Aktuální oznámení

Veřejná vyhláška - rozhodnutí o vydání stavebního povolení - Frýdštejn, vodovodní řád, k.ú. Bezděčín u Jablonce n. N., k.ú. Frýdštejn

Číslo jednací:4646/2023
Den vyvěšení:16.1.2023
Den sejmutí:31.1.2023
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Vyhláška

Podrobnosti:

Spisová značka:

4091/2022/SPR/OVÚ/Kat

Č.j.:

4646/2023

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Jaroslav Katuš

483 357 535

483 357 353

katus@mestojablonec.cz

Vyhotoveno dne:

16.01.2023


Obec Frýdštejn
Frýdštejn 80
463 42 Frýdštejn

Frýdštejn – vodovodní řad, k. ú. Bezděčín u Jablonce nad Nisou, k.ú. Frýdštejn   ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 19.05.2022 podala

Obec Frýdštejn, IČO 00262323, Frýdštejn 80, 463 42 Frýdštejn

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 15 odst. 6 vodního zákona a § 94p odst. 1 stavebního zákona

schvaluje stavební záměr

ke stavbě vodního díla:

Frýdštejn – vodovodní řad, k. ú. Bezděčín u Jablonce nad Nisou, k.ú. Frýdštejn

na pozemku st. p. 103 a p. č. 9/2, 200/2, 329/5, 333/1, 1258/1, 1273/1, 1274, 1275/1, 1283/1, 1293/1, 1526, 1530, 1624 v katastrálním území Bezděčín u Jablonce nad Nisou a p. č. 26/1, 27/1, 709/2, 2058, 2059/1 v katastrálním území Frýdštejn.

(dále jen "stavba").

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje

Liberecký

Název obce

Frýdštejn

Identifikátory katastrálních území

603406, 635201

Názvy katastrálních území

Bezděčín u Jablonce nad Nisou,

Frýdštejn

Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

st. p. 103, parc. č. 9/2, 200/2, 329/5, 333/1, 1258/1, 1273/1, 1274, 1275/1, 1283/1, 1293/1, 1526, 1530, 1624 v katastrálním území Bezděčín u Jablonce nad Nisou, parc. č. 26/1, 27/1, 709/2, 2058, 2059/1 v katastrálním území Frýdštejn

Čísla hydrologického pořadí

1-05-02-0350-0-00

Vodní útvar

HSL_1970 – Mohelka od pramene po Bezděčínský potok včetně

Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y) – řad 1

987571, 682864

Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y) – řad 1

986875, 684337

Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y) – řad 2

987451, 683764

Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y) – řad 2

987365, 683777

Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y) – řad 3

987352, 683879

Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y) – řad 3

986875, 684337

Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y) – řad 4

987229, 683839

Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y) – řad 4

987299, 683883

Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y) – řad 5

987579, 682551

Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y) – řad 5

987523, 682464

Vodovodní řady

Druh vodovodního řadu (Č 28)

zásobovací síť

Celková délka řadů

2425 m

Nejmenší jmenovitá světlost řadu

90 mm

Největší jmenovitá světlost řadu

110 mm

Jiné vodárenské objekty

Název objektu

Redukční ventil

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Název vodovodu

Vodovodní řád Frýdštejn

Stavby vodovodních řadů a objektů včetně úpraven vody

vodovodní řady zásobovací sítě

Název vodního díla

Vodovodní řád Frýdštejn

Popis stavby:

vodovod 1 - PE 100-RC 110 × 6,6 dl. 1844 m, je prodloužením zásobního řadu OC80, z toho úsek v silnici III/28714 o délce 262,2 m (mezi č. p. 22 a 28 v k. ú. Bezděčín u Jablonce nad Nisou) bude pouze rekonstrukce; na řadu bude redukční ventil pro snížení tlaku, umístěný v podzemní armaturní šachtě, jeden automatický vzdušník a v závěru řadu vodoměr v podzemní armaturní šachtě, řad bude šoupaty rozdělen na 4 provozní sekce,

vodovod 2 - PE 100-RC 90 × 5,4 dl. 304 m, odbočuje z řadu 1 před redukčním ventilem, na řadu bude automatický vzdušník a hydrant ve funkci kalníku,

vodovod 3 - PE 100-RC 90 × 5,4 dl. 47 m, odbočuje z řadu 1 za redukčním ventilem, osazen jeden automatický vzdušník

vodovod 4 - PE 100-RC 90 × 5,4 dl. 82 m, odbočuje z řadu 1 za redukčním ventilem, osazen hydrant ve funkci kalníku, který bude sloužit i pro odkalení řadu 1

vodovod 5 - PE 100-RC 90 × 5,4 dl. 148,0 m, propojuje dvě potrubí ve Frýdštejně v dolním tlakovém pásmu (zokruhování), řad bude odvzdušněn do potrubí v místě odbočení a odkalen do stáv. hydrantu v místě napojení na dolní řad,

II. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle schváleného projektu stavby, při respektování podmínek výroku tohoto rozhodnutí.

2. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky majitelů a správců dotčených sítí: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a. s., GasNet služby, s.r.o., Telco Pro Services, a. s. a SČVK a. s. uvedené v jejich jednotlivých vyjádřeních.

3. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku, Povodí Labe, s. p. ze dne 15.09.2022 č. j. PLa/2022/041151:

a) Nesmí dojít k ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod.

b) V případě havárie bude postupováno dle § 41 vodního zákona.

c) Veškerý stavební materiál požadujeme skladovat tak, aby při zvýšených povodňových průtocích nemohlo dojít k jeho odplavování.

d) Upozorňujeme, že za stav křížení trvale odpovídá vlastník (provozovatel) a je povinen dbát o jejich řádný stav a funkci.

e) Požadujeme dodržet normu ČSN 75 2130 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“.

f) Upozorňujeme, že Povodí Labe, s. p. nenese odpovědnost za škody způsobené průchodem velkých vod.

4. Žadatel zajistí potřebné opatření při provádění stavby v místě stávající studny nacházející se na pozemku p. č. 1274 v k. ú. Bezděčín u Jablonce nad Nisou tak, aby nedošlo k ovlivnění této studny stavbou. Např. použití vhodných pažících prostředků, ruční provádění výkopů nebo použití vhodného jílového těsnění výkopu.

5. Záměr bude realizován beze změn, které by vyžadovaly opětovné posouzení souladu s územně plánovací dokumentací.

6. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku Krajské hygienické stanice ze dne 22.12.2021 č. j. KHSLB 24204/2021

a) Před uvedením stavby do užívání předložit protokol o kráceném rozboru vzorku vody z rekonstruovaného vodovodního řádu prokazující soulad s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

b) Před uvedením stavby do užívání předložit doklady prokazující soulad použitých materiálů přicházejících do přímého styku s vodou s požadavky § 5 zákona 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů

7. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Krajské správy silnic Libereckého kraje ze dne 01.12.2021 č. j. KSSLK/8790/2021:

a)  Realizace stavby v silnici III/28724 musí být provedena před plánovanou rekonstrukcí vozovky.

b)  Výkop bude zabezpečen proti podmáčení a sesuvu, aby nedošlo k narušení konstrukce silnice. Při provádění výkopů a zásypů rýh pro vedení ve vozovce a přilehlých pozemcích musí být dodrženy a konstrukce provedeny dle „Technických podmínek č. 146“ schválené MDS ČR dne 30.3.2001.

c) Vodovod bude proveden překopem vozovky a podélným uložením do nezpevněné krajnice. Požadujeme, abychom byli přizváni ke kontrole před zahrnutím rýh a jam. Zemní práce v blízkosti ostatních podzemních zařízení budou prováděny ručně. Je nutné dbát, aby nedošlo k poškození podzemních zařízení ostatních správců.

d)  Kontrolní statické zkoušky budou provedeny dle ČSN 72 1006, a to zkušebnou oprávněnou MD ČR. Míra zhutnění musí odpovídat požadavkům na konstrukci vozovky dle katalogu „TP 170“.

e)  Následná obnova povrchu silnice po překopu bude provedena strojně v celé délce zásahu s přesahem minimálně 0,5 m od hrany výkopu na obě strany, celková šíře minimálně 1,5 m.

f) Styk nové obrusné vrstvy s vozovkou bude proříznut a opatřen zálivkou z modif. Asfaltu na hloubku 30 mm.

g)  Veškeré silniční stavby musí být zachovány, nebo po stavbě obnoveny – silniční příkop, propustky. Vytěžený výkopek musí být ihned po vytěžení odvážen na skládku, nesmí být ukládán na vozovku silnice. Stavebník musí komunikaci udržovat v čistotě.

h)  Zhotovitel musí postupovat dle technických zásad a podmínek, pro zásahy do povrchu komunikací, pro ukládání inženýrských sítí. Technické podmínky jsou veřejně přístupné na http://www.ksslk.cz

i) Krytí ukládané IS musí být v souladu s ČSN 73 6005.

j) Veškerá odvodňovací zařízení komunikací (silniční propustky, zatrubnění atd.) a mosty budou nově ukládanými IS podcházeny nebo obcházeny.

k) KSSLK neručí za případné škody vzniklé provozem na silnici, silniční udržbou nebo v důsledku porušení podloží vozovky. Případně poškozený siln. Majetek musí být uveden do původního stavu.

l) Technické podmínky správce nenahrazují povolení k zásahu do silničního pozemku, před zahájením prací požádejte příslušný Městský úřad, odbor dopravní o vydání rozhodnutí k zvláštnímu užívání komunikace pro stavbu. Podmínky KSSLK p. o. budou jeho součástí.

m) Vedení inženýrských sítí v silničním pozemku bude zaměřeno odpovědným geodetem a jejich měření předáno KSSLK.

n)  Ponesete odpovědnost 60 měsíců od dokončení a předání za stav na siln. Majetku v místech narušení. Rovněž po tuto dobu ponesete záruky škody na majetku a zdraví uživatelů silnice, ke kterým by došlo prováděním prací nebo nedokonalou výspravou v místech zásahů.

o)  Práce v silničním pozemku nesmí být prováděny v době od 1.11. do 31.3. (v případě dobrých klimatických podmínek bude možné projednat posunutí termínu ukončení stavby před zimou).

