, jde o to, přenést vyhodnocení na oddělení životního prostředí, aby se mohlo využít přehrady v letní sezoně.

RNDr. Čeřovský se tázal na finanční prostředky, které by měly mít vazbu na usnesení - jinak to nemá smysl.

Ing. Kypta řekl, že peníze na přípravu jsou, ale až po vyhodnocení by se přistoupilo k jedné z navržených metod.

Mgr. Karásek apeloval na vybudování kanalizační sítě v místech, kde ještě není. Projektová příprava je hotova, ale 3 roky se v budování kanalizace nepokračuje (Arbesova ul., Sluneční lázně, atd.). Kanalizace je skutečné řešení.

Ing. Beitl žádal, aby bylo řečeno, kde v Čechách byla elektrokoagulace použita. Ohradil se proti krátkodobému řešení.

Mgr. Paukrtová řekla, že elektrokoagulace byla jednoznačně úspěšná na 2. přehradě v loňském roce. Jednorázová řešení možná nebudou nutná a Povodí Labe plánuje dlouhodobé řešení v r. 2010.

Mgr. Karásek opakoval, že pokud sinice v přehradě nebudou, pak jen díky vybudování kanalizace kolem přehrady (Háskovy vily, oblast kolem Břízek, ul. Sportovní atd.).

Pan Vobořil řekl, že chápe p. Karáska, ale nyní se hovoří o sezóně 2009, jak zasáhnout proti případným sinicím.

RNDr. Čeřovský se znovu tázal p. Kypty, zda toto usnesení řeší případné finanční zdroje na aplikaci některé z navrhovaných metod hubení sinic.

Ing. Kypta odpověděl, že nikoliv, pokud by bylo nutné zaplatit použitou aplikaci, je třeba, aby finanční částku zastupitelstvo schválilo.

Mgr.Tulpa řekl, že souhlasí s odbahněním přehrady, kterou plánuje Povodí Labe v r. 2010. Tento materiál je na krátkodobé řešení a je třeba se připravit na dlouhodobé řešení odkanalizováním.

Ing. Beitl věcně reagoval, že ZM se již o prázdninách nesejde, je třeba konkrétně určit, jak se budou případně sinice likvidovat, a proč nebyl předložen materiál ke schválení částky.

Ing. Kypta řekl, že by město případné náklady zaplatilo a rozpočtovou změnou by se dodatečně částka schválila, pokud vůbec bude potřeba. Město si je vědomo, že je to dočasné řešení a je nutné radikální řešení, vč. odkanalizování. Projekty jsou připraveny a je šance na získání dotace (část území je v chráněné krajinné oblasti).

Nebyla další diskuse a návrh usnesení byl schválen 16-0-8-2

24. Právní subjektivita mateřských škol

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

Předkladatel doplnil materiál o informaci, že se všemi dotčenými subjekty byl materiál projednán a byl odsouhlasen. Všichni souhlasí s čerpáním služeb z „Velké mateřské školky“, harmonogram realizace a nutných kroků je v důvodové zprávě, dojde k posunu konkurzních řízení na říjen a jmenování ředitelek MŠ bude na RM dne 5.11.2009.

Ing. Pešek komentoval, že před časem bylo ZM profesionály přesvědčeno o výhodnosti sloučení MŠ do jednoho organizačního celku. Chápe, že se opět rozštěpí, ale nesouhlasí s tím, aby se dala určila částka 84 tis.Kč na oddělení každé MŠ a není to ani kompenzováno úsporami „Velké MŠ“.

Pan Vobořil argumentoval, že dříve byly náklady na zřízení MŠ cca 120 tis. Kč. Nyní je částka ponížena s tím, že finance na ekonomický servis se budou vracet do „Velké MŠ“, tedy do subjektu města. Bude tím možnost zajištění provozu jedné nebo dvou MŠ o prázdninách.

Ing. Čížek se tázal, proč nejde, při současné struktuře, zajistit prázdninové období. Navrhl, aby se zpružnil velký subjekt.

Pan Vobořil řekl, že byla snaha prázdninový provoz zajistit, ale pokud by se otevřela jedna MŠ z 15 subjektů, tak se musí otevřít i vedlejší činnosti, což ministerstvo nepovolilo. Vysvětlil systém celého velkého subjektu a odvolal se na Liberecký kraj, který provozuje MŠ jako samostatné subjekty a tím zajišťuje i prázdninový provoz.

