Aktuální oznámení

Veřejná vyhláška - návrh na opatření obecné povahy - úprava dopravního značení v ulici Široká (úsek ulic Tovární - U Tenisu), Jablonec nad Nisou

Číslo jednací:67288/2022
Den vyvěšení:4.8.2022
Den sejmutí:3.10.2022
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Různé

Podrobnosti:

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční jako příslušný správní orgán (dále jen „správní orgán“) na úseku silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v obvodu rozšířené působnosti města Jablonec nad Nisou podle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), a v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

zveřejňuje návrh stanovení místní úpravy provozu  

dle ust. § 77, odst. 1, písm. c), odst. 5 zákona o silničním provozu, která spočívá v úpravě stávajícího a umístění nového svislého a vodorovného značení na místní komunikaci II. třídy – ulice Široká (v úseku ulic Tovární – U Tenisu), katastrální území Proseč nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou.

Popis úprav:

Do ulice Široká se středním dopravním provozem zajíždí silně vytížená linka MHD, která místní obydlené zóny spojuje s centrem města. V ulici Široká jsou stávající přechody pro chodce nevyhovující. Neskýtají základní ochranu chodců. AZ jsou nevhodné výškou nástupiště (ve dvou zcela chybí) tak chybějícími BB prvky.

Protože šířka komunikace (12,4 m a 15,2 m) neumožňuje zřízení normovaného neděleného přechodu, bylo navrženo řešení se stavbou 2 dopravních ostrůvků v šířce 4 m a 5 m, které rozdělením komunikace na dvě části umožní vyhovět normovým požadavkům a zřídit přechody pro chodce.

Křižovatka ulic Široká - U Tenisu:

Stávající křižovatka bude upravena dle obalových křivek. Stávající středový ostrůvek bude odstraněn a nahrazen novým o Ø 7,5 m. Ostrůvek bude z kamenné dlažby drobné s drobným vyboulením a obroubením z betonových obrub. SDZ bude stávající (vyměněné), pouze s drobným posunem.

Přechod č.1 (u OK Široká):

Zřízení dopravního ostrůvku v šířce 5,0 m a přechodu pro chodce v délce 4,6 m a 4,8 m s vyznačením VDZ V7a „přechod pro chodce“ a s posunem svislého dopravního značení 2x IP6 „přechod pro chodce“, návaznou úpravou změny intenzity osvětlení v oblasti přechodu a s návaznou úpravou značení DZ v přilehlém okolí. Ostrůvek bude osazen 2x neprosvětleným pružným majákem s DZ C4a „přikázaný směr objíždění vpravo“ a Z4b „směrovací deska“.

Přechod č.2 (na konci autobusového zálivu ve směru do města):

Zřízení dopravního ostrůvku v šířce 4 m a přechodu pro chodce v délce 4,3 m a 4,0 m s vyznačením VDZ V7a „přechod pro chodce“ a s posunem svislého dopravního značení 2x IP6 „přechod pro chodce“, návaznou úpravou změny intenzity osvětlení v oblasti přechodu a s návaznou úpravou značení DZ v přilehlém okolí. Ostrůvek bude osazen 2x neprosvětleným pružným majákem s DZ C4a „přikázaný směr objíždění vpravo“ a Z4b „směrovací deska“.

Přechod č.3 (ul. U Tenisu):

Zřízení nového přechodu v ul. U Tenisu v délce 6,0 m s vyznačením VDZ V7a „přechod pro chodce“ a se zřízením nového svislého dopravního značení 2x IP6 „přechod pro chodce“, návaznou úpravou změny intenzity osvětlení v oblasti přechodu a s návaznou úpravou značení DZ v přilehlém okolí.

Křižovatky:

Všechny křižovatky (2x s ul. U Tenisu) a napojení sjezdů od bytových domů (4 x) na ul. Širokou, byly prověřeny rozhledy a na jejich základě bylo navrženo všude osadit P6 „stůj, dej přednost v jízdě“. Mimo křiž s ul. Tovární, kde bude ponechána P4 „dej přednost v jízdě“.

AZ v km 0,080 (autobusová zastávka za křiž. Tovární-Široká ve směru na Proseč):

Navrženo uvést zastávku do normovaných parametrů výměnou obrub a zřízením BB prvků (kontrastní a signální pás). Zastávka bude doplněna VDZ V 11a „zastávka autobusu“.

AZ v km 0,600 (za OK Široká – směr do města)

Navrženo uvést zastávku do normovaných parametrů výměnou obrub a zřízením BB prvků (kontrastní a signální pás). Doplněno VDZ V 11a „zastávka autobusu“.

AZ v km 0,600 (před OK Široká – směr Proseč)

Navrženo uvést zastávku do normovaných parametrů výměnou obrub a zřízením BB prvků (kontrastní a signální pás). Doplněno VDZ V 11a „zastávka autobusu“.

VDZ v ul. Široká

Vzhledem k nutnosti odstavení OA v blízkosti BD byl v km 0,205 až 0,540 navržen podélný parkovací pruh (V10d) s omezením délky parkujících aut na 7 m pomocí SDZ IP 11c + E 9 „parkoviště podélné stání + druh vozidla“. Parkovací pruh je šířky 2,4-3 m a je přerušen 4 sjezdy od BD. Na základě rozhledů byly navrženy V 13a „šikmé rovnoběžné čáry“.

