Usnesení 12. 02. 2009

Usnesení ze 3. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 12. února 2009.

Usnesení RM č. 23/2009

Kontrola plnění usnesení RM

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ke kontrole plnění usnesení RM a zprávu

bere na vědomí

Usnesení RM č. 24/2009

Pronájem bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmu bytů

schvaluje

1.návrh na uzavření nájemní smlouvy k tomuto obecnímu bytu:

1+2

Liberecká 23/3507

J. C.,

trv. ., Jablonec nad Nisou
a Z. B., trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

2. prodloužení nájemních a ubytovacích smluv k těmto obecním bytům:

1+1

Liberecká 146/2342

N. R.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Na Úbočí 21/4325

J. Š.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+1

Na Vršku 16/3763

I. Č.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

0+1

Lípová 9/3521

M. D.,

trv. ., Liberec

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Lípová 9/3521

M. F.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Liberecká 146/2342

L. a K. H.,

trv. ., Jablonec n. N.

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Opletalova 31/2683

L. K.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Palackého 65/4424

V. K.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Liberecká 23/3507

J. K.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

0+1

Palackého 65/4424

M. R.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíce

1+1

Skřivánčí 66/3058

Mgr. P. R.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+1

Skřivánčí 66/3058

J. S.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+1

Na Vršku 10/3855

E. Z.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+2

Rybářská 8B/4604

J. B.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+2

Liberecká 29/3510

D. H.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+1

Na Kopci 13/3057

I. D.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíců

0+1

Liberecká 146/2342

L. R.,

trv. ., Jablonec n. N

na dobu určitou 3 měsíce

0+1

Prosečská 176

Věře Bílé,

trv. Rybářská 14, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+3

Palackého 42/3767

O. J.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

3a) ukončení nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 66, o velikosti 1+1 v objektu č. p. 3763, Na Vršku 16 v Jablonci nad Nisou (nájemce Hana Korcinová)

3b) ukončení nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 12, o velikosti 1+1 v objektu č. p. 3051, Řetízková 5 v Jablonci nad Nisou (nájemce Kamo Asatryan)

4.změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Mšeno, ul. F. L. Čelakovského:

b. j. č. 35

F. L.Čelakovského 4/3676

V. R., nar. . 1983,
trv. ., Pardubice
(býv. nájemce p. Jiří Plamínek)

5. změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč:

b. j. č. 21

Široká 26/4797

P. V., nar. . 1974,
trv. ., Jablonec nad Nisou
(býv. nájemce Miloslav Hastík)

6.návrh na uzavření ubytovací smlouvy k těmto ubytovacím jednotkám:

1+1

Liberecká 148/2343

M. N.,

trv. ., Jablonec n. N.

na dobu určitou 3 měsíce

1+1

Liberecká 148/2343

F. R.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

7. poskytnutí 3 bytových jednotek v obecním zájmu na rok 2009, a to 1 b. j. pro zaměstnance Městského úřadu Jablonec nad Nisou a 1 b. j. pro zaměstnance základních a mateřských škol a školských zařízení, DDM Vikýř, ZUŠ a 1 b. j. pro zaměstnance s. r. o. SPORT Jablonec nad Nisou.

Usnesení RM č.25/2009

Dopisy občanů

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál týkající se dopisů občanů a

A) dopis Českého červeného kříže, E. Floriánové 8,Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. ukládá

PhDr. Jaroslavě Fojtíkové, předsedkyni komise humanitní péče,

dopis ČČK projednat a předložit návrh řešení radě města

B) dopis paní Moniky Habové, .,Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. schvaluje

změnu usnesení RM č. 13/3a/2009 ze dne 22.01.2009 a prodlužuje nájemní smlouvu k předmětné bytové jednotce na dobu určitou 3 měsíců

C) dopis paní Miluše Herbrichová, ., Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. neschvaluje

prominutí dluhu - poplatku z prodlení Miluši Herbrichové, nar..1947, trvale bytem ., Jablonec nad Nisou

D) dopis pana Jána Barboríka, ., Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. neschvaluje

prominutí dluhu - poplatku z prodlení Jánu Barboríkovi, nar...1948, trvale bytem ., Jablonec nad Nisou

Usnesení RM č. 26/2009

Objekty města ve špatném technickém stavu

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál o objektech ve špatném technickém stavu v majetku města a

A) schvaluje

návrh postupu pro rok 2009 uvedený v bodě c) důvodové zprávy

B) ukládá

1. JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi, místostarostovi města,

zajistit finanční prostředky na demolice objektů uvedených v bodě c) důvodové zprávy v roce 2009 v rámci rozpočtových změn

2. Ing. Renatě Vítové a Ing. Vladimíru Zemínovi, ředitelům odborů MěÚ

předložit radě města v listopadu 2009 průběžnou zprávu o postupu realizace řešení uvedené v bodu c) důvodové zprávy

