Aktuální oznámení

Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. II/287 - ul. Rychnovská včetně obj.trasy, k.ú. Kokonín, obec Jablonec nad Nisou

Číslo jednací:55280/2022
Den vyvěšení:23.6.2022
Den sejmutí:8.7.2022
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Vyhláška

Podrobnosti:

Spisová značka:

3740/2022/ODS/PDS/Koš

 

Č.j.:

55280/2022

 

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Košťáková

483 357 295

482 357 442

kostakova@mestojablonec.cz

Vyhotoveno dne:

22.6.2022

 

 


Progres Liberec s.r.o.
Vilová č.p. 350
460 01  Liberec 1

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí,  oddělení dopravní a silniční  příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu") na základě návrhu ze dne 7.6.2022 podaném společností Progres Liberec s.r.o., IČO 25401645, Vilová č.p. 350, 460 01  Liberec 1

s t a n o v í

podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu  po písemném vyjádření Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 30.5.2022 čj. KRPL-36845/ČJ-2022-180406-02 přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích – částečná uzavírka  :

 

silnice : II/287 – ul. Rychnovská včetně chodníků vše k.ú. Kokonín, obec Jablonec nad Nisou

v úseku : jedná se o zjednosměrnění sil. II/287 ul. Rychnovská, (v úseku od cca MK Školní po OK Rychnovská X Maršovická) a to ve směru z Jablonce nad Nisou na Železný Brod.

důvod : realizace stavby rekonstrukce plynovodu v rámci akce „REKO MS Rychnovská, Jbc“

Objízdná trasa : bude vedena jednosměrně ve směru z (II/287) Železného Brodu do Jablonce n.N., a to od OK Rychnovská X Maršovická pro veškerou dopravu po sil. III/2879 ul. Letní, a dále pro OA po sil. III/2879a ul. Krkonošská a zpět na sil. II/287 ul. Pražská, pro NA bude objízdná trasa z ul. Letní vedena po sil. III/2879 ul. Krkonošská a III/28717 Na Hutích, SNP a MK 5. Května (v případě otevření sil. I/14 Podhorská bude OT vedena z SNP na sil. I/14 Podhorská dle DIO).

Po dobu této etapy zastávka MHD Kokonín, pošta nebude obsloužena.

v období od 18.7.2022 – do 9.9.2022

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

 1. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyjádřením Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 30.5.2022 čj. KRPL-36845/ČJ-2022-180406-02,  vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, technickými podmínkami TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, II. vydání a dle příslušných platných technických norem. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti podle TP 66 v reflexním provedení.

 2. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.

 3. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením, bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.

 4. Odpovědnou osobou za osazení dopravního značení, jeho kontrolu a případné udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a dále včasné odstranění je společnost společností Progres Liberec s.r.o., IČO 25401645, Vilová č.p. 350, 460 01  Liberec 1 zastoupena stavbyvedoucím Martinem Gambou, tel.č. 734 570 929.

 5. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

  Odůvodnění

  Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí,  oddělení dopravní a silniční stanovil na základě návrhu žadatele, kterým je společnost Progres Liberec s.r.o., IČO 25401645, Vilová č.p. 350, 460 01  Liberec 1 dle § 77 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu  přechodnou úpravu provozu - částečnou silnice II/287 – ul. Rychnovská v úseku od cca MK Školní po OK Rychnovská X Maršovická vše k.ú. Kokonín, obec Jablonec nad Nisou v rozsahu jak je výše uvedeno z důvodu realizace stavby rekonstrukce plynovodu v rámci akce „REKO MS Rychnovská, Jbc“ v období od 18.7.2022 – do 9.9.2022. Doprava v předmětném úseku bude řízena světelným signalizačním zařízením. Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou se písemně vyjádřila dne 30.5.2022 čj. KRPL-36845/ČJ-2022-180406-02. V souladu s ustanovením § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nevedl zdejší správní orgán řízení o návrhu.

   

  Poučení

  Podle § 173, odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení ve znění pozdějších zákonů proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

  Opatření obecné povahy dle § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení.

   

   

   

  Ing. Mgr. Ivana Ř i m n á č o v á

vedoucí odboru stavebního a  životního prostředí

 


 

 

 

Na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou  v y v ě š e n o  dne : ………………

 

 

Z úřední desky Magistrátu města Jablonec nad Nisou  s e j m u t o  dne :  ………………….

 

 

 

Příloha:

Situace dopravního značení.

 

 

Obdrží

Žadatel :

 • Progres Liberec s.r.o., IDDS: b9qu4yg, Vilová  350, 460 01  Liberec 1

Dotčený orgán :

 • Policie ČR KŘ DI  Jablonec nad Nisou,  IDDS:vsmhpv9, 28.října 10, 466 01  Jablonec nad Nisou

  Na vědomí :

 • co