Usnesení 11.10.2007

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 11. října 2007.

Usnesení ZM č. 143/2007

Zpráva o činnosti starosty města

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou zprávu o činnosti starosty města a
bere ji na vědomí.

Usnesení ZM č. 144/2007

Zpráva o činnosti místostarostů města

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložené zprávy o činnosti místostarostů města a

bere je na vědomí.

Usnesení ZM č. 145/2007

Finanční plnění smluv o prodeji

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o finančním plnění smluv o prodeji a

schvaluje

uznání proinvestování částky ve výši 62.338,- Kč manželům Z. a E. R. z kupní ceny objektu Proseč č.p. 8 včetně st.p.č. 1533 v k.ú. Proseč nad Nisou dle kupní smlouvy č. 22-2003-OF/OMP.

Usnesení ZM č. 146/2007

Převody pozemků

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o převodech pozemků

A) schvaluje

1. prodej p.p.č. 1414/8 o výměře 477 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem vypořádání současného stavu oplocení do podílového spoluvlastnictví ideální 1/12 paní M. Č., bytem ., Jablonec nad Nisou, ideální 1/12 paní J.. F., bytem . ., Jablonec nad Nisou, ideální 1/12 MUDr. Al. H., bytem ., Jablonec nad Nisou, ideální 1/12 paní V. H., bytem ., Jablonec nad Nisou, ideální 1/24 pan J. K., bytem ., Jablonec nad Nisou, ideální 1/24 paní P. V., bytem ., Jablonec nad Nisou, ideální 1/12 manželé V. a K. R.i, bytem ., Jablonec nad Nisou, ideální 1/12 paní B. S., bytem ., Jablonec nad Nisou, ideální 1/12 paní V. Š., bytem ., Jablonec nad Nisou, ideální 1/12 paní V. Š., bytem ., Jablonec nad Nisou, ideální 1/12 paní K. T., bytem Jitřní ., Jablonec nad Nisou, ideální 1/12 manželé B. a A. T., bytem .., Jablonec nad Nisou, ideální 1/12 manželé J. a M. V., bytem ., Jablonec nad Nisou za cenu 200,- Kč/m2, tj. celkem 95.400,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

2. prodej p.p.č. 1379/2 o výměře 687 m2 v k.ú. Mšeno n. N. za účelem zahrady do podílového spoluvlastnictví ideální ½ manželé J. a J. P., bytem ., Jablonec n.N. a ideální ½ manželé L. a R. H., bytem ., Jablonec n.N. za cenu 100,- Kč/m2 s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

3. záměr výstavby lůžkového hospice na území města Jablonec n.N. v souladu se záměry Libereckého kraje

B) mění

usnesení ZM č. 92/2007/A2 ze dne 7. 6. 2007 a to tak, že schvaluje prodej p.p.č. 600/5 o výměře 637 m2 v k.ú. Rýnovice za účelem vypořádání pozemku pod parkurem TJ Jezdeckému oddílu NISA, IČ: 16389158, se sídlem Jezdecká 5, Jablonec n. N. za cenu 3,- Kč/m2, tj. celkem 1911,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy

C) neschvaluje

prodej části p.p.č. 66/1 v k.ú. Proseč n. N. za účelem vypořádání pozemku pod septikem manželům O. a V. P., bytem ., Jablonec n. N.

D) ukládá

JUDr.Ing.Lukáši Pletichovi, místostrostovi města,

předložit na příští jednání zastupitelstva města návrh pozemku vhodného k vybudování lůžkového hospice.

Usnesení ZM č. 147/2007

Výkup nemovitosti

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o výkupu nemovitosti a

schvaluje

výkup části p.p.č. 865/5, geometrickým plánem nově označená jako p.p.č. 865/10 o výměře 58m2 v k.ú. Rýnovice od vlastníků M. Dr., bytem . a L. M., bytem .., Jablonec n.N. za cenu 710,- Kč/m2, tj. 41.180,- Kč

Usnesení ZM č. 148/2007

IV. rozpočtové změny

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

A) schvaluje

rozpočtové změny uvedené v důvodové zprávě na str. 3. - 47. včetně tabulkové části na str. 48. - 77. a upravený rozpočet Města Jablonce nad Nisou v celkovém objemu 1.188.714 tis. Kč

B) bere na vědomí

rozpočtová opatření schválená Radou města na zasedání dne 21.6.2007 a 30.8.2007. Tato opatření jsou uvedena v důvodové zprávě na str. 4. - 8.

