První zájmové lokality připraveny ke zveřejnění

Tisková zpráva 09. 11. 2007

V návaznosti na materiál z říjnového zasedání (11.10.) městského zastupitelstva o „Vymezení zájmových lokalit“, jenž považuje město za přelomový, bylo včera projednáváno jeho logické pokračování, a sice „Zveřejnění lokalit dle regulativ zástavby“. Ke zveřejnění jsou připraveny tři materiály, jeden z kategorie proluky, dva z kategorie komerční lokality.

Pro lokalitu I. proluky je ke zveřejnění připraven materiál se záměrem prodat či pronajmout pozemky v centru města vymezené ulicemi Gen.Mrázka, Komenského a Mírovým náměstím o celkové rozloze 22 tisíc m2 autoru nejvhodnějšího architektonicko - urbanistického investorského záměru zástavby na téma „Revitalizace a dostavby centra města Jablonce nad Nisou“. Společně s investorským záměrem se předkladatelé postarají i o jeho finanční zajištění a realizaci.

Architektonicko - urbanistický návrh bude rozpracován do dvou etap, z nichž první není závislá na druhé, což v praxi znamená, že nebude-li uskutečněna druhá etapa, neovlivní to realizaci první. Ta obsahuje pozemky městské i soukromého vlastníka, komunikaci i park a rovná se celkové ploše o 12.000 m2, druhá etapa (10.000 m2 ) zahrnuje pozemky městské, soukromé i státní. V současnosti zde stojí většinou bytové domy z druhé poloviny 19. a první poloviny 20. století společně s několika účelovými objekty z doby nedávné, velkou část území tvoří otevřené, nyní parkovací plochy.

Cílem je vznik smíšeného bydlení s polyfunkčním občanským vybavením při zachování současné zeleně i parkovací kapacity. Řešení musí respektovat městskou památkovou zónu a být v souladu se základní architektonickou strukturou městského centra, jejíž dominanty tvoří budovy Pošty a Městského divadla. Podmínkou je i začlenění objektu prodejny Delvita do projektu, jehož součástí může být i řešení hotelu Praha, O2 Telefonica a návrh Justičního paláce.

Záměr města bude vyhlášen na webových stránkách, prostřednictvím celostátního tisku a na úřední desce. Stejně bude zveřejněn i výsledek výběru. Projekty mohou podávat fyzické i právnické osoby, popřípadě jejich sdružení, pokud jsou občany České republiky nebo některého ze členských států Evropského hospodářského prostoru a Švýcarské konfederace nebo mají sídlo tamtéž. Nesměli se však zúčastnit definování záměru či jeho vypsání, být členy ani náhradníky hodnotící komise či jejich příbuznými a pracovními partnery a nesmí mít rodinné ani pracovní svazky se členy zastupitelských a správních orgánů či výboru pro hospodaření s majetkem města.

V rámci nabídky zájemci předloží architektonicko - urbanistické řešení zpracované autorizovanou osobou a musí splnit základní kvalifikační požadavky, k nimž patří i ty profesní, ekonomické, finanční a technické. Záměry budou hodnoceny podle tří základních kritérií, jimiž je celková architektonicko - urbanistická koncepce (např. zastavěnost a využití území, počet veřejných parkovacích míst,...), ekonomická reálnost investičního záměru a navrhovaná kupní cena pozemků. Důvodem k vyloučení z výběru je nesplnění obsahových či formálních požadavků vyhlašovatele nebo předání návrhu po stanoveném termínu.

Druhý materiál byl zpracován pro kategorii III. Lokality komerční - velké záměry. Nabízí k prodeji (k pronajmutí) pozemky „Dolina“ (celková výměra 29.750 m2) určené pro bydlení městského charakteru s domy o maximálně pětipodlažní výšce s odpovídajícím podílem plochy pro občanskou vybavenost a minimálně desetiprocentním podílem vyčleněným pro rekreační sportoviště. Podmínkou je centrální odkanalizování obytného souboru, napojení na centrální zdroj vody a realizace ekologického topného média. Přednost budou mít návrhy solitérních rodinných domů či dvojdomů. Stejné podmínky jsou vydané i ve třetím materiálu pro lokalitu pracovně nazvanou „U Tenisu“ v Proseči nad Nisou, která nabízí pozemky o celkové výměře 42.280 m2 .