Aktuální oznámení

Veřejná vyhláška: výzva k odstranění vraku vozidla - BMX combi černé barvy bez RZ, ulice Pražská před obj. č.p. 1556/59, Jablonec nad Nisou

Číslo jednací:58235/2022
Den vyvěšení:1.7.2022
Den sejmutí:14.9.2022
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Různé

Podrobnosti:

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční jako příslušný silniční správní úřad (dále jen „správní orgán“) ve věcech místních komunikací dle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), obdržel dne 29.6.2022 návrh vlastníka komunikace, kterým je

Statutární město Jablonec nad Nisou, IČO 00262340, Mírové náměstí č.p. 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 1, které zastupuje Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor technický, oddělení správy komunikací,

(dále jen „vlastník komunikace“), na odstranění vraku vozidla z komunikace. V souladu s § 19c zákona o pozemních komunikacích

v y z ý v á

vlastníka vozidla tovární značky

BMW combi černé barvy bez registračních značek

 (dále jen „vozidlo“),

které je technicky nezpůsobilé k provozu, aby toto vozidlo z pozemku komunikace odstranil ve lhůtě dvou měsíců ode dne zveřejnění této výzvy na úřední desce Magistrátu města. Zveřejnění nastává patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce.

Vozidlo je odstaveno na místní komunikaci III. třídy, kterou je ulice Pražská, katastrální území Jablonec nad Nisou, před objektem č.p. 1556/59.

Dle ustanovení § 19 odst. 2 písm. g) zákona o pozemních komunikacích, je zakázáno na místních a účelových komunikacích odstavovat silniční vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla. V souladu s tímto ustanovením lze tedy na vozidlo nahlížet jako na „vrak“.

Předmětné vozidlo nabouraná levá přední část – poškozený světlomet, čelní maska, nárazník, blatník, podběh a kapota, má vypuštěné pneu, zanedbaný interiér, prokazatelně dlouhodobě bez pohybu (má zkorodované brzdové kotouče na všech kolech, části karoserie zarostlé mechem).

Nelze prokázat způsobilost vozidla k provozu na pozemních komunikacích dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Tyto závady lze považovat za závady v technickém stavu vozidla, které jej činí zjevně technicky nezpůsobilé, neboť bez motorových součástek a osvětlení nelze vozidlo provozovat na pozemních komunikacích. Podle názoru správního orgánu se tak v daném případě jedná o zjevně technicky nezpůsobilé vozidlo k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo doplnění podstatných částí mechanismu vozidla. V daném případě tak byla naplněna definice vraku podle § 19 odst. 2 písm. g) zákona o pozemních komunikacích.

Vzhledem k tomu, že nebylo možné zjistit vlastníka vozidla podle registračních značek nebo podle VIN kódu, byla výzva k odstranění vozidla vyvěšena na úřední desce dle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení.

Po marném uplynutí 2 měsíců ode dne, kdy byla pravomocně uložena povinnost odstranit vrak vozidla z komunikace, zajistí vlastník pozemní komunikace předání vraku na náklady posledního vlastníka vraku uvedeného v registru motorových vozidel provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků.

 

 

 

 

Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová v.r.

vedoucí odboru stavebního a životního prostředí Za správnost: R. Šrýtrová