Zápis 25.09.2008

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 25. září 2008 od 9:00 hodin

Starosta města, Mgr. Petr Tulpa, zahájil 17. zasedání zastupitelstva města Jablonec nad Nisou v 9,15 hod., neboť v 9,00 hod nebyla přítomna nadpoloviční většina členů ZM. Bylo přítomno 25 členů zastupitelstva a předem omluven byl Ing. Schäfer (dovolená).

Starosta města popřál všem členům ZM, kteří v období měsíců červenec až září oslavili narozeniny a předal jim malou pozornost.

Ověřovateli zápisu byli navrženi Ing. Petr Beitl a pan Petr Vobořil.

(Při volbě návrhové komise změna ověřovatele !!!)

2. Dále starosta seznámil přítomné s upraveným časováním programu a materiály na stůl: dodatek k mater. č.9) - nové usnesení, složka od p. Křůmala, Kniha o jablonecké radnici, pamětní medaile, pozvánka Eurocentra.

Starosta oznámil stažení bodu č. 6) - překladatel vysvětlil důvod - nebyla uhrazena kauce. Dále byla stažena část materiálu č.25) - předkladatel vysvětlil, že po společném jednání s občany na Dolině, je třeba zapracovat některé jejich připomínky.

Program po úpravě:

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Schválení návrhové komise

4a) Zpráva starosty města

b) Zpráva místostarostů

5. Opětovná volba přísedících Okresního soudu v Jablonci nad Nisou

předkládá:Mgr.PetrTulpa,starosta časování 9,30 hod.

6. Převody objektů staženo

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

7. Převody pozemků

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

8. Výkupy a bezúplatné převody pozemků

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

9. Metodika prodeje bytů

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta

10. Prodej bytů

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta

11. Finanční plnění smluv o prodeji

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta

12. Fondnazlepšeníúrovněbydlení

předkládá:JUDr.Ing.LukášPleticha,místostarosta

13. Informativní zpráva o výpovědi smlouvy o úvěru

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta

14. III. rozpočtové změny

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

15. Plnění rozpočtu za II. čtvrtletí roku 2008

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

16. Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za II. čtvrtletí
roku 2008

předkládá JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

17. Projekt „Podané ruce“

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta

18. Odpisy pohledávek

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta

19. Projekt „Jablonecko jako centrum cestovního ruchu Jizerských hor“

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta

20. Rekonstrukce budovy radnice na centrum správní, informační a kulturní

- 1. etapa čas. 13,00 12,30 hod.

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta

21. Poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města pro r. 2008

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta

22. Právní subjektivita mateřské školy Montessori Jablonec nad Nisou,
Zámecká 10

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta

23. Bytová výstavba v zájmových lokalitách

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta

24. Schválení zadání XXXIII. změny

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta

25. Schválení zadání XXXVIII. změny stažen podbod 2

část DOLINA

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta

26. Schválení zadání XXXXI. změny

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta

27. Schválení podnětu na pořízení 48. změny

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta

28. OsadnívýborProseč nad Nisou časování 13,30 hod

předkládá:Mgr.PetrTulpa,starostaměsta

29. Koncepce prevence kriminality pro období 2009 - 2011

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta

30. Mikroregion JIZERSKÉ HORY -závěrečnýúčetzarok2007

předkládá:Mgr.PetrTulpa,starosta

31. Informativní zpráva o připravenosti na mimořádné události a řešení

krizových situací

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

32. Informativní zpráva o plnění úkolů k zajištění bezpečnosti na vodním

díle Mšeno

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

33. Schválení záměru - dar Barboře Špotákové

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

34. Dopisy občanů

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

35. INTERPELACE

a) Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM

b) Nové interpelace

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

36. Kontrola úkolů

předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník města

37. Diskuse

38. Schválení návrhu usnesení

39. Závěr

K bodu č. 2) Schválení programu se přihlásil pan Jelínek (občan Jablonce n.N.) a žádal stažení bodu č. 23) Bytová výstavba zájmových lokalitách - pro netransparentnost názvu. Řekl, že pod tímto názvem se skrývají jiné záležitosti, které jsou s bytovou výstavbou jen okrajově spojeny.

JUDr. Nesvadba upozornil, že zasahovat do programu může jen předkladatel, RM nebo výbor. Pokud někdo ze zastupitelů tento návrh nepřijme za svůj, pak občan nemůže program ovlivnit.

Ing. Kypta, jako předkladatel, řekl, že po všech již projednaných detailech není možné tento bod stáhnout.

Ing. Pešek se tázal na informaci, která proběhla Jabloneckým deníkem, že se bude dnes projednávat sloučení Sociálních služeb a Spolkového domu. Tento bod na programu není.

Pan Vobořil řekl, že to je špatná interpretace novinářů, tento bod bude na příštím ZM.

K programu již nebyly další připomínky a starosta města nechal hlasovat o programu, který byl přijat 24-0-0-1

3. Dále následovala volba návrhové komise. Starosta města navrhl předsedou komise PhDr. Jaroslavu Fojtíkovou, členy Ing. Tomáše Sudu, pí Taťjanu Novákovou a oba ověřovatele.

Ing. Beitl upozornil, že nebude v odpoledních hodinách přítomen z důvodu jednání krajského zastupitelstva.

Mgr. Tulpa navrhl ověřovatele Mgr. Žura a nechal hlasovat o návrhové komisi. Návrh byl přijat 25-0-1-0

Dále pokračoval program dle schválení.

4a) Zpráva starosty města

Předkladatel neměl doplnění.

Ing. Pešek se tázal na výsledek jednání s pí Musilovou, majitelkou objektu v ul. 5. května a dále zařazení programu Revitalizace panelových sídlišť do Integrovaného plánu města.

Mgr. Tulpa odpověděl, že dlouhodobý problém s pí Musilovou by chtěl společně s právním odd. dořešit. Zjišťovali, jaké postoje v této době zaujímá. Její postoje se moc nezměnily, ale zdá se, že dohoda by byla možná. Zatím nechce předbíhat, bude předložen návrh ZM.

Pan Pelta reagoval na stejný problém a řekl, že objekt v ul. 5. května souvisí se širšími problémy a doporučuje ukončit tento spor co nejrychleji a dokončit bulvár 5. května.

Mgr. Tulpa k regenerace panelových sídlišť řekl, že bude připraven materiál do listopadového ZM: návrh je na sídliště Žižkův Vrch a okolí, Šumava a Mšeno - východ. Ale je možné navrhnout pouze jedno sídliště!

Paní Nováková se tázala na vyklizení nebytového prostoru v Domě seniorů (kadeřnictví).

Mgr. Tulpa odpověděl, že místnosti byly k 30.9.2008 vyklizeny.

Paní Caklová se tázala na přemístění sběrného dvora na Proseči.

Mgr. Tulpa odpověděl, že SKS hledá novou lokalitu. Pan Plíšek je nápomocen, ale největší problém je vhodný pozemek.

Ing. Kypta doplnil, že pro řešení tohoto problému bude sestavena pracovní skupina, která se bude zabývat celým problémem vč. hledání pozemku. Požadavek SKS je cca 80 mil. Kč, což by odpovídalo novému místu, technologii a přemístění skládky. Bez dotačního titulu je to věc nemožná.

Mgr. Tulpa řekl, že dotační titul se sháněl - zatím ve výši 40%. Prioritou je místo, které zatím není.

PhDr. Fojtíková se tázala na projekt manželů Rudolfových - Sokolí ul.

Mgr. Tulpa odpověděl, že nebyly ze strany manželů Rudolfových připomínky, informovali se, jak moc se to dotkne jejich pozemku.

Mgr. Karásek k možnému řešení přemístění skládky Proseč řekl, že jiné místo nevidí jako možné, je to pozemek města, ale v k.ú. Rádlo.

Protože nebyly další připomínky ani dotazy, starosta města představil nového ředitele MP Ing. Jiřího Rulce a požádal ho o pár úvodních slov.

Ing. Rulc členům ZM krátce představil svůj dosavadní život vč. pracovního postupu. Dále sdělil své plány práce a změny v organizaci MP a její využití a možnosti.

Pan Vostřák se tázal na „likvidaci“ nepořádku v nočních hodinách v centru města, proč MP zasáhne, až když ji někdo zavolá.

Pan Bartoněk upozornil na vztahy mezi policií a delikventy, zda se budou trpět „kamarádské“ vztahy. Zároveň upozornil na místo, kde se setkávají problémové skupiny mládeže.

Ing. Rulc řekl, že to je problém celé policie, „kamarádi“ jsou široké spektrum.