8. Stavbu nutno provádět z jakostního materiálu a za odborného dozoru.

9. Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích bude při stavbě řešena dle platných TP 66 (II. vydání) a dalších technických předpisů a norem a bude před stavbou projednána v dostatečném předstihu se zdejším DI a u příslušného silničního úřadu. Před zahájením stavebních prací je také nutné vyřešit majetkové záležitosti a povolení zvláštního užívání komunikací při provádění stavebních prací v komunikacích.

10.  Při provádění stavebních prací musí být dodrženy bezpečnostní předpisy na ochranu zdraví pracujících a třetích osob, jakož i ostatní předpisy na provádění vodních děl.

11.  Při stavbě budou dodržena ustanovení předpisů upravující požadavky na provádění staveb a příslušné technické normy, zejména vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích na vodní díla a vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon
o vodovodech a kanalizacích). 

12.  Investor zajistí před zahájením stavby vytýčení stávajících podzemních sítí prostřednictvím jejich správců a při stavbě bude postupovat tak, aby nedošlo k jejich poškození.

13.  Pro výkopy na veřejných prostranstvích a uzavírky komunikací je nutno vyžádat si povolení u příslušného orgánu.

14.  Stavební mechanizmy nesmí být používány tam, kde to některý ze správců podzemních sítí a zařízení výslovně zakázal.

15.  Stavebníkovi se ukládá projednat s vodoprávním úřadem veškeré změny projektu stavby, které se ukázaly nutné v průběhu výstavby a které by měnily technické řešení vodního díla nebo majetkoprávní vztahy.

16.  Náhradu případných škod, vzniklých při výstavbě lze uplatnit u stavebníků. Pokud nedojde k dohodě, pak podle Občanského zákoníku u soudu.

17.  Při stavbě budou respektovány stávající nemovitosti a zařízení, nacházející se v trase, případně bezprostřední blízkosti stavby, které jsou ve vlastnictví jiných fyzických nebo právnických osob.

18.  Na stavbě bude veden stavební deník.

19.  Vodoprávní úřad bude zván na kontrolní dny.

20.  Stavba bude realizována dodavatelsky (dle výběrového řízení). Stavebník písemně oznámí na MMJN – vodoprávní úřad dodavatele stavby a osobu, pověřenou výkonem odborného dozoru stavby.

21.  Štítek “ Stavba povolena” bude po dobu stavby umístěn na viditelném místě. Vyvěšen bude po nabytí právní moci povolení ke stavbě vodního díla.

22.  Terén bude po ukončení stavebních prací uveden do řádného stavu v celé délce trasy, včetně ploch a skládek stavebního materiálu, zařízení staveniště apod.

23.  Stavba bude realizována s termínem dokončení 01/2025.

24. Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona. Žádost o kolaudační souhlas podává stavebník.

25.  Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu v Jablonci nad Nisou ukončení stavby. Žádost o kolaudační souhlas bude doložena projektem stavby dle skutečného provedení, dokladem o vyčištění, protokolem o tlakových zkouškách vodovodu, protokol o funkčnosti signalizačního vodiče či lanka, protokol o provedení funkčnosti všech použitých armatur, protokol o provedení dezinfekce, protokol o proplachu, o průchodnosti potrubí, dokladem o zkoušce vodotěsnosti, dokladem o použitelnosti materiálu pro styk s pitnou vodou, kráceným vzorkem vody, geodetickým zaměřením, zápisem o převzetí stavby mezi dodavatelem a stavebníkem, stavebním deníkem, dokladem o likvidaci vzniklých odpadů, souhlasy správců stavbou dotčených IS, souhlasy vlastníků stavbou dotčených pozemků.