Paní Caklová vysvětlila kroky, které vedly ke sloučení MŠ v r. 2002. Po zkušenostech se ukázalo, že velká organizace je nepružná a nevyhovuje stávajícím potřebám pracovníkům MŠ a rodičů. Za rok a půl bude přehodnocení celé změny, vč. ekonomické efektivnosti. Žádala zastupitele, aby materiál podpořili, sama bude na celou akci dohlížet.

Ing. Pešek řekl, že nezpochybňuje organizační část projektu, ale nemůže se ztotožnit s náklady, které jsou vedeny na jednu MŠ, nesouhlasí s uvedeným ekonomickým rozborem - viz údržbář.

Pan Vobořil odpověděl, že jde o navýšení na částečný úvazek pro jednoho pracovníka v každé MŠ. Dosavadní 2 údržbáři nejsou schopni zajistit všech 18 objektů.

Mgr.Tulpa doplnil, že toto rozdělení je aktivnější a pružnější, ale bude stát více Kč. Netýká se to jen údržby objektů, ale časem zřejmě dojde i k ekonomickému osamostatnění MŠ. Samostatná aktivita MŠ je nyní mnohem lepší. Materiál též podpoří.

Pan Vobořil doplnil, že sice provoz bude dražší, ale služba bude mnohem lepší pro rodiče a děti.

Nebyly další připomínky a návrh usnesení byl přijat 23-0-2-1

26. Organizační řád Městské policie Jablonec nad Nisou

časovat 14.00

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Mgr.Tulpa uvedl zpracovatele Ing. Jiřího Rulce, který připravil materiál, jenž navazuje na koncepci schválenou v minulém roce a v I.polovině letošního roku.

Ing. Rulc komentoval vydání nového Organizačního řádu, vyplývající z koncepce a který byl zjednodušen a vyjmuté pasáže byly vydány jako vnitřní předpis ředitele. Je to z důvodu pružnosti jednání a rychlého rozhodování v materiálně-technickém zabezpečení.

Mgr.Tulpa se tázal, zda je organizační řád již postaven na nové koncepci MP a reaguje též na stěhování MP do bývalé hasičárny a nebude se muset měnit.

Ing. Rulc řekl, že organizační řád je postaven na koncepci MP, která by měla být dokončena v příštím roce.

Pan Šourek komentoval projekt „okrskář“, který ve schématu organizačního řádu uveden není ani jeho specifikace a náplň práce.

Ing. Rulc reagoval, že vycházel ze zákona, který hovoří o strážníkovi nikoli okrskáři.

Pan Šourek žádal, aby tato funkce byla uvedena v organizačním řádu.

Ing. Rulc řekl, že funkce okrskáře je specifikována v interním nařízení z ledna t.r. a proto ji do organizačního řádu již neuváděl. Může doplnit tento návrh o odvolávku na toto interní nařízení.

RNDr. Čeřovský řekl, že RM 4. 6. 2009 schválila tento materiál a ZM je možno ho dát jen do desek, nemusí být ZM dán na vědomí, je to kompetence RM. Dále chtěl specifikovat výkon služby u asistentky ředitele.

Ing. Rulc odpověděl, že asistentka je sice civilní pracovník, ale může být též povolána do služby. Je pověřena prevencí, může být též velena do přímého výkonu služby.

Mgr.Tulpa řekl, že není striktně vymezeno, do které kompetence organizační řád MP patří, proto bylo předloženo na vědomí ZM.

JUDr. Nesvadba doplnil, že usnesení není správně definováno - bere na vědomí návrh - ale bere na vědomí platné znění organizačního řádu, neboť je již schválen radou města 4.6.2009. Dle zákona o obcích patří jednoznačně Organizační řád MP do kompetence rady města. Do kompetence ZM patří zřízení či zrušení městské policie.

Dále uvedl, že v následném materiálu č. 33 dává starosta návrh zastupitelstvu na vztáhnutí některých pravomocí na ZM, konkrétně činnosti městské policie.

RNDr. Čeřovský upravil navržené znění usnesení.

Nebyla další diskuze a upravený návrh usnesení byl schválen 22-0-0-4

27. Zpráva o spolupráci s partnerskými a spřátelenými městy

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel neměl doplnění, standardní materiál.

