Usnesení 27.03.2008

Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 27. března 2008

Usnesení ZM č. 259/2008

Zpráva o činnosti starosty města

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou zprávu o činnosti starosty města a
bere ji na vědomí.

Usnesení ZM č. 260/2008

Zpráva o činnosti místostarostů města

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložené zprávy o činnosti místostarostů města a

bere je na vědomí.

Usnesení ZM č. 261/2008

Převod objektu

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o převodu objektu a

schvaluje

prodej budovy č. p. 4757 postavené na st. p. č. 607, včetně st. p. č. 607 o výměře 135 m2, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou, pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, Na Pankráci 56, Praha 4, zastoupené Ing. Josefem Jeníčkem, ředitelem Správy Liberec, Zeyerova 1310, PSČ 460 55, Liberec 1, za kupní cenu 379 120,- Kč, pro účely výstavby okružní křižovatky Tovární - Liberecká.

Usnesení ZM č. 262/2008

Převody pozemků

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o převodech pozemků a:

A) schvaluje

1. prodej p.p.č. 177 o výměře 772 m2 v k.ú. Rýnovice za účelem výstavby rodinného domu manželům T. a J. N., bytem ., Jablonec n.N. za cenu 350,- Kč/m2, tj. celkem 270.200,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

2. prodej p.p.č. 701/1 o výměře 523 m2 v k.ú. Vrkoslavice za účelem výstavby rodinného domu paní Mgr. V. Ch., bytem ., Praha 5 - Smíchov za cenu 671,- Kč/m2, tj. celkem 350.933,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

3. prodej p.p.č. 2147/15 o výměře 1814 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem výstavby rodinného domu panu J.i N., bytem . Jablonec n.N. za cenu 855,- Kč/m2, tj. celkem 1,550.970,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

4. prodej p.p.č. 46/1 o výměře 984 m2 v k.ú. Kokonín (část A) za účelem výstavby rodinného domu manželům Ing. M. a Ing. M. Ha., bytem ., Praha 3 za cenu 1.100,- Kč/m2, tj. celkem 1,082.400,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

5. prodej p.p.č. 46/5 o výměře 983 m2 v k.ú. Kokonín (část B) za účelem výstavby rodinného domu manželům L. a M. N., bytem ., Jablonec n. N. za cenu 1.055,- Kč/m2, tj. celkem 1,037.065,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

6. prodej p.p.č. 569/2 o výměře 518 m2 v k.ú. Vrkoslavice za účelem výstavby rodinného domu manželům Ing. V. Z., bytem ., Jablonec n. N. a H. Z., bytem ., Jablonec n. N. za cenu 1.050,- Kč/m2, tj. celkem 543.900,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

7. prodej p.p.č. 872/2 o výměře 535 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky za účelem výstavby rodinného domu manželům Z. a H. Š., bytem ., Jablonec n.N. za celkovou cenu 210.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

8. prodej p.p.č. 2184/4 o výměře 1098 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem výstavby rodinného domu manželům MUDr. M. M., bytem ., Jablonec n. N. a L.M., bytem ., Jablonec n. N. za celkovou cenu 254.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

9. prodej p.p.č. 252/1 o výměře 1380 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem výstavby rodinného domu Ing. K.i K., bytem ., Liberec za cenu 450,- Kč/m2, tj. celkem 621.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

10. prodej p.p.č. 252/9 o výměře 208 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem zahrady panu Ji. Č., bytem . a, Jablonec n. N. za cenu 600,- Kč/m2, tj. celkem 124.800,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

11. prodej p p.p.č. 696 o výměře 1933 m2 a p.p.č. 701/1 o výměře 710 m2 vše v k.ú. Kokonín za účelem výstavby rodinného domu manželům Mgr. M. a J. B., bytem ., Jablonec nad Nisou za cenu 500,- Kč/m2, tj. celkem 1,321.500,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