Účastníci řízení, dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Frýdštejn, Frýdštejn 80, 463 42  Frýdštejn
Ing. Milada Franzová, nar. 27.07.1974, Sestroňovice 22, 463 42  Frýdštejn-Sestroňovice
Věra Matějcová, nar. 07.10.1955, Sestroňovice 10, 463 42  Frýdštejn-Sestroňovice
Ing. Radek Matějec, nar. 27.11.1976, Sestroňovice 10, 463 42  Frýdštejn-Sestroňovice
Jan Nedvídek, nar. 14.10.1977, Ve studeném 1817/4, 147 00  Praha-Braník
Barbora Nedvídková, nar. 02.12.1979, České mládeže 162/145, 460 08  Liberec-Liberec VIII-Dolní Hanychov
Jaroslav Polák, nar. 26.05.1972, Sestroňovice 1, 463 42  Frýdštejn-Sestroňovice
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže 632/32, 460 06  Liberec-Liberec VI-Rochlice
Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689/14, 415 01  Teplice-Trnovany
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689/14, 415 01  Teplice-Trnovany

Odůvodnění:

Dne 05.08.2022 podal žadatel žádost o společné povolení na umístění a povolení výše uvedené stavby (dále jen „společné povolení“), uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

K žádosti byly přiloženy následující doklady:

- projektová dokumentace – Ing. Zdeněk Hudec (ČKAIT 0500390), 10/2020

- souhlasy vlastníků stavbou dotčených pozemků

- smlouvy o zřízení věcných břemen

- Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí – orgán státní správy lesů – závazné stanovisko ze dne 10.11.2020 zn. OZP/20/3446/VET

- Magistrát města Jablonec n. N. – OÚSP-OÚP – závazné stanovisko ze dne 11.01.2023 č. j. 2769/2023

- Magistrát města Jablonec n. N. – OSŽP-ODS – rozhodnutí ze dne 29.12.2021 č. j. 104050/2021

- Obecní úřad Frýdštejn – rozhodnutí ze dne 03.01.2022 č. j. 00004/22/UÚ

- Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci – závazné stanovisko ze dne 22.12.2021 č. j. KHSLB 24204/2021

- Povodí Labe, s. p. – stanovisko ze dne 15.09.2022 č. j. PLa/2022/041151

- Krajská správa silnic Libereckého kraje, p. o. – souhlas ze dne 01.12.2021 zn. KSSLK/8790/2021

- ČEZ Distribuce, a. s. – vyjádření ze dne 03.11.2022 č. j. 001128706778

- Telco Pro Services, a. s. – vyjádření ze dne 09.03.2022

- SČVK, a. s. – vyjádření k PD ze dne 13.09.2022 č. j. O22690096835/TPCLI/Za

- SČVK, a. s. – vyjádření k PD ze dne 13.09.2022 č. j. O22690096812/TPCLI/Za

- HZS Libereckého kraje – vyjádření ze dne 05.09.2022

- GasNet Služby, s.r.o. – stanovisko ze dne 04.01.2023 zn. 5002743617

- Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. – vyjádření ze dne 2.01.2023 č. j. 141/23

a dále vyjádření vlastníků, provozovatelů a správců sítí technického vybavení, kteří nemají
v oblasti stavby umístěna svá zařízení.

Vodoprávní úřad podle § 94k stavebního zákona a § 27 správního řádu určil okruh účastníků řízení takto:

Hlavním účastníkem stavebního řízení podle § 94k písm. a) stavebního zákona ve smyslu § 27 odst. 1 správního řádu je stavebník: Obec Frýdštejn, IČO 00262323, Frýdštejn 80, 463 42 Frýdštejn. Stavebník je zároveň i účastníkem podle § 94k písm. b) stavebního zákona.

Účastníkem řízení podle § 94k písm. c) stavebního zákona ve smyslu § 27 odst. 1 správního řádu je vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li stavebníkem: Severočeská vodárenská společnost a. s., IČO 49099469, Přítkovská č. p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO 49099451, Přítkovská 1689/14, 415 01 Teplice-Trnovany.

Účastníkem řízení podle § 94k písm. d) stavebního zákona ve smyslu § 27 odst. 1 správního řádu je vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem: Milada Franzová, Věra Matějcová, Radek Matějec, Jan Nedvídek, Barbora Nedvídková, Jaroslav Polák a Liberecký kraj a osoby, které mají jiné věcné právo k těmto pozemkům - vlastníci a správci dotčených inženýrských sítí - Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a. s., GasNet služby, s.r.o., Telco Pro Services, a. s. a SŠVK a.s.

Účastníkem řízení podle § 115 odst. 5 vodního zákona ve smyslu § 27 odst. 3 správního řádu je správce vodního toku: Povodí Labe, s. p. Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové.

Účastníkem řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona ve smyslu § 27 odst. 2 správního řádu je osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno - osoby s vlastnickými právy nebo jinými věcnými právy k pozemkům st. p. č. 108, 109, 110, 111, 115, 118, 120/1, 120/2, 123, 152, 158, 222 a p. p. č. 9/1, 9/3, 109/2, 109/4, 128/1, 133/1, 133/2, 135, 136, 137, 139/1, 139/2, 140/1, 140/2, 141/1, 141/2, 142, 143, 144, 149, 160, 161, 190, 191/2, 194, 197/1, 197/2, 197/3, 199, 201, 203, 206, 208, 227, 228/1, 228/7, 228/8, 228/9, 324/1, 324/2, 327, 328/2, 329/1, 329/3, 329/4, 331/1, 331/2, 331/3, 331/4, 1268/1, 1270/7, 1283/3, 1293/2, 1446, 1451, 1513, 1514, 1516, 1520, 1522, 1524, 1525, 1527, 1528, 1535, 1536, 1538, 1539, 1541 a 1623, vše v k.ú. Bezděčín u Jablonce nad Nisou a st. p. č. 33 a p. p. č. 696, 701, 702, 703, 704, 708/1, 708/2, 709/3, 709/10, 709/12 a 2060, vše v k.ú. Frýdštejn.