Nebyla žádná diskuze a návrh usnesení byl schválen 19-0-0-7

28. Podpis dohody o partnerství s německým městem Kaufbeueren

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel jen doplnil o informaci z pracovní schůzky v Kaufbeuernu, smlouva bude v červenci též předložena druhé straně a pokud obě grémia odsouhlasí text smlouvy, bude na podzim smlouva podepsána.

RNDr. Čeřovský navrhl, aby podpisem smlouvy byl pověřen starosta města (nikoli zajištěním podpisu).

Nebyla další diskuse a Ing. Suda přečetl upravené znění usnesení, které bylo schváleno 24-0-0-2

(12,30 hod. odchod Mgr. Karásek)

29. Pojmenování ulice

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel neměl doplnění, materiál vzešel z návrhu místních obyvatel.

Nebyla diskuse, návrh usnesení byl schválen 24-0-0-1

30. Dopisy občanů

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel upozornil na dodatek na stůl a upozornil u bodu E) preferenci varianty II., jinak jsou preference nezměněny.

Ing. Pešek řekl, že z grafické úpravy více dopisů je znát shodná filosofie i tisk. Navrhl, aby se dotyčná osoba využila k tomu, aby zpracovala tyto podobné žádosti a materiál se předložil právnímu odd. jako jedna žádost. Ušetřil by se čas i práce lidí.

Mgr.Tulpa reagoval, že chápe p. Peška, ale to nelze, každá žádost se musí vyřídit zvlášť. Dále upozornil na oddělené hlasování po jednotlivých bodech.

Ing. Pešek komentoval dopis Svazu výrobců bižuterie. Je to ukázka bídy a utrpení jednotlivých členů svazu. Takováto instituce by měla hledat pomoc a zdroje pro své financování ve svých vlastních řadách. Opatření, která v dopise navrhují, přichází pozdě je to obraz lidí, kteří se tam pohybují.

Mgr.Tulpa na obranu svazu řekl, že to je dopad krize, která v bižuterním průmyslu nastala a v podnicích, které tento svaz podporovaly. Pokud činnost svazu nebude v kladných číslech, zřejmě činnost svazu končí.

RNDr. Čeřovský se tázal, na co budou požadované finanční prostředky použity a zda byla oslovena nějaká další města se žádostí o finanční podporu.

Mgr.Tulpa řekl, že peníze by byly použity na provoz kanceláře (viz varianta II - 50 tis. Kč) a o jiné žádosti u jiných měst neví.

PhDr. Fojtíková řekla, že se domnívá, že svazu nebyla poskytnuta finanční pomoc od jiných výrobců bižuterie z důvodu neefektivnosti jejich činnosti. Sama chápe důležitost bižuterního průmyslu v Jablonci, podpoří žádost, ale není přesvědčená o momentálním významu svazu.

Mgr. Paukrtová též apelovala na příspěvek pro svaz, sama s nimi spolupracuje, svaz vyvíjí hodně iniciativy, připravuje se schůzka se zástupci jiných měst - informace od Dr. Adama.

Nebyla další diskuse a Ing. Suda četl usnesení po jednotlivých bodech:

A) dopis L. Dytrychové 23-0-0-2

B) dopis M. Bahníkové 24-0-0-1

C) dopis P. Giňa (varianta 1) 21-1-1-2

D) dopis manželů Červeňákových (varianta 1) 23-1-0-1

E) dopis Svazu výrobců bižuterie (varianta II) 21-0-3-1

F) dopis T. Haby 24-0-0-1

G) dopis SKI KLUBU 24-0-0-1

31. Nové interpelace

Mgr.Tulpa řekl, že neobdržel žádnou novou písemnou interpelaci, ale vrací se interpelace Ing. Beitla ohledně kolaguace přehrady (viz bod č. 6), kde žádá doplnění o informaci, kde byla metoda vyzkoušena.

Ing. Pešek upozornil na opravu chodníků na Palackého ul. pouhým zasypáním vpusti štěrkovou směsí, která je znovu vydrolena. Doporučil vyzvat Krajskou správu silnic, aby chodník znovu opravila. Dále upozornil na vodovodní ventil u Kauflandu, který je uprostřed chodníku otevřený a je to nebezpečné pro chodce.