Usnesení RM č. 27/2009

Pronájmy nebytových prostor

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmu nebytových prostor

schvaluje

1. uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor o celkové výměře 83 m2 v objektu č.p. 1883, (Skřivánčí 12), k.ú. Jablonec nad Nisou, se sdružením občanů NADĚJE o.s., IČ: 00570931, se sídlem K Brance 11/19e, PSČ 155 00, Praha 5, za účelem zázemí - kanceláře pro terénní pracovníky vykonávající na území města terénní sociální práci dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, případně poskytování dalších služeb sociální prevence. Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 3.000,- Kč ročně, tj. 250,- Kč měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s účinností od 1. 3. 2009 s tím, že kauce nebude hrazena.

2. uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 7-2005-FaM/OMP ze dne 30. 12. 2004, uzavřené se společností Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o., IČ 254 12 604, se sídlem Jiráskova 7, PSČ 466 01, Jablonec nad Nisou. Tímto dodatkem se mění doba nájmu na dobu určitou, a to od 1. 3. 2009 do 31. 12. 2020. Ostatní ustanovení nájemní smlouvy č. 7-2005-FaM/OMP, ve znění dodatku č. 1 a č. 2, zůstávají beze změn.

3. uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor, prodejnu č. III - východ o celkové výměře 54,63 m2 v objektu č. p. 3100, Mírové nám. 19 v k.ú. Jablonec nad Nisou, s Jiřím Bendou, IČ 472 93 756, s místem podnikání Na Výšině 3225/36, PSČ 466 01, Jablonec nad Nisou, za účelem prodeje vína a dárkových předmětů.

Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 6.000,- Kč měsíčně, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s účinností od 1. 3. 2009. s tím, že podmínkou pro uzavření této nájemní smlouvy bude uzavření dohody o uznání dluhu se společností PROALKO, s.r.o.. V nájemní smlouvě bude výslovně uvedeno, že Jiří Benda, IČ 472 93 756, s místem podnikání Na Výšině 3225/36, PSČ 466 01, Jablonec nad Nisou, se zavazuje k uhrazení dlužné částky za nájemné a zálohy za služby za společnost PROALKO, s.r.o.

4. ukončení nájemní smlouvy ze dne 24. 10. 2001, uzavřené s manželi Markem a Ivetou Adamírovými, bytem ., PSČ 466 01, Jablonec nad Nisou, na nebytový prostor - garáž o celkové výměře 22,80 m2 v objektu Smetanova 4291/63 v k.ú. Jablonec nad Nisou, a to dohodou ke dni 31. 3. 2009.

Usnesení RM č. 28/2009

Pronájmy pozemků a věcná břemena

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál o pronájmech pozemků a věcných břemenech a

A) schvaluje

1. ukončení nájemní smlouvy č. 68N04/12 ze dne 15.4.2004, která je uzavřena s Ing. Ludmilovu Šmídovou, Hraničná 99, Janov nad Nisou a to dohodou k 28.2.2009.

2. podání výpovědi z nájemní smlouvy ze dne 2.6. 1994, která je uzavřena s Milanem Štoskem, bytem Mírové náměstí 19/3100, Jablonec n.N.

3. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 663/1, 663/3, 663/5, 685, 2352/14, 2353/3 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem přeložky inženýrských sítí (pro akci okružní křižovatka Tovární - Liberecká ) se společností SČP Net, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 272 955 67 a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, IČ: 65993390 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

4. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 1720/12 a 2457/2 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem umístění zemního vedení plynu (ulice Alešova) se společností TEKSTAV, s.r.o., Rybářská 2847/9, Jablonec n.N., IČ: 27291341 a SČP Net, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 272 955 67 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

5a) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 875/1, 876/2, 876/3, 882, 897/1 vše v k.ú. Kokonín za účelem umístění přívodního kabelového vedení (ulice Tyršova stezka - rozvodna Jih) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

5b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 131 v k.ú. Kokonín za účelem umístění přívodního kabelového vedení (ulice Tyršova stezka- rozvodna Jih) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dohodou ve výši 10.000,- Kč.

6. podání výpovědi z nájemní smlouvy č. 28N01/12 ze dne 2.4.2001 uzavřené s panem Václavem Rychterou, bytem ., Jablonec n. N. na pronájem p.p.č. 1100 a p.p.č. 1092 vše k.ú. Proseč n. N.

7. uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 660-2008-FaM/OMP ze dne 17.10.2008, která je uzavřena se společností AB stavební, s.r.o., se sídlem Pivovarská 3567/17, Jablonec n.N. a to tak, že o územní rozhodnutí bude požádáno nejpozději do 31.12.2010, o stavební povolení bude zažádáno nejpozději do 30. 6. 2011 a o kolaudační souhlas bude požádáno nejpozději do 30. 9. 2014. Nájemné stanoví od 1.3.2009 ve výši 1,- Kč/m2/rok. V ostatních bodech se smlouva nemění.

8. uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 556-2008-FaM/OMP ze dne 3.9. 2008 a to tak, že se mění předmět pronájmu na p.p.č. 2056/4 díl „A“ o výměře 286 m2, p.p.č. 2489/1 díl „B“ o výměře 72 m2 a p.p.č. 2055/4 o výměře 74 m2 vše v k.ú. Jablonec n.N. za účelem odstavné plochy a zázemí. V ostatních bodech se smlouva nemění.

9. ukončení nájemní smlouvy ze dne 1.1.1993 na pronájem p.p.č. 1178/4 v k.ú. Jablonec n.N., která je uzavřena s paní Zorou Daranskou, bytem ., Jablonec nad Nisou a to dohodou, ke dni 31.3.2009.

B) neschvaluje

pronájem části p.p.č. 23/2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zásobování pro společnost EUROPHARM a.s., se sídlem K Pérovce 945/7, Praha - Hostivař, IČ: 496 211 73.

Usnesení RM č. 29/2009

Zveřejňování záměrů majetkoprávních úkonů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o zveřejňování záměrů majetkoprávních úkonů

schvaluje

1. zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 2816 v k.ú. Jablonec n.N. o výměře 170 m2 za účelem pozemku pod stavbou dřevěné koliby s občerstvením.

2. zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru - garáže o celkové výměře 22,80 m2 v objektu č.p. 4291 (Smetanova 63) v k.ú. Jablonec nad Nisou

3. zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 1436/1 o výměře 645 m2 v k.ú. Mšeno n. N. za účelem vypořádání pozemku pod budovou a nádvoří.

4. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1100 o výměře 791 m2, p.p.č. 1092 o výměře 1994 m2, p.p.č. 1059 o výměře 959 m2 a p.p.č. 1058 o výměře 327 m2 (celkem 4071 m2) vše k.ú. Proseč n. N. za účelem ucelení území v souladu se schválenou zastavovací studii.

5. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 2027/2 o výměře 8 m2 v k.ú. Jablonec n. N.

6. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 693 o výměře 91 m2 v k.ú. Mšeno n. N.

7. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 44/3 o výměře 220 m2 v k.ú. Mšeno n. N. za účelem ucelení nemovitosti.

8. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1856/4 o výměře 550 m2 a p.p.č. 1858/9 o výměře 242 m2 vše v k.ú. Jablonec n. N.

Usnesení RM č. 30/2009

Zpráva o rekonstrukci účetnictví v Sociálních službách Jablonec nad Nisou, p.o.

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předloženého materiálu

A) bere na vědomí

informativní zprávu k prováděné rekonstrukci účetnictví v Sociálních službách Jablonec nad Nisou, p.o. a vyúčtování služeb spojených s užíváním bytů za rok 2007

B) ukládá

Ing. Renatě Vítové, ředitelce odboru FaM,

předložit závěrečnou zprávu a návrh opatření ke zjištěným nedostatkům na příštím jednání rady města

Usnesení RM č. 31/2009

Zprávy o činnosti komisí RM - 3. část

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené zprávy o činnosti komise pro sport a tělovýchovu a komise prevence kriminality a

A) bere je na vědomí

B) ukládá

1. předsedům komisí rady města

předkládat zprávu o činnost komise každoročně na jednání rady města v měsíci prosinci a zprávu zpracovat podle této osnovy

a) obsazení komise a četnost jednání

b) základní úkoly komise a záležitosti řešené v uplynulém období

c) rozhodující úkoly komise pro následující období

2. Mgr. Petru Tulpovi, předsedovi komise prevence kriminality,

předložit do rady města ke schválení návrh na aktualizaci jednacího řádu komise prevence kriminality

Usnesení RM č. 32/2009

Dílčí neinvestiční projekt sekundární prevence kriminality Khamoro

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál a

A) schvaluje

dílčí neinvestiční projekt Khamoro, který je opatřením v oblasti sekundární prevence Městského programu prevence kriminality Jablonec nad Nisou na rok 2009, část II/2/1 Podpora programům poskytujícím volno časové aktivity pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí.

B) ukládá

Mgr. Petru Tulpovi, starostovi města,

zabezpečit zpracování Žádosti o státní účelovou dotaci na realizaci dílčího neinvestičního projektu Khamoro Městského programu prevence kriminality Jablonce nad Nisou na rok 2009 a její předložení na MV ČR - Odbor prevence kriminality do 13.2.2009 .