Mgr. Tulpa informoval, že každou středu v 7,30 hod. má pravidelné schůzky s ředitelem MP k řešení problémů. Jeho prostřednictvím je zajištěna informovanost vedení města. Je možné předávat podněty a připomínky do kanceláře starosty. Poděkoval řediteli MP za vystoupení.

Dále starosta města informoval, že město získalo 2. místo v soutěži o Cenu týdeníku Ekonom Město pro byznys v Libereckém kraji (1. byl Tanvald a 3. Turnov).

4b) zpráva JUDr.Ing.Pletichy

Ing. Pešek se tázal na zajištění MHD na r. 2009, zda je již podepsána smlouva. Další dotaz směřoval k materiálu „výkup pozemků“, kde je v důvodové zprávě uveden název „horní nádraží“ - kde to je?

JUDr.Ing.Pleticha vysvětlil, že jde zřejmě o překlep - má být hlavní nádraží Jablonec n.N. Co se týká smlouvy s Dopravním sdružením město smlouvy na zajištění autobusu nemá, zajišťuje pouze tramvajovou dopravu - smlouva se podepisuje během roku.

Paní Nováková se tázala na jednání ohledně odvolání účastníka výběrového řízení na „Tísňový systém“ pro Sociální služby Jablonec n.N.

Mgr. Tulpa vysvětlil, že byly problémy - systém nebyl na plnou kapacitu sociálních služeb, město ho chtělo využít i pro nemocnici, ale nebylo to součástí podmínek výběrového řízení.

Ing. Pešek hovořil o výběrových řízeních - zakázka vyšší než 500 tis. Kč. Podal návrh, aby bylo ZM informováno o všech proběhlých výběrových řízeních nad 500 tis. Kč vzhledem k závažnosti zakázky. Jinak se výsledky VŘ zastupitelstvo dozvídá až s ročním zpožděním.

PhDr. Fojtíková se tázala na jednání o výstavbě čističky v Kokoníně a jednání s Dopravním podnikem Liberec - v jakém směru.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že čistička má být umístěna ve spodní části Kokonína, kde není počítáno s odkanalizováním, projektant vytipoval jiné místo, podrobnosti sdělí pan Kypta. Jednání s Dopravním podnikem Liberec bylo k zaměření tramvajové trati a vložení pozemků do DP Liberec, aby Jablonec měl svá práva. Bude k tomu materiál v říjnovém ZM. Dále byla DP Liberec podána nabídka plynových autobusů, budou další jednání s konkrétním závěrem.

Mgr. Špoták se tázal na jednání s p. Zalabákem a na další směr projektu Srnčí Důl.

JUDr.Ing.Pleticha odpověděl, že včera proběhlo setkání s polskými partnery projektu z Jelení Góry. TJ LIAZ by si mělo ponechat specielní atletické plochy (vrhačské, oštěpařské atd.) a rekreační plochy areálu by mělo spravovat město a převést do svého vlastnictví. Měl by tam být „dětský koutek“, sociální zařízení. Nadále se jedná, není ukončeno.

Mgr. Tulpa upozornil na časovost bodu č.5) Přísedící soudu a přerušil projednávání zpráv o činnosti místostarostů.

5. Opětovná volba přísedících Okresního soudu v Jablonci nad Nisou

předkládá:Mgr.PetrTulpa,starosta časování 9,30 hod.

Předkladatel vyzval paní Černou a paní Peřinovou, zda by se mohly dostavit k mikrofonu a krátce se představit. Paní Conková se z jednání ZM omluvila z důvodu jednání na okresním soudě.

Paní Lýdie Černá se krátce představila. Nyní je 2 roky v důchodu, práci přísedící soudu vykonává již 4 roky a chtěla by tuto práci dál vykonávat.

Paní Eva Peřinová pracuje jako kurátorka na MěÚ Tanvald, práce ji baví a jako přísedící u soudu již pracuje 4 roky, chtěla by tuto práci i nadále vykonávat.

4b) Zprávy místostarostů - p. Vobořil

Paní Caklová se tázala na dokončení sítě koncepce MŠ - zda je kompletní.

Pan Vobořil řekl, že materiál je dokončen a půjde do komise k projednání a schválení, zastupitelé budou seznámeni.

PhDr. Fojtíková se tázala na zřízení MŠ v Nemocnice - jednání s ředitelem.

Pan Vobořil řekl, že to souvisí s rozšířením stávajících zařízení, v areálu nemocnice nové zařízení pro zaměstnance, kde bude možno umístění i dětí do 3 let.

Protože Ing. Kypta byl mimo jednací síň, starosta města pokračoval dle programu.

7. Převody pozemků

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění, navržená usnesení vzešla z projednání ve Výboru pro hospodaření s majetkem města.

Pan Bartoněk upozornil, že se zdrží hlasování k tomuto bodu.

Ing. Pešek měl připomínku k bodu A3) směna s SBD LIAZ, přes projednání ve finančním výboru se nedostal do ZM - kdo stáhl v r. 2006 návrh. Nelíbí se mu cena 400,-Kč/m² - je vykřičníková, když se porovná s bodem A4 a A15, kde je cena 35,-Kč/m². Dále se tázal, zda plochy v bodě A9 budou ve stejném režimu u všech nových staveb ve městě.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že prodej pozemků pod bytovými domy je standardní cena, s dřívějšími podmínkami by to bylo v nepoměru. Výbor pro hospodaření s majetkem města tuto cenu schválil. Pozemek v ul. V Nivách je nevyužitelný a navíc svah ujíždí (nutná opěrná zeď).

Pan Vostřák řekl, že má připomínku k bodu A3) - pozemky pod garážemi - podává protinávrh 25,-/m². V dalším případě je cena 35,-/m². Staré dohody se mají ctít.

Ing. Pešek řekl, že nevidí jednotný postup - v bodě A3) je cena 400,- a v bodě A4) 35,- za pozemky pod garážemi dříve postavenými.

Mgr. Karásek souhlasí s předešlými řečníky, pozemky pod garážemi z minulých let se prodávaly kolem 300,-/m². Navrhuje zachování jednotného postupu a zachování dřívějších dohod.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že tento návrh je schválen výborem pro hospodaření s majetkem města, ale zastupitelstvo ho může přehlasovat.

Ing. Pešek se odvolal na partnerské vztahy mezi institucemi a nesouhlasil s navrženým usnesením výboru pro hospodaření s majetkem města (A3).

MUDr. Jörgová navrhla znovu přezkoumat převody pozemků pod garážemi v různých lokalitách na příslušném odboru.

4b) Zprávy místostarostů - Ing. Kypta

Ing. Kypta se omluvil, že odběhl z jednání, protože zajišťuje pracovní skupinu, která bude spolupracovat na projektu nového centra města. Navrhl a dal ke zvážení ZM složení pracovní skupiny: Mgr. Tulpa, JUDr.Ing.Pleticha, Ing. Kypta, p. Vobořil, p. Vostřák, Mgr. Paukrtová, Mgr. Karásek, Mgr. Žur, s hlasem poradním Ing. Jakoubek, Ing. Smrčková, Ing. Křížek z KÚLK. Pokud by ZM souhlasilo, předal by podpisovou listinu členům této komise.

Dále vysvětlil otázku odkanalizování Kokonína - čistička, je to investice SVS. Oni s výstavbou počítají, ale pokud se umístí jinam, než je dohodnuto, bude to až o 30-40% dražší. 20.10. bude projednání s občany Kokonína.

K přípravě kruhových křižovatek - Turnovská, byly přípravné práce, zatím skluz v termínech - realizace až v r. 2009. Zároveň bude „humanizace „ ul. Pražská“. Další křižovatka se posouvá do r. 2009 - Tovární ul., kde bude demolice staré hasičárny a přesun garáží. Další okružní křižovatka je plánovaná v ul. Belgická a Čs.Armády - r. 2009-2010. Je to v režii Krajské správy LK. Bude navazovat na výjezd z býv. Liazu. Další návaznost má okružní křižovatka Na ostrém rohu v Rýnovicích. Ke stavbě křižovatky Vrchlického sady bude seminář 9.10. a na říjnovém ZM bude předloženo variantní řešení.

Pan Vostřák se tázal, kdo bude financovat variantu „Dlouhý tunel“. Myslí si, že by kruhová křižovatka problém vyřešila na 10 let.

Ing. Kypta řekl, že otázka je širšího rázu - příštích 15 let. Jde o krajské finance a město musí zajistit průjezd a jižní obchvat. Bude zpracován dopravní model.