Vodoprávní úřad následně dne 12.07.2022 oznámil účastníkům řízení zahájení společného řízení. Vzhledem k tomu, že počet určených účastníků dosáhl vyššího počtu než 30 účastníků, vodoprávní úřad v tomto řízení postupoval v souladu s § 144 správního řádu a § 94l odst. 3 stavebního zákona a dokumenty určené pro účastníky řízení dle § 94k písm. e) stavebního zákona doručoval dle § 94m odst. 2 stavebního zákona a § 144 odst. 2 správního řádu veřejnou vyhláškou vyvěšením na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou a úřední desce obecních úřadů stavbou dotčených obcí, tj. Obce Frýdštejn (tedy na úřední desce obecního úřadu ve Frýdštejně).

V průběhu řízení uplatnili dne 15.08.2022 pod č. j. 69208/2022 a dne 16.08.2022 pod č. j. 69579/2022 účastníci řízení pan Karel Janků a paní Dana Janků Paříková námitky v řízení a dne 16.08.2022 pod č. j. 69578/2022 ještě navrhli do řízení své důkazy. Vypořádání s námitkami je uvedeno níže v tomto odůvodnění. Žádný jiný účastník řízení ve stanovené lhůtě námitky nepodal ani nenavrhl žádné důkazy.

Na základě podaných námitek a na základě přezkoumání žádosti o vydání společného povolení vodoprávní úřad shledal, že podaná žádost trpí nedostatky a proto dne 30.08.2022 výzvou č. j. 73307/2022 vyzval žadatele, aby nejpozději do 31.12.2022 tyto nedostatky odstranil tím, že doplní uvedené doklady. Probíhající řízení svým usnesením uvedeným rovněž v dokumentu č. j. 73307/2022 ze dne 30.08.2022 vodoprávní úřad přerušil.

Dne 21.11.2022 žadatel doplnil požadované dokumenty.

Vodoprávní úřad shledal, že v řízení shromáždil dostatečné podklady, aby v řízení rozhodl a o této skutečnosti dne 23.11.2022 svým sdělením č. j. 97466/2022 informoval účastníky řízení, které zároveň poučil, že s podklady řízení je možné se seznámit a vyjádřit se k nim.

Tohoto práva využili účastníci řízení pan Karel Janků a paní Dana Janků Paříková, kteří se s podklady seznámili nahlédnutím do spisu řízení dne 19.12.2022 a dne 22.12.2022 pod č. j. 106013/2022 podali vodoprávnímu úřadu své vyjádření k podkladům rozhodnutí. Žádný jiný účastník řízení své právo seznámit se s podklady řízení nevyužil ani se k podkladům řízení nevyjádřil.

Ve svých námitkách řízení č. j. 69208/2022 podaných dne 15.08.2022 účastníci řízení pan Karel Janků a paní Dana Janků Paříková tvrdí, že jsou oba účastníci řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona a pan Karel Janků ještě účastník podle § 94k písm. d) stavebního zákona. Vodoprávní úřad postupoval v souladu s první větou § 28 odst. 1 správního řádu a pana Janků i paní Janků Paříkovou za účastníky považoval a v průběhu celého řízení s nimi i tak podle správního řádu a stavebního zákona jednal. Ve své urgenci pod č. j. 105229/2022 podané dne 19.12.2022 pan Janků a paní Janků Paříková vznáší obavy z toho, jestli je vodoprávní úřad považuje za účastníky řízení a vyžadují po vodoprávním úřadu vydání usnesení o tom, jestli jsou nebo nejsou účastníci tohoto řízení. Vodoprávní úřad dne 22.12.2022 vydal své usnesení č. j. 106106/2022, ve kterém rozhodl že pan Karel Janků i paní Dana Janků Paříková jsou oba účastníci řízení podle § 94 k písm. e) stavebního zákona a zároveň uvedl důvody, které k tomuto rozhodnutí vedly.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona a projednal ji s účastníky řízení
a s dotčenými správními úřady a dále přezkoumal podané námitky a navržené důkazy. Vodoprávní úřad shledal, že uskutečněním nebo užíváním stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy a na základě výše uvedeného neshledal žádné skutečnosti nebo důvody, které by bránili umístění a povolení stavby, a proto vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Vodoprávní úřad přezkoumal námitky podané dne 15.08.2022 pod č. j. 69208/2022 a dne 16.08.2022 pod č. j. 69579/2022 a důkazy navržené dne 16.08.2022 pod č. j. 69578/2022 a pro přehlednost tohoto odůvodnění uvedl stručně jednotlivé důvody námitek bodově seřazeny a očíslovány, přičemž se ke každému bodu vyjadřuje samostatně:

1) Pan Janků a paní Janků Paříková se odkazují na řízení spis. zn. 944/2022/SPR/OVÚ/Go a uvádějí, že předmět řízení je v obou řízeních stejný, resp. není podle nich zřejmý rozdíl mezi těmito řízeními. Vypořádání: Vzhledem k tomu, že řízení spis. zn. 944/2022/SPR/OVÚ/Go bylo zastaveno a spis je uzavřený, vodoprávní úřad přistupuje k podané žádosti č. j. 44714/2022 a následně vedenému řízení spis. zn. 4091/2022/SPR/OVÚ/Kat jako k úplně nové věci bez ohledu na to, jestli spolu tato dvě řízení či jejich předmět nějak souvisí. Vzhledem k tomu, že tato námitka nemá vliv na provádění nebo užívání stavebního záměru, vodoprávní úřad tuto námitku zamítá.

2) Pan Janků a paní Janků Paříková vznášejí obavy z platnosti některých stanovisek vydaných dotčenými orgány nebo vlastníky či správci dotčené technické infrastruktury. Vypořádání: Vodoprávní úřad všechna stanoviska přezkoumal a vyzval žadatele k doplnění stanovisek, která chyběla nebo u kterých shledal nedostatky. Žadatel všechna požadovaná stanoviska doplnil a všechna stanoviska jsou ke dni vydání rozhodnutí platná. Této námitce tedy bylo vyhověno a nedostatky byly odstraněny.

3) Pan Janků a paní Janků Paříková uvádějí, že z žádosti není zřejmé, jestli jsou součástí stavby také vodovodní přípojky k jednotlivým domům. Pokud ano, pan Janků, jako spolumajitel pozemku p. č. 136 v k.ú. Bezděčín u Jablonce nad Nisou nesouhlasí s tím, aby na tomto pozemku byla přípojka umístěna. Vypořádání: Vodoprávní úřad přezkoumal, podanou žádost o vydání společného povolení a jejích příloh a shledal, že některé výkresy projektové dokumentace mohou zkreslovat skutečnost, že jsou vodovodní přípojky součástí stavby. V textové části projektové dokumentace je však výslovně uvedeno, že vodovodní přípojky nejsou součástí stavby a na některých výkresech jsou zakresleny pouze orientačně. Nicméně v tomto řízení nejsou vodovodní přípojky zahrnuty a tímto rozhodnutí se žádná přípojka neumisťuje ani nepovoluje. Této námitce je tak vyhověno.

4) Pan Janků a paní Janků Paříková uvádí, že s nimi žadatel nekomunikuje nebo komunikuje jen velmi stroze a neurčitě ve věci případného napojení jejich nemovitosti – domu č. p. 13 nacházejícího se na pozemku p. č. 229 v k. ú. Bezděčín u Jablonce nad Nisou nebo dokonce, že je nechce na nový vodovod napojit. Vypořádání: Napojení jednotlivých nemovitostí v jakékoliv části obce Frýdštejn na předmětnou stavbu není předmětem tohoto řízení a tímto rozhodnutí se žádná přípojka neumisťuje ani nepovoluje. Smluvní připojení na vodovod je obchodním vztahem mezi obcí a odběratelem a není předmětem tohoto řízení a ani v kompetenci vodoprávního úřadu. Vodoprávní úřad shledal, že se tato námitka netýká umístění ani provádění stavby, a proto k ní podle předposlední věty § 94n odst. 3 stavebního zákona nepřihlíží.

5) Pan Janků a paní Janků Paříková ve svých námitkách vznáší obavy z toho, že stavba může ovlivnit stávající zdroj vody – studnu nacházející se na pozemku p. č. 1274 v k. ú. Bezděčín u Jablonce nad Nisou (dále jen „studna“). Vypořádání: Projektant stavby se v projektové dokumentaci vyjadřuje o krajně nevhodném umístění studny a zásadně nedoporučuje odebírání vody z ní. Zamýšlí se nad tím, že nejvhodnější by bylo odstranění tohoto vodního díla. Zároveň ale výslovně uvádí, že samotnou stavbu vodovodu je možné provést bez dotčení předmětné studny, resp. k tomu navrhuje opatření, aby stavba vodovodu studnu neovlivnila. Hloubka výkopu v místě studny je navržena podle svažitosti terénu v rozmezí 1,68 – 1,72 m. Hloubka vody ve studni (můžeme také rozumět hladina jímané spodní vody) se nachází dle zjištění vodoprávního úřadu v cca 3,0 m. Výkop by tedy měl být prováděn v nižší hloubce (tj. výše/mělčeji) než je hladina dotčené spodní vody. I za navrženého použití hutněného jílového těsnění a za použití odpovídajících pažících prostředků lze tak výkop bez ovlivnění studny provést. Použití těchto prostředků při provádění stavby vodoprávní úřad uložil v podmínce č. 4 výroku tohoto rozhodnutí. O stavu této studny jako vodního zdroje je vedeno samostatné řízení. Na základě výše uvedeného vodoprávní úřad shledal, že stavbu je možné provést bez ovlivnění stávající studny, proto námitky v této věci zamítá.