Pan Vostřák upozornil na chybějící odpadkové koše na Dolním nám. Dále se tázal, kdo opraví dlažbu v Kamenné ul. - lidé si berou dlažební kostky!

Pan Šourek upozornil na pěší lávku ve Mšeně - z ul.B.Němcové přes ul. Palackého. Tázal se, kdo má na starost její údržbu. Dnešní stav je ostudou města.

Pan Bartoněk se tázal, kdy bude dokončena otočka autobusu u nádraží ČSD. Dnešní stav je nebezpečný.

Ing. Kypta řekl, že dokončení bude v letošním roce, ke zdržení došlo vybudováním kanalizace.

Mgr.Tulpa požádal o písemnou odpověď.

Ing. Beitl se tázal, jak dlouho se ještě bude rekonstruovat ul. Podzimní.

Ing. Kypta řekl, že Podzimní ul. se dokončí do konce roku, dobu prodloužila špatná kanalizace s nízko položenými plynovými přípojkami (problémy s plynárnou s SčVaK).

Odpověď stačila ústně.

32. Kontrola plnění usnesení

předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník města

Předkladatel neměl doplnění a navržené usnesení bylo schváleno 23-0-0-2

33. Úprava Jednacího řádu Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Mgr.Tulpa krátce okomentoval materiál - jde o vyřešení již projednávaného „stažení materiálu“ předkladatelem z programu.

JUDr. Nesvadba doplnil, že kromě používaných dvou způsobů (dohodovací řízení a procesní jednání) navrhuje další možnost - a to možnost předkladatele disponovat s materiálem po celou dobu projednávání. Má to své výhody i nevýhody- viz materiál. K dokumentům týkající se MP již bylo hovořeno, doporučil hlasovat zvlášť o části A) a B) materiálu.

RNDr. Čeřovský doporučil zachovat stávající Jednací řád zastupitelstva a ohledně MP doporučil vyškrtnout schvalování Organizačního řádu městské policie z tohoto jednacího řádu a ponechat v kompetenci rady města. ZM tento materiál může dostat pouze jako informativní.

Mgr.Tulpa souhlasil s vyškrtnutím organizačního řádu, ale nesouhlasil se zrušením možnosti předkladatele ke stažení materiálu během projednávání. Tuto možnost by měl předkladatel mít kdykoliv.

Ing. Suda dal hlasovat po bodech a A) a B) zvlášť:

A) zůstává dle předloženého návrhu tajemníka 17-5-1-2

B) úprava návrhu - vypuštěn Organizační řád MP 23-0-0-1

(Ing. Schäfer odchod)

34. Peněžní dar Iuventus, gaude!

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Mgr.Tulpa neměl doplnění a nebyla žádná diskuse.

Ing. Suda dal hlasovat o navrženém usnesení 22-0-0-2

35. Diskuse

35a. Mimořádná valná hromada JTR a.s.

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Mgr.Tulpa uvedl materiál na stůl, valná hromada bude mimořádná v září před zasedáním ZM ! Jde o schválení auditora pro účetní období 2008-2009.

Nebyla žádná diskuse a návrh usnesení byl schválen 24-0-0-0

Pan Vostřák se přihlásil písemně do diskuse a tázal se na konkrétní záměry města se starým objektem bývalých Městských lázní. Zapůjčil městu dokumentaci, o které neví kde je.

Ing. Kypta sdělil, že je připraven projekt revitalizace objektu v rámci „Brownfieldu“ (dotace EU). Záměr je nová městská knihovna, která by měla stát cca 150 mil. Kč, město by se podílelo asi 9%. Studio Atelier 4 pokračuje na projektové dokumentaci, aby se mohla předložit se žádostí o dotaci. Bylo též zpracováno posouzení ředitele knihovny, cenově bylo vybudování nové knihovny blízké navržené rekonstrukci. Ovšem na novou knihovnu bychom nikdy nedostali dotaci.

Ing. Beitl komentoval setkání občanů kvůli přehradě. Obává se, že výstup z tohoto setkání nebyl úplně vypovídající (minimum nestranných občanů). Kritizoval „utnutou“ diskusi, pokládá to za zbabělé.

Mgr.Tulpa reagoval, že pan Beitl nepochopil systém nově zavedených setkání s občany. Smysl setkávání s občany je vtáhnutí občanů do problému, aby se podíleli a dávali návrhy a nové informace. Aby se jen nekritizovalo, co která strana udělala či neudělala.

