Úkoly městské policie

Tisková zpráva 01. 02. 2008

Zastupitelstvo města včera schválilo plán hlavních úkolů městské policie pro tento rok. Jeho cíle byly projednány už v komisi prevence kriminality a celý plán vychází ze současného stavu městské policie.

Cílů je celkem pět:

  1. Stabilizovat kádrový stav a vytvořit tak podmínky ke koncepční práci v oblasti řízení i ve výkonu služby.
  2. Zvýšit úroveň a efektivitu výkonu služby strážníků ve městě a v některých obcích (na základě uzavřených veřejnoprávních smluv), zvýšit důvěru občanů v činnost MP.
  3. Zkvalitnit součinnost s Policií České republiky .
  4. Zlepšit materiální zabezpečení.
  5. Kvalitně plnit úkoly v oblasti prevence kriminality.

Prvním úkolem starosty Petra Tulpy při spolupráci s novým ředitelem MP Pavlem Ohodí, který se včera zastupitelům představil a dnes nastoupil na svůj post, je projednat jejich znění. Pokud by došlo k zásadním změnám v termínech či obsahu zadaných úkolů, pak je starosta předloží na březnové jednání.

Společně s hlavními úkoly MP projednali zastupitelé také zapojení Jablonce nad Nisou do projektu Městské úrovně prevence kriminality na léta 2008 až 2011 a realizaci městských programů prevence kriminality. Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra České republiky stanovil jako součást bezpečnostní politiky státu systém prevence využívající metod nerepresivních, na jejíž realizaci se podílí široké spektrum veřejných institucí i soukromých subjektů. Základní okruhy strategie prevence kriminality na zmíněná léta a systému prevence jsou členěny do tří úrovní - republikové, krajské a městské. Tu poslední tvoří města nad 25 tisíc obyvatel a ta pak mohou čerpat finanční prostředky ze státního rozpočtu po dobu trvání strategie.

Nejbližšími úkoly pro starostu města nutnými pro tento projekt je vybrat manažera prevence kriminality, zpracovat bezpečnostní analýzu, a to do konce února, a dokončit koncepci prevence kriminality na léta 2009 až 2011 nejdéle do června tohoto roku.