Aktuální oznámení

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu: uzavírka části ul. Venušina (19.1.-28.1.2023), Jablonec nad Nisou

Číslo jednací:3684/2023
Den vyvěšení:12.1.2023
Den sejmutí:27.1.2023
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Různé

Podrobnosti:

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční (dále jen "správní orgán") příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu"), na základě žádosti ze dne 11.1.2023, kterou podala společnost

Martin Ledl, nar. 4.7.1984, Pražská č.p. 1493/91, 466 01  Jablonec nad Nisou 1

(dále jen „navrhovatel“), podle § 77 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a § 172 a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), po předchozím písemném vyjádření KŘ Policie ČR ze dne 10.1.2023 č.j. KRPL-4309/ČJ-2023-180406-02, opatřením obecné povahy

s t a n o v u j e

přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci, kterou je

komunikace: místní komunikace III. třídy

ulice: Venušina

termín: v době od 19.1.2023 do 28.1.2023

 

provedenou

dopravními značkami: B 1 „zákaz vjezdu“  

dodatkovými tabulkami:  E 13 s textem „mimo vozidel stavby a obj. č.p. 4532-4559“

dopravním zařízením: Z 2 „zábrana pro označení uzavírky“

 

v rámci akce: uzavírka ulice Venušina v úseku objektů č.p. 4532/1c – 4559/1e, Vrkoslavice, Jablonec nad Nisou: zásyp plochy mezi komunikací a novostavbou RD – stání bagru na komunikaci a složený materiál

 

Objízdná trasa bude vedena obousměrně po přilehlých místních komunikacích, není stanovena.

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

  • Svislé dopravní značky (dále jen „dopravní značky“) se umístí tak, aby byly včas a z dostatečné vzdálenosti viditelné. Dopravní značky budou osazeny a ukotveny vhodným způsobem odbornou firmou a dostatečně zabezpečeny proti účinkům větru /§ 62 odst. 2 zákona o provozu/.

  • Sloupky dopravních značek budou červenobíle pruhované.

  • Dopravní značky budou osazeny za dodržení stávajícího průjezdného a průchozího profilu místní komunikace.

  • Dopravní značky budou provedeny v retroreflexním provedení, s fólií třídy 2 (normová třída R´2).

  • Provedení svislého dopravního značení bude provedeno souladu s příslušnými ustanoveními zákona o silničním provozu a vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

  • Obyvatelé dotčených objektů č.p. 4532/1c – 4559/1e budou o plánované uzavírce a umožnění vjezdu jejich vozidel předem informováni žadatelem.

  • Dopravní značení se umístí dle navrženého schéma dopravního značení (viz příloha), které je označeno razítkem KŘ Policie ČR a razítkem správního orgánu, a které je nedílnou součástí tohoto opatření.

  • Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

  • Umístění schváleného přenosného dopravního značení provede: Martin Ledl, nar. 4.7.1984, Pražská č.p. 1493/91, 466 01 Jablonec nad Nisou 1.

  • Po provedené instalaci dopravního značení na daném místě bude bezodkladně informováno oddělení dopravní a silniční, a to kvůli evidenci dopravního značení.

 

 

Odůvodnění

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční, stanovil, dle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, na základě návrhu navrhovatele, přechodnou úpravu provozu z důvodu uzavření části ulice Venušina (stání bagru a složení materiálu k zásypu plochy mezi komunikací a novostavbou RD na poz. č. 964/29), k.ú. Vrkoslavice, obec Jablonec nad Nisou. V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nevedl správní orgán řízení o návrhu.

 

Poučení:

Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Podle § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy posoudit v přezkumném řízení.

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu správní orgán nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

 

Opatření obecné povahy je vyvěšeno (dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu) na úřední desce magistrátu města, účinnosti nabývá pátým dnem po dni vyvěšení.

 

 

 

Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová v.r.

vedoucí odboru stavebního a životního prostředí Za správnost: R. Šrýtrová