Ing. Pešek se zmínil o dalším rozmístění textilních kontejnerů a poukázal na záslužnou akci. Přimlouval se k výraznému posílení hlavně na sídlištích.

Ing. Kypta řekl, že se na tom pracuje, určitě se počet zvýší a rozšíří.

Mgr. Tulpa upozornil přítomné hosty a zaměstnance, aby si své vzájemné diskuze vyřídili na chodbě a nerušili jednání.

17. Projekt „Podané ruce“ časování 10,00

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

JUDr.Ing.Pleticha vyzval PhDr. Schovance, aby okomentoval materiál.

PhDr. Schovanec krátce uvedl materiál. Jde o pokračování projektu z loňského roku pro romské děti, organizování volnočasových aktivit. Jde o akci do konce roku.

PhDr. Fojtíková kritizovala materiál, který nepodává dostatečné informace o financích, neuvádí harmonogram prací, kolik dětí se zúčastní či kolik to bude stát Kč. Kritizovala, že zastupitelé nedostali ani informaci o vyhodnocení loňské akce pro tyto děti. Žádala o předložení podrobnějšího informativního materiálu. Pokud mají zastupitelé schválit 86 tis. Kč na spoluúčast, měli by vědět, kam peníze půjdou.

PhDr. Schovanec řekl, že dodá během ZM potřebné materiály. Jde o několik desítek dětí (do 100).

Ing. Dlouhý se tázal, zda je tato činnost v Zeleném údolí zkoordinována s p. Danielem Císařem - Sdružení Prostory, kterému liberecký kraj také přispíval.

(10,25 příchod p. Šourek)

PhDr. Schovanec řekl, že se akce zúčastňují 3 subjekty: občanské sdružení Prostory, občanské sdružení pro rozvoj, p. Kohout.

Pan Vostřák citoval z Bezpečnostní analýzy města, že ve městě žije 159 Romů, toto číslo ale neodpovídá následné tabulce. V Jablonci žije pravděpodobně nejvíce Rómů (cca 3.500 osob) v tomto kraji, které ani nelze spočítat, protože nejsou nikde přihlášení. Kritizoval, že ve všech programech se hovoří o výhodách a organizuje se zábava pro Rómy, ale nikde nejsou žádné povinnosti. Tázal se, z čeho zde žijí Slovenští Rómové, kteří nikde nepracují.

PhDr. Schovanec oponoval, že projekt je vyhlášen právě pro tyto skupiny rómské mládeže a jejich volný čas.

PhDr. Fojtíková doplnila svou předešlou připomínku, že není nutné zasílat specielní materiál, jen chtěla upřesnit na co konkrétně by měli zastupitelé schválit příspěvek města ve výši 86 tis.Kč.

PhDr. Schovanec řekl, že dodá během zastupitelstva krátkou zprávu.

22. Právní subjektivita mateřské školy Montessori Jablonec nad Nisou, Zámecká 10

časování 10,15 hod.

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

Pan Vobořil neměl doplnění a oznámil přítomnost zpracovatelek materiálu k případným dotazům

Paní Caklová řekla, že materiál jasně vystihuje celou problematiku a doporučila ke schválení.

Pan Vostřák se tázal, co je Montessori.

Mgr. Tulpa doplnil, že návrh Montessori byl před rokem schválen a tam byl účel vysvětlen.

Paní Hillebrandová vysvětlila, že systém výchovy je odlišný od jiných systému. Paní Monterossori byla lékařka, matematička, psycholožka. Zabývala se pozorováním dětí a jejich vývinu v jednotlivých etapách života, hlavně v předškolním věku.

8. Výkupy a bezúplatné převody pozemků

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění. Materiál byl projednán ve výboru pro hospodaření s majetkem města, který materiál schválil.

Nebyla žádná diskuze.

9. Metodika prodeje bytů

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarostaměsta

Předkladatel vysvětlil, že materiál na stůl vysvětluje, na které objekty kategorie B se změny vztahují. Materiál byl opět projednán ve výboru pro hospodaření s majetkem města.

Ing. Pešek řekl, že mu v materiálu chybí srovnání a vývoj ceny dle předminulé a minulé metodiky - jak se typický byt v Jablonci projevuje v navrženém vzorečku. Navrhuje materiál nechat otevřený, aby se mohl kvalitně a transparentně připravit.

Ing. Pavízová v krátkosti vysvětlila a porovnala stávající metodiku s novou (tabulka na str. 10).

Mgr. Karásek řekl, že problém vidí v privatizaci starých bytů a nutnost rychlejšího jednání, neboť cenová relace bytů stoupá a není dobré měnit pravidla prodeje v průběhu období. Je nutný časový harmonogram prodejů bytů. Byty se musí přeřadit do jiné kategorie.

JUDr.Ing.Pleticha upozornil, že metodika prodeje, schválená v minulosti se pro staré stávající byty nemění. Nová metodika prodeje platí pro nově přeřazené byty do jiné kategorie (viz precizované usnesení v bodě B).

Mgr. Tulpa upozornil, že stará metodika - vzoreček prodeje - nezhodnocovala stav bytu, proto je návrh nového výpočtu hodnoty bytu.

RNDr.Čeřovský řekl, že prioritním cílem změn v metodice je zisk pro město, je třeba zbavit se starých bytů. Problém pro město se tím výrazně sníží.

Ing. Pavízová řekla, že cena je koncipována tak, aby byly naplněny oba požadavky, které nastínil RNDr. Čeřovský.

Mgr. Tulpa řekl, že kategorie bytů A.B.C.D se dokončí podle starých pravidel. Další přeřazení bude schváleno a pak bude znovu nabízeno k odprodeji.

Ing. Pešek upozornil, že usnesení není správné u B2 - nutné uvést do 31.12.2008.

Ing. Pavízová upozornila, že v závěru nové metodiky jsou přechodná ustanovení, která toto podchycují.

RNDr. Čeřovský se tázal, zda to má chápat tak, že od zítřka se nesmí žádat o převod bytů z kateg. E do kateg. B. Občané nesmí požádat o převod?

JUDr. Nesvadba upřesnil bod B2 - rozjednané případy, které se vztahují ke staré stávající metodice a B3 od 25.9. do 31.12.2008 už platí nová metodika účinná k 1.1.2009.

JUDr.Ing.Pleticha ještě dodal, že byty v kategor. E, které se budou privatizovat, byly schváleny ZM v r. 2003 materiálem Bytová politika - vymezení bytů.

10. Prodej bytů

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění, jde o prodej zbytku bytů v objektech, které již byly prodány.

Nebyla žádná diskuze.

11. Finanční plnění smluv o prodeji

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel řekl, že jde o tradiční materiál, bez doplnění.

Nebyla žádná diskuse.

12. Fond na zlepšení úrovně bydlení

předkládá:JUDr.Ing.LukášPleticha,místostarosta města

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že se tento materiál předkládá z časových důvodů, aby zájemci měli více času - žádosti je třeba předat do konce ledna 2009. V minulosti byl materiál předkládán až v lednu.

Nebyla žádná diskuze.

13. Informativní zpráva o výpovědi smlouvy o úvěru

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta

Předkladatel vysvětlil trochu nestandardní materiál. Vyhlášené výběrové řízení pro Českou spořitelnu, která chtěla jiné podmínky, než které byly vysoutěženy. ČS chtěla podstatně tvrdší úrokovou sazbu, pro město nevýhodnou.

Ing. Pešek doplnil, že finanční výbor projednal tento materiál a doporučil ke schválení. Byl doporučen dodatek ke smlouvě - aby se zkontrolovala „čistota“ výběrových řízení, aby nebyly právně napadnutelné.

JUDr.Ing.Pleticha zkonstatoval, že tato zkušenost je poučením pro příští smlouvy.

Nebyla další diskuze.

14. III. rozpočtové změny

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel řekl, že se změny týkají všech oblastí města a nechal prostor pro dotazy.

Ing. Pešek opět potvrdil, že finanční výbor doporučil ke schválení. Měl kritickou připomínku k akci „zadláždění“ zelených pruhů na bulváru 5.května. Při projektování měly zelené pruhy své opodstatnění - nutná činnost represivních složek.

Paní Caklová upozornila finanční požadavky na vícepráce u mnoha akcí v rozpočtu. Je nutné při výběrových řízeních již počítat s navýšením ceny o vícepráce, protože se pak v rozpočtu projevují tyto úpravy.

JUDr.Ing.Pleticha souhlasil s požadavkem pí Caklové.

15. Plnění rozpočtu za II. čtvrtletí roku 2008

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel okomentoval krátce tradiční materiál.