Ing. Pešek konstatoval, že projekty jsou „černá, bezedná díra“. Proč zastupitelstvo neví, že se dál pracuje na projektu přestavby objektu lázní a že se dál čerpají z rozpočtu peníze.

Pan Vostřák komentoval setkávání občanů „na ulici“ a jejich kritiku. Dále se tázal na autokemp pod bazénem, o kterém se kdysi uvažovalo.

Mgr.Tulpa řekl, že kemp pod přehradou není dobrý nápad, již bylo před 2 lety zavrženo. K objetu lázní řekl, že se vrací zpět projekt, který byl předložen před 1,5 rokem. Výhodnost revitalizace přes dotace „Brownfield“ je výhodná, a proto o ni bude město žádat. ZM bude s celým projektem seznámeno, připravuje se v nejbližší době.

Ing. Beitl se tázal, kdy a kde byla projednána s občany otázka instalace plata na přehradní plochu za 4 mil. Kč.

Mgr.Tulpa odpověděl, že to vzešlo z veřejného projednávání před rokem a vzešlo to z ankety, připomínky, které se běžně objevují.

Mgr. Paukrtová se vrátila k setkání s občany. Měla pocit, že záměr úpravy kolem přehrady vychází z dlouhodobé strategie města, proto bylo postupně předloženo několik projektů. Projekt nových slunečních lázní byl prodiskutován již v loňském roce a upravován až do podoby, která byla předložena na setkání občanů. Projekty k přehradě jsou na odboru rozvoje a postupně se zpracovávají a žádají se na ně dotace. K dotazovaným platům na přehradu řekla, že je poptávali občané, neboť stávající modrá plata z r. 1998 bývají v horkém létě značně obsazená.

Mgr.Tulpa doplnil, že zásadní revitalizační plán přehrady vychází z Integrovaného a akčního plánu města z r. 2007. Detaily se postupně rozebírají a zpracovávají.

Pan Vobořil komentoval setkání občany. Řekl, že šlo o druhé setkání se stejnou režií (jesle), ve které se bude pokračovat. Vyhodnocené informace se zveřejní na internetu a bude se s nimi dále pracovat. Na tento typ diskuse město získalo dotaci z ministerstva.

Ing. Pešek řekl, že na setkání s občany může jít každý občan a nezáleží, ke které straně patří. Politické boje by se na tato setkání neměla zatahovat. Schůzka byla dostatečně publikovaná ve městě.

Pan Vostřák se znovu tázal, proč se nerealizuje kemp pod přehradou.

Mgr.Tulpa odpověděl, že celý projekt má veliké množství problémů a otázek, např. komplikované majetkoprávní jednání.

JUDr.Ing.Pleticha doplnil, že problémem je kromě jiného otázka, kdo by tento kemp provozoval? Město by muselo zřídit další orgán, který by ho provozoval.

PhDr. Fojtíková podala námět, zda by se nedala vydat publikace panu Viktoru Vorlíčkovi (výstava v Galerii MY).

Ing. Beitl znovu rozvinul diskusi ohledně schválení 4 mil. Kč na přehradní plata.

Mgr.Tulpa znovu řekl, že to vzešlo z projektu revitalizace přehrady a jejího okolí. Jejich využití je nejen v létě, ale i v zimním období (přezouvání bruslařů).

Pan Šourek okomentoval kemp pod přehradou. Pozemek je Pozemkového fondu, město by ho muselo koupit, je tam skládka, která by se musela rekultivovat a pro město by to byla velmi drahá investice. K přehradě řekl, že již dávno byla vytvořená komise, která řešila, jak by přehrada měla vypadat, vč. diskutabilních plat, na které byly požadavky od občanů. Přírodní ráz přehrady by se měl zachovat, to byl schválený směr ZM.

Pan Vobořil reagoval na námět p. Fojtíkové - kniha se připravuje, vydání snad v roce 2010.

Nebyla další diskuse, Mgr.Tulpa ukončil jednání ZM a upozornil na příští termín jednání zastupitelstva 24. září 2009. Členy rady města pozval na mimořádnou radu, která bezprostředně následovala.

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

Božena Caklová, Ing. Otakar Kypta
ověřovatelé zápisu