Usnesení 01. 04. 2008

Usnesení z 2. mimořádné schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 1. dubna 2008

Usnesení RM č. 67/2008

Odsouhlasení návrhu smlouvy o dílo „Zateplení ZŠ Pasířská“

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o návrhu smlouvy o dílo na akci „Zateplení ZŠ Pasířská v Jablonci nad Nisou“

A) bere na vědomí

návrh smlouvy o dílo na akci „Zateplení ZŠ Pasířská v Jablonci nad Nisou“

B) schvaluje

text smlouvy o dílo včetně zvláštních a všeobecných obchodních podmínek.

Usnesení RM č. 68/2008

Změna organizačního řádu MěÚ

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál a

schvaluje

s účinností od 1. 4. 2008 změnu Organizačního řádu MěÚ Jablonec nad Nisou v jeho příloze číslo 2 dle důvodové zprávy

Usnesení RM č. 69/2008

Diskuze

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál a

bere na vědomí

písemnou rezignaci Ing. Pavla Onodiho na funkci ředitele městské policie ke dni 30. 4. 2008.

Ing. Otakar Kypta
místostarosta

Mgr. Petr Tulpa
starosta města