Nebyla žádná diskuze.

16. Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za II. čtvrtletí roku 2008

předkládá JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel doplnil, že současná světová krize ve finančnictví se města nedotkne.

Nebyla žádná diskuze.

18. Odpisy pohledávek

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel vysvětlil, že jde o pohledávky nedobytné, staré a promlčené, není možné, aby finance město získalo byť částečně zpět. Je nutné je dostat z účetnictví města.

Pan Vostřák řekl, že to je smutný materiál (jde o 6.169 tis. Kč) a ukazuje systém soudnictví v ČR, který je tristní.

Ing. Pešek opět potvrdil projednání ve finančním výboru a označil materiál jako průkopnický. Důvody jsou nedobytné, přesto finanční výbor vyzval příslušné odd. vrátit se k těmto případům a prověřit, zda jejich vymahatelnost opravdu vypršela. Navrhl rozdělit případy na „pasé“ a pohledávky, kdy advokátní kanceláře mohou ještě něco udělat.

Ing. Dlouhý se tázal, zda u případů, kdy byly zaplaceny soudní poplatky, tyto případy pokračují?

JUDr.Ing.Pleticha odpověděl, že takto obecně nelze odpovědět, je to případ od případu.

Ing. Dlouhý navrhl, aby se vyřadily z materiálu případy, které jsou v běhu.

Mgr. Teufl upozornil, že všechny uvedené případy jsou opravdu nedobytné pohledávky (smrt, námitka promlčení - zastavené řízení) a jsou ukončené a nelze v nich pokračovat.

19. Projekt „Jablonecko jako centrum cestovního ruchu Jizerských hor“

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

Předkladatel krátce okomentoval materiál a doplnil, že to je pro město významný úspěch, že získalo tyto finance, které posílí služby s tímto spojené.

Pan Vostřák kladně kvitoval předložený materiál.

21. Poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města pro r. 2008

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

Předkladatel řekl, že jde o tradiční materiál.

Nebyla žádná diskuze.

23. Bytová výstavba v zájmových lokalitách

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Předkladatel okomentoval materiál, proběhla výběrová řízení k zástavbám lokality Proseč n.N., proluka v Kamenné ul. a proluka nad Janovskou ul.

Mgr. Krčmář (přihlášen do diskuze) řekl, že 11.10. bylo rozhodnuto o vymezení lokalit a tázal se, zda byly zveřejněny tyto lokality, kdy a jakým způsobem.

Ing. Kypta odpověděl, že to bylo zveřejněno standardním způsobem, na webu a na úřední desce. Dodá i písemně.

Mgr. Krčmář řekl, že záměr prodat pozemky v k.ú. Proseč byl zveřejněn až 30.5., kdy byla dána výzva k možnosti zakoupení pozemků, která byla sejmuta 15.6. a lhůta podání přihlášek byla do 13.6. Zájemci měli pouhých 14 dní na to, aby se přihlásili do VŘ a to za podmínek, že předloží podnikatelský záměr, ekonomický rozbor a architektonickou studii. - V době zveřejnění záměru již byl na 24 pozemků (z 36) firmou Prosečská investiční podán návrh na změnu územního plánu. Předloženo ZM 29.5.2008. Prosečská investiční již s těmito pozemky operovala dříve, než byl zveřejněn záměr. Občané se o tom dozvěděli až z Jabloneckého měsíčníku č.7. a 8., kdy již bylo ukončeno výběrové řízení.

Ing. Kypta řekl, že pozemky se nezveřejňují dříve, dokud se neozve nějaký zájemce.

Mgr. Tulpa řekl, že zájmové lokality byly vyhlášeny už půl roku předem.

Pan Vostřák upozornil, že občan si nestihne připravit potřebné doklady k předložení se žádostí o pozemek v daných termínech.

Ing. Kypta řekl, že od 11.10. 2007 si občané mohli přečíst specifikaci lokalit a všichni věděli, že to je veřejný materiál.

Pan Pelta hovořil o získání Prosečské investiční - 2 majitelé, cena za 120,-/m² cena je ovlivněna vysokým napětím a přeložkou plynového potrubí.

70 tis.m2 plochy převod na město bezúplatně jako veřejně prospěšnou stavbu .

Jednání s Osadním výborem, projednání materiálu předem. Pana Jelínka se to bude týkat hodně, žádá o korektní společné jednání v koordinaci s občanským sdružením. Řekl, že nechce, aby vznikaly dezinformace o celé akci.

Pan Jelínek řekl, že v důvodové zprávě se hovoří o zcelení lokalit. Počítá se s mnohem větším počtem lidí, něž bylo původně myšleno. Kde budou parkovat auta těchto rodin, jaké budou migrační stezky zvěře a jak moc bude přetížena stávající komunikace? Jaké bude rozložení chodníků, rozvod vodovodů a kam se pustí kanalizace, která není vybudována. 70 tis. m² se dá zpět městu bezúplatně, ale v důvodové zprávě se píše, že bude navýšeno o přeložky za elektrické napětí.

Mgr. Tulpa řekl, že připomínky p. Jelínka jsou v součinnosti (jednání s SVS o odkanalizování oblasti), budou další jednání s investorem vč. Osadního výboru.

Ing. Kypta řekl, že projekt nebude vytržen z kontextu, možnost účasti občanů na dalších projednáváních. Studie nemá ještě finální řešení. Založení Osadního výboru přispěje ke shodě a dokončení projektu.

Mgr. Tulpa řekl, že je tady vstřícnost města k občanům.

Mgr. Krčmář řekl, že bezúplatný převod byl za 120,-/m² a kolik byl zpětný odkup - město prodává pozemky v celkové hodnotě 7.731 tis. Kč - kolik m² jde městu zpět a zda to je zisk nebo ztráta pro město v Kč. Jak má město smluvně ošetřeno, že investor neprodá pozemky, které koupil za 120,-/m² za dvojnásobnou cenu dalším zájemcům? Dále měl dotaz na investora - parcely 922/1, 923, 924 - jaké bude jejich další využití. V plánu není označeno.

MUDr. Jörgová komentovala, že 120,-/m² v této lokalitě je ztrátová záležitost pro město a převod pozemků zpět znamená pro město další vydání.

Ing. Kypta řekl, že podá písemné odpovědi a dodal, že přeložky pan Pelta hradil sám.

Mgr. Krčmář řekl, že v důvodové zprávě se píše o bezúplatném převodu pozemků pro město, navýšeném o prokazatelné náklady na přeložky.

PhDr. Fojtíková se obrátila na Ing. Kyptu, aby byl materiál upřesněn a předložen příště, neboť zde zazněly velice vážné připomínky. Cítí velký rozpor mezi tím, co řekl pan Pelta a co je v důvodové zprávě.

Pan Pelta navrhl, že pozemky pro potřeby silnic a chodníků budou za 0,-Kč a veřejně prospěšné stavby budou prodány za stejnou cenu, která byla nabídnuta. Navrhl vypustit část rozporného textu (přeložky vysokého napětí) z důvodové zprávy. Zatím se projednává změna ÚP a připravuje se projekt, který musí mít časový horizont. Řekl, že jako spolumajitel firmy Prosečská Investiční, nedělá nic, co by ohrozilo p. Jelínka.

Pan Šourek řekl, že výbor pro hospodaření s majetkem města projednával celý materiál. Jeho názor - vítá nabídku pana Pelty (120,-Kč/m²), doporučuje návrh dát do usnesení. Dále upozornil, že je příslib developerských firem na podporu zaměstnanosti v těchto lokalitách.

Pan Jelínek řekl, že vítá konstruktivní návrh pana Pelty a pana Šourka zapracovat návrh pana Pelty do usnesení.

Pan Bartoněk řekl, že se počítá kolem 5 tis. obyvatel na Proseči.

Ing. Pešek řekl, že by chtěl slyšet platný termín provozovatele SKS k ukončení provozu překladiště na Proseči. Poslední termín byl r. 2009.

Ing. Kypta řekl, že v rámci řešení vymístění překladiště jsou jednání, zatím není vyřešeno kam.

20. Rekonstrukce budovy radnice na centrum správní, informační a kulturní - 1. etapa

12,30 hod.

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

Pan Vobořil okomentoval obsáhlý materiál a objasnil základní principy rekonstrukce. Bude zřízen bezbariérový vstup do budovy přímo z náměstí, bude vrácena historická funkce budově, znovu se bude využívat suterén budovy. Řekl, že to je velká částka, která by šla na předběžnou rekonstrukci, tj. 1.etapu, která je plánovaná na 290 mil.Kč (celkem 570 mil. Kč). Dále připomněl historii a plány celé rekonstrukce (vrácení kavárny a obnova velkého zasedacího sálu, veřejné toalety). Postupně okomentoval jednotlivé diapozitivy interiéru radnice.

