Aktuální oznámení

Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky základní školy

Den vyvěšení:9.1.2023
Den sejmutí:31.3.2023
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor humanitní
Typ oznámení:Volná místa

Podrobnosti:

Rada města Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou

Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky základní školy

Rada města Jablonec nad Nisou v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkursní řízení na obsazení pracovního místa

ředitele/ředitelky Základní školy Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace

Nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 1. 8. 2023

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky:

vzdělání, pedagogická praxe a další předpoklady dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

 • plná způsobilost k právním úkonům
 • odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost
 • občanská a morální bezúhonnost
 • zdravotní způsobilost
 • prokázání znalosti českého jazyka
 • délka praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji v souladu s § 5 odst. 1 zákona o pedagogických pracovních

Požadavky pro výkon činnosti ředitele/ředitelky:

 • znalost problematiky řízení školství a příslušných právních předpisů
 • výkon přímé pedagogické činnosti v rámci pracovně-právního vztahu v délce minimálně 4 roky v posledních 10letech
 • osobnostní předpoklady pro pracovní místo ředitele/ředitelky školy, zejména řídící, organizační a komunikační schopnosti
 • zkušenost s řízením velkého kolektivu výhodou

Náležitosti přihlášky do konkursního řízení:

 • název konkursního řízení
 • jméno, příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu, příp. korespondenční adresa
 • telefon, e-mail
 • datum a podpis uchazeče

Splnění předpokladů pro výkon činnosti ředitele/ředitelky školy uchazeč doloží níže uvedenými dokumenty, které budou přílohou přihlášky ke konkursnímu řízení:

 • úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání, tj. vysokoškolský diplom včetně vysvědčení o státní zkoušce nebo dodatku k diplomu, případně úředně ověřenou kopii jiného dokladu o úspěšném ukončení studia dokládající získání odborné kvalifikace
 • originál potvrzení vydaný posledním zaměstnavatelem o celkovém průběhu všech zaměstnání (včetně uvedení pracovního zařazení a přesného časového vymezení), z kterého bude rovněž patrný výkon přímé pedagogické činnosti v pracovně-právním vztahu
 • originál strukturovaného profesního životopisu (opatřený datem a podpisem uchazeče)
 • originál lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu daného pracovního místa, které nesmí být starší než 2 měsíce
 • originál vlastního nástinu koncepce dalšího rozvoje školy (max. 4 strany formátu A4) včetně čestného prohlášení o vlastním autorství koncepce
 • originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ČR, který nesmí být starší než 3 měsíce
 • originál čestného prohlášení o plné způsobilosti k právním úkonům

Přihlášku, životopis, čestné prohlášení, písemný souhlas a koncepci dalšího rozvoje školy je nutné vlastnoručně podepsat.

Ke konkursnímu řízení budou přijaty pouze přihlášky doložené kompletními doklady.

Adresa pro doručení přihlášek:

Magistrát města Jablonec nad Nisou
Oddělení školství -- Ing. Alena Purmová
Mírové náměstí 19
466 01 Jablonec nad Nisou

Způsob a termín podání přihlášky:

 • Přihlášku s požadovanými doklady lze zaslat doporučeně na výše uvedenou adresu nebo donést v uzavřené obálce osobně na podatelnu MMJN, popř. OŠK (rozhodující je datum a čas doručení)
 • Termín: nejpozději do pátku 31. března 2023 do 12:00 hodin
 • Obálku nutno označit takto: „KONKURS ZŠ JABLONEC NAD NISOU - MŠENO, MOZARTOVA 24 -- NEOTVÍRAT".

Konkursní komise bude posuzovat vhodnost uchazeče pro výkon činnosti ředitele na základě přihlášky, řízeného rozhovoru zaměřeného zejména na pedagogické aspekty práce ředitele školy, pedagogickou koncepci uchazeče, jeho představy o vedení pedagogického sboru, znalosti v oblasti trendů ve výchově a vzdělávání a schopnost koncepční práce v oblasti školství, výchovy a vzdělávání. Uchazeči mohou být hodnoceni i na základě jiného nástroje personálního výběru, než je řízený rozhovor podle § 5 odst. 1 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů. Mohou být využity psychodiagnostické nástroje zaměřené na osobnost vedoucího a jeho manažerský styl. Sledované oblasti -- pracovně motivační orientace, pracovní chování, sociální kompetence a psychická konstituce. V případě využití psychodiagnostických nástrojů bude způsob administrace upřesněn.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit konkursní řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.

Upozornění uchazečům:

Při zpracování osobních údajů bude postupováno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Případné dotazy na telefonu 483 357 270 (Mgr. Květová), 483 357 315 (Ing. Alena Purmová).

Jablonec nad Nisou 9. ledna 2023

Ing. Miloš Vele
primátor města