Aktuální oznámení

Výběrové řízení na pozici referent odboru stavebního a životního prostředí - referent oddělení vodoprávní úřad

Den vyvěšení:24.1.2023
Den sejmutí:9.2.2023
Zdroj oznámení:Magistrát - kancelář tajemníka
Typ oznámení:Volná místa

Podrobnosti:

Tajemník Magistrátu města Jablonec nad Nisou vyhlašuje podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, výběrové řízení, které je podmínkou pro vznik pracovního poměru úředníka na pracovní pozici:

referent odboru stavebního a životního prostředí Magistrátu města Jablonec nad Nisou (referent oddělení vodoprávní úřad)

Podmínky výběrového řízení:

Místo výkonu práce: budovy Magistrátu města Jablonec nad Nisou a území správního obvodu města Jablonec nad Nisou, jakožto obce s rozšířenou působností podle přílohy č. 2 k zákonu č. 314/2002 Sb., v platném znění.

Předpoklady pro výkon funkce: úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky (případně i cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt), dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk;

Další požadavky stanovené pro uchazeče:

 • adekvátní vzdělání v oboru – životní prostředí, vodohospodářské stavby atp.;
 • praxe v oboru či zkouška odborné způsobilosti výhodou;
 • orientace v právních předpisech z oblasti životního prostředí výhodou;
 • uživatelská znalost práce s PC (Microsoft Office);
 • ochota k práci v terénu;
 • organizační schopnosti;
 • odpovědnost, samostatnost, flexibilita a kreativita;
 • řidičský průkaz skupiny B.

Nabízíme:

 •  perspektivní zaměstnání;
 •  odpovídající platové podmínky a zaměstnanecké výhody dané kolektivní smlouvou (příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění, příspěvek na stravování, pět dní sociálně zdravotního volna),
 •  pružnou pracovní dobu,
 •  pět týdnů dovolené;
 •  možnost získání obecního bytu.

Písemná přihláška uchazeče k vyhlášenému výběrovému řízení musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul;
 • datum a místo narození;
 • státní příslušnost;
 • místo trvalého pobytu;
 • korespondenční adresa;
 • telefonní číslo, (mail);
 • číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana);
 • datum a podpis zájemce.

K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady:

 • strukturovaný životopis
 • výpis z rejstříku trestů ČR (bez záznamu) nesmí být starší než 3 měsíce
 • doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, popř. jeho ověřenou kopii

Popis vykonávané práce:

Jedná se o výkon státní správy v přenesené působnosti na úseku životního prostředí – vodního hospodářství, dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění, zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění a souvisejících právních předpisů. Jedná se zejména o vedení správních řízení, provádění dozorové činnosti včetně vedení řízení o přestupcích.

Platové zařazení: do platové třídy 10, která podle platného katalogu prací odpovídá nejvýše zařazenému vykonávanému druhu práce.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou s nástupem ihned nebo dle vzájemné dohody.

Lhůta pro podání přihlášky: uzávěrka pro doručení přihlášek uchazečů je 9.2.2023 do 11.00, tato lhůta platí i pro přihlášky doručené poštou.

Způsob podání přihlášky:

 • osobně na Informačním středisku magistrátu, budova radnice (vedle hlavního vchodu)
 • osobně na organizačním a personálním oddělení, budova radnice, č. dveří 234 (příp. 235, 236, 232)
 • odeslat na adresu: Magistrát města Jablonec nad Nisou, kancelář tajemníka, organizační a personální oddělení, Mírové náměstí 19, Jablonec nad Nisou
 • na obálku se všemi požadovanými dokumenty k výběrovému řízení uchazeči napíší „neotevírat, výběrové řízení“

Poskytování informací:

Informace k pracovní náplni jsou k dispozici u Mgr. Michala Holého, vedoucího oddělení vodoprávní úřad na holy@mestojablonec.cz; informace k výběrovému řízení poskytne JUDr. Marek Řeháček, tajemník magistrátu na rehacek@mestojablonec.cz nebo Zdeňka Krausová, oddělení organizační a personální na krausova@mestojablonec.cz.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit i bez udání důvodu.

Informace o zpracování osobních údajů: osobní údaje poskytnuté uchazeči budou využity pouze pro účel kontroly splnění požadavků ze strany uchazeče, případně pro účely vzniku pracovněprávního vztahu u vítězného uchazeče. Písemné materiály s osobními údaji, poskytnuté k výběrovému řízení, budou neúspěšným uchazečům vráceny, případně budou skartovány.