12. prodej p.p.č. 1942 o výměře 92 m2 části p.p.č. 1941/1 o výměře 3400 m2 m2 (výměra celkem 3492 m2) v k.ú. Mšeno n. N. za účelem zahrady panu J. B., bytem ., Jablonec nad Nisou za cenu 100,- Kč/m2, tj. celkem 349.200,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

13. prodej p.p.č. 534/1 o výměře 340 m2, p.p.č. 534/3 o výměře 1413 m2, p.p.č. 533/1 o výměře 289 m2, p.p.č. 532/1 o výměře 611 m2, p.p.č. 530 o výměře 411 m2 a p.p.č. 531 o výměře 66 m2 (celkem 3130 m2) vše v k.ú. Vrkoslavice panu M. P.., bytem ., Jablonec n. N. za cenu 125,- Kč/m2, tj. celkem 391.250,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

14. prodej části p.p.č. 1531/17 (0,52 m2) v k.ú. Jablonec n. N. za účelem vypořádání pozemku pod garáží za 1000,- Kč (tj. 500 Kč za pozemek + 500,- Kč náklady spojené s prodejem) manželům T. a Ing. S. S., bytem ., Jablonec n. N. s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

15. prodej st.p.č. 1542 o výměře 428 m2 a p.p.č. 1472/11 o výměře 35 m2 vše v k.ú. Jablonec n. N. do podílového spoluvlastnictví, každý ideální 1/3 paní Z. H., 1/3 manželům P. a P. H. a 1/3 panu M. H., všichni bytem ., Jablonec nad Nisou za celkovou cenu 39.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

16. zveřejnění záměru prodeje pozemku č. 1425/1 k.ú. Jablonec nad Nisou o výměře 836 m2

B) neschvaluje

1. prodej části p.p.č. 769/1 o celkové výměře 2180 m2 části p.p.č. 769/5 a části p.p.č. 797/5 vše v k.ú. Jablonecké Paseky manželům J. a M. S., bytem ., Jablonec n.N.

2. prodej p.p.č. 1170 o výměře 1140 m2 v k.ú. Proseč n. N. panu Mgr. L.S.i, bytem ., Proseč n. N.

3. prodej p.p.č. 1030/6 o výměře 1527 m2 v k.ú. Jablonec n. N. Římskokatolické farnosti, děkanství Jablonec n. N., se sídlem Horní nám. 12, Jablonec n. N.

4. prodej p.p.č. 163/2 o výměře 108 m2 v k.ú. Vrkoslavice Ing. J. Š., bytem ., Jablonec n. N.

5. prodej části p.p.č. 636/1 o výměře 400 m2 v k.ú. Jablonec n. N. paní Z. K. a panu K. V., oba bytem ., Jablonec n. N.

Usnesení ZM č. 263/2008

Převod pozemku pod hotelem Praha

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o převodu pozemku pod hotelem Praha a

schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej st.p.č. 92 o výměře 1358 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem vypořádání pozemku pod Hotelem Praha a zázemí s Ing. Jaromírem Schubertem, trvale bytem ., Jablonec nad Nisou, PSČ 466 01, za vzájemně dohodnutou kupní cenu 100,- Kč/m2 (135.800,- Kč) s tím, že o kolaudační rozhodnutí na základě zrealizovaného projektu na rekonstrukci stávající budovy a přístavby na stavební parcele č. 92 v k. ú. Jablonec nad Nisou bude zažádáno nejpozději do 31.12.2012. Součástí smlouvy bude podmínka, že veškeré smluvní vztahy nebudou nahrazovat souhlas vlastníka pozemku se stavbou (stavbami) realizovanou na předmětném pozemku.

Do doby podání žádosti o kolaudační rozhodnutí bude uzavřena nájemní smlouva s tím, že nájemné bude stanoveno ve výši 1,- Kč/m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do doby podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí, nejdéle však do 31.12.2012 s tím, že pokud nebude dodržen termín podání žádosti o kolaudační rozhodnutí na základě zrealizovaného projektu na rekonstrukci stávající budovy a přístavby na stavební parcele č. 92 v k. ú. Jablonec nad Nisou, bude zpětně dopočítáno nájemné ve výši 35,- Kč/m2 a rok.

