Jak se činí městská policie

Tisková zpráva 29. 10. 2008

Vždy v říjnu a v únoru bude ředitel městské policie předkládat zastupitelům zprávu o činnosti. V březnu pak předloží zprávu výroční, která bude mimo jiné obsahovat i vývojové trendy v páchání trestné činnosti, návrhy na případné řešení a porovnání se statistikou předchozích let.

Ze zprávy, kterou předložil Jiří Rulc na včerejší jednání zastupitelstva, vyplývá, že ještě je třeba zpracovat nový organizační řád a základní řídící dokumenty městské policie s jasným vymezením odpovědnosti a kompetencí, stejně jako dokumentaci stálé služby (operačního města), a to v souvislosti s navrženou koncepcí činnosti a rozvoje MP.

Průběžně se také zpracovává analýza „rajonizace“ včetně vlivů na řízení městské policie, výkon služby, postavení a úlohu stálé služby, zabezpečení zbraní, materiálu apod. - vyhodnocení zkušebního provozu má být předložena na konci tohoto roku.

Dále pokračuje spolupráce se státní policií při zajišťování veřejného pořádku na území města, v jejímž rámci bylo na žádost Policie ČR v daném období (leden - říjen 2008) provedeno celkem 172 výjezdů a 146 událostí předala MP státní policii k vyřízení.

Městská policie se také aktivně zapojila do projektu Hasičská zbrojnice, jenž je ve fázi schvalovacího řízení a bylo zažádáno o dotaci. Důležitý je i požadavek na zkvalitnění kamerového systému a práce v oblasti prevence kriminality, kam spadají přednášky pro školy, dopravní výchova, a to zvláště čtvrtých tříd základních škol dle tématického plánu ministerstva dopravy.

S nástupem Jiřího Rulce do funkce ředitele byl naplněn personální stav MP na celkový počet 51 zaměstnanců, z toho 46 strážníků a 5 civilních zaměstnanců.