6) Pan Janků a paní Janků Paříková vznáší obavy ze zamezení přístupu a příjezdu k jejich nemovitosti po dobu provádění stavby a zároveň upozorňují na chybějící povolení ke zvláštnímu užívání komunikace z důvodu provádění stavebních prací. Vypořádání: Stavba bude prováděna v režimu dopravní uzavírky dle § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“). Zde je uvedeno, že příjezd k sousedním nemovitostem může být po dobu uzavírky omezen bez náhrady. Přístup k nemovitostem bude zachován. V obci je také zároveň dostatek místa k případnému dočasnému odstavení vozidel, která se nebudou moci na uzavřenou část místní komunikace dostat. Již z povahy věci je logické, že si výstavba inženýrské sítě (v podstatě jakékoliv) zpravidla vyžádá omezení příjezdu k nemovitostem. O povolení zvláštního užívání komunikace z důvodu provádění stavebních prací se obvykle podle všeobecných zvyklostí žádá těsně před zahájením stavebních prací podle aktuálních místních podmínek. Obvykle se uvádí lhůta alespoň 30 dní před zahájením prací. Povolení zvláštního užívání komunikace je navíc v kompetenci příslušného silničního správního úřadu nikoliv vodoprávního úřadu. Na základě výše uvedeného neshledal vodoprávní úřad žádné skutečnosti, které by z tohoto podhledu bránili umístění a povolení stavby, a proto tuto část námitek zamítá.

7) Pan Janků a paní Janků Paříková se v námitkách domnívají, že vozovka místní komunikace nacházející se na pozemku p. č. 1274 v k. ú. Bezděčín u Jablonce nad Nisou nebyla vybudována v souladu se zákony a technickými normami. Stav této vozovky může podle nich mít vliv na stav vodního zdroje (uvedeného v bodě námitek č. 5) nebo na provádění stavby. Vypořádání: Orgánem státní správy ve věci pozemních komunikací je příslušný silniční správní úřad či příslušný speciální stavební úřad ve věcech staveb pozemních komunikací. Vodoprávní úřad doporučuje účastníkům řízení obrátit se v jakékoliv věci současného i minulého stavu předmětné místní komunikace na příslušný silniční správní úřad či příslušný speciální stavební úřad.  Vodoprávní úřad shledal, že se tato námitka netýká umístění ani provádění stavby, a proto k ní podle předposlední věty § 94n odst. 3 stavebního zákona nepřihlíží.

8) Pan Janků a paní Janků Paříková vznášejí obavy z toho, že stavba není v souladu s územním plánem obce Frýdštejn. Vypořádání: Vybudování vodovodu do částí obce Sestroňovice a Bezděčín jako celku je v souladu s územním plánem obce Frýdštejn. V textové částí projektové dokumentace jsou sice uvedeny odchylky navržené stavby od územního plánu, ale tyto odchylky projektant náležitě zdůvodnil. Zdůvodnění přezkoumal i dotčený orgán územní plánování, který vydáním jeho platného závazného stanoviska uznal záměr jako přípustný. Vodoprávní úřad v souladu se závazným stanoviskem orgánu územního plánování posoudil záměr stavby jako přípustný a tato námitka se tak zamítá.

9) Pan Janků a paní Janků Paříková se obávají, že jejich nemovitost – dům č. p. 13 nebude zásobena pitnou vodou, protože stavbou dojde ke znehodnocení veřejné studny (viz bod č. 5 těchto námitek) nebo tím, že jim nebude umožněno se na vodovod připojit. Vypořádání: Provádění stavby ve vztahu k veřejné studni a její ochraně je řešeno v bodě č. 5 vypořádání těchto námitek. Připojení nemovitosti domu č. p. 13 bylo řešeno v bodě č. 4 těchto námitek. Vzhledem k tomu, že zásobování domu č. p. 13 pitnou vodou není předmětem tohoto řízení, vodoprávní úřad shledal, že se tato námitka netýká umístění ani provádění stavby, a proto k ní podle předposlední věty § 94n odst. 3 stavebního zákona nepřihlíží. Vodoprávní úřad zároveň uvádí, že umístění a provedení stavby nemá vliv na jinou případnou alternativu zásobování domu č. p. 13 pitnou vodu – např. donáška vody z jiného zdroje či vybudování vlastní studny na pozemku p. č. 229 v k. ú. Bezděčín u Jablonce nad Nisou.