Usnesení ZM č. 264/2008

Prodej bytů a výjimka z Metodiky prodeje bytů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o prodeji bytů a

schvaluje

1. prodej volné bytové jednotky č. 1890/6 v objektu Turnovská 12/1890 o velikosti 1+2, celkové výměře 67,4 m2, ve 3. nadzemním podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 674/4667 na společných částech domu a stavební parcele č. 1733/1, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou panu J. B., trvale bytem ., Jablonec nad Nisou za kupní cenu ve výši 871.108,- Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy.

2. výjimku z Metodiky prodeje bytů, na jejímž základě bude v objektu B. Němcové 20/3665, 22/3666 prodáno 29 bytů z celkového počtu 31 prodávaných bytů se slevou 50% z kupní ceny. Zároveň schvaluje prodej níže uvedených bytových jednotek stávajícím nájemcům

byt č. jméno, příjmení rok narození kupní cena

B.Němcové 20/3665, B. Němcové 22/3666

3665/2 Patrik Kysela 1973 .

Petra Kyselová 1972

3665/3 Jiří Horn 1948 .

Venuše Hornová 1951

3665/4 Markéta Lechtýnská 1943 .

3665/5 Jaroslav Kouba 1926 .

Jiřina Koubová 1925

3665/6 Silvie Bajdichová 1971 .

3665/7 Václav Plešák 1946 .

Milena Plešáková 1943

3665/8 Gertruda Vogtová 1931 .

3665/9 Vladislav Balatka 1954 .

Mgr. Vlasta Balatková 1958

3665/10 Věra Sajdlová 1952 .

3665/11 Jiří Vašíček 1943 .

Magdaléna Vašíčková 1948

3665/12 Ludmila Homolková 1929 .

3665/13 Leoš Jebavý 1965 .

Pavlína Jebavá 1969

3665/14 Hana Neumanová 1925 .

3665/15 Jakub Kopecký 1983 .

3665/16 Jaromír Frydrych 1972 .

3666/1 Hana Kovářová 1956 .

3666/2 Anna Matějková 1951 .

3666/3 Jindřiška Čapková 1926 .

3666/4 Miroslav Mareš 1949 .

Milena Marešová 1954

3666/6 Stanislav Mareš 1981 .

3666/7 Milena Schulzovoá 1946 .

3666/8 Libor Nekvapil 1975 .

Šárka Nekvapilová 1975

3666/9 Michal Křelina 1971 .

Šárka Křelinová 1971

3666/10 Miroslav Bažant 1921 .

Věra Bažantová 1925

3666/11 Zdeněk Kutmon 1943 .

Jana Kutmonová 1944

3666/12 Hana Appeltová 1964 .

3666/13 Jan Rak 1950 .

Nataša Raková 1947

3666/14 Ing. Jaroslav Šída 1946 .

JUDr. Dagmar Šídová 1949

3666/16 Hana Němcová 1960 .

3. změnu usnesení ZM č. 235/2008, a to tak, že schvaluje prodej bytové jednotky č. 3603/16 v objektu Mechová 13/3605, 15/3604, 17/3603 pro pana P. V., r. nar. 1970, za kupní cenu .,- Kč.

Usnesení ZM č. 265/2008

Výkup pozemků

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o výkupu pozemků a :

schvaluje

1. výkup st.p.č. 650/2 o výměře 73 m2 v k.ú. Mšeno n.N., od vlastníka L.T., bytem ., Úpice, za dohodnutou cenu 30.000,- Kč

2. výkup části p.p.č. 460/13, geometrickým plánem nově označená jako p.p.č. 460/20 o výměře 20m2 v k.ú. Rýnovice od vlastníků manželů J. a H. F., manželů L. a A. K., I. Mí., Z. R., všichni bytem ., Jablonec n.N. za cenu 250,- Kč/m2

