Aktuální oznámení

Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/29029 k.ú. Bedřichov u Jablonce nad Nisou, obec Bedřichov

Číslo jednací:1248/2023
Den vyvěšení:13.1.2023
Den sejmutí:28.1.2023
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Vyhláška

Podrobnosti:

Spisová značka:

6123/2022/ODS/PDS/Koš

Č.j.:

1248/2023

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Košťáková

483 357 295

482 357 442

kostakova@mestojablonec.cz

Vyhotoveno dne:

4.1.2023


Obec Bedřichov
Bedřichov č.p. 218
468 12  Bedřichov

 

 

 

OZNÁMENÍ  VEŘEJNOU  VYHLÁŠKOU

opatření obecné povahy

stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční, jako příslušný silniční správní úřad na úseku místních komunikací a silnic II.a III. třídy v obvodu rozšířené působnosti města Jablonec nad Nisou podle ustanovení § 124, odst. (6) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“) na základě žádosti ze dne 21.9.2022 podané obcí Bedřichov, IČO 00525511, Bedřichov č.p. 218, 468 12  Bedřichov dle § 77, odst.(1), písm. c) zákona o silničním provozu

stanoví

místní úpravu provozu na silnici III/29029 – DZ B20a (40) -nejvyšší povolená rychlost vše k.ú. Bedřichov u Jablonce nad Nisou, obec Bedřichov

 

dle návrhu zpracovaného obcí Bedřichov se sídlem Bedřichov 219, PSČ 468 12, IČO 00525511 ze dne 21.9.2022 a předchozího písemného vyjádření Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou, ul.28.října 10, Jablonec nad Nisou, PSČ 466 01 ze dne 29.7.2022 čj. KRPL-67023/ČJ-2022-180406-02.

 

Odpovědná osoba

Obec Bedřichov, IČO 00525511, Bedřichov č.p. 218, 468 12  Bedřichov v zastoupení starostou Petrem Holubem, tel.č. 734 167 790.

 

Další podmínky

  1. V rámci tohotoPDZ“ bude užito dopravního zařízení v základním provedení dle EN 12899-1 a ve smyslu technických podmínek /např.TP 65, TP 119 apod./, zák.č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů  a vyhlášky MDS č.294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, vše ve znění pozdějších úprav.
  2. Instalaci dopravního značení provede odborná osoba, a to dle návrhu zpracovaného obcí Bedřichov se sídlem Bedřichov 219, PSČ 468 12, IČO 00525511 ze dne 21.9.2022 a předchozího písemného vyjádření Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou, ul.28.října 10, Jablonec nad Nisou, PSČ 466 01 ze dne 29.7.2022 čj. KRPL-67023/ČJ-2022-180406-02.

 

Odůvodnění

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční obdržel dne 21.9.2022 žádost obce Bedřichov, IČO 00525511, Bedřichov č.p. 218, 468 12  Bedřichov o stanovení místní úpravy provozu na silnici III/29029 – DZ B20a (40) -nejvyšší povolená rychlost vše k.ú. Bedřichov u Jablonce nad Nisou, obec Bedřichov s předchozím písemným vyjádřením Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou, ul.28.října 10, Jablonec nad Nisou, PSČ 466 01 ze dne 29.7.2022 čj. KRPL-67023/ČJ-2022-180406-02.

 

Po posouzení celé věci, vyhodnocení celkové dopravně bezpečnostní problematiky dospěl Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční k závěru, že vydá toto opatření obecné povahy, kterým bude stanovena místní úprava provozu na pozemní komunikaci jak je výše uvedeno, všechny zákonem požadované podmínky pro stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci byly splněny.

 

Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci provedené dopravními značkami, z nichž plynou pro účastníky provozu odlišné povinnosti, než jaké by tito účastníci měli podle obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích se dle § 77, odst. (5) zákona o silničním provozu realizuje formou opatření obecné povahy dle části šesté zák. č. 500/200 Sb., správní řád ve znění pozdějších zákonů. Návrh obecné povahy byl Magistrátem města Jablonec nad Nisou, odborem stavebním a životního prostředí, oddělením dopravním a silničním na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou vyvěšen dne 20.10.2022 s tím, že dotčené osoby mohou ve lhůtě 30 dnů od vyvěšení podat k návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky či připomínky. K vyvěšenému návrhu opatření obecné povahy nebyly uplatněny žádné  námitky či připomínky.

 

Poučení

Podle § 173, odst. (2) správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení.

 

 

 

 

Ing. Mgr. Ivana   Ř i m n á č o v á

vedoucí odboru stavebního a  životního prostředí

 


 

 

 

 

Na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou  v y v ě š e n o  dne : ………………

 

Na úřední desce Obecního úřadu Bedřichov  v y v ě š e n o  dne : ………………

 

 

Z úřední desky Magistrátu města Jablonec nad Nisou  s e j m u t o  dne :  ………………….

 

Z úřední desky Obecního úřadu Bedřichov  s e j m u t o  dne :  ………………….

 

 

Příloha : situace se zákresem

 

 

 

 

Obdrží

Žadatel :

  • Obec Bedřichov, IDDS: 97abtyg, Bedřichov 218, 468 12  Bedřichov

Dotčený orgán :

  • Policie ČR KŘ DI  Jablonec nad Nisou,  IDDS:vsmhpv9

Dále obdrží k vyvěšení na úřední desce :

Na vědomí :

  • Krajská správa silnic LK, p.o., IDDS: bdnkk7w, České mládeže 632/32, 460 06 Liberec  

  • co