Aktuální oznámení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Mírové náměstí k.ú. a obec Jablonec n. N. - úplná uzavírka

Číslo jednací:64173/2022
Den vyvěšení:26.7.2022
Den sejmutí:31.10.2022
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Uzavírka

Podrobnosti:

Spisová značka:

4389/2022/ODS/ZUK/Mun

 

Č.j.:

64173/2022

 

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Jana Munclingerová

483357146

 

munclingerova@mestojablonec.cz

Vyhotoveno dne:

25.7.2022

 

 


Statutární město Jablonec nad Nisou,

oddělení investiční výstavby
Mírové náměstí č.p. 3100/19
467 51 Jablonec nad Nisou

 

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Mírové náměstí k.ú. a obec Jablonec n. N. - úplná uzavírka

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu") na základě návrhu ze dne 30.6.2022 Statutární město Jablonec nad Nisou, odd. investiční výstavby, Mírové náměstí č.p. 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 1

s t a n o v u j e

podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu po písemném vyjádření Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 1.7.2022 čj. KRPL-27528/ČJ-2022-180406-02 příloha 12,13 přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích:

na místní komunikaci: Mírové náměstí (pp.č.2275/1) k.ú. a obec Jablonec n. N. – úplná uzavírka

v místě: od č.p.626/13 po křižovatku s ul. Smetanova vč. chodníků

termín: od 1.8.2022 do 31.10.2022

z důvodu: rekonstrukce IS v MK, přípojky a provizorní vedení vodovodu na chodnících (postupující práce ze spodní části ul. Kamenná)

 

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

  • Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyjádřením Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 1.7.2022 čj. KRPL-27528/ČJ-2022-180406-02 příloha 12,13, vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, technickými podmínkami TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, II. vydání a dle příslušných platných technických norem. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti podle TP 66 v reflexním provedení.

  • Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.

  • Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením, bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.

  • Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení přede dnem stanoveným v rozhodnutí silničního správního úřadu jako den ukončení zvláštního užívání silnice, musí být dopravní značení okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství komunikace uvedeny do původního stavu a tato skutečnost neprodleně oznámena správnímu orgánu a orgánu policie.

  • Odpovědnou osobou za osazení dopravního značení, jeho kontrolu a případné udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a dále včasné odstranění je společností Statutární město Jablonec nad Nisou, odd. investiční výstavby, Mírové náměstí č.p. 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 1, Kontakt p. Miroslav Kopecký tel.: 483357447, 778408965.

  • Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

Odůvodnění

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční stanovil na základě návrhu žadatele dle § 77 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu přechodnou úpravu provozu na místní komunikaci Mírové náměstí (pp.č.2275/1) k.ú. a obec Jablonec n. N. od č.p.626/13 po křižovatku s ul. Smetanova z důvodu rekonstrukce IS v MK, přípojky a provizorní vedení vodovodu na chodnících (postupující práce ze spodní části ul. Kamenná). Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou se písemně vyjádřila dne 1.7.2022 čj. KRPL-27528/ČJ-2022-180406-02 příloha 12,13. V souladu s ustanovením § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nevedl zdejší správní orgán řízení o návrhu.

 

Poučení

Podle § 173, odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení ve znění pozdějších zákonů proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy dle § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení.

 

 

 

 

 

Ing. Mgr. Ivana Ř i m n á č o v á   

vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou v y v ě š e n o dne: ………………

 

Z úřední desky Magistrátu města Jablonec nad Nisou s e j m u t o dne: ………………….

 

Příloha:

  • situace dopravního značení

 

Obdrží:

účastníci dle § 27 odst. 1,2 SŘ (dodejky)
1. Statutární město Jablonec nad Nisou, odd. investiční výstavby Ing. Pavel Sluka, Mírové náměstí č.p. 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 1

2. KŘ Policie Jablonec nad Nisou, IDDS: vsmhpv9
sídlo: 28.října 10, 466 01 Jablonec nad Nisou 1