Usnesení ZM č. 266/2008

Finanční plnění smluv o prodeji

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o finančním plnění smluv o prodeji a

schvaluje

1. prodloužení splatnosti části kupní ceny ve výši 2,5 mil. Kč za prodej objektu Lidická 1555/22, Jablonec nad Nisou vč. st.p.č. 1497, k.ú. Jablonec nad Nisou společnosti RIA REALITY a. s., Šrobárova ul. 2182/3, Praha 3, IČ 25786946, a to do 18. 4. 2009 pod podmínkou uzavření dohody o uznání dluhu znějící na částku 2,500.000,- Kč z titulu neuhrazené části kupní ceny a se smluvní pokutou ve výši 25 % (tj. 625.000,- Kč) pro případ neproinvestování zbývající části kupní ceny do 18. 4. 2009.

2. prodloužení splatnosti části kupní ceny ve výši 1,100.000,- Kč za prodej objektu č. p. 2689 Na Šumavě 42, včetně st.p.č. 3071, Jablonec nad Nisou, vlastník P. Ch., a to do 30. 11. 2008 pod podmínkou uzavření dohody o uznání dluhu znějící na částku 1.100.000,- Kč z titulu neuhrazené části kupní ceny a se smluvní pokutou ve výši 25 % (tj. 275.000,- Kč) pro případ neproinvestování zbývající části kupní ceny do 30. 11. 2008.

Usnesení ZM č. 267/2008

Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za rok 2007

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou zprávu o správě portfolia cenných papírů za rok 2007 a

bere ji na vědomí

Usnesení ZM č. 268/2008

Změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny Spolkový dům Jablonec nad Nisou, p. o.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o změnách v Příloze č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Spolkový dům Jablonec nad Nisou

A) ruší

ke dni 27.03.2008 Přílohu č. 1 Zřizovací listiny Spolkový dům Jablonec nad Nisou, p. o. ze dne 13.09.2007, přijatou usnesením Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou č. 131/2007 ze dne 13.09.2007 jako nedílnou součást Zřizovací listiny Spolkový dům Jablonec nad Nisou, p.o.

B) schvaluje

s účinností od 28.03.2008 Přílohu č. 1 Zřizovací listiny Spolkový dům Jablonec nad Nisou, p. o. dle důvodové zprávy

Usnesení ZM č. 269/2008

Přehled veřejných zakázek vyhlášených městem Jabloncem nad Nisou v roce 2007

Zastupitelstvo města v Jablonci nad Nisou projednalo předložený materiál a

bere na vědomí

přehled veřejných zakázek zadaných podle Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a dle Směrnice č. 3 vedení MěÚ, k veřejným zakázkám malého rozsahu s finančním objemem od 100 tis. Kč. bez DPH vyhlášených městem Jabloncem nad Nisou v roce 2007.

Usnesení ZM č. 270/2008

Rozdělení státní podpory a příspěvků z rozpočtu města v rámci Programu regenerace městské památkové zóny

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o rozdělení státní podpory z Programu regenerace MPZ a příspěvku z rozpočtu města a

schvaluje

1. rozdělení státní finanční podpory z Programu regenerace MPZ na:

a) obnovu portálu kostela Dr. Farského ve výši 280 tis. Kč,

b) rekonstrukci fasádního pláště objektu Liberecká 3/804 ve výši 215 tis. Kč

2. rozdělení příspěvků z rozpočtu města na dorovnání státní podpory na:

a) obnovu portálu kostela Dr. Farského ve výši 160.500,- Kč,

b) rekonstrukci fasádního pláště objektu Liberecká 3/804 ve výši 185 tis. Kč

3. rozdělení příspěvků z rozpočtu města na rekonstrukce objektů v majetku města
a na zpracování aktualizace Programu regenerace na:

a) větrací systém a temperaci kostela sv. Anny ve výši 350 tis. Kč

b) odstranění havarijní střechy Městského divadla ve výši 300 tis.Kč

c) zpracování aktualizace Programu regenerace ve výši 120 tis. Kč

4. poskytnutí příspěvku na dokončení III. etapy obnovy střešního pláště kostela
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ve výši 600 tis. Kč

5. rozdělení příspěvků z rozpočtu města na rekonstrukce objektů v majetku
fyzických a právnických osob v celkové výši 280 tis. Kč včetně rezervy (viz
důvodová zpráva).

