Aktuální oznámení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici „Liberecká I/14 - levý chodník“,“ Budovatelů I/14 - levý chodník“, k.ú. i obec Jablonec nad Nisou – úplná uzavírka

Číslo jednací:99552/2022
Den vyvěšení:30.11.2022
Den sejmutí:30.6.2023
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Uzavírka

Podrobnosti:

VIATEX, spol. s r.o.
Belgická č.p. 4855
Rýnovice
466 05 Jablonec nad Nisou 5

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu na silnici

 „Liberecká I/14 - levý chodník“,“ Budovatelů I/14 - levý chodník“, k.ú. i obec Jablonec nad Nisou – úplná uzavírka

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu") na základě návrhu ze dne 21.11.2022 podaném společností SWIETELSKY Rail CZ s.r.o., IČO 28332202, Pražská tř. č.p. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 4 zastoupena společností VIATEX, spol. s r.o., IČO 62740539, Belgická č.p. 4855, Rýnovice, 466 05  Jablonec nad Nisou 5

s t a n o v u j e

podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu po písemném vyjádření Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 30.11.2022 čj. KRPL-43507/ČJ-2022-180406-02 příloha 20,21 přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích:

 

na místních komunikacích IV.třídy: Liberecká I/14 - levý chodník“ (pp.č.745/2,745/5, 2637/8, 745/131, 745/130, 745/30), „Budovatelů I/14 - levý chodník“ (pp.č.2361,766/3) k.ú. i obec Jablonec nad Nisou – úplná uzavírka

v místě: od ul. U Nisy (vedle č.p.85/67) po ul. U Nisy (u č.p.46/2)

termín: od6.12.2022 – 30.6.2023

z důvodu: omezení možnosti zimní údržby po dobu stavební činnosti + stavební práce v rámci rekonstrukce tramvajové trati v rámci akce“ Rekonstrukce tramvajové trati Liberec – Jablonec“

 

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

  • Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyjádřením Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 30.11.2022 čj. KRPL-43507/ČJ-2022-180406-02 příloha 20,21, vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, technickými podmínkami TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, II. vydání a dle příslušných platných technických norem. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti podle TP 66 v reflexním provedení.

  • Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.

  • Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením, bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.

  • Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení přede dnem stanoveným v rozhodnutí silničního správního úřadu jako den ukončení zvláštního užívání silnice, musí být dopravní značení okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství komunikace uvedeny do původního stavu a tato skutečnost neprodleně oznámena správnímu orgánu a orgánu policie.

  • Odpovědnou osobou za osazení dopravního značení, jeho kontrolu a případné udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a dále včasné odstranění je SWIETELSKY Rail CZ s.r.o., IČO 28332202, Pražská tř. č.p. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 4 – Ing. David Sichrovský tel. 737 257 612.

  • Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

 

Odůvodnění

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční stanovil na základě návrhu žadatele dle § 77 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu přechodnou úpravu provozu na místní komunikaci IV.třídy: „Liberecká I/14 - levý chodník“ (pp.č.745/2,745/5, 2637/8, 745/131, 745/130, 745/30), „Budovatelů I/14 - levý chodník“ (pp.č.2361,766/3) k.ú. i obec Jablonec nad Nisou od ul. U Nisy (vedle č.p.85/67) po ul. U Nisy (u č.p.46/2) z důvodu omezení možnosti zimní údržby po dobu stavební činnosti + stavební práce v rámci rekonstrukce tramvajové trati v rámci akce“ Rekonstrukce tramvajové trati Liberec – Jablonec“. Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou se písemně vyjádřila dne 30.11.2022 čj. KRPL-43507/ČJ-2022-180406-02 příl.20,21. V souladu s ustanovením § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nevedl zdejší správní orgán řízení o návrhu.

 

Poučení

Podle § 173, odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení ve znění pozdějších zákonů proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

 

 

 

 

Ing. Mgr. Ivana Ř i m n á č o v á

vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou v y v ě š e n o dne: ………………

 

Z úřední desky Magistrátu města Jablonec nad Nisou s e j m u t o dne: ………………….

 

Příloha:

  • Situace označená razítkem KŘ Policie ČR

Obdrží:

účastníci dle § 27 odst. 1,2 SŘ (dodejky)
1. SWIETELSKY Rail CZ s.r.o., IČO 28332202, Pražská tř. č.p. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 4 v zastoupení VIATEX, spol. s r.o., IDDS: u4vaeyx
sídlo: Belgická č.p. 4855, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou 5

2. KŘ Policie Jablonec nad Nisou, IDDS: vsmhpv9
sídlo: 28.října 10, 466 01 Jablonec nad Nisou 1