Aktuální oznámení

Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - návrh místní úpravy provozu - MK Horská, Kokonínská a Náměstí Míru v rámci stavby "Zpevněné plochy, VO, parkoviště Nám.Míru (u Tilie čp. 720) k.ú. i obec Rychnov u Jablonce nad Nisou"

Číslo jednací:53986/2022
Den vyvěšení:18.6.2022
Den sejmutí:18.7.2022
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Vyhláška

Podrobnosti:

Spisová značka:

3655/2022/ODS/PDS/Koš

 

Č.j.:

53968/2022

 

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Košťáková

483 357 295

482 357 442

kostakova@mestojablonec.cz

Vyhotoveno dne:

17.6.2022

 

 


Město Rychnov u Jablonce nad Nisou
Husova č.p. 490
Rychnov u Jablonce nad Nisou
468 02  Rychnov u Jablonce n.Nis.

 

OZNÁMENÍ  VEŘEJNOU  VYHLÁŠKOU

návrh na opatření obecné povahy

stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

 

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční, jako příslušný silniční správní úřad na úseku místních komunikací a silnic II.a III. třídy v obvodu rozšířené působnosti města Jablonec nad Nisou podle ustanovení § 124, odst. (6) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“) na základě žádosti ze dne 15.6.2021 podané městem Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČO 00262552, Husova č.p. 490, 468 02  Rychnov u Jablonce nad Nisou  v souladu  ustanovením § 172, odst, (1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších zákonů

 

zveřejňuje záměr k umístění dopravního značení na místních komunikacích Náměstí Míru (ppč. 826), ul. Kokonínská, ul. Horská v rámci stavby „Zpevněné plochy a VO parkoviště Náměstí Míru (u Tilie čp. 720) k.ú. i obec Rychnov u Jablonce nad Nisou

 

dle návrhu podaného městem Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČO 00262552, Husova č.p. 490, 468 02  Rychnov u Jablonce nad Nisou  a předchozího písemného vyjádření Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou, ul.28.října 10, Jablonec nad Nisou, PSČ 466 01 ze dne 15.6.2022 čj. KRPL-61150/ČJ-2022-180406-03:

 

Důvod stanovení místní úpravy :

Za účelem zlepšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

 

V souladu s § 25, odst. (2) správního řádu se doručení veřejnou vyhláškou provede tak, že se písemnost, popřípadě oznámení o možnosti převzít písemnost, vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje; na písemnosti se vyznačí den vyvěšení. Písemnost nebo oznámení se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li v této lhůtě splněna i povinnost podle věty druhé.

 

V souladu s § 172, odst. (1) správního řádu musí být návrh opatření obecné povahy zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů.

 

V souladu s § 172, odst. (4) a odst.(5) správního řádu mohou oprávněné osoby podat k návrhu opatření připomínky  nebo námitky v termínu do 30 dnů ode dne zveřejnění na úřední desce (Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčena, mohou podat písemné odůvodněné námitky, ostatní osoby, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat písemné připomínky).

 

Odůvodnění

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční na základě žádosti podané městem Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČO 00262552, Husova č.p. 490, 468 02  Rychnov u Jablonce nad Nisou  předkládá, v souladu s § 172 odst. (1) správního řádu návrh opatření obecné povahy k umístění výše uvedeného dopravního značení a zařízení. Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčena, mohou podat písemné odůvodněné námitky, ostatní osoby, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat písemné připomínky v termínu do 30 dnů ode dne zveřejnění.

 

Návrh opatření veřejné povahy je vyvěšen na dobu 15 dnů.

 

 

 

Ing. Mgr. Ivana Ř i m n á č o v á

vedoucí odboru stavebního a  životního prostředí

 


 

 

Na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou  v y v ě š e n o  dne : ………………

 

Na úřední desce Městského úřadu Rychnov u Jablonce n.N. v y v ě š e n o  dne : ………….

 

 

Z úřední desky Magistrátu města Jablonec nad Nisou  s e j m u t o  dne :  ………………….

 

Z úřední desky Městského úřadu Rychnov u Jablonce n.N.  s e j m u t o  dne :  …………………

 

 

Příloha

Situace s návrhem umístění dopravního značení.

 

 

Obdrží

Žadatel :

  • Město Rychnov u Jablonce nad Nisou,IDDS: fjxbbm5, Husova 490, 468 02  Rychnov u Jablonce nad Nisou

Dotčený orgán :

  • Policie ČR KŘ DI  Jablonec nad Nisou,  IDDS:vsmhpv9

    Dále obdrží k vyvěšení na úřední desce :

  • Městský úřad Rychnov u Jablonce nad Nisou,IDDS: fjxbbm5, Husova 490, 468 02  Rychnov u Jablonce nad Nisou

Na vědomí :

  • co