Ing. Pápol, zástupce Projektové a rozvojové agentury, a.s., hovořil o myšlence projektu, který je dotován Ministerstvem kultury - název pro souznění s dotačním titulem - „Národní centrum excelence bižuterie a medailérství“. Půjde o náročnou rekonstrukci, ale omezenou dotačním titulem a časovostí - 2-3 roky. Město obdrží 100% dotaci od ministerstva kultury a nezatíží to nijak městský rozpočet. Faktury půjdou přímo na MK a nebudou vznikat více náklady. Celý projekt dává smysluplné využití objektu a zároveň se podpoří místní kultura a zachování tradic výroby bižuterie. Zvýší se propagace města a regionu

1. etapa bude zahrnovat primární efekty pro město. Definice projektu byla dána i limity objektu - suterén a památkáři (chráněný objekt Památkovým úřadem). Město není vhodným žadatelem o dotaci, nutné založení zájmového sdružení právnických osob. Dále seznámil zastupitele s harmonogramem přípravy 1. etapy rekonstrukce budovy (příprava říjen 2008 - květen 2009, realizace srpen 2009 - srpen 2011)

Pan Vobořil dodal, že proběhla další jednání např. na Národním památkovém úřadě a Rada ředitelů schválila 2 vstupy z náměstí do budovy (původní projekt objektu). Dále bylo jednání s ministrem kultury, kterému byl předán projekt, aby mohl být zařazen do indikativního seznamu. Panem ministrem bylo sděleno, že indikativní seznam zahrnuje všechny kraje krom Libereckého (tedy šance na úspěch). Jiné památky mají daleko vyšší požadavky na významnější památkové objekty. Řekl, že to je jedinečná možnost jak získat tak velké peníze, která se nebude dlouho opakovat.

Pan Vostřák podpořil projekt, ale obává se o další získání peněz s tím spojené. Pozastavil se nad uvedením jediného předkladatele (P. Vobořil) a kontaktní osoby (sekretářka), když je to obrovská práce spousty lidí, kteří jsou v materiálu uvedení. Tázal se, zda byl materiál projednán ve vedení města a zda za něj nese vedení zodpovědnost.

Mgr. Tulpa odpověděl, že vedení nese jednoznačnou zodpovědnost. Materiál byl několikrát projednán ve vedení a také byl uspořádán seminář.

Pan Vobořil doplnil, že projekt byl v prioritách Integrovaného plánu, který byl zastupiteli odhlasován. Projektu je mnoho a každý z vedení města si vzal určitý počet projektů na sebe - odpovědnost za splnění. Celý projekt je vytvořen společnou prací projektantů a památkářů. U většiny projednávání byl osobně, navštívil i politické kluby a podával osobní informace jednotlivým zastupitelům.

Mgr. Karásek řekl, že to je veliká akce, která bude znamenat vysokou odbornost vedení, nejen po strategické stránce ale i technické. Musí se rozmyslet, jak zabezpečit chod úřadu, není možný provoz při opravách. Upozornil, že realizace spadne do dalšího volebního období a je možné, že se tím bude zabývat někdo jiný. Upozornil na cenu za studii tohoto projektu (7 mil.Kč), která se mu jeví neadekvátní k běžným cenám architektonických studií (800 tis.Kč).

Pan Vobořil odpověděl, že je jasné, že pokud tento dotační titul dopadne, realizace spadne do období podzim 2010. Provozní problémy určitě budou, je třeba vše důkladně připravit. Cena přípravných prací zahrnuje nejen 1. část realizace ale i 2. část, která se týká rekonstrukce radnice vč. kanceláří. Řekl, že se braly v úvahu i staré návrhy, které se našly v archivech a od historiků města. Upozornil, že byl zde historicky vyprojektován návrh na dílny v suterénu, které nyní nejsou využity a tento nový návrh, chce těchto prostor využít. Město nikdy zřejmě nebude mít takovou možnost získat toto množství peněz.

MUDr. Jörgová připomněla, že původní projekt Eurocentra stál 2 mil. Kč a byl shozen ze stolu v momentě výměny zastupitelstva. Nový projekt ale byl za 7 mil. Kč.

Mgr. Paukrtová řekla, že vždy u zrodu nového projektu jsou oprávněné pochybnosti. Osobně ocenila obrovský kus práce, který byl již v přípravě projektu odveden. Je zde naprosto unikátní budova a naprosto jedinečná šance, tuto budovu zrekonstruovat za peníze, které se nebudou podruhé opakovat. Liberec v této chvíli žádný velký projekt nemá, Jablonec projekt připravený má a je šance na jeho realizaci. Při předání žádosti na ministerstvu kultury, pan ministr ocenil, že město myslí na občany a jejich zaměstnanost (sklářské a bižuterní dílny v suterénu). Řekla, že věří tomu, že se dostane tento unikátní projekt na indikativní seznam ministerstva kultury a přípravné práce v tomto volebním období nebudou zbytečné. Chápe pochybnosti zastupitelů, ale myslí si, že kvalitní přípravou se vytvoří podmínky zdárné realizace. Sama projekt podpoří a požádala o podporu tohoto nadčasového projektu i celé zastupitelstvo.

Mgr. Karásek řekl, že souhlasí s Mgr. Paukrtovou, aby byla kvalitní příprava, protože na tom záleží zdárný průběh celé akce. Chápe, že je velmi lákavé získat pro město 570 mil. Kč, ale je třeba zvážit, zda se akce dokáže zrealizovat a dotáhnou do konce. Připomněl, že jsou i takové akce, kde se musí peníze vracet vč. 100% penále pro nedodržení termínů. MUDr. Jörgové odpověděl, že 2 mil. Kč stála tehdy jen dokumentace pro územní rozhodnutí.

Pan Vobořil odpověděl, že příprava stavebních i přípravných prací je hotova. Práci odvedly špičkové skupiny odporníků, které vyhráli konkurzní řízení. Dodal, že ho mrzí kritika Mgr. Karáska, který neviděl z projektů ani čárku a nebyl na žádném projednávání. Rizika jsou, ale příprava je profesionální.

Pan Šourek řekl, že budova radnice je jednou z největších památek ve městě, která si zaslouží uchování, tedy i údržbu a rekonstrukci.

Pan Berounský podpořil projekt, ale řekl, že mu chybí nějaký prostor pro parkování kol, neboť město podporuje cykloturistiku. Přimlouval by se za vymezení nějakého prostoru v suterénu na úschovnu či půjčovnu kol.

Mgr. Karásek řekl, že strategický plán města je odpovídající možnostem radnice. Je otázkou, zda za tyto peníze raději neopravit koryto Nisy. Tázal se na skladbu projektu za 7 mil. Kč a jaké byly průzkumy.

Pan Vobořil řekl, že zpaměti projektovou skladbu neví, ale není problém písemně dodat.

Ing. Dlouhý se tázal na financování 2.etapy rekonstrukce radnice. 1. etapa bude dokončena cca v r. 2012 a budou hotova 2,5 patra budovy. 2. etapa bude zřejmě menšího rozsahu a město ji z větší části bude financovat ze svého rozpočtu - chtěl alespoň částečně nastínit další postup prací.

Pan Vobořil odpověděl, že částečně je připravena i 2. etapa. V mezidobí se bude shánět dotační titul na financování (snad ministerstvo vnitra). Je jasné, že město na to mít nebude. Pokud se dotační titul nesežene, město bude postupně rekonstruovat další dvě patra dle svých finančních možností.

RNDr. Čeřovský řekl, že v podmínkách ministerstva kultury není zákaz pro město jako pro žadatele dotace. Tázal se, jaký je důvod založení zájmového sdružení jako příjemce peněz.

Pan Vobořil řekl, že vysvětlení ponechá Ing. Pápolovi, ale podmínkou projektu byla dlouhodobá zkušenost v tomto směru (Eurocentrum a Město).

Ing. Pápol řekl, že priorita kultury je ještě rozdělena na další tři podmínky (podporované aktivity) a u jedné z nich není doporučeno, aby příjemcem bylo město. Optimální varianta, aby nad tím města měla kontrolu, je založení zájmového sdružení právnických osob.

RNDr. Čeřovský poznamenal, že s tímto projektem se zásadně mění dlouhodobá strategie využití radnice a veškeré problémy, týkající se dotace, bere na sebe toto zájmové sdružení. Dále se tázal na udržitelnost projektu.

