Aktuální oznámení

Výběrové řízení na pozici referent odboru kancelář tajemníka (mzdová účetní)

Den vyvěšení:11.1.2023
Den sejmutí:27.1.2023
Zdroj oznámení:Magistrát - kancelář tajemníka
Typ oznámení:Volná místa

Podrobnosti:

Tajemník Magistrátu města Jablonec nad Nisou vyhlašuje podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, výběrové řízení, které je podmínkou pro vznik pracovního poměru úředníka na pracovní pozici:

referent odboru kanceláře tajemníka Magistrátu města Jablonec nad Nisou (mzdová účetní)

Podmínky výběrového řízení:

Místo výkonu práce: budovy Magistrátu města Jablonec nad Nisou a území správního obvodu města Jablonec nad Nisou, jakožto obce s rozšířenou působností podle přílohy č. 2 k zákonu č. 314/2002 Sb., v platném znění.

Předpoklady pro výkon funkce: úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky (případně i cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt), dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk;

Další požadavky stanovené pro uchazeče:

 • vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • znalost legislativy na úseku mzdového účetnictví a souvisejících předpisů
 • min. 2 roky praxe na pozici mzdové účetní v posledních 5-ti letech výhodou
 • organizační, komunikační schopnosti, aktivní přístup k řešení problémů
 • pracovní flexibilita, samostatnost, spolehlivost, pečlivost
 • schopnost pružně rozhodovat a přijímat za svá rozhodnutí odpovědnost
 • uživatelská znalost systému Flux výhodou
 • uživatelská znalost práce s PC (Word, Excel, internet)

Nabízíme:

 • perspektivní zaměstnání;
 • odpovídající platové podmínky a zaměstnanecké výhody dané kolektivní smlouvou (příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění, příspěvek na stravování, pět dní sociálně zdravotního volna); pružnou pracovní dobu; pět týdnů dovolené;
 • možnost získání obecního bytu.

Písemná přihláška uchazeče k vyhlášenému výběrovému řízení musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul;
 • datum a místo narození;
 • státní příslušnost;
 • místo trvalého pobytu;
 • korespondenční adresa;
 • telefonní číslo;
 • číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana);
 • datum a podpis zájemce.

K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady:

 • strukturovaný životopis
 • výpis z rejstříku trestů ČR (bez záznamu) nesmí být starší než 3 měsíce
 • doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, popř. jeho ověřenou kopii

Popis vykonávané práce:

Pracovník zajišťuje plnění úkolů svěřených Radou města Jablonec nad Nisou odboru kanceláře tajemníka dle pracovní náplně určené vedoucím odboru a tajemníkem magistrátu města. Zejména jde o zpracování mzdové agendy podle platné legislativy a interních předpisů pro zaměstnance magistrátu města, městské police, uvolněné a neuvolněné zastupitele; zpracování hlášení do systému ISP; plnění úkolů spojených s evidencí docházky, stravenek; plnění povinností za zaměstnavatele vůči orgánům státní správy; zpracování měsíčních výkazů a hlášení, předepsaných srážek za exekuce; zpracování ročního zúčtování daní z příjmů fyzických osob atd.

Platové zařazení: do platové třídy 9, která podle platného katalogu prací odpovídá nejvýše zařazenému vykonávanému druhu práce.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou s nástupem dle vzájemné dohody, nejlépe od 1. 4. 2023.

Lhůta pro podání přihlášky: uzávěrka pro doručení přihlášek uchazečů je 27 1. 2023 do 11.00, tato lhůta platí i pro přihlášky doručené poštou.

Způsob podání přihlášky:

 • osobně na Informačním středisku magistrátu, budova radnice (vedle hlavního vchodu)
 • osobně na organizačním a personálním oddělení, budova radnice, č. dveří 234 (příp. 232, 235, 236)
 • odeslat na adresu: Magistrát města Jablonec nad Nisou, kancelář tajemníka, organizační a personální oddělení, Mírové náměstí 19, Jablonec nad Nisou
 • na obálku se všemi požadovanými dokumenty k výběrovému řízení uchazeči napíší „neotevírat, výběrové řízení“

Poskytování informací:

Informace k pracovní náplni poskytne Bc. Pavlína Reichelová, vedoucí organizačního a personálního oddělení na reichelova@mestojablonec.cz, informace k výběrovému řízení poskytne JUDr. Marek Řeháček, tajemník magistrátu na rehacek@mestojablonec.cz nebo Zdeňka Krausová, oddělení organizační a personální na krausova@mestojablonec.cz.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit i bez udání důvodu.

Informace o zpracování osobních údajů: osobní údaje poskytnuté uchazeči budou využity pouze pro účel kontroly splnění požadavků ze strany uchazeče, případně pro účely vzniku pracovněprávního vztahu u vítězného uchazeče. Písemné materiály s osobními údaji, poskytnuté k výběrovému řízení, budou neúspěšným uchazečům vráceny, případně budou skartovány.