Usnesení ZM č. 149/2007

Projekt „Rovné šance“

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o Projektu: „Rovné šance“

A) bere na vědomí

přidělení dotace na realizaci projektu „Rovné šance“ z programu SROP (Společný regionální operační program) ve výši 200.000 Kč pro Spolkový dům Jablonec nad Nisou, p.o.

B) schvaluje

finanční spoluúčast města na projektu " Rovné šance “ ve výši 86.000 Kč (tj. 30 %)

Usnesení ZM č. 150/2007

Schválení podnětu na pořízení XXXV. změny platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy a v souladu se zněním § 44 a za použití §46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

schvaluje

podnět k pořízení XXXV. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou podle odstavce 1 a 2 důvodové zprávy .

Usnesení ZM č. 151/2007

Schválení podnětu na pořízení XXXVI. změny platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy a v souladu se zněním § 44 a za použití §46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

schvaluje

podnět k pořízení XXXVI. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou podle odstavce 3 důvodové zprávy .

Usnesení ZM č. 152/2007

Vymezení zájmových lokalit města

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy schvaluje

a) záměr vymezení lokalit dle důvodové zprávy

b) nezveřejnění pozemků specifikovaných v důvodové zprávě za účelem prodeje.

Usnesení ZM č. 153/2007

Integrovaný plán rozvoje města

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál s přílohami dle důvodové zprávy a

A) schvaluje

1. aktualizovaný Strategický plán rozvoje města

2. Akční plán

3. Integrovaný plán rozvoje města s oběma jeho částmi

B) bere na vědomí

postupné kroky v jejich realizaci

Usnesení ZM č. 154/2007

Mimořádná valná hromada společnosti Severočeské komunální služby s.r.o.

Zastupitelstvo města v Jablonci nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se mimořádné valné hromady společností Severočeské komunální služby s.r.o. a

A) bere jej na vědomí

B) deleguje

dle § 84, odst. 2. písm.g zák. č. 128/2000 Sb. na valnou hromadu Severočeských komunálních služeb s.r.o., konanou dne 6.11.2007 Mgr. Petra Tulpu, starostu města.

C) Delegovaná osoba je pověřena výkonem akcionářských práv a hlasováním dle návrhu v důvodové zprávě.

Usnesení ZM č. 155/2007

Poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2007

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2007 vybraným subjektům z oblasti kultury, sociální péče a zdravotnictví, výchovy a vzdělávání dle návrhů jednotlivých komisí RM.

Usnesení ZM č. 156/2007

Smlouva o smlouvě budoucí kupní a kupní smlouva se Severočeskou vodárenskou společností a.s.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál

schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následné uzavření smlouvy kupní mezi městem Jablonec nad Nisou a Severočeskou vodárenskou společností a.s. prodeje kanalizace v ulici Jinřichovská, Pod Lesem.

Usnesení ZM č. 157/2007

Kontrola splnění usnesení

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o kontrole splnění usnesení ZM a tento

bere na vědomí.

Usnesení ZM č. 158/2007

Diskuze

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou vyslechlo diskuzi Ing. Peška a

ukládá

Ing. Otakaru Kyptovi, místostarostovi města,

předložit na příští jednání zastupitelstva materiál o přístřešcích na kontejnery určené k odkládání odpadu doplněný o vlastnické vztahy.

JUDr.Ing. Lukáš Pleticha
místostarosta

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

Pavel Šourek
předseda návrhové komise

Za správnost zkrácené verze: Eva Vanerová, agenda RM a ZM, tel.: 483 357 319