Pan Vobořil řekl, že je to obdoba o.p.s. Městské divadlo nebo Eurocentrum - musí naplňovat seznam svých činností. Strategie je jiná, nicméně navazuje to na tradici a původní projekt, který byl vytvořen před 75 lety. Není účelem, aby si tato zařízení vzájemně konkurovala, nýbrž aby se činnosti doplňovaly. K udržitelnosti projektu řekl, že daná udržitelnost je 5 let.

RNDr. Čeřovský dále řekl, že postrádá vyhodnocení rizik, u tak závažného projektu to pokládá za víc než nutné.

Pan Vobořil řekl, že rizika jsou popsána ve 200 stránkovém dokumentu, který už do tak obsáhlého materiálu nechtěl přidávat, ale na prezentacích a besedách je měl sebou. Může je kdykoliv předložit.

Mgr. Tulpa upozornil, že zastupitel má právo se kdykoliv tázat a zjišťovat podrobnosti projektu až na zastupitelstvu.

Ve 13,15 navrhl starosta města 15 min. přestávku, kterou zastupitelé využijí i na poradu v politických klubech. Po přestávce bude hlasování k 1. části projednaných bodů.

(Hlasování na konci zápisu - v 1. části hlasovalo 25 členů zastupitelstva)

28. Osadní výbor Proseč nad Nisou

časování 13,30 hod

předkládá:Mgr.PetrTulpa,starostaměsta

Předkladatel okomentoval materiál, který je ojedinělý, protože poprvé vzniká na území města Osadní výbor dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb.

Ing. Pešek kladně kvitoval založení tohoto výboru, jen se ujistil o způsobu zasílání materiálů, které se jich budou týkat.

Mgr. Tulpa upřesnil, že osadní výbor má kompetence komise, proto budou informování o všem, co se bude týkat jejich území.

Mgr. Krčmář vítal tuto příležitost - konečně oficielní představení výboru, který má více než 120 členů. Poděkoval panu starostovi za pomoc a umožnění vzniku.

24. Schválení zadání XXXIII. změny

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Předkladatel řekl, že jde o balík soukromých žádostí, které se dostaly k projednání.

RNDr. Čeřovský měl připomínku k bodu 11) a podal protinávrh - neschválit č. 11).

Ing. Kypta vysvětlil, že v okolí je sportovních ploch více, proto se přikročilo k přeřazení pozemku do jiné skupiny.

25. Schválení zadání XXXVIII. změny

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Ing. Kypta vysvětlil, proč je stažen podbod 2, část DOLINA, bude další projednávání a vezmou se v úvahu připomínky občanů.

Ing. Pešek doporučil projednávat odděleně tyto složitější materiály, aby nedocházelo k záměnám a dohadům. Žádal jasnou definici podlažnosti objektu, aby se jednou pro vždy vyjasnila diskuze, kolik má objekt opravdu pater.

Mgr. Krčmář se tázal na výšku nadzemního podlaží v objektech U Tenisu, který se neshoduje s tím, co prezentoval investor (3,5 nadzemního podlaží).

Mgr. Žur se tázal na závěry ze setkání s veřejností dne 18.9.2008. Petice, která byla proti této změně ÚP podepsána, je hlavně z obavy výstavby domů různých výšek, poukázal také na hustotu osídlení území, apeloval na související dopravu a zásobování. Je obava obyvatel, že nebude zachován krajinný ráz. Upozornil, že bude hlasovat proti této změně.

Mgr. Tulpa odpověděl, že na veřejném projednávání občané neprotestovali, jen se obávali výše objektů (3,5 nebo 4,5 podlaží) a hluk při výstavbě vč. prašnosti. Investor dokončí projekt ke schválení a k projednávání bude přizván osadní výbor.

Ing. Kypta jen dodal, že podlažnost též záleží na svažitosti terénu, proto různé výšky.

Paní Caklová řekla, že se zúčastnila veřejného jednání U Tenisu. Obyvatelé se obávají nadměrného provozu, apeluje na řešení dopravy a odlehčení provozu (zplodiny z automobilů). Upozornila na nutnost vybudování nějakého hřiště pro děti v horní části ul. Široké ve spolupráci investor + město.

Mgr. Tulpa doplnil, že se setkali 2 názory na úpravu průjezdnosti dopravy - jeden zastával rozšíření silnice a druhý nerozšiřovat. Bude těžké vyhovět oběma. Dále řekl, že investor předloží finální projekt k diskuzi.

Paní Caklová řekla, že na jednání s investorem bylo též hovořeno o překladišti, které pokud nebude přemístěno, nebude se ve spodní části území stavět.

Mgr. Tulpa potvrdil a dodal, že není zatím místo pro přemístění překladiště, celá výstavba bude mít několik etap.

MUDr. Jörgová navrhla, aby ZM odhlasovalo výšku objektů do 3,5 pater, když to investor slíbil.

Mgr. Tulpa řekl, že to takto nebylo řečeno a pokládal by to za diktát.

Ing. Kypta upozornil přítomné zastupitele, že se schvaluje zadání změny, minule se schválil podnět. Ve 3.části se bude schvalovat konečné řešení, které se může neschválit. Stále se o projektu jedná.

Mgr. Krčmář podpořil starostu, že 3,5 patra tam nezazněly, ale investor rozeslal po sále 2 varianty staveb v této výšce.

26. Schválení zadání XXXXI. změny

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Ing. Kypta řekl, že to je zadání, jde o čističku vody za jízdárnou, má tam být bytová výstavba, ke které bude příjezdová cesta (kruhová křižovatka).

Nebyla žádná diskuze.

27. Schválení podnětu na pořízení 48. změny

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Ing. Kypta zdůraznil, že jde o podnět změny, jde o požadavek Raymondu (1A) - bezúplatný převod. Tuto plochu využívají TSJ pro skládku sněhu. Bod 1B) jde o změnu z OL (přírodní ochrana) do VD (lehká výroba). Firma Raymond zajistí ochranu potoka. K bodu 2 - Ostrý roh, řekl, že jde o plochu na využití pro stavbu nové Zvláštní školy (ul. Želivského).

Mgr. Tulpa dodal, že jde podporu firmy Raymond, která má stabilní postavení ve městě a s TSJ je domluva o změně překladiště sněhu.

Nebyla další diskuze.

29. Koncepce prevence kriminality pro období 2009 - 2011

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Mgr. Tulpa řekl, že bude tento materiál ročně doplňován plánem na rok příští a bude v souladu s rozpočtem města

Ing. Vaníček a Bc. Svobodová, jako zpracovatelé, okomentovali materiál. Je možnost dotací z ministerstva vnitra, podpora sociální oblasti a prevence - souvislost se zákonem č. 108/2006 Sb. Koncepce se prolíná s komunitním plánováním.

Ing. Vaníček jen dodal, že tento materiál je schválen Mgr. Jiránkem, vedoucím odboru prevence kriminality na ministerstvu vnitra.

Mgr. Tulpa doplnil, že koncem roku bude předložena definitivní koncepce komunitního plánování, se kterou tato koncepce má souvislost a též připravovaný materiál městské policie - koncepce městské policie.

Ing. Pešek se tázal:a) k bodu B) plán prevence na str. 17 - vyhláška k výherním automatům bude vydána v r. 2009 - proč až v r. 2009, když problém je trvalý?

b) budování hřišť v problémových lokalitách - kdo bude financovat údržbu a kontrolu provozu? c) dětské dopravní hřiště - současné zastaralé, přimlouvá se za nové velkorysejší hřiště s víceúčelovým využitím a s hlídačem. d) otázka radaru - raději pořídit orientační radary, které mají okamžitý dopad na řidiče a zklidnění průjezdu městem.

Mgr. Tulpa odpověděl, že do příštího rozpočtu budou zadány 2 preventivní radary, dětské dopravní hřiště není majetkem města (ani pozemek), musí se nejdříve získat - pak se může jednat dál. Otázka OZV prochází teď projednáváním, je to složitější, než se zdá, bude to trvat ještě 1-2 měsíce.

Bc. Svobodová řekla k dotazu o sportovním hřišti, že hřiště v Dlouhé ul. a Revoluční ul. - tam do toho vstupuje i škola v Pivovarské ul. a občanské sdružení Salem a Prostory, které vykonávají sociální práce. Je to riziková lokalita (rómské děti), kde by měl být dozor.

