Aktuální oznámení

Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - návrh na stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci ppč. 306/1, vlastní umístění DZ na ppč. 306/13 vše k.ú. i obec Rychnov u Jablonce nad Nisou

Číslo jednací:1351/2023
Den vyvěšení:11.1.2023
Den sejmutí:10.2.2023
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Vyhláška

Podrobnosti:

Spisová značka:

7052/2022/ODS/PDS/Koš

Č.j.:

1351/2023

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Košťáková

483 357 295

482 357 442

kostakova@mestojablonec.cz

Vyhotoveno dne:

4.1.2023


České dráhy, a.s.
nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12
110 00  Praha 1-Nové Město

 

 

OZNÁMENÍ  VEŘEJNOU  VYHLÁŠKOU

návrh na opatření obecné povahy

stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

 

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční, jako příslušný silniční správní úřad na úseku místních komunikací a silnic II.a III. třídy v obvodu rozšířené působnosti města Jablonec nad Nisou podle ustanovení § 124, odst. (6) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“) na základě žádosti ze dne 24.11.2022 podané společností České dráhy, a.s., IČO 70994226, nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00  Praha 1-Nové Město v souladu  ustanovením § 172, odst, (1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších zákonů

 

zveřejňuje záměr k umístění dopravního značení – B1 – zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech + E13 – text nebo symbol na veřejně přístupné účelové komunikaci ppč. 306/1, vlastní umístění DZ na ppč. 306/13 vše k.ú. i obec Rychnov u Jablonce nad Nisou

 

 

dle návrhu podaného společností České dráhy, a.s., IČO 70994226, nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00  Praha 1-Nové Město ze dne 24.11.2022 a předchozího písemného vyjádření Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou, ul.28.října 10, Jablonec nad Nisou, PSČ 466 01 ze dne 3.1.2023 čj. KRPL-118798/ČJ-2022-180406-03:

 

Důvod stanovení místní úpravy :

Předmětem záměru je zajištění zákazu stání nákladních i osobních vozidel na veřejně přístupné účelové komunikaci na pozemku pč. 306/1 k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou, který je ve vlastnictví ČD, a.s.. Tento pozemek slouží jako manipulační plocha pro zásobování ČD, a.s., které probíhá u první železniční koleje. V důsledku přítomnosti nepovolených vozidel je pak tato činnost zásadně omezena a má negativní vliv na provozování dráhy v této lokalitě. Navrhovaným řešením dojde k omezení nežádoucího pohybu a parkování na tomto pozemku a tím k zabránění případných škod na majetku způsobené omezeným prostorem při manipulaci se zbožím.

 

V souladu s § 25, odst. (2) správního řádu se doručení veřejnou vyhláškou provede tak, že se písemnost, popřípadě oznámení o možnosti převzít písemnost, vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje; na písemnosti se vyznačí den vyvěšení. Písemnost nebo oznámení se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li v této lhůtě splněna i povinnost podle věty druhé.

 

V souladu s § 172, odst. (1) správního řádu musí být návrh opatření obecné povahy zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů.

 

V souladu s § 172, odst. (4) a odst.(5) správního řádu mohou oprávněné osoby podat k návrhu opatření připomínky  nebo námitky v termínu do 30 dnů ode dne zveřejnění na úřední desce (Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčena, mohou podat písemné odůvodněné námitky, ostatní osoby, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat písemné připomínky).

 

Odůvodnění

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční na základě žádosti podané společností České dráhy, a.s., IČO 70994226, nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00  Praha 1-Nové Město předkládá, v souladu s § 172 odst. (1) správního řádu návrh opatření obecné povahy k umístění výše uvedeného dopravního značení a zařízení. Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčena, mohou podat písemné odůvodněné námitky, ostatní osoby, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat písemné připomínky v termínu do 30 dnů ode dne zveřejnění.

 

Návrh opatření veřejné povahy je vyvěšen na dobu 15 dnů.

 

 

 

Ing. Mgr. Ivana Ř i m n á č o v á   

vedoucí odboru stavebního a  životního prostředí

 


 

 

Na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou  v y v ě š e n o  dne : ………………

 

Na úřední desce Městského úřadu Rychnov u Jablonce n.N.   v y v ě š e n o  dne : ………….

 

 

Z úřední desky Magistrátu města Jablonec nad Nisou  s e j m u t o  dne :  ………………….

 

Z úřední desky Městského úřadu Rychnov u Jablonce n.N.  s e j m u t o  dne :  …………………

 

 

Příloha

Situace s návrhem umístění dopravního značení.

 

 

Obdrží

Žadatel :

  • České dráhy, a.s., IDDS: e52cdsf, nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00  Praha 1-Nové Město

Dotčený orgán :

  • Policie ČR KŘ DI  Jablonec nad Nisou,  IDDS:vsmhpv9, 28.října 10, 466 01  Jablonec nad Nisou 1

Dále obdrží k vyvěšení na úřední desce :

  • Městský úřad Rychnov u Jablonce nad Nisou,IDDS: fjxbbm5, Husova 490, 468 02  Rychnov u Jablonce nad Nisou

Na vědomí :

  • co