Podpora obnovy kulturních památek

26. 02. 2008

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností - nový program z rozpočtu Ministerstva kultury ČR.

Finanční prostředky v rámci tohoto programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo městskou památkovou zónu. Žádost o finanční příspěvek lze podat do 31. 3. 2008 na Městský úřad, odbor rozvoje, úřad územního plánování - památková péče.

K žádosti je nutné doložit:

  1. výpis z katastru nemovitostí, kopie snímku katastrální mapy
  2. výpis z obchodního rejstříku
  3. kopie o zřízení bankovního účtu žadatele
  4. kopie závazného stanoviska vydaného podle § 14 zák. č. 20/1987 Sb. k obnově kulturní památky, na níž má být příspěvek poskytnut
  5. kopie dokladu stavebního přadu (stavební povolení, sdělení k ohlášení stavebních prací)
  6. kopie smlouvy o dílo se specifikací druhu a rozsahu prací a s uvedením sjednané roční ceny těchto prací
  7. kopie položkového rozpočtu akce obnovy kulturní památky
  8. podrobná fotodokumentace současného technického stavu kulturní památky

Další informace: