Aktuální oznámení

Výběrové řízení na pozici referent odboru správního - odborný referent oddělení dopravně správních agend - zkušební komisař autoškol

Den vyvěšení:3.1.2023
Den sejmutí:10.2.2023
Zdroj oznámení:Magistrát - kancelář tajemníka
Typ oznámení:Volná místa

Podrobnosti:

Tajemník Magistrátu města Jablonec nad Nisou vyhlašuje podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, výběrové řízení, které je podmínkou pro vznik pracovního poměru úředníka na pracovní pozici:

referent odboru správního Magistrátu města Jablonec nad Nisou (odborný referent oddělení dopravně správních agend - zkušební komisař autoškol)

Podmínky výběrového řízení:

Místo výkonu práce: budova Magistrátu města Jablonec nad Nisou a území správního obvodu města Jablonec nad Nisou, jakožto obce s rozšířenou působností podle přílohy č. 2 k zákonu č. 314/2002 Sb., v platném znění.

Předpoklady pro výkon funkce: úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky (případně i cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt), dosáhla věku 25 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk.

Další požadavky stanovené pro uchazeče:

· vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání, nejlépe technického zaměření

· minimálně pět let netrestán soudem nebo správním orgánem zákazem řízení motorových vozidel

· povinnost absolvovat základní školení pro zkušební komisaře zakončené zkouškou

· držení řidičských oprávnění alespoň skupin: A, B po dobu nejméně 5 ti let; držení ŘO skupin C, D, T výhodou

· dokonalá znalost pravidel silničního provozu, vč. právních předpisů souvisejících s technickými požadavky na provoz silničních vozidel

· profesní zkušenosti související s dopravní problematikou či dosavadní praxe výhodou

· komunikační schopnosti, aktivní přístup k řešení problémů

· psychická odolnost proti stresu, časová flexibilita

· uživatelská znalost práce s PC (Microsoft Office)

Nabízíme:

- perspektivní zaměstnání;

- odpovídající platové podmínky a zaměstnanecké výhody dané kolektivní smlouvou (příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění, příspěvek na stravování, pět dní sociálně zdravotního volna)

- pružnou pracovní dobu

- pět týdnů dovolené

- možnost získání obecního bytu.

Písemná přihláška uchazeče k vyhlášenému výběrovému řízení musí obsahovat:

· jméno, příjmení a titul;

· datum a místo narození;

· státní příslušnost;

· místo trvalého pobytu;

· korespondenční adresa;

· telefonní číslo;

· e-mail (je-li k dispozici);

· číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana);

· datum a podpis zájemce.

K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady:

· strukturovaný životopis

· výpis z rejstříku trestů ČR (bez záznamu) nesmí být starší než 3 měsíce

· doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, popř. jeho ověřenou kopii

Popis vykonávané práce:  zkušební komisař na úseku získávání a zdokonalování odborné způsobilosti řidičů motorových vozidel;  výkon státního dozoru ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel;  administrativní činnosti spojené s vedením registru řidičů; vedení správních řízení ve věcech udělování, podmiňování, omezování, odnímání a získávání řidičského oprávnění.

Platové zařazení: do 10. platové třídy, která podle platného katalogu prací odpovídá nejvýše zařazenému vykonávanému druhu práce

Pracovní poměr: na dobu neurčitou s nástupem k 1. 3. 2023, příp. později dle dohody

Lhůta pro podání přihlášky: uzávěrka pro doručení přihlášek uchazečů je 10. 2. 2023 do 11 hod., tato lhůta platí i pro přihlášky doručené poštou

Způsob podání přihlášky:

- osobně na Informačním středisku magistrátu, budova radnice (vedle hlavního vchodu)

- osobně na organizačním a personálním oddělení, budova radnice, č. dveří 235 (příp. 232, 234, 236)

- odeslat na adresu: Magistrát města Jablonec nad Nisou, kancelář tajemníka, organizační a personální oddělení, Mírové náměstí 19, Jablonec nad Nisou

na obálku se všemi požadovanými dokumenty k výběrovému řízení uchazeči napíší „neotevírat, výběrové řízení“

Poskytování informací: informace k pracovní náplni jsou k dispozici u vedoucího oddělení dopravně správních agend na tomek@mestojablonec.cz, informace k výběrovému řízení poskytne JUDr. Marek Řeháček, tajemník magistrátu na rehacek@mestojablonec.cz nebo Zdeňka Krausová, organizační a personální oddělení na krausova@mestojablonec.cz.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit i bez udání důvodu.

Informace o zpracování osobních údajů: osobní údaje poskytnuté uchazeči budou využity pouze pro účel kontroly splnění požadavků ze strany uchazeče, případně pro účely vzniku pracovněprávního vztahu u vítězného uchazeče. Písemné materiály s osobními údaji, poskytnuté k výběrovému řízení, budou neúspěšným uchazečům vráceny, případně budou skartovány.