Usnesení RM č. 33/2009

Vlajka pro Tibet

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předloženou zprávu týkající se akce „Vlajka pro Tibet“ a

souhlasí

se zapojením města Jablonec nad Nisou do akce „Vlajka pro Tibet“ dne 10.března 2009

Usnesení RM č. 34/2009

Zmocnění rady města

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál k problematice pověření starosty města a

pověřuje

starostu města Jablonce nad Nisou v souladu s § 103, odst 4, písm g) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších právních předpisů

a) podepisováním dokumentů schválených jednáním rady města Jablonce nad Nisou

b) v souladu s § 30 odst. 4 zákona čís. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, podepisováním právních úkonů správního řízení ve věci samostatné působnosti za město Jablonec nad Nisou

Usnesení RM č. 35/2009

Rozpočty příspěvkových organizací na rok 2009

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o návrhu rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2009 v položkovém členění

schvaluje

1. rozpočty příspěvkových organizací na rok 2009 za organizace Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o., Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o., Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p.o. a školská zařízení města dle důvodové zprávy.

2. návrh závazných ukazatelů příspěvkových organizací pro rok 2009

Usnesení RM č. 36/2009

Žádost o dotaci z Programu rozvoje Libereckého kraje ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál a

schvaluje

realizaci nasvícení přechodů pro chodce v rozsahu důvodové zprávy, a to v případě obdržení dotace z grantového fondu Libereckého kraje

Usnesení RM č. 37/2009

Navýšení kapacity Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

navýšení kapacity Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, příspěvková organizace o 24 míst v odloučeném pracovišti Pasířská 72, Jablonec nad Nisou

Usnesení RM č. 38/2009

Organizační změny

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál k problematice organizačních změn na MěÚ a

A) schvaluje

změnu Organizačního řádu MěÚ Jablonec nad Nisou a jeho příloh dle obsahu důvodové zprávy

B) stanovuje

od 1. 3. 2009 počet zaměstnanců zařazených do Městského úřadu Jablonec nad Nisou číslem 273

Usnesení RM č. 39/2009

Změny v zastoupení města v orgánech a organizacích

Rada města Jablonce nad Nisou projednala zprávu o změnách v zastoupení města v orgánech a organizacích a

schvaluje

1. Ing. Luďkovi Suchomelovi a Ing. Václavu Čížkovi

prodloužení funkčního období o další tři roky ve správní radě obecně prospěšné společnosti Plavecký bazén Jablonec nad Nisou

2. Ing. Ivaně Holáskové

prodloužení funkčního období o další tři roky v dozorčí radě obecně prospěšné společnosti Plavecký bazén Jablonec nad Nisou.

Usnesení RM č. 40/2009

Změny ve složení komisí RM

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A) odvolává

Vladimíra Krause

z Komise pro realizaci Programu regenerace městské památkové zóny

B) bere na vědomí rezignaci

Dobroslava Véleho

z Dopravní komise

C) jmenuje

1. Blanku Funke

do Komise pro realizaci Programu regenerace městské památkové zóny

2. por. Bc.Simonu Nikliborcovou

do Dopravní komise

3. Mgr. Jana Heinzla

do Komise humanitní péče

4. Mgr. Pavla Žura

do Kulturní komise

Usnesení RM č. 41/2009

Podněty komisí

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený podnět dopravní komise č. 11/2008 a

A) bere jej na vědomí

návrhy řešení uvedené v důvodové zprávě

B) ukládá

Ing. Otakaru Kyptovi, místostarostovi města,

prověřit všechny varianty řešení, jednat v dané věci a snažit se prosazovat řešení podporující veřejnou dopravu a jízdní kola

Usnesení RM č. 42/2009

Informativní zprávy o činnosti volených politiků města

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené zprávy o činnosti volených politiků města a

bere je na vědomí

Usnesení RM č. 43/2009

Smluvní vztahy s městskými organizacemi

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

1. uzavření kupní smlouvy na zboží dle přílohy 1 důvodové zprávy a na knihy dle přílohy 2 důvodové zprávy, se společností Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s., IČ 286 86 454, se sídlem Mírové náměstí 3100/19, Jablonec nad Nisou a to za kupní cenu

3, 726. 853,- Kč.

2. uzavření smlouvy o zajištění veřejné služby - provozu WC - se společností Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o., IČ: 254 75 509

se sídlem Souběžná 7, Jablonec nad Nisou.

Usnesení RM č. 44/2009

Žádost o poskytnutí dotace z Grantového fondu Libereckého kraje

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předloženou žádost městské policie o poskytnutí dotace z Grantového fondu Libereckého kraje na rok 2009 na Dopravně - preventivní projekt pro děti 1. a 2. tříd s názvem „Kdo má pod čepicí, může na silnici“ a

schvaluje

realizaci projektu v rozsahu důvodové zprávy, a to v případě obdržení dotace z grantového fondu Libereckého kraje .

Ing. Otakar Kypta
místostarosta města

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

Za správnost zkrácené verze: Eva Vanerová, agenda RM a ZM, tel. 483 357 319