Pan Vostřák se odvolal na Bezpečnostní analýzu Jablonce nad Nisou, kde je uvedeno na str. 21, že ve městě je 159 Rómů a na další straně se uvádí, že zde žije asi nejvyšší počet občanů rómské národnosti v severních Čechách (3.500). Tázal se, kde se tato čísla berou a proč jsou Rómové stále zvýhodňováni. Kde žijí a kde jsou přihlášeni a zda pracují.

Bc. Svobodová odpověděla, že to je analýza statistického úřadu. Mělo by se vycházet z toho, kdo se k jaké národnosti hlásí, řekla, že to je slovíčkaření.

Mgr. Tulpa dodal, že se nedá spočítat kolik je zde žijících Rómů, jde o analýzu statistického úřadu (sčítání lidu 1x za 10 let).

RNDr. Čeřovský řekl, že materiál nepodpoří, již ho připomínkoval i na komisi prevence kriminality. Nelíbí se mu nepřesná analýza přestupkové činnosti - zkreslení čísel v tabulkách a nejsou přesné definice ani po jeho připomínkách v komisi. Materiál by měl být kvalitativně dopracován.

Mgr. Tulpa oponoval, že materiál zkreslený není, vychází se z údajů jiných organizací - přestupky a jejich evidence a řešení.

30. Mikroregion JIZERSKÉ HORY - závěrečný účet za rok 2007

předkládá:Mgr.PetrTulpa,starosta města

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuze.

31. Informativní zpráva o připravenosti na mimořádné události a řešení krizových situací

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města města

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuze.

32. Informativní zpráva o plnění úkolů k zajištění bezpečnosti na vodním díle Mšeno

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuze.

33. Schválení záměru - dar Barboře Špotákové

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel doplnil, že forma daru pro sl. Špotákovou byla předem s ní projednána.

Pan Pelta podpořil návrh a ještě připomněl, že v Jablonci n.N. je další vítězka paralympiády v Japonsku, která asi už zde nebydlí. Nechal na zvážení ZM, zda i tuto vítězku neodměnit za mimořádný výkon.

Mgr. Karásek navrhl finanční odměnu v Kč sl. Špotákové.

34. Dopisy občanů

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel upozornil na dopis pod bodem C) - dopis pana Křůmala, další dopis mají zastupitelé v deskách. Upozornil na svou odpověď a krátce shrnul celou kauzu. Pan Křůmal obviňuje operačního města ze špatné práce a jeho pochybení. Připomněl, že celá záležitost je uzavřená z hlediska trestního spisu a je předána starostovi města na prozkoumání, zda nebyl porušen nějaký místní předpis městské policie nebo v jeho organizačním řádu.

Ing. Pešek se pozastavil nad tím, jak se dostala na veřejnost informace o přesném hlášení policie - komunikace operačního města s městskou policií.

Mgr. Tulpa řekl, že není schopen odpovědět.

Paní Caklová řekla, že příslušníci MP nejsou školeni na pomoc utonulým. Tázala se, zda by nebylo možné patřičné školení. Je povinností občanů zachránit spoluobčana. Město by se mělo zabývat školením MP a záchranou utonulých.

Mgr. Tulpa řekl, že na městskou policii se vztahuje Zákon o obecní policii, tudíž Občanský zákoník a Zákoník práce, a pokud situaci vyhodnotí jako nebezpečnou pro vlastní bezpečnost, nesmí se to chápat jako porušení pracovní kázně. Je to na každém osobně, jak se zachová.

MUDr. Jörgová souhlasila se starostou, že to je na lidské odvaze. Myslí si, že by zastupitelstvo dál o této věci nemělo diskutovat.

Mgr. Tulpa hovořil o práci městské policie a jejich výjezdem k oznámením. Vždy přijeli a reagovali, tak jak měli. Byl ubezpečen a ujištěn, že jsou operační důstojníci poučeni, jak se zachovat v případě oznámení tonutí, operační důstojník vyzve jak hasiče, tak rychlou záchrannou pomoc.

Pan Vostřák řekl, že Jablonecká přehrada má statut otevřené vodní nádrže a nikoliv koupaliště. Byly rozmístěny bedny se záchrannými pomůckami, které byly rozkradeny. Nelze obsáhnout a hlídat všechna nebezpečná místa a vodní plochy. Pan Křůmal má právo se obrátit na orgány činné v trestném řízení, může se obrátit na soud, ale nevidí důvod, proč to má ZM řešit.

Mgr. Tulpa odpověděl, že v té první části má pravdu, ale orgány činné v trestném řízení převedly tuto záležitost starostovi města, jako veliteli městské policie s tím, že má prověřit, zda nebyly porušeny vnitřní předpisy. Sám sdělil, že předpisy porušené nebyly a druhým dopisem, že na tomto rozhodnutí trvá. Zastupitelstvu se to dává na vědomí.

MUDr. Jörgová uvedla, že má zkušenosti s netečností občanů pomoci druhému a dodala, že to je v nás lidech.

Pan Vostřák přečetl návrh usnesení - bere na vědomí a schvaluje - a řekl, že se nebude vyjadřovat k práci městské policie, protože ji neřídí.

Mgr. Tulpa vysvětlil, že se nevyjadřuje k práci městské policie, ale k návrhu textu dopisu starosty.

PhDr. Fojtíková řekla, že je důležitá i zodpovědnost rodičů k dětem v tomto věku. Řekla, že to již na ZM nepatří.

Upozornila na dopis pana Mikuláše Bílého, ke kterému se chce také vyjádřit. Řekla, že jde o nemocného občana, který si dosah svého jednání ani neuvědomuje. Jde o sociální případ, který se řeší již řadu let. Přimlouvala se o odpuštění dluhu a uzavření této kauzy.

JUDr. Nesvadba podpořil PhDr. Fojtíkovou, neboť pan Bílý byl několikrát v kanceláři tajemníka a dožadoval se, aby mu byl dluh odpuštěn, neboť v jeho případě došlo ze strany realitní kanceláře k určité chybě. Pan Bílý v Revoluční ul. již rok a půl nebydlel a nenahlásil to RK, tím dluh výrazně narostl. Doporučil schválit variantu B).

Mgr. Teufl reagoval, že nemá nic proti navrženému řešení, pouze se držel předchozích usnesení ZM a Metodiky promíjení dluhů. Obě varianty jsou možné, záleží na rozhodnutí zastupitelů.

Ing. Pešek komentoval dopis p. Dudy, který žádá město o něco, ale není schopen komunikovat s ostatními institucemi (soudní zásilka o dluhu).

Mgr. Teufl řekl, že toto je způsob, jak alespoň částečně dostat peníze zpět, doručování obsílek soudu není v možnostech ovlivnění městem.

RNDr. Čeřovský řekl k dopisu p, Křůmala, že život mladému člověku to již nevrátí. Odpověď starosty, kterou napsal jako své stanovisko by nemělo schvalovat ZM, je to jeho svébytný názor.

Mgr.Tulpa řekl, že to je návrh, dopis ještě nebyl odeslán, chtěl, aby se k tomu zastupitelé vyjádřili.

35. INTERPELACE

a) Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM z 19.6.2008

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Mgr. Tulpa se tázal jednotlivých předkladatelů, zda jsou spokojeni s odpovědí.

Ing. Pešek řekl, že v objektu opětně hořelo, o čemž informoval vedení města. Trval nekompromisně na zajištění tohoto objetu a zákazu vstupu do objektu.

Mgr. Tulpa přečetl písemnou interpelaci pí Novákové - bude jí odpovězeno písemně.

b) Nové interpelace - ústní - žádné nebyly

36. Kontrola úkolů

předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník města

Předkladatel komentoval úkol 311, který zazněl na dnešním ZM, tedy doporučuje vypustit.

37. Diskuse

Pan Pelta poděkoval za zvládnutí společné akce - mistrovství Evropy ve fotbale do 19 let. Vyhodnocení bylo jednoznačně nejlepší. Návštěva meetingu s oštěpařkou B. Špotákovou byla velmi úspěšná a měla obrovský ohlas. Tázal se, zda město bude pokračovat v kulturních akcích a navrhl uspořádání mega koncertu na stadionu, aby bylo nejen fotbalové využití.

Paní Caklová navrhla dodatek k usnesení bodu č. 25. - vybudování nového hřiště nebo hrací plochy pro děti na Proseči a uložit místostarostovi Kyptovi, informovat na prosincovém ZM.

Ing. Pešek navrhl uspořádat návštěvní dny pro občany v různých lokalitách s odbornými pracovníky města. Ukázat úředníkům na problémy občanů v jednotlivých lokalitách města. Dále doporučil ponechat si akcie ČSAD a vysvětlil důvod z hlediska menšinového akcionáře.

