Aktuální oznámení

Veřejná vyhláška - výzva k odstranění vraku vozidla: PEUGEOT 307 zelené barvy s RZ PO823CN (SK), ulice U Jeslí naproti obj. č.p. 1941/3, Jablonec nad Nisou

Číslo jednací:66692/2022
Den vyvěšení:4.8.2022
Den sejmutí:3.10.2022
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Různé

Podrobnosti:

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční jako příslušný silniční správní úřad (dále jen „správní orgán“) ve věcech ve věcech místních komunikací dle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), obdržel dne 28.7.2022 návrh vlastníka komunikace, kterým je

Statutární město Jablonec nad Nisou, IČO 00262340, Mírové náměstí č.p. 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 1 - odbor technický, oddělení správy komunikací,

(dále jen „vlastník komunikace“), na odstranění vraku vozidla z komunikace. V souladu s § 19c zákona o pozemních komunikacích

v y z ý v á

vlastníka vozidla tovární značky

PEUGEOT 307 zelené barvy s registrační značkou PO 823CN /SK/,

registrační značka provizorně umístěná na předním okně
(dále jen „vozidlo“),

které je technicky nezpůsobilé k provozu, aby toto vozidlo z pozemku komunikace odstranil ve lhůtě dvou měsíců ode dne zveřejnění této výzvy na úřední desce Magistrátu města. Zveřejnění nastává patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce.

Vozidlo je odstaveno na místní komunikaci III. třídy, kterou je ulice U Jeslí, Jablonec nad Nisou, naproti objektu č.p. 1941/3.

Dle ustanovení § 19 odst. 2 písm. g) zákona o pozemních komunikacích, je zakázáno na místních a účelových komunikacích odstavovat silniční vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla nebo které není možné identifikovat prostřednictvím identifikačního čísla vozidla umístěného na karoserii nebo rámu vozidla, za čelním sklem nebo na výrobním štítku. 

Dále dle zák. č. 56/2001 Sb., zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), lze na pozemních komunikacích v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle tohoto zákona. Dle § 37 odst. 1 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je technicky nezpůsobilé silniční vozidlo k provozu takové vozidlo, které

  • pro závady v technickém stavu bezprostředně ohrožuje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích,

  • poškozuje životní prostředí nad míru stanovenou prováděcím právním předpisem,

  • provozovatel vozidla neprokáže jeho technickou způsobilost k provozu na pozemních komunikacích způsobem stanoveným tímto zákonem,

  • byly na vozidle provedeny neschválené změny anebo zásahy do identifikátorů vozidla, například VIN.

Dle § 38 odst. 1 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla provozovatel silničního vozidla nesmí provozovat na pozemních komunikacích vozidlo,

  • které je technicky nezpůsobilé k provozu,

  • které není zaregistrováno v registru silničních vozidel v České republice nebo v registru silničních vozidel jiného státu,

  • na němž není umístěna tabulka s registrační značkou, přidělenou k tomuto vozidlu obecním úřadem obce s rozšířenou působností nebo příslušným orgánem jiného státu, způsobem umožňujícím identifikaci vozidla,

  • k němuž není splněna povinnost pojištění odpovědnosti z provozu vozidla /nelze ověřit/,

  • jehož technická způsobilost nebyla ověřena pravidelnou technickou prohlídkou provedenou v členském státě, technickou prohlídkou provedenou pro účely zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel nebo technickou prohlídkou jednotlivě dovezeného silničního vozidla nebo u něhož od provedení poslední takové technické prohlídky uplynula lhůta podle § 40 zákona; to neplatí, jde-li o silniční vozidlo, u něhož dosud neuplynula lhůta k provedení první pravidelné technické prohlídky,

  • které nemá identifikační údaje v souladu s údaji uvedenými v registru silničních vozidel nebo v osvědčení o registraci silničního vozidla nebo technickém průkazu zvláštního vozidla.

Vozidlo navíc dlouhodobě bez pohybu, což dokazují nánosy nepořádku na karoserii a plesnivý interiér.

V souladu s tímto ustanovením lze tedy na vozidlo nahlížet jako na „vrak“.

Vzhledem k tomu, že nebylo možné zjistit vlastníka vozidla podle registračních značek nebo podle VIN kódu, byla výzva k odstranění vozidla vyvěšena na úřední desce dle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení.

Vlastník – provozovatel výše uvedeného vraku vozidla není správnímu orgánu znám, proto byl vlastníku vraku vozidla ustanoven opatrovník.

Po marném uplynutí 2 měsíců ode dne, kdy byla pravomocně uložena povinnost odstranit vrak vozidla z komunikace, zajistí vlastník pozemní komunikace předání vraku na náklady posledního vlastníka vraku uvedeného v registru motorových vozidel provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků.

 

 

 

 

 

Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová v.r.

vedoucí odboru stavebního a životního prostředí Za správnost: R. Šrýtrová