10) Pan Janků a paní Janků Paříková ve svých námitkách a důkazech odkazují na minulost majetkoprávních vztahů některých pozemků dotčených stavbou, např. pozemků p. č. 228/8 nebo 228/7, oba v k.ú. Bezděčín u Jablonce nad Nisou. Vypořádání: Vodoprávní úřad sděluje, že dle § 94n odst. 4 stavebního zákona není v jeho kompetenci posuzovat vlastnická či jiná věcná práva, a proto k této námitce podle předposlední věty § 94n odst. 3 stavebního zákona nepřihlíží.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Vodoprávní úřad přezkoumal vyjádření k podkladů řízení č. j. 106013/2022 podané dne 22.12.2022 a shledal, že toto vyjádření obsahuje stejné argumenty uvedené již v podaných námitkách řízení. Např. záležitosti ve věci stávající studny uvedené v bodu č. 5 nebo situace umístění vodovodních přípojek uvedené a vypořádané v bodě č. 3 námitek. Tyto skutečnosti byly již vypořádány v rámci vypořádání s námitkami a vzhledem k tomu, že se pouze jedná o stejné opakování těch samých argumentů, se kterými se vodoprávní úřad vypořádal v rámci vypořádání námitek, nebude vodoprávní úřad k tomuto vyjádření k podkladům řízení přihlížet.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová v. r.

vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

Za správnost vyhotovení: Mgr. Michal Holý

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 12.07.2022.

Obdrží:

  1. účastník řízení podle ust. § 94k písm. a) stavebního zákona ve smyslu ust. § 27 odst. 1 správního řádu a zároveň § 94k písm. b) stavebního zákona:

1. Obec Frýdštejn, IDDS: psfbk4n
sídlo: Frýdštejn č.p. 80, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou

  1. účastník řízení podle ust. § 94k písm. c) a d) stavebního zákona ve smyslu ust. § 27 odst. 1 správního řádu


2. Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03  Hradec Králové 3
3. Ing. Milada Franzová, Sestroňovice č.p. 22, Frýdštejn, 463 42  Hodkovice nad Mohelkou
4. Věra Matějcová, Sestroňovice č.p. 10, Frýdštejn, 463 42  Hodkovice nad Mohelkou
5. Ing. Radek Matějec, IDDS: kizdbx7
trvalý pobyt: Sestroňovice č.p. 10, Frýdštejn, 463 42  Hodkovice nad Mohelkou
6. Jan Nedvídek, Ve studeném č.p. 1817/4, Praha 4-Braník, 147 00  Praha 47
7. Barbora Nedvídková, České mládeže č.p. 162/145, Liberec VIII-Dolní Hanychov, 460 08  Liberec 8
8. Jaroslav Polák, Sestroňovice č.p. 1, Frýdštejn, 463 42  Hodkovice nad Mohelkou
9. Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w
sídlo: České mládeže č.p. 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06  Liberec 6
10. Severočeská vodárenská společnost a.s., IDDS: 7egf9my
sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01  Teplice 1
11. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01  Teplice 1

  1. účastníci řízení podle ust. § 94k písm. e) stavebního zákona ve smyslu ust. § 27 odst. 2 správního řádu:

Osoby s vlastnickými právy nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: st. p. č. 108, 109, 110, 111, 115, 118, 120/1, 120/2, 123, 152, 158, 222 a p. p. č. 9/1, 9/3, 109/2, 109/4, 128/1, 133/1, 133/2, 135, 136, 137, 139/1, 139/2, 140/1, 140/2, 141/1, 141/2, 142, 143, 144, 149, 160, 161, 190, 191/2, 194, 197/1, 197/2, 197/3, 199, 201, 203, 206, 208, 227, 228/1, 228/7, 228/8, 228/9, 324/1, 324/2, 327, 328/2, 329/1, 329/3, 329/4, 331/1, 331/2, 331/3, 331/4, 1268/1, 1270/7, 1283/3, 1293/2, 1446, 1451, 1513, 1514, 1516, 1520, 1522, 1524, 1525, 1527, 1528, 1535, 1536, 1538, 1539, 1541 a 1623, vše v k.ú. Bezděčín u Jablonce nad Nisou, St. p. č. 33 a p. p. č. 696, 701, 702, 703, 704, 708/1, 708/2, 709/3, 709/10, 709/12 a 2060, vše v k.ú. Frýdštejn : doručováno veřejnou vyhláškou.

  1. K vyvěšení na úřední desce:

Magistrát města Jablonec nad Nisou – 1 ×
Obecní úřad Frýdštejn – 1 ×

[pasteEnd]