Paní Nováková reagovala na okamžité odvolání ředitelky RNDr. Grohové a komentáře v novinách, kde byly uvedeny polopravdy. Řekla, že byla u založení obou organizací i u výběrových řízení na jednatele. Tázala se, co dělalo kontrolní odd. města, když se nyní přišlo na chyby z r. 2006. Chyba ředitelky byla, že při převzetí funkce nebyla udělána inventura majetku. Věnovala se více sociálním záležitostem než účetnictví. Zodpovědně prohlásila, že pí Grohová nezpronevěřila žádné peníze a je jí líto, že tomu všemu je věnována taková pozornost v mediích.

Mgr. Tulpa vyzval předsedkyni návrhové komise, aby začala připravovat usnesení.

Dále přednesl svůj diskusní příspěvek - dnešní dopis od p. Motla k lokalitě Dolina, veřejné projednání s občany. Odmítá stanovisko p. Motla, že s ním město nekomunikuje a že má arogantní jednání. Na příštím ZM bude informovat o tomto dopise a jeho řešení.

Mgr. Krčmář řekl, že stahuje požadavek na Ing. Kyptu na písemnou odpověď k výstavbě na Proseči - bod č. 23.

Pan Vostřák se tázal na montážní obrubníky před Hotelem Bašta na Horním náměstí - kdo to vymyslel a kdo to zaplatil. Dále přečetl dopis p. Motla, který dostali všichni zastupitelé.

Ing. Kypta doplnil, že všichni zastupitelé dostali mailem odpověď pro p. Motla.

Ing. Pešek se vrátil k bodu 21 - vylepení plakátů WOKO a kritizoval tento výlep, který byl proveden na černo. Dále kritizoval zásobování OD Kaufland a hluk s tím spojený. Značka, kterou navrhoval u Kauflandu, se objevila úplně jinde - kde si lidé stěžovali. Vyslovil podezření, že to zavání korupčním prostředím.

Mgr. Tulpa komentoval umístění dopravní značky - spojenou s průjezdem nákladních vozů do UNITHERMu.

JUDr.Ing.Pleticha reagoval na příspěvek pí Novákové - k účetnictví v Sociálních službách. Řekl, že zatím účetnictví o žádné zpronevěře nevypovídá a přečetl zprávu od manželů Menšíkových, kteří účetnictví dávají do pořádku, kde informují, že jim nebyly dodány potřebné podklady a nikdo na výzvy nereaguje. Dále řekl, že záhadou je samotná osoba účetní pí Janušková, která je na plný úvazek zaměstnána v ZŠ Dr. Randy a zároveň na plný úvazek v Sociálních službách. K otázce kontroly řekl, že na jednotlivé organizace vychází kontrola jednou za čas dle harmonogramu, proto se na chybu přišlo až nyní. Předeslal, že se k této otázce pravděpodobně jednání ZM ještě jednou vrátí.

Pan Bartoněk požadoval písemný doklad o objemu 30 mil. Kč na opravu prostranství před ČSD.

Pan Berounský informoval o dopravním značení a jeho revize - dohoda s novou komisařkou Dopravního inspektorátu. Dále tlumočil pozvání na konferenci v Holandsku k partnerským projektům a vzájemné výměně informací a úředníků.

Ing. Pešek upozornil, že některé záměry jsou vyvěšeny ve 4. podlaží radnice, kde je komplikované se dostat - zvážit změnu umístění.

Mgr. Tulpa poukázal na konkrétní připomínky občanů, které jsou většinou emotivní a stačí vysvětlení a osobní kontakt.

38. Schválení návrhu usnesení

Hlasování se zúčastnilo v 1. polovině jednání 25 členů ZM a ve 2. polovině jednání od 16,05 hod. 23 členů ZM.

Název usnesení 17. ZM - 25.9.2008

Pro

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

Usnesení ZM č. 360/2008

Zpráva o činnosti starosty města

24

0

0

1

Usnesení ZM č. 361/2008

protinávrh Ing. Peška

24

0

0

1

Zpráva o činnosti místostarostů města

25

0

0

0

Usnesení ZM č. 362/2008

Opětovná volba přísedících

25

0

0

0

Usnesení ZM č. 363/2008

Převody pozemků - hlasování mimo A3

24

0

0

1

protinávrh ing.Peška 100Kč/m²

2

3

18

2

protinávrh p.Vostřáka - 25Kč/m²

10

6

9

0

původní návrh

5

7

11

2

po dohodovacím řízení

24

0

1

0

(znovu projednat ve výboru pro hosp.s majetkem města + SBD LIAZ)

Usnesení ZM č. 364/2008

Výkupy a bezúplat.převody

24

0

0

1

Usnesení ZM č. 365/2008

Metodika prodeje bytů

16

0

7

2

Usnesení ZM č. 366/2008

Prodej bytů

25

0

0

0

Usnesení ZM č. 367/2008

Finanční plnění smluv o prodeji

25

0

0

0

Usnesení ZM č. 368/2008

Fond na zlepšení úrovně bydlení

25

0

0

0

Usnesení ZM č. 369/2008

Infor.zpráva o výpovědi smlouvy o úvěru

25

0

0

0

Usnesení ZM č. 370/2008

III.rozpočtové změny

19

0

6

0

Usnesení ZM č. 371/2008

Plnění rozpočtu za II.Q.2008

25

0

0

0

Usnesení ZM č. 372/2008

Infozpráva o správě portfolia za II.Q.2008

25

0

0

0

Usnesení ZM č. 373/2008

Projekt "Podané ruce"

22

0

0

3

Usnesení ZM č. 374/2008

Odpisy pohledávek

23

0

2

0

Usnesení ZM č. 375/2008

Projekt"Jablonecko-centrum cest.ruchu

25

0

0

0

Usnesení ZM č. 376/2008

Rekonstrukce radnice-1.etapa

20

0

5

0

Usnesení ZM č. 377/2008

Poskytnutí fin,.přísp.z rozpočtu města

23

0

2

0

Usnesení ZM č. 378/2008

Odpolední hlasování - přítomno 23 členů ZM, v průběhu hlasování odběhl p. Berounský

Usnesení ZM č. 380/2008

Schválení zadání XXXIII.změny PUP

protinávrh RNDr.Čeřovského

12

2

8

1

schválení bodu 11

3

6

13

1

původní návrh bez bodu 11)

22

0

0

1

protinávrh RNDr.Čeřovský - bod 11)

22

0

0

0

znovu původní návrh bez bodu 11)

22

0

0

0

Usnesení ZM č. 381/2008

Schválení zadání XXXVIII.změny ÚP

22

0

0

0

Usnesení ZM č. 382/2008

Schválení zadání 41.změny ÚP

22

0

0

0

Usnesení ZM č. 383/2008

Schválení podnětu na pořízení 48.změny

22

0

0

0

Usnesení ZM č. 384/2008

Osadní výbor Proseč nad Nisou

22

0

0

0

Usnesení ZM č. 385/2008

Koncepce prevence kriminality

19

2

1

0

Usnesení ZM č. 386/2008

Mikroregion Jizerské hory

22

0

0

0

Usnesení ZM č. 387/2008

Infozpráva o připravenosti na MU

22

0

0

0

Usnesení ZM č. 388/2008

Zpráva k bezpeč.na vodním díle Mšeno

23

0

0

0

Usnesení ZM č. 389/2008

Záměr poskytnutí daru pro B.Špotákovou

protinávrh Mgr.Karáska

6

6

11

0

původní návrh

19

1

2

1

Usnesení ZM č. 390/2008

22

0

0

0

Dopisy občanů

dopis p. Bílý - varianta I.

1

4

18

0

varianta II.

23

0

0

0

dopis p. Radkovič

21

0

2

0

dopis p. Křůmal

18

1

4

0

dopis p. Duda

23

0

0

0

dopis p. Rázek

23

0

0

0

dopis pí Rakovská

22

0

0

1

pí Azemi - varianta I.

20

0

2

1

p. Řezáč - varianta I.

23

0

0

0

Usnesení ZM č. 391/2008

Vyřízení interpelací z 19.6.2008

23

0

0

0

Usnesení ZM č. 392/2008

Kontrola splnění usnesení

23

0

0

0

Usnesení ZM č. 393/2008

Diskuse

23

0

0

0

39. Závěr

Starosta města poděkoval předsedkyni návrhové komise a ukončil jednání zastupitelstva v 16,30 hod.

JUDr.Ing. Lukáš Pleticha
místostarosta města

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

Ověřovatelé zápisu: Petr Vobořil, Mgr. Pavel Žur