Pro hlavní dopravní prostor je navržen v základní šíři 7 m (2x3,5 m) s dělící čárou V 1a a V 2b. Mezi přechody č.1 a č.2 je navržen V 13a tak, aby nebylo možno objet autobus v zastávce č. 1 (doplněno o C 14a „neobjížděj autobus“).

Na OK bude zřízeno VDZ V 4 a V 2b š. 0/25m, na výjezdu z OK bude zřízen V 13a a návazná V 1a v délce 30 m.

Zdůvodnění změny :

Navržené řešení slouží k zklidnění dopravy díky celkovému zúžení hlavního dopravního prostoru zřízením podélného parkování, bezpečnému a plynulému pohybu chodců přes komunikaci a úpravě nástupišť autobusové dopravy.

 

Návrh umístění dopravního značení je přehledně zobrazen v přiložených situacích, které jsou nedílnou součástí tohoto návrhu. K návrhu vydal souhlasné stanovisko příslušný orgán KŘ Policie ČR v Jablonci nad Nisou dne 27.7.2022 pod č.j. KRPL-74938/ČJ-2022-180406-03.

V souladu s § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu opatření obecné povahy kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky.

V souladu s § 172 odst. 5 správního řádu mohou k návrhu opatření obecné povahy vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, podat proti návrhu ke správnímu orgánu písemně odůvodněné námitky.

 

Správní orgán tímto podle § 172 odst. 1 správního řádu

vyzývá dotčené osoby, aby ve lhůtě 30 dnů

ode dne jeho zveřejnění proti návrhu opatření obecné povahy podávaly písemné připomínky nebo písemné odůvodněné námitky doručením ke správnímu orgánu.

 

Odůvodnění:

Investor Statutární město Jablonec nad Nisou, IČO 00262340, Mírové náměstí č.p. 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 1 – oddělení správy komunikací (dále jen „investor“) připravuje úpravu komunikace Široká (úsek OK Tovární - OK U Tenisu). V rámci stavebních úprav dojde k úpravě stávajícího dopravního značení.

Návrh úprav zpracovala Projektová kancelář Jareš, Maděra, Dostál, zodpovědný projektant Jan Maděra – ČKAIT 0500944.

Správní orgán předkládá, v souladu s ust. § 172 odst. 1 správní řád, návrh úpravy silničního provozu k umístění výše uvedeného dopravního značení.

Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat písemné odůvodněné námitky, ostatní osoby, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být dotčeny, mohou uplatnit písemné připomínky, v termínu do 30 dnů ode dne zveřejnění na úřední desce.

Místní úprava provozu na pozemních komunikacích, provedená dopravními značkami, z nichž plynou pro účastníky provozu odlišné povinnosti, než jaké by tito účastníci měli podle obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích, představuje příklad opatření obecné povahy v materiálním pojetí, jež se vyznačuje konkrétností předmětu a obecností subjektů. Umístěním dopravního značení na konkrétní místo dochází ke konkretizaci pravidel, toliko ve smyslu práv a povinností blíže nespecifikovaných účastníků provozu na pozemních komunikacích, proto správní orgán vydává toho oznámení formou veřejné vyhlášky.

 

Poučení:

Podle § 172 správního řádu mohou opatřením dotčené osoby podávat připomínky nebo námitky k předkládanému návrhu.

Lhůta 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu k podání námitek v případě vlastníků nemovitostí vyplývá přímo z § 172 odst. 5 správního řádu. Lhůtu k podání připomínek určil správní orgán v totožné délce 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu za podmínek stanovených v § 39 správního řádu, který byl užit přiměřeně podle § 174 odst. 1 správního řádu a dále s přihlédnutím k zásadě upravené v § 4 odst. 4 správního řádu, tedy takovým způsobem, který umožňuje dotčeným osobám uplatňovat jejich práva a oprávněné zájmy. Zmeškání uvedené 30denní lhůty k připomínkám a námitkám nelze prominout ve smyslu § 41 správního řádu, a tedy se k nim nepřihlíží.

O uplatněných námitkách rozhoduje správní orgán, připomínkami se potom správní orgán zabývá jako podkladem pro opatření obecné povahy.

Tento návrh stanovení místní úpravy se doručuje veřejnou vyhláškou. V souladu s § 25 správního řádu se doručení veřejnou vyhláškou provede tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce správního orgánu a současně s tím, bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Návrh opatření obecné povahy musí být podle § 172 odst. 1 věty poslední správního řádu zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů, přičemž dnem zveřejnění podle § 172 odst. 5 věty první správního řádu se rozumí patnáctý den ode dne vyvěšení návrhu opatření obecné povahy na příslušné úřední desce (tedy způsobem stanoveným v § 25 správního řádu). Teprve po uplynutí 15denní lhůty ode dne vyvěšení návrhu počíná běžet lhůta 30 dnů pro podání námitek proti návrhu opatření obecné povahy.

Písemné připomínky nebo písemné odůvodněné námitky je třeba uplatnit v souladu s pravidly pro podání podle § 37 správního řádu. Musí být zřejmé, kdo podání činí, čeho se podání týká a též čeho se jeho podatel domáhá. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí.

Podání lze učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Podání je možné podat také pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu, v takovém případě je ovšem nutno do 5 dnů podání potvrdit, popřípadě doplnit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

Podatel, který je fyzickou osobou, musí nadto uvést své jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 3 správního řádu.

V podání souvisejícím s podnikatelskou činností uvádí fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Podatel, který je právnickou osobou, uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování.

 

 

 

 

 

 

Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová v.r.

vedoucí odboru stavebního a životního prostředí Za správnost: R. Šrýtrová