Aktuální oznámení

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu: uzavírka MK U Stadionu a Vrkoslavická, Jablonec nad Nisou - v době konání fotbalových zápasů 1. ligy

Číslo jednací:7538/2023
Den vyvěšení:24.1.2023
Den sejmutí:8.2.2023
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Uzavírka

Podrobnosti:

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční (dále jen "správní orgán") příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu"), na základě žádosti ze dne 18.1.2023, kterou podala společnost

 

Fotbalový Klub Jablonec, a.s., IČO 25023144, U Stadionu č.p. 4904/5, 466 01  Jablonec nad Nisou 1

(dále jen „navrhovatel“),

s t a n o v u j e

podle § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu, po písemném vyjádření Krajského ředitelství Policie ČR Jablonec nad Nisou (dále jen "orgán policie") č.j. KRPL-6406/ČJ-2023-180406-10 ze dne 16.1.2023, přechodnou úpravu provozu pro úplnou uzavírku místních komunikací III. třídy – ulic U Stadionu a Vrkoslavická, katastrální území a obec Jablonec nad Nisou, užitím přenosných svislých dopravních značek a zařízení dle těchto podmínek:

  • Veškeré dopravní značení a zařízení se umístí dle tohoto stanovení, příslušných ČSN a Technických podmínek TP 65 a 66, a dle vyjádření KŘ Policie ČR. Umístění bude provedeno dle situace a příloh schváleného DIO, označené razítkem KŘ Policie ČR, v dostatečném časovém předstihu a po celou dobu uzavírky bude kontrolováno a udržováno.

  • Svislé dopravní značky (dále jen „dopravní značky“) se umístí tak, aby byly včas a z dostatečné vzdálenosti viditelné. Dopravní značky budou osazeny a ukotveny vhodným způsobem odbornou firmou a dostatečně zabezpečeny proti účinkům větru /§ 62 odst. 2 zákona o provozu/.

  • Dopravní značky budou osazeny za dodržení stávajícího průjezdného a průchozího profilu místní komunikace.

  • Provedení svislého dopravního značení bude provedeno souladu s příslušnými ustanoveními zákona o silničním provozu a vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

  • Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

  • Umístění schváleného přenosného dopravního značení provedou: Technické služby Jablonec nad Nisou, sro., se sídlem Souběžná 7, Jablonec n.N., IČ 254 75 509, na základě objednávky Fotbalového Klubu Jablonec, a.s., IČO 25023144, U Stadionu č.p. 4904/5, 466 01  Jablonec nad Nisou 1.

  • Toto stanovení bude nedílnou přílohou rozhodnutí o úplné uzavírce č. j. 7523/2023.

 

Dopravní značení a zařízení bude umístěno v době konání fotbalových utkání 1. Fotbalové ligy na stadionu Střelnice v Jablonci nad Nisou – omezení silničního provozu na dotčených pozemních komunikacích bude v době příchodu a odchodu diváků.

Úplná uzavírka se týká pozemních komunikací, kterými jsou místní komunikace III. třídy – ulice U Stadionu (od křižovatky se silnicí č. II/287 - ul. Pražská ke stadionu) a místní komunikace II. třídy – ulice Vrkoslavická (od křižovatky se silnicí č. I/65 ul. Turnovská po křižovatku s MK Nad Střelnicí), katastrální území a obec Jablonec nad Nisou.

Objízdná trasa bude vedena po přilehlých pozemních komunikacích: silnice č. I/65 - ulice Turnovská, silnice č. II/287 - ulice Pražská, a místní komunikace III. třídy - ulice Revoluční, Nad Střelnicí a Oblouková.

 

 

PLATNOST přechodného stanovení je, v souladu s ustanovením § 61 odst. 4 zákona o silničním provozu, na dobu jednoho roku, tj. do 23.1.2024.

 

 

Poučení:

Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy (dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu) nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení.

 

 

 

 

 

 

Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová v.r.

vedoucí odboru stavebního a životního prostředí Za správnost: R. Šrýtrová