Usnesení ZM č. 271/2008

Zřizovací listiny škol

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

1. přílohy zřizovacích listin škol a školského zařízení dle důvodové zprávy

2. novou Zřizovací listinu Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Uhelná 5,

příspěvková organizace ve znění uvedeném v důvodové zprávě

Usnesení ZM č. 272/2008

Valná hromada SKS, a.s.

Zastupitelstvo města v Jablonci nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se valné hromady společnosti Severočeské komunální služby, spol.s.r.o. a

A) bere jej na vědomí

B) deleguje

dle § 84, odst. 2. písm.g zák. č. 128/2000 Sb. na valnou hromadu Severočeských komunálních služeb, spol.s.r.o., konanou dne 22.4.2008, Mgr. Petra Tulpu, starostu města.

C) Delegovaná osoba je pověřena výkonem akcionářských práv a hlasováním dle návrhu v důvodové zprávě.

Usnesení ZM č. 273/2008

Zpráva o stavu vztahů s partnerskými a spřátelenými městy Jablonce nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

bere jej na vědomí.

Usnesení ZM č. 274/2008

Odměňování členů ZM

Zastupitelstvo města projednalo předložený materiál o odměňování neuvolněných zastupitelů města Jablonce nad Nisou a

schvaluje

výši odměn a „Zásady odměňování“ dle důvodové zprávy.

Usnesení ZM č. 275/2008

Změna ve složení výborů ZM

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

A) volí

do výboru pro hospodaření s majetkem města

Ing. Renatu Vítovou (s hlasem poradním)

B) odvolává

z výboru Fondu pro zlepšení úrovně bydlení

Jana Patočku

Usnesení ZM č. 276/2008

Dopisy občanů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se dopisů občanů města Jablonec nad Nisou a

A) dopis pana Michala Kurilla, ., PSČ: 468 01

1. bere na vědomí

2. schvaluje

prominutí pohledávky - smluvní pokuty ve výši 30.579,- Kč - za dlužníkem Michalem Kurillou, bytem .

B) dopis pana Vladimíra Šábrta, ., Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. schvaluje

sepsání dohody o splácení dluhu ve výši 79.418,- Kč formou měsíčních splátek ve výši 1.500,- Kč pro Vladimíra Šábrta, nar. . 1980, bytem . Jablonec nad Nisou se splátkovým kalendářem, kdy dotyčný bude platit od měsíce dubna 2008 měsíčně 1.500,-- Kč, se splatností vždy do 20. dne v kalendářním měsíci, do úplného zaplacení dluhu. Dohoda je uzavřená ve smyslu ustanovení § 558 občanského zákoníku s tím, že pokud nezaplatí jedinou splátku, stane se splatným celý dluh a tato dohoda zaniká a současně je povinna zaplatit smluvní pokutu ve výši 140% diskontní sazby vyhlášené ČNB ke dni splatnosti nezaplacené splátky dluhu.

Usnesení ZM č. 277/2008

Vyřízení interpelací z jednání ZM ze dne 28. 2. 2008

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

bere na vědomí

informativní zprávu o vyřízení interpelací z 12. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného dne 28. února 2008.

Usnesení ZM č. 278/2008

Kontrola splnění usnesení

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o kontrole splnění usnesení ZM a tento

bere na vědomí.

Usnesení ZM č. 279/2008

Informace o možnostech města při regulaci výherních hracích automatů a hracích terminálů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál, informaci o možnostech města při regulaci výherních hracích automatů a hracích terminálů o a

bere jej na vědomí.

JUDr.Ing. Lukáš Pleticha
místostarosta

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

Ing. Antonín Schäfer
předseda návrhové komise

Za správnost zkrácené verze: Eva Vanerová, tel.kl. 319, agenda RM a ZM MěÚ Jablonec nad Nisou